«Молитва в дереві» – виставка робіт різьбяра по дереву Петра Пипи на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 16 Кві 2015 16:28

Раді сповістити всіх українців, в кого в жилах тече горда козацька кров, що в рамках святкування «Дня цвітіння черемхи» відбудеться відкриття виставки народного майстра-різьбяра нащадка Запорозьких козаків Петра Пипи.

Виставка робіт народного майстра буде відкрита 1 травня о 12–30 в приміщенні Войськової скарбниці на «Мамаєвій Слободі». Виставка робіт проходитиме впродовж трьох днів – 1,2 та 3 травня 2015 року. Також на виставці Ви зможете побачити «Обухівські» та «Чернецькі» рушники з колекції «Мамаєвої Слободи».

В добу роз­кві­ту козач­чи­ни, цеб­то в XVII-XVIII ст. різьбле­н­ня по дере­ву в Укра­ї­ні дося­гло най­ви­що­го рів­ня. Май­стри- різьбя­ри оздо­блю­ють шля­хет­ські пала­ци, коза­цькі кам‘яниці, цер­кви, навіть будів­лі коза­цьких куре­нів на Запо­розь­кій Січі, при­кра­ша­ю­чи їх пишним різьбле­н­ням. В орна­мен­ти­ці з’являються моти­ви лис­тків акан­ту, кві­ток лілей, вино­гра­дних лоз і грон, серед них також зобра­жа­ють щасли­вих янго­лят. Наші пра­ді­ди пишним різьбле­н­ням щедро оздо­блю­ва­ли дета­лі буді­вель — одвір­ки, сво­ло­ки, бал­ки, нали­чни­ки, під­да­шні дошки, горі­шні вікна. В той час в інтер’єрі житла різьбле­н­ням при­кра­ша­ли вікон­ни­ці, одвір­ки, поли­чки, мисни­ки. Осо­бли­ву ува­гу різьбя­рі при­ді­ля­ли сво­ло­ку, який займав біль­ше місця в інтер’єрі. Часто його оздо­блю­ва­ли пло­ско­ви­їм­ча­стим різьбле­н­ням з моти­ва­ми розе­ток, кіл, сму­жок, лама­них ліній, боко­ві части­ни іно­ді про­фі­лю­ва­ли кру­че­ним орна­мен­том. Тра­ди­ція оздо­бле­н­ня сво­ло­ків існує в наро­дно­му будів­ни­цтві досі.

Май­стри пишно оздо­блю­ва­ли різьбле­н­ням пре­дме­ти побу­то­во­го і госпо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. Скри­ні, сто­ли, ліж­ка, миски, таріл­ки при­кра­ша­лись орна­мен­таль­ним різьбле­н­ням.

Май­стри-різьбя­рі оздо­блю­ва­ли різьбле­н­ням дерев’яні цвин­тар­ні та при­до­ро­жні хре­сти та капли­чки, що спо­ру­джу­ва­ли­ся на роз­до­ріж­жях, пере­хре­стях шля­хів, коло цер­ков і кри­ниць.

До наших часів збе­ре­гли­ся уні­каль­ні зраз­ки різьбле­них виро­бів — чума­цьких возів (маж), саней, різно­го хатньо­го начи­н­ня, пре­дме­тів дома­шньо­го вжи­тку.

Одним із продовжувачів народної української школи майстрів-різьбярів є нащадок давнього козацького роду Петро Пипа, з творчим доробком якого Ви зможете ознайомитись на виставці в козацькому селищі «Мамаєва Слобода». Ось декілька слів про вихідця із козацького Поділля народного майтра-різьбяра Петра Пипу:

Петро Пипа наро­див­ся 6 липня 1952 року у селі Андру­шів­ка Погре­би­щен­сько­го райо­ну, що на Він­нич­чи­ні. У 1972 році закін­чив Тал­лінн­ську море­хі­дну шко­лу, яка від­кри­ла йому шлях до подо­ро­жей. Пра­цю­вав матро­сом, боцма­ном на рибо­ло­ве­цьких та нау­ко­во-дослі­дних суднах. У 1982 році в Мур­ман­ську про­йшла пер­ша пер­со­наль­на встав­ка 30-річно­го моря­ка-худо­жни­ка. У 1984 році, закін­чив­ши Малин­ський лісо­те­хні­чний техні­кум, повер­нув­ся до рідної домів­ки, став лісів­ни­ком і полю­бив дере­во назав­жди. Тому і про­дов­жує йому вік, пере­тво­рю­ю­чи засо­хлі стов­бу­ри у диво-ком­по­зи­ції, спов­не­ні жит­тям. Крім рельє­фної різьби, май­стер захо­пив­ся новим напрям­ком у твор­чо­сті, виго­тов­ля­ю­чи шкря­бан­ки. Нині їх у Петра Пипи понад 500. З 1998 року різьбяр бере участь в обла­сних та регіо­наль­них вистав­ках. Реа­лі­зує мисте­цькі про­е­кти: «Зви­тя­жне коза­цтво» (різьба по дере­ву), «Геть­ма­ни Укра­ї­ни» (шкря­бан­ки), а також «Біблій­ні моти­ви» (різьба по дере­ву та шкря­бан­ки). У 2014 році до 200-річ­чя з Дня наро­дже­н­ня Тара­са Шев­чен­ка Петро Пипа пред­ста­вив публі­ці уні­каль­ну вистав­ку. Мова йде про 200 писа­нок-шкря­ба­нок і 20 різьбле­них на дере­ві поло­тен, на яких автор зобра­зив порт­ре­ти Вели­ко­го Кобза­ря, а також ілю­стра­ції до його тво­рів. Окре­ме місце в твор­чо­сті Петра Пипи посі­да­ють вирі­зьбле­ні порт­ре­ти леген­дар­но­го коза­ка Мамая. І тут май­стер не обме­жу­є­ться різьбою по дере­ву, вда­ю­чись до витон­че­ної робо­ти з гол­кою та яйцем. P.S. Коза­цька тема­ти­ка вабить Петра Пипу неда­рем­но, адже він – козак у 6-му поко­лін­ні. Май­стер каже: у 1975 році, коли імпе­ра­три­ця Кате­ри­на ІІ зруй­ну­ва­ла Запо­розь­ку Січ, 40-річний Сте­пан Пипа, який мав на той час 20-літній бойо­вий вишкіл, посе­лив­ся на тихо­му узліс­сі на Поділ­лі. Дім побу­ду­вав тоді у воло­сно­му місте­чку Андру­шів­ка, біля лісу Ріжок (на межі нині­шніх Погре­би­щен­сько­го та Липо­ве­цько­го райо­нів).

Давайте спільно відроджувати забуті трудові навички та ремесла козацького краю!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»