На Різдво до козаків! Програма відпочинку на зимові свята в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 11 Гру 2017 17:40

Запро­шу­є­мо на Ново­рі­чні та Різдвя­ні свя­та до вито­ку леген­дар­ної річки Либідь в коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» ! Зби­рай­те­ся усі­єю роди­ною, беріть кумів, сва­тів, дру­зів та гай­да в зимо­ву «Мама­є­ву Сло­бо­ду» !

В зимо­вий пері­од хати у «Мама­є­вій Сло­бо­ді» осо­бли­во каз­ко­ві! А якщо дода­ти, що на кожній сади­бі, а саме: тита­ря, коза­ків джур, ворож­ки, кова­ля, гон­ча­ра, сотни­ка, в шин­ку єврея-кра­ма­ря в заго­ро­дах живуть справ­жні­сінь­кі кру­то­ро­гі сірі воли, під нога­ми у них вов­ту­зя­ться кро­лі, а далі вів­ці, сви­ні, кози, гуси, кури, качки, ну і зви­чай­но ж коні… Ви та ваші діти, за бажа­н­ням змо­же­те поман­дру­ва­ти стеж­ка­ми коза­цько­го сели­ща, пока­та­тись вер­хи на конях спіль­но з коза­ка­ми, пострі­ля­ти з татар­сько­го лука, ску­шту­ва­ти коза­цько­го кулі­шу, зва­ре­но­го в каза­нах на від­кри­то­му вогні. В одній з хат, спіль­но з чор­но­бро­ви­ми дів­ча­та­ми, якщо захо­че­те, можна буде вивчи­ти та поспі­ва­ти коляд­ки та щедрів­ки, а також спе­кти медо­во­го пун­ди­ка в справ­жні­сінь­кій печі укра­їн­ської осе­лі.

Під час вашої ман­дрів­ки в «коза­цьку добу», ви та ваша роди­на, куми, сва­ти та дру­зі можуть поси­ді­ти в «Шин­ку – коса над чар­кою», а до того замо­ви­ти:

За Вашим бажа­н­ням ми може­мо роз­ро­би­ти інди­ві­ду­аль­ну про­гра­му від­по­чин­ку Вашої роди­ни, роди­чів, та дру­зів у каз­ко­вій зимо­вій «Мама­є­вій Сло­бо­ді»!

Щоб замо­ви­ти про­гра­му та довід­а­тись про дета­лі від­по­чин­ку в коза­цько­му сели­щі, про­сто зате­ле­фо­нуй­те:

066–091–12-79; 044–361–98–48; або над­си­лай­те запит – irynams2010@gmail.com

До ува­ги! Про­гра­ма скла­да­є­ться в інди­ві­ду­аль­но­му поряд­ку, тоб­то як з наве­де­них вище, так і інших актив­но­стей «Мама­є­вої Сло­бо­ди», вра­хо­ву­ю­чи поба­жа­н­ня замов­ни­ка.

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться за адре­сою: вул.. М. Донця,2 (Від­ра­дний), тоб­то пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик!

Тож запро­шу­є­мо у захо­плю­ю­чу ман­дрів­ку крізь час стеж­ка­ми коза­цько­го сели­ща! Ви та ваші близь­кі змо­жуть пере­ко­на­тись, що Укра­ї­на – це пред­ко­ві­чний коза­цький край, або ж як ска­зав в сере­ди­ні XVII сто­лі­т­тя фран­цузь­кий інже­нер-кар­то­граф Гійом ле-Васер де-Боплан «Укра­ї­на – тер­ра коза­ко­рум» – «Укра­ї­на – зем­ля коза­ків».

Віта­є­мо Вас з при­йде­шні­ми свя­та­ми!

Засте­ляй­те сто­ли та все кили­ма­ми,
Та кла­діть кала­чі з ярої пше­ни­ці,
Бо при­йдуть до тебе три пра­зни­ки в гості,
А що пер­ший пра­зник – Рожде­ство Хри­сто­ве,
А що дру­гий пра­зник – Свя­то­го Васи­ля,
А тре­тій же пра­зник – Свя­те Водо­хре­ща!

Давай­те спіль­но від­ро­джу­ва­ти тра­ди­ції рідно­го краю!
Гай­да всі до коза­цько­го сели­ща, в урочи­ще з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, в Сло­бо­ду «Коза­ка Мамая», аби на віч пере­ко­на­тись, що коза­цько­му роду нема пере­во­ду!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»