На «Мамаєвій Слободі» відкривається «Головна Резиденція Святого Миколая»
Опубліковано: 22 Лис 2013 10:52

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» має гонор оголосити, що 6 грудня 2013 року, об 11–00, вже вп‘яте, офіційно буде відкрита «Головна Резиденція Святого Миколая».

Ця урочиста мить відбудеться після того, як козаки з «Мамаєвої Слободи» підпишуть зі Святим Миколаєм «Глейт» (охоронну грамоту) щодо продовження діяльності «Головної Резиденції Святого Миколая» на «Мамаєвій Слободі» та оборони його добрих справ впродовж всього наступного 2014 року.

Суча­сне укра­їн­ське коза­цтво п‘ять років тому – в 2009 році – запро­по­ну­ва­ло укра­їн­ській гро­ма­ді новий ета­лон свя­та Мико­лая.

Наш укра­їн­ський Свя­тий Мико­лай має всі озна­ки укра­їн­ця, бо ж одя­гне­ний у свя­ще­ни­чі ризи та у під­би­тий бобро­вим хутром шля­хет­ський кун­туш. На голо­ві має геть­ман­ську шапку. Але крім зов­ні­шніх ознак він ще добра, щира, при­ві­тна люди­на, котра, на від­мі­ну від його англо-саксон­ських та росій­ських ана­ло­гів (Сан­та Кла­ус, Дєд Мороз), не махає крю­чко­ва­тою пали­цею (посо­хом), йду­чи по лісу, а ціл­ком у циві­лі­зо­ва­ній гостин­ній атмо­сфе­рі тра­ди­цій­ної Над­дні­прян­ської хати, оздо­бле­ної рушни­ка­ми, божни­ка­ми та іншим хатнім начи­н­ням, вико­нує на ста­ро­світ­ській лірі кан­ти 17–18 сто­лі­т­тя. Разом із дітьми, аби ті не були ліни­ви­ми чисто­плю­я­ми, випі­кає в печі справ­жні печа­тні пря­ни­ки – медів­ни­ки, або ж як їх всі нази­ва­ють “Мико­лай­чи­ки”. Наш укра­їн­ський Мико­лай направ­ду духов­на осо­ба, бо ж при­вчає дітей бути мудри­ми, добри­ми, спів­чу­тли­ви­ми.

Дуже важли­вим є й те, що його добрі, гар­ні спра­ви та почи­на­н­ня «взя­ті під охо­ро­ну» та пиль­ний нагляд укра­їн­ских коза­ків, адже «добро має бути з кула­ка­ми». Воїн – козак зав­жди був носі­єм всьо­го прав­ди­во укра­їн­сько­го, цеб­то лицар­сько­го.

Спо­ді­ва­є­мось, що цей новий під­хід, а насправ­ді повер­не­н­ня до дідів­ських тра­ди­цій свя­тку­ва­н­ня дня Свя­то­го Мико­лая, здо­бу­де під­трим­ку на всіх тере­нах коза­цької Укра­ї­ни від Синьо­го Дону й до зеле­них Кар­пат­ських гір.

Дода­тко­во за попе­ре­днім замов­ле­н­ням діти змо­жуть навчи­ти­ся у госпо­ди­ні випі­ка­ти печа­тні медо­ві пря­ни­ки «Мико­лай­чи­ки» в печі одні­єї з коза­цьких хат, а також мати­муть наго­ду:

Хоче­мо звер­ну­ти ува­гу не тіль­ки дітей, але й доро­слих, що цьо­го року на Сло­бо­ді з‘явились веле­тен­ські сірі кру­то­ро­гі воли, кво­чки виси­ді­ли цілий виво­док кур­чат. Наші вів­ці око­ти­лись та при­ве­ли ягнят. Дві чор­них льо­хи Мир­го­род­ської поро­ди опо­ро­си­лись, тож має­мо зараз п‘ятнадцятеро чор­них та рябих поро­сят. Араб­ська коби­ла при­ве­ла сірень­ке лоша. Кро­лі, які біга­ють по всій тери­то­рії Сло­бо­ди, при­ве­ли біль­ше трид­ця­ти кро­ле­нят. І наре­шті, наша чор­на коза Зір­ка (має таку назву бо в неї біла пля­ма на лобі) око­ти­лась, і тепер у нас є чор­нень­ке козе­ня з такою ж вели­кою білою пля­мою (зір­кою) посе­ред лоба на йме­н­ня Липка. Про гусей і качок ми нічо­го не каже­мо, бо вони тіль­ки в насту­пно­му році, а саме весною, при­ве­дуть гусе­нят та каче­нят.  

Для батьків, які приведуть своїх діток самостійно, повідомляємо, що вони зможуть відвідати Резиденцію в порядку «живої черги»! Для організованих груп обов‘язкове попереднє замовлення.

Завітати до «Головної Резиденції Святого Миколая», а також замовити та відвідати майстер-класи можна з 06 грудня 2013 року по 30 грудня 2013 року з 10:00 до 17:00.  

Попе­ре­дньо домо­ви­тись про про­ве­де­н­ня май­стер-кла­сів або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – “мико­лай­чик» можна за тел.: 361–98-48; 066–091-10–76; 095–326-64–53, або ж за еле­ктрон­ною адре­сою: mamayevasloboda@gmail.com

Оскіль­ки серед доро­слих є чима­ло неслу­хів, котрі пору­шу­ють тру­до­ву дисци­плі­ну, пере­ви­щу­ють швид­кість на доро­зі, не допо­ма­га­ють дру­жи­ні по госпо­дар­ству, не ходять на вибо­ри, нехту­ю­чи сво­їм гро­ма­дян­ським обов‘язком, то для таких добро­ді­їв у нас є гар­на коза­цька різ­ка…

Згодь­тесь, оскіль­ки доро­слі, це ті ж самі діти, то для Ваших коле­кти­вів ми може­мо орга­ні­зу­ва­ти коло­ри­тну  пере­дно­во­рі­чну вечір­ку в «Шин­ку – коса над чар­кою», аби Ви отри­ма­ли неве­ли­ку при­го­ду та зізна­лись сво­їм дру­зям про свої недо­лі­ки, малень­кі грі­хи, а від­так під регіт дру­зів та зна­йо­мих отри­ма­ли від коза­ків різ­кою по дупі або ж в наго­ро­ду за гар­ну пове­дін­ку впро­довж року – печа­тний медо­вий пря­ник від само­го Мико­лая.

Давайте дарувати один одному позитивні емоції та відроджувати дідівські традиції козацького краю!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»