На «Мамаєвій Слободі» 8 червня 2013 року відбудеться Великий Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Калина об Різдві»
Опубліковано: 10 Тра 2013 12:34

Вельмидостойні пані та панове!

Київський національний університет імені Тараса Шевченка спільно з Центром народознавства «Козак Мамай» («Мамаєва Слобода») та Центром Української Культури та Мистецтва запрошують Вас взяти участь у науково-мистецькій акції – Великому Всеукраїнському фольклорному фестивалі «Калина об Різдві», який відбудеться 8 червня 2013 року на території  Козацького селища «Мамаєва Слобода» (адреса: Київ, вул. Михайла Донця, 2).

Роз­гля­да­ю­чи фоль­кло­ри­сти­ку як базо­ву галузь гума­ні­тар­них знань, кафе­дра фоль­кло­ри­сти­ки Інсти­ту­ту філо­ло­гії як єди­на в Укра­ї­ні випу­ско­ва кафе­дра зі спе­ці­аль­но­сті «Фоль­кло­ри­сти­ка» та юри­ди­чний факуль­тет КНУ іме­ні Тара­са Шев­чен­ка запро­ва­джу­ють інтер­ди­сци­плі­нар­ний вектор дослі­дже­н­ня націо­наль­ної тра­ди­ції із дотри­ма­н­ням кон­це­пції інте­гра­ції тео­ре­ти­чно­го та при­кла­дно­го вивче­н­ня фоль­клор­но­го фено­ме­ну. Тому невід’ємною скла­до­вою нау­ко­во­го фору­му є вистав­ка виро­бів наро­дних май­стрів та зраз­ків наро­дно­го маляр­ства, інте­р­актив­ні мето­ди засво­є­н­ня тра­ди­цій­них знань – май­стер-кла­си з наро­дних реме­сел, наро­дно­го тан­цю, наро­дної гри, висту­пи наро­дних фоль­клор­них гур­тів. Ви поба­чи­те від­тво­ре­ні носі­я­ми регіо­наль­ної тра­ди­ції пра­дав­ні кален­дар­ні обря­ди: гаїв­ки, весня­ні моло­ді­жні гуля­н­ня «На виго­ни», «воді­н­ня Куста», «гоні­н­ня Шулі­ки» та інші. А також під шелест гор­дих коза­цьких стя­гів пере­ко­на­є­тесь на віч, що коза­цько­му роду нема пере­во­ду!

У межах Нау­ко­во-мисте­цько­го захо­ду – Сьо­мі фоль­кло­ри­сти­чні чита­н­ня, при­свя­че­ні вітчи­зня­но­му фоль­кло­ри­сту-каз­ко­знав­цю, заснов­ни­ку кафе­дри фоль­кло­ри­сти­ки Шев­чен­ко­во­го уні­вер­си­те­ту, про­фе­со­ру Лідії Дуна­єв­ській та Вели­кий Все­укра­їн­ський фоль­клор­ний фести­валь «Кали­на об Різдві», на який запро­ше­ні твор­чі коле­кти­ви із різних регіо­нів Укра­ї­ни. Такий широ­кий фор­мат захо­ду спри­я­ти­ме не лише вза­є­мо­з­бли­жен­ню та вза­є­мо­пі­знан­ню куль­тур­них надбань різних етно­гра­фі­чних груп укра­їн­ства, але й обов‘язково зумо­вить до нала­го­дже­н­ня осо­би­стих кон­та­ктів, що є на сьо­го­дні вель­ми важли­вим й дозво­лить не на сло­вах, а на ділі ося­гну­ти суча­сну фоль­клор­ну мапу Укра­ї­ни.

Великий Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Калина об Різдві»

Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» (м.Київ, вул. М. Дон­ця, 2)
зна­хо­ди­ться всьо­го за 7 км від вули­ці Хре­ща­тик, в урочи­щі
обіч вито­ку леген­дар­ної річки Либідь

Орі­єн­тов­ний план захо­дів 8 черв­ня 2013 року:

Кален­дар­но-обря­до­ва твор­чість весня­но­го та літньо­го циклу

10.00 – 19.00 – Ярма­рок та вистав­ка наро­дних май­стрів та уміль­ців. Ярмар­ко­вий май­дан «Мама­є­вої Сло­бо­ди»

11.30 – 12.00 Свя­то­чний моле­бень в Став­ро­пі­гій­ній коза­цькій цер­кві в ім‘я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Вико­на­н­ня наро­дних псал­мів.

Моли­тва за Укра­ї­ну.

12.00 – 12.20 Від­кри­т­тя-бла­го­сло­ве­н­ня нау­ко­во-мисте­цької акції «Кали­на об Різдві». Гімн Укра­ї­ни у вико­нан­ні наро­дно­го ансам­блю укра­їн­ської музи­ки «Роксо­ла­нія». Під час вико­на­н­ня гім­ну від­бу­де­ться спіль­не роз­гор­та­н­ня уча­сни­ка­ми захо­ду одно­го з най­біль­ших поло­тнищ  Дер­жав­но­го пра­по­ра Укра­ї­ни пло­щею понад 900 м2.

12.20 – 13.00 Кін­ний коза­цький герць най­кра­що­го в Євро­пі під­роз­ді­лу коза­ків «Мама­є­вої Сло­бо­ди» під ору­дою нака­зно­го ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на. «Св. Юрій на біло­му коні» від­кри­ває ворі­тонь­ка – поли­ває всіх уча­сни­ків та гостей дій­ства водою. Веснян­ка. Спіль­ний кри­вий танець.

13.00 – 17.00 Висту­пи та май­стер-кла­си зі співу, тра­ди­цій­ної дитя­чої гри, наро­дно­го тан­цю та реме­сел від дитя­чих фоль­клор­них коле­кти­вів з різних регіо­нів Укра­ї­ни:  

Наро­дний ансамбль укра­їн­ської музи­ки «Роксо­ла­нія»

Наро­дний фоль­клор­но-етно­гра­фі­чний коле­ктив «Роди­на» (с. Під­ви­со­ке  Сня­тин­сько­го райо­ну Іва­но-Фран­ків­ської обла­сті)

Зраз­ко­вий дитя­чий фоль­клор­но-етно­гра­фі­чний коле­ктив «Золо­та кри­ни­ця» (с. Велим­че Ратнів­сько­го райо­ну Волин­ської обл.)

Наро­дний фоль­клор­но-етно­гра­фі­чний гурт «Бри­кса» (Він­ни­цька обл., с. Бохо­ни­ки)

 «Тро­їсті музи­ки» (м. Слов’янськ Доне­цької обл.)

Наро­дний ансамбль тан­цю «Сме­ре­чи­на» (Чер­ні­ве­цька обл.)

Фоль­клор­ний гурт «Спад­щи­на»  (м. Дра­бів Дра­бів­сько­го р-ну Чер­ка­ська обл.)

Моло­ді­жний фоль­клор­ний гурт «Ладо­ви­ці» (Хмель­ни­цька обл.)

Наро­дний фоль­клор­ний ансамбль Пол­тав­ської дер­жав­ної аграр­ної ака­де­мії «Малан­ка»

Дитя­чий фоль­клор­ний гурт «Буди­мир» (с. Хотів)

Фоль­клор­ний гурт «Чер­во­на кали­на» (с. Лука)

Фоль­клор­ний гурт «Божи­чі» (м. Київ)

Інстру­мен­таль­ний фоль­клор­ний гурт «Бала­му­ти» (м.Київ)

Фоль­клор­ний ансамбль «Кра­ли­ця» (м.Київ)

Дитя­ча фольк-сту­дія «Пра­ви­ця» (м.Київ)

Дитя­ча фоль­клор­на шко­ла «Оре­лі» НЦНК «Музей Іва­на Гон­ча­ра» (м.Київ)

Дитя­чий фоль­клор­ний гурт «Рай­го­ро­док» (м.Київ)

Дитя­чий фоль­клор­ний ансамбль «Бере­гинь­ка» (м.Київ)

Дитя­чий фоль­клор­ний ансамбль «Яво­ри­на» (м.Київ)

Тери­то­рія коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»

17.00 – 18.00 «Воро­та­ре, воро­тар­чи­ку, від­тво­ри ворі­тонь­ка!»

Фоль­клор­не дій­ство.

Вели­ка сце­на коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»

18.30 – 20.00 Данець. Наро­дні тан­ці за уча­стю гур­ту «Бала­му­ти»

Цен­траль­ний май­дан «Мама­є­вої Сло­бо­ди»

Сьо­мі фоль­кло­ри­сти­чні чита­н­ня, при­свя­че­ні про­фе­со­ру Лідії Дуна­єв­ській

 13.00 – 15.00 Пле­нар­не засі­да­н­ня нау­ко­вої кон­фе­рен­ції

Нау­ко­ві допо­віді з про­блем тео­рії, істо­рії, мето­до­ло­гії фоль­кло­ри­сти­ки. Наго­ро­дже­н­ня лау­ре­а­тів Пре­мії іме­ні Лідії Дуна­є­вької

При­мі­ще­н­ня скар­бни­ці «Мама­є­вої Сло­бо­ди»

16.00 – 18.00 Секцій­ні засі­да­н­ня нау­ко­вої кон­фе­рен­ції

 При­мі­ще­н­ня садиб коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»

Метою Вели­ко­го Все­укра­їн­сько­го фоль­клор­но­го фести­ва­лю «Кали­на об Різдві»  є пре­зен­та­ція регіо­наль­ної тра­ди­ції етно­гра­фі­чних груп Укра­ї­ни. Голов­ним зав­да­н­ням – про­ти­дія «шаро­вар­щи­ні», наса­джу­ва­ній засо­ба­ми масо­вої інфор­ма­ції, що часто тра­ди­цій­ну куль­ту­ру титуль­ної нації про­по­ну­ють у бута­фор­но­му «попсо­во­му» варі­ан­ті. Тому має­мо на меті репре­зен­ту­ва­ти автен­ти­ку укра­їн­ської тра­ди­ції зі збе­ре­же­н­ням сакраль­них сми­слів, пито­ма вага якої фун­кціо­нує на укра­їн­ських тере­нах і досі. Коле­кти­ви-носії авто­хтон­но­го фоль­кло­ру – зазви­чай ама­то­ри, які не отри­му­ють гоно­ра­рів за твор­чість, тому і не при­че­тні до т.зв. «масо­вої куль­ту­ри».

Кре­а­тив­не вирі­ше­н­ня мисте­цької скла­до­вої захо­ду – від  Наро­дно­го арти­ста Укра­ї­ни – єди­но­го в Укра­ї­ні про­фе­сій­но­го режи­се­ра наро­дних обря­до­дійств  – Васи­ля Вов­ку­на, за уча­сті Заслу­же­ної артис­тки Укра­ї­ни Анже­лі­ки Рудни­цької та коза­ка Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го Костян­ти­на Олій­ни­ка.

Ми, нау­ков­ці, та Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» пра­гне­мо зро­би­ти фести­валь щорі­чним, аби сту­ден­ти-фоль­кло­ри­сти, кия­ни та гості міста мали змо­гу при­лу­чи­ти­ся до істин­но наро­дної куль­ту­ри. Також заці­кав­ле­ні у спів­пра­ці з усі­ма осві­тні­ми та куль­тур­ни­ми кола­ми, тому запро­шу­є­мо Вас до зна­йом­ства. Раді буде­мо бачи­ти Вас, носія куль­тур­но­го етні­чно­го надба­н­ня, на нашій гости­ні.

Дрес-кодом захо­ду перед­ба­че­но наяв­ність в одя­зі еле­мен­тів етні­чно­го тра­ди­цій­но­го костю­ма.

З пова­гою

Заві­ду­вач кафе­дри фоль­кло­ри­сти­ки
Інсти­ту­ту філо­ло­гії
Київ­сько­го націо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту
іме­ні Тара­са Шев­чен­ка
Оле­на Іва­нов­ська    
    

Віримо, що глибинна символіка назви фестивалю стане настановою до дії всьому українству: відродження України у  вірі,  культурі,  звичаях. Нехай станеться диво… нехай розквітне калиновим цвітом Ненька-Україна. А ми, брати та сестри, своїми ділами, інтелектом та творчим духом диво зробимо реальністю. Господи Благослови!

Ой червона калинонько, білий цвіт, ти квітчаєш, повиваєш цілий світ…
Наша пісня пролітає з краю в край…
Цвіт-калино, Україно, розцвітай!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»