На “Мамаєвій Слободі” оголошено про початок IV Міжнародного Українського Літературного конкурсу “Козацька балачка”
Опубліковано: 04 Чер 2013 14:45

Сьогодні, числа 4 місяця червня року Божого 2013, в світлий День народження відомого українського письменника Олександра Ільченка, на «Мамаєвій Слободі», в родовому козацькому дубовому гаю, біля підніжжя кургану з кам‘яним скіфським воїном «Мамаєм», відбулося віншування лауреатів ІІІ Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька Балачка – Битва на Синіх Водах».

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька Бала­чка реко­мен­дує» отри­ма­ла нау­ко­ва робо­та «Випрям­ле­н­ня (виправ­ле­н­ня) істо­рі­о­гра­фії Русі та Литви XIIIXV ст.». Авто­ри – Юрій Вілі­нов,  Вадим Ільїн­ський,  Сер­гій Шишков.

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька Бала­чка реко­мен­дує» отри­ма­ли нау­ко­во-попу­ляр­не дослі­дже­н­ня  «З ПРАДАВНИНИ В УКРАЇНІ ТЕЧУТЬ ВОДИ ЖОВТІ Й СИНІ або ЗЛЕТ І ВЕЛИЧ НЕВИЗНАНОЇ ІМПЕРІЇ ЛИТВИНІВ». Автор – Мико­ла Пашко­вець.

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька Бала­чка реко­мен­дує» отри­мує фан­та­сти­чний роман «Тем­на Синя Вода». Автор – Радій Раду­тний.

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька Бала­чка реко­мен­дує» отри­мує пое­ма «ПЕРЕМОГА ПІД СИНІМИ ВОДАМИ». Автор – Оле­ксан­дра Бур­бе­ло.

Вже за доброю тра­ди­ці­єю на коза­цько­му колі було ого­ло­ше­но про поча­ток  ІV Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка».  

Козак Мамай – воїн «химо­ро­дник», або ж але­го­ри­чне вті­ле­н­ня нашої воле­лю­бної укра­їн­ської душі…Лицар над лица­ря­ми, сте­по­вик, ман­дрів­ник, воїн, мудрець, каз­кар і хара­ктер­ник в одній осо­бі. Спо­кон­ві­ків пар­су­ни Коза­ка Мамая висі­ли в кожній  укра­їн­ській хаті поруч з іко­на­ми, бо його образ вва­жа­є­ться най­силь­ні­шим обе­ре­гом. Отже, Козак Мамай – це най­більш кон­со­лі­ду­ю­чий образ для всіх укра­їн­ців  на наших спо­кон­ві­чних укра­їн­ських зем­лях.  А це зна­чить, що образ ман­дрів­но­го запо­рож­ця-нев­ми­ра­ки  Коза­ка Мамая є «гене­ти­чним кодом нашої нації».

Оле­ксандр Іль­чен­ко в сво­є­му химер­но­му рома­ні з наро­дних вуст «Коза­цько­му Роду Нема Пере­во­ду або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця» писав:  «Козак Мамай — бродя­га-запо­ро­жець, воїн і гуль­тяй, жар­тів­ник і філо­соф, бан­ду­рист і спів­ак, бабій і одно­ча­сно — монах, про­ста­ку­ва­тий і мудрий чарів­ник, без­стра­шний лука­вець, — в ньо­го і в сту­пі пестом не попа­деш, — наро­дний герой, яко­го іско­ну зна­ють люди на Укра­ї­ні, хоч про ньо­го над Дні­пром ні казок не ска­зу­ва­ли, ні пісень не скла­да­ли.

Ні казок ні пісень!  А про­сла­вив Коза­ка народ-худо­жник.

По бере­гам Дні­пра-Сла­ву­ти, по ста­ро­дав­нім коза­цьким і селян­ським хатам — на кле­но­вих і дубо­вих поло­тни­щах две­рей, на кили­мах, на кафель­них печах, на гле­чи­ках, на таріл­ках, на кова­них скри­нях, на масля­ни­ми фар­ба­ми писа­них кар­ти­нах, навіть на липо­вих коло­дах вули­ків часто можна було бачи­ти самі різні обра­зи Мамая, тися­чі пере­мін його полич­чя, всі з нови­ми осо­бли­во­стя­ми ман­дрів, з нови­ми і нови­ми під­пи­са­ми, віль­но роз­тлу­ма­ю­чи­ми дія­н­ня і нрав героя, тися­чі сюже­тів, що возно­си­ли в наро­ді сла­ву Коза­ка.»

Цен­траль­на Укра­ї­на або ж Над­дні­прян­щи­на є коли­скою укра­їн­сько­го коза­цтва, на тери­то­рії якої в дале­ко­му сере­дньо­віч­чі наші пра­ді­ди спіл­ку­ва­лись між собою «коза­цькою бала­чкою».

Сфор­мо­ва­на  на спо­кон­ві­чних коза­цьких тери­то­рі­ях, в так зва­но­му «коза­цько­му поясі» Сере­дньої Над­дні­прян­щи­ни,  «коза­цька бала­чка» закон­сер­ву­ва­ла в собі коза­цькі гово­ри кін­ця 18 сто­лі­т­тя, а від­так, не має пра­кти­чно жодних роз­бі­жно­стей із суча­сною літе­ра­тур­ною укра­їн­ською мовою, котра також сфор­му­ва­лась на осно­ві цих же самих цен­траль­но-укра­їн­ських гово­рів. Адже на Пів­ден­ній Київ­щи­ні та Чер­ка­щи­ні до цьо­го часу «бала­ка­ють»… І це не див­но, адже це – спад­ко­ві корін­ні коза­цькі зем­лі, так би мови­ти «коли­ска» всьо­го коза­цтва…

Хоче­мо звер­ну­ти ува­гу суча­сни­ків, а осо­бли­во тих, які, роз­мов­ля­ю­чи росій­ською, чомусь нази­ва­ють себе укра­їн­ськи­ми коза­ка­ми, що необ­хі­дною перед­умо­вою того, аби тебе запи­са­ли до одно­го з 38 куре­нів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, крім пра­во­слав­но­го віро­спо­віда­н­ня та вправ­но­го воло­ді­н­ня збро­єю, було обов‘язкове воло­ді­н­ня пре­тен­ден­том  «коза­цькою бала­чкою», цеб­то ста­ро­укра­їн­ською мовою. Люди­на, котра не роз­мов­ля­ла укра­їн­ською, коза­ком бути не могла… Так  було з покон віку гаран­то­ва­но на наших коза­цьких зем­лях дідів­ським «зви­ча­є­вим пра­вом» Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го. Таким чином, сло­ва «козак» і «укра­ї­нець» є сино­ні­ма­ми.

Тому, Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», керу­ю­чись зви­ча­є­вим коза­цьким пра­вом та гаслом «Мама­є­вої Сло­бо­ди», яке зву­чить як «рекон­кі­ста» (ісп. «від­во­ю­ва­н­ня»), 4 черв­ня 2013 року в День Наро­дже­н­ня письмен­ни­ка Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра слав­но­зві­сно­го химер­но­го рома­ну з наро­дних вуст «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця», ого­ло­си­ла про про­ве­де­н­ня Четвер­то­го Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су „Коза­цька бала­чка”, резуль­та­ти  яко­го вже тра­ди­цій­но будуть опри­лю­дне­ні 7 кві­тня 2014 року, тоб­то на Бла­го­ві­ще­ня.

Ми – сучасні українські козаки, правнуки Запорожців, вирішили саме в цей день здійснити чергову козацьку «шабельну атаку» щодо оборони гідності нашої прадавньої української мови, дарованої нам Господом Богом.

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі», керуючись звичаєвим дідівським правом, оголошує, що темою ІV Міжнародного Українського Літературного конкурсу «Козацька Балачка» буде «Патріотична книга для дітей «Україна – Земля Мамаїв». 

Всі наді­сла­ні тво­ри повин­ні від­по­від­а­ти насту­пним стан­дар­там та вимо­гам:

Руко­пис має бути напи­са­ний укра­їн­ською мовою та наді­сла­ний еле­ктрон­ною поштою на адре­су bala4ka@gmail.com. Крім само­го руко­пи­су лист має місти­ти коро­тку біо­гра­фію авто­ра, його сві­тли­ну та кон­та­ктний номер теле­фо­ну.

За обся­гом руко­пис пови­нен місти­ти не біль­ше, ніж 100 сто­рі­нок дру­ко­ва­но­го текс­ту одним фай­лом у фор­ма­ті WORD, шрифт 14 Times New Roman. Якщо твір за обся­гом біль­ший, ніж 100 сто­рі­нок, уча­сни­ки мають можли­вість наді­сла­ти його части­ну (роз­діл) руко­пи­су до 100 сто­рі­нок. У випад­ку, якщо поча­тко­вий роз­діл руко­пи­су отри­має при­зо­ве місце, то орг­ко­мі­тет звер­не­ться до уча­сни­ка з про­ха­н­ням наді­сла­ти про­дов­же­н­ня.

Наді­сла­на робо­та має роз­по­від­а­ти про істо­ри­чні події, наро­дні тра­ди­ції, націо­наль­них геро­їв. Робо­та за жан­ром може бути худо­жнім рома­ном, пові­стю, пое­мою, п’єсою  чи нау­ко­вим дослі­дже­н­ням.

Орг­ко­мі­тет при­ймає до роз­гля­ду лише руко­пи­си, які рані­ше ніде не дру­ку­ва­лись.

Робо­ти при­йма­ю­ться з 4 черв­ня 2013 року до Дня наро­дже­н­ня Тара­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка – 9 бере­зня 2014 року.

Резуль­та­ти  ІV Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка» тра­ди­цій­но будуть опре­лю­дне­ні 7 кві­тня 2014 року, тоб­то на Бла­го­ві­ще­н­ня.

Закли­ка­є­мо всіх охо­чих авто­рів долу­чи­ти­ся до «Коза­цької бала­чки» і сво­їм «гострим» сло­вом взя­ти участь  у коза­цькій «шабель­ній ата­ці». Бо як писав Оле­ксандр Іль­чен­ко: “Мова – пер­ша зброя в бороть­бі: вижи­ве мова, вижи­ве й Вітчи­зна, бо ж мова є не тіль­ки най­пев­ні­ший засіб поне­во­ле­н­ня, а й вір­не (разом з ножем та хлі­бом), надій­не оруж­жя добу­ва­н­ня волі, бо геній наро­ду без буя­н­ня рідної мови не варт нічо­го…”. Ця теза є гаслом Між­на­ро­дно­го  Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка».

Козак Кор­сун­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го

Голо­ва орг­ко­мі­те­ту Дру­го­го Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су „Коза­цька бала­чка”

Іван Іль­чен­ко

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось! Благослови добре діло зробити. 

Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»