На «Мамаєвій Слободі» 11 липня 2013 року вже втретє відбудеться фестиваль «Віншування Суботова» на честь правнуків особистої охорони (гвардії) Гетьмана Богдана-Зиновія Хмельницького
Опубліковано: 14 Чер 2013 11:13

Сучасні козаки з селища «Козака Мамая» – «Мамаєвої Слободи» вже втретє  проведуть у столиці нашої Держави місті Києві фестиваль «Віншування Суботова».

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі», керуючись звичаєвим правом наших прадідів – лицарів Війська Запорозького Низового, проведе втретє цей фестиваль для вшанування малих та статечних мешканців давнього козацького села Суботова Чигиринського району Черкаської області, які є праправнуками особистої гвардії Гетьмана Богдана-Зиновія Хмельницького.

Свя­то «Він­шу­ва­н­ня Субо­то­ва» роз­по­чне­ться із слу­жби Божої в коза­цькій Став­ро­пі­гій­ній цер­кві в ім‘я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці. Очо­лить слу­жбу насто­я­тель Субо­тів­ської Іллін­ської цер­кви Отець Воло­ди­мир Глад­ков­ський – саме тієї цер­кви, котра збу­до­ва­на в Субо­то­ві коштом Бог­да­на Хмель­ни­цько­го.

На пре­ве­ли­кий жаль, бага­то наших суча­сни­ків, див­ля­чись на зобра­же­н­ня цієї цер­кви на бан­кно­ті номі­на­лом п‘ять гри­вень, навіть гад­ки не мають, що це – цер­ква-уси­паль­ни­ця вели­ко­го Бог­да­на та згад­ка про добу роз­кві­ту коза­цтва…
Метою про­ве­де­н­ня фести­ва­лю є повер­не­н­ня гене­ти­чної пам‘яті укра­їн­ців про «золо­ті часи» Геть­ма­на Бог­да­на Хмель­ни­цько­го й кон­со­лі­да­ція всіх укра­їн­ців нав­ко­ло людей пра­ці – зви­чай­них субо­тів­ців, спад­ко­єм­ців сла­ви Вели­ко­го Геть­ма­на.

Саме тому, 11 липня, року Божого 2013, в переддень свята Петра, до козацького селища «Мамаєва Слобода» завітають на гостину найповажніші старійшини та наймолодші (школярі) правнуки особистої козацької гвардії Великого Гетьмана з його родового маєтку села Суботів.

А ще на щиру гости­ну до «Мама­є­вої Сло­бо­ди» заві­та­ють діти та доро­слі з одні­єї з дав­ніх коза­цьких сто­лиць – слав­но­го від віків пол­ко­во­го міста Чигирина.Також Коза­цьке сели­ще чекає в гості дітей із села Медве­дів­ка Чиги­рин­сько­го райо­ну. Це дуже важли­во, адже на Запо­розь­кій Січі спо­кон­ві­ку існу­вав Медве­дів­ський курінь вихід­ців з око­лиць цієї зна­ме­ни­тої коза­цької фор­те­ці, тепер це зви­чай­не село на Чер­ка­щи­ні…

П Р О Г Р А М А

Тре­тьо­го фести­ва­лю «Він­шу­ва­н­ня Субо­то­ва»

на честь прав­ну­ків осо­би­стої гвар­дії Геть­ма­на Бог­да­на Хмель­ни­цько­го

11–00 – після слу­жби Божої в цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» під бла­го­віст цер­ков­них дзво­нів роз­по­чну­ться уро­чи­сто­сті з наго­ди подя­ки мешкан­цям дав­ньої Геть­ман­ської рези­ден­ції.

11- 20 – висту­пи фоль­клор­но­го коле­кти­ву “Зозу­лень­ка” з Субо­то­ва та гур­тів «Мама­є­вої Сло­бо­ди».

11–45 – пре­зен­та­ція коза­цької зброї – феє­ри­чний виступ кра­що­го в Євро­пі кін­но­го коза­цько­го каска­дер­сько­го під­роз­ді­лу «Мама­є­вої Сло­бо­ди» під ору­дою Пре­зи­ден­та «Об‘єднаної Ліги про­фе­сій­них кін­них каска­де­рів» Укра­ї­ни Нака­зно­го ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на (який нео­дно­ра­зо­во висту­пав перед коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ, шей­ха­ми Сау­дів­ської Ара­вії, коро­ля­ми Малай­зії, Шве­ції, Данії).

12–10 – про­дов­же­н­ня уро­чи­сто­стей. Жін­ки із гур­ту “Зозу­лень­ка” при­го­ту­ють на живо­му вогні у вели­че­зно­му каза­ні, пря­мі­сінь­ко на ярмар­ко­во­му май­да­ні “Мама­є­вої Сло­бо­ди”, зна­ме­ни­тий Чиги­рин­ський геть­ман­ський борщ, який змо­жуть ску­шту­ва­ти всі бажа­ю­чі.

Ласкаво запрошуємо усіх, у кого в жилах тече горда козацька кров й хто хоче разом із козаками з «Мамаєвої Слободи» щиро подякувати нащадкам особистої гвардії Великого Гетьмана, який у ті далекі часи шаблею виборював суверенну незалежну Українську Державу!

Ще до 1918 року серед мешкан­ців коли­шньої геть­ман­ської рези­ден­ції в селі Субо­то­ві, що біля Чиги­ри­на, в пам‘ять про Вели­ко­го Геть­ма­на й «золо­ті часи» козач­чи­ни існу­ва­ла таєм­на сакраль­на тра­ди­ція, яка поля­га­ла в тому, що кожно­го року на Петра на одно­му з мало­при­сту­пних числен­них остро­вів серед плав­нів річки Тясмин, дале­ко від люд­сько­го ока та цар­ських жан­дарм­ських виві­ду­ва­чів, субо­тів­ські «діди», пра­прав­ну­ки осо­би­стої гвар­дії Бог­да­на Хмель­ни­цько­го, зби­ра­ли­ся на сим­во­лі­чну вій­сько­ву Раду. І на тій таєм­ній Раді «коза­цьких прав­ну­ків» уже на той час про­сті селя­ни оби­ра­ли з-поміж себе …геть­ма­на і коза­цьку стар­ши­ну – оса­ву­ла, писа­ря, суд­дю, скар­бни­ка й пол­ков­ни­ків! Оби­ра­ли наші пра­ді­ди й дору­ча­ли їм зна­ки їхньої гідно­сті – коза­цькі клей­но­ди – оту сим­во­лі­чну коза­цьку коми­ши­ну – пер­ві­сний сим­вол вла­ди як незмін­ність геть­ман­ської тра­ди­ції на Укра­ї­ні. Про ці вибо­ри зна­ли тіль­ки вибра­ні субо­тів­ські «діди», решта ж субо­тів­ців зна­ла тіль­ки про те, що «дідів» тре­ба слу­ха­ти, й не віль­но в них ні про що запи­ту­ва­ти, бо так воно «од ста­рих часів веде­ться». Так-бо, вми­ра­ю­чи, запо­від­ав сво­їм субо­тів­ським коза­кам сам Бог­дан-Зино­вій Хмель, щоб, якщо ста­не­ться яка лиха годи­на і Вкра­ї­на пере­ста­не бути коза­цькою, то вони мають «пиль­но пере­хо­ву­ва­ти» для ньо­го вла­ду і клей­но­ди, аж доки він по них «не зго­ло­си­ться». Самі «діди» аж до 1918 року свя­то віри­ли, що мине лиха годи­на і що в коза­цькій Укра­ї­ні має зно­ву «об‘явитися» Геть­ман-Бог­дан, що він видасть «золо­ту гра­мо­ту», при­вер­не «людям» дав­ній «коза­цький при­суд» і буде геть­ма­ну­ва­ти в Укра­ї­ні – сам він і його діти – «доки сон­ця – сві­ту».

«Ой полети, галко, ой полети, чорна, да й на Січ риби їсти; Ой принеси, галко, ой принеси, чорна, від Кошового вісті…»

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»