На Різдво до козаків! Дитяча програма відпочинку на зимові канікули в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 15 Гру 2016 14:44

Запро­шу­ємо шко­ля­рів на Різдвяні кані­кули до витоку леген­дар­ної річки Либідь в коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода».

В період шкіль­них зимо­вих кані­кул на «Мама­є­вій Сло­боді» діти за бажа­н­ням змо­жуть поман­дру­вати стеж­ками коза­цького селища, пока­та­тись верхи на конях спільно з коза­ками, пострі­ляти з татар­ського лука, ску­шту­вати коза­цького кулішу, пого­ду­вати справ­жні­сінь­ких кру­то­ро­гих сірих волів, овець, гусей, пога­сати на сві­жому пові­трі нав­ви­пе­редки з кро­лями. В одній з хат вивчити та поспі­вати колядки та щедрівки , а також спе­кти медо­вого пун­дика в справ­жній печі.

Під час кані­кул дітям може бути запро­по­но­вано на вибір:

 1. Екс­кур­сія «Укра­їна – коза­цька Дер­жава»
 2. Май­стер-клас із вивче­ння коля­док та щедрі­вок
 3. Май­стер-клас із випі­ка­ння пун­ди­ків в печі укра­їн­ської хати
 4. Сма­чний полу­день, або ж під­ве­чі­рок (ком­пле­ксний обід) за спе­ці­аль­ною ціною для дітей
 5. Стрільба з татар­ського лука
 6. Ката­ння верхи на конях спільно з коза­ком
 7. Ката­ння на запря­же­них кіньми санях чи возі

До уваги! Про­грама для кожної групи шко­ля­рів скла­да­є­ться в інди­ві­ду­аль­ному порядку, тобто як з наве­де­них вище, так і інших актив­но­стей «Мама­є­вої Сло­боди», вра­хо­ву­ючи поба­жа­ння замов­ника.

Щоб замо­вити про­граму та довід­а­тись про деталі дитя­чого від­по­чинку під час зимо­вих кані­кул в коза­цькому селищі, про­сто зате­ле­фо­нуйте:

066–091–10-76; 044–361–98–48; або над­си­лайте запит – tourexms@gmail.com

Хочемо при­на­гі­дно нага­дати, що Коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» зна­хо­ди­ться за адре­сою: вул.. М. Донця,2 (Від­ра­дний), тобто пра­кти­чно в серці сто­лиці Укра­їни, всього за сім кіло­ме­трів від вулиці Хре­ща­тик!

Тож запро­шу­ємо шко­ля­рів під час зимо­вих кані­кул у захо­плю­ючу ман­дрівку крізь час стеж­ками коза­цького селища! Діти змо­жуть пере­ко­на­тись, що Укра­їна – це пред­ко­ві­чний коза­цький край, або ж як ска­зав в сере­дині XVII сто­лі­ття фран­цузь­кий інже­нер-кар­то­граф Гійом ле-Васер де-Боплан «Укра­їна – терра коза­ко­рум» – «Укра­їна – земля коза­ків».

Віта­ємо Вас з при­йде­шніми свя­тами!

Засте­ляйте столи та все кили­мами,
Та кла­діть калачі з ярої пше­ниці,
Бо при­йдуть до тебе три пра­зники в гості,
А що пер­ший пра­зник – Рожде­ство Хри­стове,
А що дру­гий пра­зник – Свя­того Василя,
А тре­тій же пра­зник – Святе Водо­хреща!

Давайте спільно від­ро­джу­вати тра­ди­ції рідного краю!
Гайда всі до коза­цького селища, в урочище з якого бере поча­ток леген­дарна річка Либідь,
в Сло­боду «Козака Мамая», аби на віч пере­ко­на­тись, що коза­цькому роду нема пере­воду!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»