Ми відкрилися – національна гідність воскресне!
Опубліковано: 10 Лип 2009 14:25

Центр наро­до­знав­ства «Козак Мамай» було заре­є­стро­ва­но як юри­ди­чну осо­бу ще 9 липня 1990 року, саме тому офі­цій­не від­кри­т­тя «Мама­є­вої Сло­бо­ди» було вирі­ше­но про­ве­сти саме 9 липня 2009 року, в день, коли «Коза­ку Мамаю» як юри­ди­чній осо­бі випов­ни­ло­ся 19 років. Суча­сні укра­їн­ські коза­ки схо­ті­ли, аби свя­то повер­не­н­ня націо­наль­но­го духу і гідно­сті ста­ло подвій­ним.

Не про­стим і важ­ким був дов­гий шлях до поча­тку пов­но­цін­ної пра­ці цен­тру. І основ­на скла­дність була не в тому, щоби на тери­то­рії у понад 9 га в цен­траль­ній части­ні Киє­ва від­тво­ри­ти пов­но­цін­не коза­цьке сели­ще XVIII сто­лі­т­тя. Скла­дність була у тому, аби подо­ла­ти бай­ду­жість, а часом і наха­бну зажер­ли­вість тих, хто від­вер­то не розу­мів: за для чого свід­чи­ти про коза­цьку Укра­ї­ну, якщо можна на цих гекта­рах побу­ду­ва­ти з пів­то­ра деся­тка хма­ро­чо­сів, про­даж квар­тир тіль­ки в одно­му із них зміг би при­не­сти біль­ше 20 міль­йо­нів дола­рів чисто­го при­бу­тку? Але в прав­ди­вих укра­їн­ських коза­ків на від­мі­ну від ново­ба­га­тьків інші цін­но­сті і інша мораль …Насправ­ді духов­на цін­ність «Мама­є­вої Сло­бо­ди» не може бути аде­ква­тна кіль­ком деся­ткам міль­йо­нів дола­рів. Лише май­бу­тні поко­лі­н­ня зро­зу­мі­ють реаль­ний вне­сок «Мама­є­вої Сло­бо­ди» у від­нов­ле­н­ня прав­ди­вих укра­ї­но-коза­цьких цін­но­стей.

Тож коле­ктив цен­тру на чолі з сво­їм заснов­ни­ком та іде­о­ло­гом – коза­ком Костян­ти­ном Олій­ни­ком послі­дов­но, впер­то і впев­не­но кро­ку­вав до цьо­го дня, дола­ю­чи всі пере­шко­ди. На Покро­ву 2003 року свої две­рі від­чи­ни­ла коза­цька дерев’яна Покров­ська Цер­ква, яку освя­тив Укра­їн­ський Патрі­арх Філа­рет. В 2005 році, це б то в рік 230 річни­ці сва­віль­но­го руй­ну­ва­н­ня вій­ська­ми Кате­ри­ни ІІ Запо­розь­кої Січі, нав­ко­ло коза­цької цер­кви був вста­нов­ле­ний єди­ний на сьо­го­дні­шній день на Укра­ї­ні пан­те­он із 38 кам’яних хре­стів на честь всіх 38 куре­нів Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Один по одно­му з’являлися все нові й нові об’єкти Коза­цької Сло­бо­ди, яких зараз нара­хо­ву­є­ться май­же сто: окрім уні­каль­ної цер­кви це ще й сади­би тита­ря, кова­ля, гон­ча­ра, коза­ків-джур, шинок єврея-кра­ма­ря, сади­ба коза­цько­го стар­ши­ни, ворож­ки, вой­сько­вої кан­це­ля­рії …

Окре­мо слід зга­да­ти про Покров­ську коза­цьку цер­кву, інтер’єр якої є одним із най­кра­си­ві­ших в Укра­ї­ні. Іко­ни напи­са­ні моло­ди­ми київ­ськи­ми май­стра­ми в сти­лі так зва­но­го «Мазе­пин­сько­го баро­ко». Цер­ков­ний хор, як то було в коза­цьку добу, виклю­чно чоло­ві­чий. Дзво­нар (на цер­ков­ній дзвін­ни­ці містя­ться 13 дзво­нів) один із кра­щих в Укра­ї­ні, нео­дно­ра­зо­во отри­му­вав пер­ші місці на кон­кур­сах дзво­на­рів, як в нашій дер­жа­ві, так і за кор­до­ном. Сві­чки в цер­кві не про­да­ю­ться, однак люди­на може покла­сти в кар­нав­ку пев­ну пожер­тву і взя­ти справ­жні вос­ко­ві сві­чки , які лежать поряд на таці. Нема «такси» також на інші цер­ков­ні тре­би: хре­ще­н­ня, він­ча­н­ня, моле­бні та від­спі­ву­ва­н­ня. Слу­жба у Цер­кві Покро­ви Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці від­бу­ва­є­ться щоне­ді­лі та на вели­кі хри­сти­ян­ські свя­та. Крім того, всі бажа­ю­чі можуть тут похре­сти­ти дити­ну або обвін­ча­тись.

І ось наре­шті, після бага­тьох років копі­ткої пра­ці бра­ма «Мама­є­вої Сло­бо­ди» гостин­но від­кри­ла­ся для від­ві­ду­ва­чів. При­єм­но було від­зна­чи­ти, що май­же всі гості свя­та були в укра­їн­ських виши­ван­ках. У про­гра­мі свя­та від­бу­ли­ся висту­пи наро­дних коле­кти­вів та най­кра­що­го в Євро­пі кін­но­го каска­дер­сько­го коза­цько­го теа­тру, пока­зо­ві сути­чки коза­цьких заго­нів із умов­ним супро­тив­ни­ком, вистав­ка «Пол­та­ва коза­цька», ярма­рок наро­дних май­стрів, коза­цька юшка та куліш, Над­дні­прян­ські вечор­ни­ці за уча­сті поче­сно­го гостя «Мама­є­вої Сло­бо­ди» Оле­га Скри­пки.

А роз­по­ча­ло­ся дій­ство зі зна­ко­вої події: відо­мий музи­кант, гро­мад­ський діяч та укра­їн­ський козак Олег Скри­пка пере­дав у дар Сло­бо­ді та її хра­му ста­ро­вин­ний образ коза­цької Покро­ви, яким запро­ше­ний на свя­то єпис­коп Василь­ків­ський Євстра­тій бла­го­сло­вив усіх при­су­тніх. Вла­ди­ка також при­ві­тав коза­ка Костян­ти­на, коле­ктив Сло­бо­ди і всіх гостей зі свя­том і поба­жав Божо­го бла­го­сло­ве­н­ня у добрих спра­вах.

Далі висту­па­ла «Хорея коза­цька» із заслу­же­ним арти­стом Укра­ї­ни Тара­сом Ком­па­ні­чен­ком, лунав цер­ков­ний пере­дзвін, «спон­тан­но» лупи­ли коза­цькі гар­ма­ти – фаль­ко­не­ти, ожи­ги та кулев­ри­ни. На ярмар­ко­во­му май­да­ні, як і по всій Сло­бо­ді лунав іскри­стий сміх. Вечор­ни­ці з Оле­гом Скри­пкою здійня­ли хма­ри куря­ви, котра не зава­жа­ла людям різно­го віку від­чу­ва­ти себе зати­шно. А як повин­но було бути іна­кше??? – адже вони при­йшли до себе додо­му!

Хто ж пра­гнув зану­ри­ти­ся в тиху мело­дію цвір­ку­нів, пошкреб­ти очи­ма вечір­ні хма­ри, погой­да­ти­ся на гіл­ках дитя­чих мрій, мабуть, ско­ри­ста­ли­ся наго­дою спов­на. Місця на 9 гекта­рах тери­то­рії було більш, ніж доста­тньо.

До сло­ва, істин­ні поша­но­ву­ва­чі наро­дних тра­ди­цій мали би зали­ши­ти­ся задо­во­ле­ни­ми. “Мама­є­ва Сло­бо­да” зро­би­ла дару­нок – без­ко­штов­ний вхід для тих, хто пиша­є­ться наяв­ні­стю у сво­є­му гар­де­ро­бі націо­наль­но­го вбра­н­ня. Хма­ра люду у виши­ван­ках зро­би­ла свою малень­ку спра­ву єдно­сті і попу­ля­ри­за­ції рідних тра­ди­цій. Мешкан­ці спаль­но­го маси­ву сто­ли­ці “Від­ра­дно­го” часом диву­ва­ли­ся, звід­ки у їхній місци­ні з’явилося стіль­ки людей у бар­ви­стих соро­чках.

Сві­тли­ни з від­кри­т­тя диві­ться в гале­реї.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»