Мамаєва Слобода” знову перша! Вже втретє дзвонар нашої Козацької церкви став кращим в Україні!
Опубліковано: 14 Вер 2009 14:17

З дня освя­че­н­ня Коза­цької цер­кви в ім’я Покро­ви Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці , на “Мама­є­вій Сло­бо­ді” має честь пра­цю­ва­ти  кра­щий дзво­нар Укра­ї­ни, котрий  тре­тій  раз поспіль став Пере­мож­цем  Все­укра­їн­сько­го фести­ва­лю  Пра­во­слав­но­го дзво­ну.  
Остан­ній раз Роман Захар­чен­ко від­зна­чив­ся 13 вере­сня  2009 року,  де він вко­тре  здо­був пер­ше  місце на вже  четвер­то­му Все­укра­їн­сько­му фести­ва­лі  пра­во­слав­но­го дзво­ну «Дні­пров­ський дзвін 2009». 

На від­мі­ну  від бага­тьох інших  цер­ков за  пів­го­ди­ни  до бого­слу­жі­н­ня над “Мама­є­вою Сло­бо­дою” лунає  цер­ков­ний пере­дзвін.
Кожна  нова мело­дія три­ває пів­то­ри-дві хви­ли­ни, і вико­ну­є­ться вона на  три­над­ця­ти дзво­нах, таким чином за пів­го­ди­ни Роман Захар­чен­ко вико­нує на цер­ков­них дзво­нах 10 – 15 мело­дій у різній ритмі­ці, пере­тво­рю­ю­чи пере­дзвін на справ­жнє св’яточне дій­ство.

ДЗВІН — сим­вол гро­му, а зна­чить і бога-гро­мо­ви­ка – за пра­во­слав­ною тра­ди­ці­єю Іллі Гро­мо­верж­ця. Коли вили­ва­ли дзвін, то нав­ми­сне поши­рю­ва­ли яку-небудь звіс­тку, щоб він був дзвін­кий і чув­ся скрізь.

Дзвін міг озна­ча­ти як пере­сто­ро­гу, так і виклик. У дав­ни­ну, коли хма­ри закри­ва­ли небо, викли­ка­ли: «Бий, дзво­не, бий! Хма­ру роз­бий! Нехай хма­ра на татара,а соне­чко для нас! Бий, дзво­не, бий! Хма­ру роз­бий!» Під час затем­не­н­ня Сон­ця чи Міся­ця дзво­ни­ли, щоб віді­гна­ти демо­нів, що пожи­ра­ють ці сві­ти­ла, на свя­ті Коля­ди — для від­сто­ро­не­н­ня тих самих воро­жих духів від ново­на­ро­дже­но­го сон­ця. А наве­сні, при обря­до­во­му про­га­нян­ні Мари (Смерті—Зими) люди з гала­сом біга­ли по селах, уда­ря­ю­чи в бубни, тази, ско­во­ро­ди, дзво­ня­чи дзві­но­чка­ми та стрі­ля­ю­чи з рушниць. Так само про­га­ня­ли моро­ву язву (чуму, холе­ру).

Нечи­сті духи та відьми дуже боя­ться дзво­нів і, зачув­ши їх, летять пода­лі; якщо дзвін заста­не їх близь­ко, то схо­плює сво­їм зву­ча­н­ням і кру­тить у стра­шно­му вихо­рі. У деяких місце­во­стях, коли напа­да­ла на село холе­ра або інша мара, одна з дівиць опів­но­чі проби­ра­ла­ся до дзві­ни­ці і вда­ря­ла у дзвін; наля­ка­ні мешкан­ці вибі­га­ли з домів, а діви­ця ста­ра­ла­ся вте­кти, щоб ніхто її не поба­чив: це роби­ло­ся, щоб наля­ка­ти мару і від­вер­ну­ти її від села. Звід­си й віра в цілю­щу силу дзво­ну: на Свя­тій неді­лі ходи­ли дзво­ни­ти, щоб не болі­ли голо­ва і руки. Дзвін, яким спо­ві­ща­ють про поже­жу, зби­рає Божих анге­лів, які роз­кри­ва­ють над запа­ле­ною будів­лею свої кри­ла і не дають вітрам роз­дму­ху­ва­ти вогонь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»