Міжнародний український літературний конкурс «Козацька Балачка» оголошує про переможця
Опубліковано: 07 Кві 2014 10:45

Панове товариство!

Сьогодні, 7 квітня року Божого 2014, в день Благовіщеня, вже за доброю традицією, Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» встановлює результати «ІV Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька балачка», темою якого було: Патріотична книга для дітей «Україна – Земля Мамаїв».

Козак Мамай – воїн «химо­ро­дник», або ж але­го­ри­чне вті­ле­н­ня нашої воле­лю­бної укра­їн­ської душі… Лицар над лица­ря­ми, сте­по­вик, ман­дрів­ник, воїн, мудрець, каз­кар і хара­ктер­ник в одній осо­бі. Спо­кон­ві­ків пар­су­ни (наро­дні кар­ти­ни) Коза­ка Мамая висі­ли мало не в кожній  укра­їн­ській хаті поруч з обра­за­ми, бо його полич­чя вва­жа­лось най­силь­ні­шим обе­ре­гом. Отже, Козак Мамай – це най­більш кон­со­лі­ду­ю­чий образ для всіх укра­їн­ців  на наших пра­дав­ніх родо­вих укра­їн­ських зем­лях від синьо­го Дону і до зеле­них Кар­пат.  А це зна­чить, що живі­сінь­кий від віків дух ман­дрів­но­го запо­рож­ця-нев­ми­ра­ки  Коза­ка Мамая є «гене­ти­чним кодом нашої нації».

Козак Мамай і цьо­го року був серед нас. Можли­во й одя­гну­тий він був не у тра­ди­цій­ний для XVII ст. стрій, можли­во й без біло­гри­во­го коня Добря­на, але він був на Май­да­ні… Дух Коза­ка Мамая, цей код закла­де­ний в наше єство й допо­міг коза­цьким прав­ну­кам від­сто­ю­ва­ти спо­кон­ві­чні укра­їн­ські цін­но­сті – волю та гідність. Бо не може укра­їн­ська зем­ля існу­ва­ти при ман­кур­тах-гно­би­те­лях та без­ба­тчен­ках. Наша зем­ля від віків керу­ва­лась люди­но­прав­ством, тоб­то була демо­кра­ти­чною респу­блі­кою, до речі чи не пер­шою в Євро­пі. Отже Ми повер­та­є­мо­ся «в себе»! Пере­мо­га укра­їн­сько­го гоно­ро­во­го духу на Май­да­ні це лише поча­ток нової доби Укра­ї­ни. Пере­гор­нув­ши сто­рін­ку лихо­літь у мину­ло­му тися­чо­літ­ті Ми повер­та­є­мо­ся до про­від­них пози­цій у сві­ті і вже неза­ба­ром буде­мо ліде­ра­ми, які при­не­суть духов­ний рене­санс Євро­пі… Можли­во сьо­го­дні ми втра­ти­ли части­ну нашої тери­то­рії, але вже зав­тра повер­не­мо й наші істо­ри­чні укра­їн­ські зем­лі Куба­ні, Кур­щи­ни, Воро­ні­жщи­ни та Брян­щи­ни. Бо всі імпе­рії тим­ча­со­ві, а Укра­ї­на вічна – з нам Бог, з нами й Козак Мамай – тоб­то, наша нев­ми­ру­ща укра­їн­ська душа.

Керу­ю­чись спад­ко­вим зви­ча­є­вим коза­цьким пра­вом в  День Наро­дже­н­ня письмен­ни­ка Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра слав­но­зві­сно­го химер­но­го рома­ну з наро­дних вуст «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця»,  Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», ого­ло­си­ла  4 черв­ня 2013 року  про поча­ток  «ІV Між­на­ро­дно­го укра­їн­сько­го літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка», темою яко­го було: «Укра­ї­на – Зем­ля Мама­їв». Літе­ра­тур­ний кон­курс три­вав до 9 бере­зня 2014 року – Дня наро­дже­н­ня Вели­ко­го Кобза­ря.

Ми вдя­чні всім авто­рам, які наді­сла­ли свої тво­ри. Отже, орг­ко­мі­тет «ІV Між­на­ро­дно­го укра­їн­сько­го літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка» прийняв ріше­н­ня від­зна­чи­ти насту­пні робо­ти:

Оголошуємо, що

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька бала­чка реко­мен­дує» отри­мує робо­та «КОЗАКИ-ХАРАКТЕРНИКИ ЧИ УКРАЇНСЬКІ «НІНДЗЯ»? «ЗАМОВЛЕНІ ВІД КУЛІ І ШАБЛІ», автор Євген Луців

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька бала­чка реко­мен­дує» отри­мує збір­ка есе­їв «Леле­чий Кле­кіт», автор Тетя­на Леп­ська

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька бала­чка реко­мен­дує» отри­мує пое­ма «Пере­мо­га на Зем­лі Мама­їв». Автор Тама­ра Кор­сун­ська.

Переможцем конкурсу оргкомітет «ІV Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька балачка» на тему «Патріотична книга для дітей «Україна – Земля Мамаїв» стає збірка повістей
«Земля Мамаїв», автор Юрій Фоменко

Наго­ро­дже­н­ня пере­мож­ців «ІV Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка», тра­ди­цій­но від­бу­де­ться на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», 4 черв­ня 2014 року, в день 105-ї річни­ці з Дня наро­дже­н­ня вели­ко­го укра­їн­сько­го письмен­ни­ка Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра слав­но­зві­сно­го рома­ну «Коза­цько­му роду Нема Пере­во­ду або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця».

З нале­жною шано­бою,

Голо­ва кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка»,

Вой­сько­вий Писар, Козак Кор­сун­сько­го куре­ня

Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го                                           Іван Іль­чен­ко (рука вла­сна)

Писано в Богом береженому козацькому селищі «Мамаєва Слобода», що в місті Києві. Числа 7, місяця квітня, року Божого 2014 на Благовіщення

Нага­ду­є­мо, що «коза­цька бала­чка» – це пра­дав­ня мова наших пра­ді­дів, яка заро­ди­ла­ся на коза­цьких зем­лях з дав­ніх часів. Через сто­лі­т­тя суку­пність різних гові­рок, себ­то «коза­цької бала­чки», сфор­му­ва­ли суча­сну укра­їн­ську літе­ра­тур­ну мову. Від­не­дав­на наша спів­у­ча солов‘їна мова, а насправ­ді мова «гор­дих сте­по­вих орлів» має ста­тус Дер­жав­ної.

Також, до цьо­го часу жите­лі Куба­ні та Дону нази­ва­ють свою мову «коза­цькою бала­чкою». В попе­ре­дніх чоти­рьох літе­ра­тур­них кон­кур­сах «Коза­цької бала­чки» тво­ри, які при­йшли з Куба­ні, Дону та Став­ро­пі­л­ля на ділі дове­ли, що їх «коза­цька бала­чка» май­же не від­рі­зня­є­ться від суча­сної укра­їн­ської літе­ра­тур­ної мови.

Закликаємо всіх охочих авторів долучитися до «Козацької балачки» і своїм «гострим» словом взяти участь  у козацькій «шабельній атаці». Бо як писав Олександр Ільченко : “Мова – перша зброя в боротьбі: виживе мова, виживе й Вітчизна, бо ж мова є не тільки найпевніший засіб поневолення, а й вірне (разом з ножем та хлібом), надійне оружжя добування волі, бо геній народу без буяння рідної мови не варт нічого…”. Ця теза є гаслом Міжнародного  Українського Літературного конкурсу «Козацька балачка».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»