На честь Дня Конституції України 28 червня 2011 р. на «Мамаєвій Слободі» відбудуться змагання з «Української національної боротьби на поясах» за кубок «Братина характерника Мамая»
Опубліковано: 21 Чер 2011 12:33

«Бра­ти­на хара­ктер­ни­ка Мамая» виго­тов­ле­на наро­дним майстром-різб‘яром із міста Умань – Воло­ди­ми­ром Шве­цем. Бра­ти­на – чаша для пит­тя на коза­цькій учті чи бен­ке­ті з наго­ди завер­ше­н­ня спіль­ної ратної спра­ви на полі бою.

 Вито­ки  «Укра­їн­ської націо­наль­ної бороть­би на поясах» губля­ться у маре­ві тися­чо­літь. Це над­зви­чай­но дина­мі­чний та видо­ви­щний вид спор­ту ада­пто­ва­ний до суча­сних між­на­ро­дних умов про­ве­де­н­ня спор­тив­них зма­гань та пока­зо­вих висту­пів.

Пра­ви­ла про­ве­де­н­ня поєдин­ків «Укра­їн­ської націо­наль­ної бороть­би на поясах» є над­зви­чай­но про­сти­ми. Поєди­нок вклю­чає два пері­о­ди, якщо ж за резуль­та­та­ми двох пері­о­дів раху­нок буде 1:1, то суд­ді при­зна­ча­ють тре­тій дода­тко­вий пері­од. Пере­мо­га в трьох пері­о­дах озна­чає виграш у поєдин­ку. Час пері­о­ду – 1 хви­ли­на. Пере­р­ва між пері­о­да­ми від­су­тня. Будь-яка техні­чна дія, що при­зво­дить до появи тре­тьої точки у супер­ни­ка чи розі­мкне­н­ня ним захва­та – озна­чає пере­мо­гу у пері­о­ді. Вихід за межі бор­ців­сько­го кили­ма кара­є­ться заува­же­н­ням: три заува­же­н­ня – про­граш пері­о­ду.

В СРСР офі­цій­но так і не була при­зна­на «Укра­їн­ська націо­наль­на бороть­ба на поясах», оскіль­ки поясна бороть­ба на дум­ку «іде­о­ло­гів імпе­рії» не впи­су­ва­лась в стру­кту­ру утво­ре­н­ня усе­ре­дне­ної осо­би під назвою «совє­цкій народ». З часу про­го­ло­ше­н­ня Дер­жав­но­го суве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни попу­ляр­ність дано­го націо­наль­но­го виду єди­но­борств збіль­шу­є­ться не тіль­ки на тери­то­рії нашої Дер­жа­ви але й в сві­ті. Цей вид спор­ту є уні­каль­ним по сво­їй суті, оскіль­ки об‘єднує тра­ди­цій­ні наро­дні види бороть­би, зба­га­чу­ю­чи цим націо­наль­но-куль­тур­ні осо­бли­во­сті укра­їн­ської коза­цької нації.

З метою консолідації українського народу – 28 червня 2011 року в День Конституції України, Козацька Спадкова Духовна Республіка на “Мамаєвій Слободі” та Міжнародна громадська організація  «Міжнародна федерація української національної боротьби на поясах», керуючись необхідністю відродження, популяризації та поширення українських традицій, як історико-культурної цінності української нації проводить змагання між кращими спортсменами України на кубок Козацького селища «Мамаєва Слобода» – «Братина характерника Мамая».

Про­ве­де­н­ня зма­гань з «Укра­їн­ської націо­наль­ної бороть­би на поясах» за кубок «Бра­ти­на хара­ктер­ни­ка Мамая» ста­вить за мету спри­я­н­ня роз­ви­тку цьо­го само­бу­тньо­го виду спор­ту, як чіль­но­го  еле­мен­ту націо­наль­ної куль­ту­ри в Укра­ї­ні та сві­ті.

В зма­га­н­нях за «Бра­ти­ну хара­ктер­ни­ка Мамая» бра­ти­муть участь:

1. Лахно Дми­тро Мико­ла­йо­вич – заслу­же­ний тре­нер Укра­ї­ни (суди­ти­ме);

2. Баєв Ігор Ана­то­лі­йо­вич – май­стер спор­ту Укра­ї­ни (суди­ти­ме);

3. Риков Сер­гій май­стер спор­ту Укра­ї­ни – (уча­сник);

4. Коптєв Костян­тин май­стер спор­ту між­на­ро­дно­го кла­су Укра­ї­ни – (уча­сник);

5. Соро­ко тяга Кири­ло заслу­же­ний май­стер спор­ту Укра­ї­ни – (уча­сник);

6. Куник Андрій май­стер спор­ту між­на­ро­дно­го кла­су Укра­ї­ни – (уча­сник);

7. Ряб­чун Лео­нід май­стер спор­ту між­на­ро­дно­го кла­су Укра­ї­ни – (уча­сник);

8. Ані­кін Руслан май­стер спор­ту між­на­ро­дно­го кла­су Укра­ї­ни – (уча­сник);

9. Кузнє­цов Артур – май­стер спор­ту Укра­ї­ни (уча­сник);

10. Пече­ви­стий Вла­ди­слав – кан­ди­дат у май­стри спор­ту Укра­ї­ни (уча­сник);

11. Редь­кін Юрій – кан­ди­дат у май­стри спор­ту Укра­ї­ни (уча­сник);

12. При­ходь­ко Іри­на – май­стер спор­ту між­на­ро­дно­го кла­су Укра­ї­ни (уча­сни­ця);

13. Коваль Ігор – май­стер спор­ту Укра­ї­ни (уча­сник);

Н.Лур’є Ста­ні­слав – веду­чий.

Початок заходу 28 червня 2011 року о 14–00. Під бій бойових литаврів та шелест гордих козацьких  стягів на поміст піднімуться найкращі борці нашого краю аби виконати Державний Гімн України з нагоди Дня Конституції. В перервах між поєдинками відбуватиметься концерт фольклорних колективів та виконавців.
На майдані проводитиметься ярмарок народних майстрів та готуватимуться страви історичної козацької кухні.

До уваги нащадків гонорового козацького племені!

Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» та «Спорт Медіа Кон­сал­тинг» ого­ло­шує кон­курс на зна­н­ня істо­рії укра­їн­ських єди­но­борств. Пер­ші двад­цять уча­сни­ків, котрі нада­дуть пра­виль­ні від­по­віді, отри­ма­ють приз –  запро­ше­н­ня від­ві­да­ти «Мама­є­ву Сло­бо­ду» 28 черв­ня 2011 року, в день про­ве­де­н­ня зма­гань на кубок «Бра­ти­на хара­ктер­ни­ка Мамая» (без­опла­тний вхі­дний кви­ток на 1 осо­бу).

Пита­н­ня: В яко­му році почав боро­ти­ся вели­кий укра­ї­нець, наща­док дав­ньо­го коза­цько­го роду Іван Під­ду­бний; з якої бороть­би? А також вка­за­ти прі­зви­ще єди­но­го бор­ця, в яко­го не зміг вигра­ти Іван Під­ду­бний.

Від­по­віді на запи­та­н­ня потрі­бно над­си­ла­ти на еле­ктрон­ну адре­су: smcu@meta.ua

Дрес-код захо­ду – виши­ван­ка.

Нехай вічна буде слава – через шаблю маєм права!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»