Міжнародний український літературний конкурс «Козацька балачка» вчетверте віншує переможців
Опубліковано: 02 Чер 2014 13:24

Панове товариство! Нащадки славних Запорозьких козаків!

Чи відомо Вам, що наша співуча солов‘їна українська літературна мова є «дитиною» мови гордих «степових орлів», яка в буремному середньовіччі називалась «Козацькою балачкою». Цебто «Козацька балачка» Запорозьких козаків і є «матір‘ю» сучасної Державної української мови…

Вже ста­ло доброю тра­ди­ці­єю, що  щорі­чно 4 черв­ня, в День Наро­дже­н­ня письмен­ни­ка Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра слав­но­зві­сно­го химер­но­го рома­ну з наро­дних вуст «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця»,  Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», ого­ло­шує про наго­ро­дже­н­ня пере­мож­ців «Між­на­ро­дно­го укра­їн­сько­го літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка». Нага­ду­є­мо, що літе­ра­тур­ний кон­курс «Коза­цька бала­чка» було запо­ча­тко­ва­но коза­ка­ми «Мама­є­вої Сло­бо­ди» 9 листо­па­да 2010 року в «День укра­їн­ської писем­но­сті та мови».

Цього року нагородження переможців відбудеться вчетверте.

Отже 4 червня 2014 року о 12–00 в одній з хат козацького селища «Мамаєва Слобода» відбудеться родинне свято, тобто віншування та нагородження переможців цьогорічної «Козацької балачки» темою якої була: «Патріотична книга для дітей «Україна – Земля Мамаїв» .

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька бала­чка реко­мен­дує» отри­мує робо­та «КОЗАКИ-ХАРАКТЕРНИКИ ЧИ УКРАЇНСЬКІ «НІНДЗЯ»? «ЗАМОВЛЕНІ ВІД КУЛІ І ШАБЛІ», автор Євген Луців

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька бала­чка реко­мен­дує» отри­мує збір­ка есе­їв «Леле­чий Кле­кіт», автор Тетя­на Леп­ська

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька бала­чка реко­мен­дує» отри­мує пое­ма «Пере­мо­га на Зем­лі Мама­їв». Автор Тама­ра Кор­сун­ська

Переможцем конкурсу оргкомітет «ІV Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька балачка» на тему «Патріотична книга для дітей «Україна – Земля Мамаїв» стає збірка повістей «Земля Мамаїв», автор Юрій Фоменко

Сфор­мо­ва­на  на спо­кон­ві­чних коза­цьких тери­то­рі­ях, в так зва­но­му коза­цько­му поясі Сере­дньої Над­дні­прян­щи­ни,  «коза­цька бала­чка» закон­сер­ву­ва­ла в собі коза­цькі гово­ри кін­ця 18 сто­лі­т­тя, а від­так не має пра­кти­чно жодних роз­бі­жно­стей із літе­ра­тур­ною укра­їн­ською мовою, котра також сфор­му­ва­лась на осно­ві тих же самих цен­траль­но-укра­їн­ських гово­рів. Звер­та­є­мо ува­гу, що на Пів­ден­ній Київ­щи­ні та Чер­ка­щи­ні до цьо­го часу «бала­ка­ють»… І це не див­но, адже це – корін­ні коза­цькі зем­лі, так би мови­ти «коли­ска» всьо­го коза­цтва.

За твер­дже­н­ня­ми Гійо­ма Ле Васе­ра де Бопла­на у 1625 році кіль­кість коза­ків, що була зда­тна три­ма­ти в руках шаблю, на корін­них коза­цьких зем­лях у Київ­щи­ні та Бра­тслав­щи­ні (суча­сна Чер­ка­ська, Київ­ська, Кіро­во­град­ська, Він­ни­цька та час­тко­во Жито­мир­ська область) сяга­ла понад 120 000 осіб, а разом із роди­на­ми це більш як пів­міль­йо­на насе­ле­н­ня.

На цих корін­них коза­цьких зем­лях у XVI-XVII ст.. гідність роз­мов­ної мате­рин­ської мови коза­цьких тере­нів була під­не­се­на до рів­ня най­ви­щих апо­столь­ських духов­них цілей, а саме: для про­по­від­ей у пра­во­слав­них цер­квах, в «Учи­тель­них Єван­ге­лі­ях», у числен­них пере­кла­дах «Свя­то­го письма». Кра­сно­мов­ним при­кла­дом цьо­го є Пере­со­пни­цьке Єван­ге­ліє, на яко­му беруть при­ся­гу тепе­рі­шні Пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни. Пере­со­пни­цьке Єван­ге­ліє є яскра­вим зраз­ком під­твер­дже­н­ня гідно­сті коза­цької мови, бо ж ста­ло одним із пер­ших пере­кла­дів Ново­за­ві­тних книг того­ча­сною роз­мов­ною укра­ї­но-коза­цькою мовою. 

Для бага­тьох тепе­рі­шніх укра­їн­ців, а осо­бли­во киян, буде дуже див­но почу­ти те, що одним із основ­них осе­ред­ків тако­го під­ня­т­тя гідно­сті коза­цької мови у ті дале­кі часи була Киє­во-Печер­ська Лав­ра, де про­по­від­ни­ки про­го­ло­шу­ва­ли Сло­во Госпо­днє лише укра­їн­ською. Дру­кар­ня Киє­во-Печер­ської Лав­ри випу­ска­ла бага­то кни­жок, напи­са­них саме укра­їн­ською мовою. Повчаль­ні чита­н­ня у цер­квах здій­сню­ва­лись того­ча­сною роз­мов­ною укра­їн­ською мовою, саме тією ж мовою якою пов­ся­кчас послу­го­ву­ва­лись коза­ки, пра­во­слав­на руська шля­хта, кня­зі та духо­вен­ство, цеб­то тоді­шня полі­ти­чна елі­та наших земель.

Тому не див­но, що  разом із пере­се­ле­ни­ми укра­їн­ськи­ми коза­ка­ми, вихід­ця­ми з Цен­траль­ної Над­дні­прян­щи­ни, «коза­цька бала­чка» потра­пи­ла на Кубань, Став­ро­пі­л­ля, а також Дон.

Деякі росій­ські імпер­ські полі­ти­ки, аби розі­рва­ти зв’язок із запо­розь­ким мину­лим кубан­ців та мате­рин­ською укра­їн­ською мовою, з полі­ти­чних мір­ку­вань вва­жа­ють і напо­ля­га­ють на тому, що «бала­чка» буцім є діа­ле­ктом мови росій­ської або, при­найм­ні, окре­мою мовою. Із цією метою «коза­цькій бала­чці» на Куба­ні, Дону та Став­ро­піл­лі  нав’язують росій­ську абе­тку…

В Радян­сько­му Сою­зі, як моди­фі­ко­ва­ній Росій­ській імпе­рії, актив­но вико­ри­сто­ву­ва­лась техно­ло­гія  «вышу­че­ва­ния», цеб­то висмі­ю­ва­н­ня, тож сло­во «бала­чка» мало нав­ми­сне обра­зли­вий та глу­зли­вий хара­ктер, бо шля­хом загаль­ної руси­фі­ка­ції вла­да нама­га­лась нав’язати суспіль­ству, що «бала­чка», себ­то укра­їн­ська мова, є мовою «селю­ків» та «бидла» і не є модною та пре­сти­жною. Між тим,  як свід­чать числе­ні істо­ри­чні дже­ре­ла, саме цю мову у XVI-XVIII ст. вико­ри­сто­ву­ва­ли в пов­сяк­ден­но­му жит­ті нащад­ки дав­ніх кня­зів­ських та бояр­ських родин, що вці­лі­ли на нашій зем­лі після мон­голь­ської нава­ли і їх у цей час нази­ва­ли шля­хтою та коза­ка­ми.

Не є таєм­ни­цею, що й тепе­рі­шні укра­їн­ські сто­ло­на­чаль­ни­ки не мають жодно­го сен­ти­мен­ту до укра­їн­ської мови і біль­ше пере­йма­ю­ться про­бле­ма­ми її деваль­ва­ції.

Наша коза­цька «шабель­на ата­ка» поля­гає в тому, аби під­кре­сли­ти неро­зрив­ний гене­ти­чний та істо­ри­чний зв’язок бала­чки на Куба­ні та Дону з літе­ра­тур­ною укра­їн­ською мовою. Тому ми маю­чи спад­ко­ву коза­цьку честь, назва­ли наш Між­на­ро­дний Укра­їн­ський Літе­ра­тур­ний кон­курс «Коза­цька бала­чка». Хоче­мо ще раз заяви­ти та під­твер­ди­ти, що «коза­цька бала­чка» –  це насправ­ді мова шля­хе­тної лицар­ської вер­стви сере­дньо­ві­чної Укра­ї­ни, котра дійшла до нас. І саме нею, цією гор­дою коза­цькою мовою, на Пере­со­пни­цько­му Єван­ге­лію нині буде при­ся­га­ти П‘ятий Пре­зи­дент Неза­ле­жної Укра­ї­ни.

Отже, голов­ною метою Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка» є від­нов­ле­н­ня істо­ри­чної спра­ве­дли­во­сті та реа­бі­лі­та­ція «коза­цької бала­чки» як дав­ньо­укра­їн­ської мови від­ва­жних  вої­нів – лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, рів­но як і попу­ля­ри­за­ція  укра­їн­ської мови та пошук тала­но­ви­тих авто­рів.

 

Кар­та ком­па­ктно­го роз­се­ле­н­ня укра­їн­ців в три­ку­тни­ку між Кар­па­та­ми, Пів­ден­ним Ура­лом та Кав­ка­зом, скла­де­на у Від­ні 1920 року. Збе­рі­га­є­ться в від­ді­лі кар­то­гра­фії Цен­траль­ної нау­ко­вої бібліо­те­ки ім. В.Вернадського АН Укра­ї­ни.

Нація повинна боронити свою мову, навіть більше ніж свою територію! Якщо нація втратить свою територію, то завжди у неї буде ще шанс та можливість повернути собі свої землі! Якщо нація втрачає свою мову… то у неї вже ніколи не буде своїх територій! Якщо ти цього не розумієш, то будеш вічним чиїмось рабом…

Нехай вічна буде слава – через шаблю маєм права! Гетьман Іван Мазепа

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»