На Варки, Савки, Миколая запрошуємо завітати в книгарню українського слова «Шабля «Козака Мамая»
Опубліковано: 05 Гру 2011 15:15

Зна­чна частина лица­рів Вій­ська Запо­розь­кого Низо­вого перед тим, як потра­пити в «гні­здо воль­ниці» – Запо­розьку Січ, навча­лась мудро­сті у най­зна­ні­ших Євро­пей­ських Сере­дньо­ві­чних  уні­вер­си­те­тах: Падуї, Генуї, Сор­боні, Боло­ньї, Тулузі, Празі, Кра­кові, Київо-Моги­лян­ській та Острозь­кій ака­де­міях.

Як і наші прадіди, ми хочемо, аби громадяни України поважали землю, на котрій вони живуть, а відтак, заохочуємо всіх любити рідний край, шанувати прабатьківські традиції та щоденно боронити рідну українську мову.  Заклик козаків до православного люду України у ХVII ст. є й нині актуальним: „Хто хоче за віру християнську бути посадженим на палю, хто хоче бути четвертованим, колесованим, хто ладен стерпіти усілякі муки за святий хрест, хто не боїться смерті – приставай до нас. Не треба боятися смерті: від неї не вбережешся. Таке козацьке життя”.
Війна для козака була так же необхідна, як птахові крила, як рибі вода. Без війни козак — не козак, без війни лицар — не лицар…

Щоправда тепе­рі­шня наша «війна» в тре­тьому тися­чо­літті від­бу­ва­є­ться не в дикому полі, де тир­лу­ю­ться коні туре­цьких яни­чар та хижо виють татар­ські чам­були й трі­по­тять на вітрі крила за спи­нами у поль­ських гуса­жів, а таки в царині куль­тури, тобто в щохви­лин­ному обсто­ю­ванні гідно­сті рідної мови, тра­ди­цій та віри… Таке коза­цьке життя!

Тож запро­шу­ємо Всіх заві­тати до кни­гарні укра­їн­ського слова «Шабля «Козака Мамая» імені Оле­ксан­дра Іль­ченка, що роз­та­шо­ву­є­ться в при­мі­щенні біля цен­траль­ного входу до «Мама­є­вої Сло­боди».

Рідна мова, рідне слово

Що бри­нить нам чарів­ніш?

Що нам ближче і миліш

І дорожче в час недолі

Рідна мова, рідна мова!!!

Щиро по-коза­цьки про­симо заві­тати до нашого «вой­сько­вого Коша» – укра­їн­ської сві­тлиці знань. До Вашої уваги про­по­ну­ємо широ­кий вибір дитя­чої літе­ра­тури, посі­бни­ків, енци­кло­пе­дій, істо­ри­чних книг, суча­сної прози та пое­зії, тури­сти­чних мап та фото­аль­бо­мів.

До відома поці­но­ву­ва­чів укра­їн­ського слова: з часу від­кри­ття кни­гарні 9 бере­зня 2011 року, яке від­бу­лось у сві­тлий День наро­дже­ння Тараса Гри­го­ро­вича Шев­ченка, про­йшло трохи більше восьми міся­ців! За цей коро­ткий про­мі­жок часу до кни­гарні заві­тало більше 60 000 від­ві­ду­ва­чів. Хоча кни­гарня ще досить «молода», але в її асор­ти­менті біля 1500 най­ме­ну­вань книг і, що дуже важливо, вар­ті­сть книг в кни­гарні «Шабля «Козака Мамая» в сере­дньому на 20% нижча, ніж в будь-якій іншій кни­гарні міста Києва.

Серед пере­ваг нашої кни­гарні є й те, що, заві­тавши до при­мі­ще­ння, Ви нео­дмінно зану­ри­тесь в прав­диву атмо­сферу коза­цької доби, огля­нете еле­менти тра­ди­цій­ного інтер’єру Над­дні­прян­ської оселі 17 – 18 сто­лі­ття. Інтер’єр кни­гарні сти­лі­зо­ва­ний під коза­цьку оселю – мисники, на яких дру­жніми рядами виструн­чи­лись куманці, полу­ми­ски, гор­нята та тарелі, вікна обі­йма­ють «Обу­хів­ські» та «Чер­не­цькі» рушники, в кутку при­ту­ли­лися велика мальо­вана скриня, дідухи, килими та інше хатнє начи­ння. Заві­тавши до кни­гарні, Ви, без сум­ніву, звер­нете увагу і на зна­ме­ниту пар­суну козака Мамая, його «чорну», тобто бойову лицар­ську шаблю, що висить на стіні. Поді­бну бойову лицар­ську шаблю, як ска­зав Оле­ксандр Іль­ченко: «… козак Мамай гострив щодня. Гострив щодня, бо й тупив щодня, від Каї­нів уся­ких одби­ва­ю­чись… Хоч він, треба ска­зати, і не любив того діла: ні гострити, ні тупити. Але ж він чор­том дихав проти вся­кого пан­ства, проти кривди, проти горя люд­ського, проти всіх зухваль­ців, хто тільки важився на Укра­їну зазі­хати, та й мусив Козак вою­вати з ними. Тож і був собі лагі­дної вдачі мир­ний чоло­вік вої­ном зви­тя­жним, хитрим та спри­тним, – щира коза­цька душа! – таким спри­тним, що не брала його ні шабля, ні куля, ні меч…». Ця «чорна» бойова шабля Козака Мамая, тути­чки ж висячи на стіні кни­гарні, і в наш час нага­дує нам, укра­їн­цям, що ми – дав­нього коза­цького роду, котрому не буде пере­воду. Укра­їнці мають не на сло­вах, а на ділі під­три­му­вати кни­го­ви­дав­ни­цтво в Укра­їні, купу­ючи книги надру­ко­вані дідів­ською мовою, на пра­ктиці не цура­ю­чись цим свого корі­ння! Наше рідне Слово і є ота коза­цька шабля!

Як написав Олександр Ільченко: “Мова – перша зброя в боротьбі: виживе мова, виживе й Вітчизна, бо ж мова є не тільки найпевніший засіб поневолення, а й вірне (разом з ножем та хлібом), надійне оружжя добування волі, бо геній народу без буяння рідної мови не варт нічого…”.

В при­ро­дній укра­їн­ській атмо­сфері кни­гарні «Шабля «Козака Мамая» Ви та Ваші діти змо­жете взяти до рук ту книгу, котра Вам, як гене­ти­чним спад­ко­єм­цям слав­них лица­рів степу, буде най­більше до душі. Зру­чно роз­мі­щуй­тесь за широ­ким сто­лом, дбай­ливо засте­ле­ним домо­тка­ною ска­тер­ти­ною, сидячи на такій же ж дов­гій лаві, вкри­тій рясним стро­ка­тим Богу­слав­ським рядном. Ви нео­дмінно змо­жете пори­нути у роман­ти­чний і такий рідний світ наших пра­ба­бусь та пра­ді­ду­сів…

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» оголошує, що починаючи із православних свят – Варки, Савки, Миколая (17,18,19 грудня 2011р.) в книгарні «Шабля «Козака Мамая» Ви та Ваші друзі зможете придбати книги, ціна яких буде на 30–50% нижча, ніж в інших книгарнях столиці України.

Для при­кладу:

1. Ліна Костенко. “Запи­ски сама­шед­шого” наша про­да­жна ціна – 45,00 грн. , інші кни­гарні 65,00 – 70,00;
2. І. Мал­ко­вич “Ліза та її сни”. Худо­жник Е. Гапчин­ська  наша – 50,00 грн.. інші 85,00 – 90,00;
3. Василь Шкляр “Зали­ше­нець. Чор­ний ворон” наша – 25,00 грн.. інші – 33,00 – 40,00.

Кни­гарня укра­їн­ського слова «Шабля «Козака Мамая» імені Оле­ксан­дра Іль­ченка пра­цює з 9.00 до 18.00 щоденно без вихі­дних.

На зимо­вий період: з 10.00 до 16.00 щоденно.

Ласкаво  про­симо у світ укра­їн­ської книги!!! 

Попов­нюйте свої зна­ння  та зна­ння дітей!

Пам’ятайте: «Книга вчить, як на світі жить!»

До уваги видав­ців та авто­рів: двері кни­гарні укра­їн­ського слова «Шабля «Козака Мамая» зав­жди від­криті для пре­зен­та­ції Ваших книг!

Також, при­на­гі­дно, нага­ду­ємо всім поці­но­ву­ва­чам укра­їн­ського слова про про­дов­же­ння Дру­гого Між­на­ро­дного Укра­їн­ського Літе­ра­тур­ного кон­курсу «Коза­цька бала­чка».

«Коза­цька шабельна атака» щодо обо­рони гідно­сті рідного слова, а від­так, досту­пно­сті та можли­во­сті при­дба­ння книг, напи­са­них укра­їн­ською мовою, роз­по­чи­на­є­ться на давні свята наших пра­ді­дів – Варки, Савки, Мико­лая, тобто з числа 17, місяця гру­дня, року Божого 2011.

Господи, благослови нашу добру справу!

Нехай славиться земля наша, наречена від віків Україною!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

50грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 35грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 35грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 35грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»