Миколай у Мамая!!! 18 грудня відбудеться відкриття офіційної резиденції Святого Миколая в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 16 Гру 2009 18:47

В тра­ди­цій­ній укра­їн­ській хаті Сере­дньої Над­дні­прян­щи­ни, а саме у сади­бі Тита­ря, що поруч із коза­цькою цер­квою в ім’я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща 17–18 стт. «Мама­є­ва Сло­бо­да», обіч вито­ку леген­дар­ної річки Либідь, 18 гру­дня близь­ко 13 годи­ни від­бу­де­ться від­кри­т­тя офі­цій­ної рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая.

«Мико­лая» – одне із най­більш весе­лих зимо­вих наро­дних свят, не тіль­ки доро­слих але й малю­ків.

Свя­тий Мико­лай вибрав коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» для сво­го офі­цій­но­го осід­ку з метою забез­пе­че­н­ня коза­цької під­трим­ки усім його добрим спра­вам.

За кіль­ка годин до від­кри­т­тя офі­цій­ної рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая в хатах на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­бо­ди» за уча­сті дітей, відо­мих арти­стів, в тому числі поче­сно­го дру­га коза­цької Сло­бо­ди – Оле­га Скри­пки та інших гро­мад­ських дія­чів від­бу­ва­ти­ме­ться таїн­ство при­го­ту­ва­н­ня медо­во­го тіста та випі­ка­н­ня в справ­жні­сінь­ких ста­ро­вин­них хатніх печах «печа­тних» медів­ни­ків – Мико­лай­чи­ків.

- Бажа­ю­чі змо­жуть здій­сни­ти про­гу­лян­ку по «Мама­є­вій Сло­бо­ді» на запря­же­них кінь­ми санях – «Бо ж тре­ба зна­ти чи слизь­кий сніг цьо­го року випав».

- О 13–00 від­бу­де­ться уро­чи­ста цере­мо­нія під­пи­са­н­ня «Глей­ту» (охо­рон­ної гра­мо­ти) між коза­ка­ми та Свя­тим Мико­ла­єм, щодо від­кри­т­тя офі­цій­но­го осід­ку.

- Після сим­во­лі­чної прес-кон­фе­рен­ції від­бу­де­ться неве­ли­чкий кон­церт з вико­на­н­ня кан­тів та пісне­спі­вів, а  також цер­ков­них дзво­нів на честь Свя­то­го Мико­лая та дегу­ста­ція печа­тних пря­ни­ків «Мико­лай­чи­ків».

- Доро­слі змо­жуть ску­шту­ва­ти най­улю­бле­ні­шо­го коза­цько­го хміль­но­го напою – «Варе­ну­хи» в “Шин­ку – коса над чар­кою».

Офі­цій­на рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая буде дія­ти по субо­тах та неді­лях з 10–00 до 18–00 в пері­од з 18 гру­дня 2009 року по 14 січня 2010 року.

Бажа­ю­чим при­дба­ти або ж вла­сно­руч виго­то­ви­ти та спе­кти в справ­жній печі укра­їн­ської хати печа­тний медо­вий пря­ник – Мико­лай­чик, звер­тай­те­ся за тел. 093–872-48–77; 361–98-48.

Ува­га дітям! Листи до Свя­то­го Мико­лая над­си­ла­ти за адре­сою: 03061 м.Київ, вул. М.Донця,2 “Мама­є­ва Сло­бо­да» з при­мі­ткою “Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»