На Варки, Савки, Миколая запрошуємо завітати в книгарню українського слова «Шабля «Козака Мамая»
Опубліковано: 05 Гру 2011 15:15

Зна­чна части­на лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го перед тим, як потра­пи­ти в «гні­здо воль­ни­ці» – Запо­розь­ку Січ, навча­лась мудро­сті у най­зна­ні­ших Євро­пей­ських Сере­дньо­ві­чних  уні­вер­си­те­тах: Падуї, Генуї, Сор­бо­ні, Боло­ньї, Тулу­зі, Пра­зі, Кра­ко­ві, Киї­во-Моги­лян­ській та Острозь­кій ака­де­мі­ях.

Як і наші прадіди, ми хочемо, аби громадяни України поважали землю, на котрій вони живуть, а відтак, заохочуємо всіх любити рідний край, шанувати прабатьківські традиції та щоденно боронити рідну українську мову.  Заклик козаків до православного люду України у ХVII ст. є й нині актуальним: „Хто хоче за віру християнську бути посадженим на палю, хто хоче бути четвертованим, колесованим, хто ладен стерпіти усілякі муки за святий хрест, хто не боїться смерті – приставай до нас. Не треба боятися смерті: від неї не вбережешся. Таке козацьке життя”.
Війна для козака була так же необхідна, як птахові крила, як рибі вода. Без війни козак — не козак, без війни лицар — не лицар…

Щоправ­да тепе­рі­шня наша «вій­на» в тре­тьо­му тися­чо­літ­ті від­бу­ва­є­ться не в дико­му полі, де тир­лу­ю­ться коні туре­цьких яни­чар та хижо виють татар­ські чам­бу­ли й трі­по­тять на вітрі кри­ла за спи­на­ми у поль­ських гуса­жів, а таки в цари­ні куль­ту­ри, тоб­то в щохви­лин­но­му обсто­ю­ван­ні гідно­сті рідної мови, тра­ди­цій та віри… Таке коза­цьке жит­тя!

Тож запро­шу­є­мо Всіх заві­та­ти до кни­гар­ні укра­їн­сько­го сло­ва «Шабля «Коза­ка Мамая» іме­ні Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, що роз­та­шо­ву­є­ться в при­мі­щен­ні біля цен­траль­но­го вхо­ду до «Мама­є­вої Сло­бо­ди».

Рідна мова, рідне сло­во

Що бри­нить нам чарів­ніш?

Що нам ближ­че і миліш

І дорож­че в час недо­лі

Рідна мова, рідна мова!!!

Щиро по-коза­цьки про­си­мо заві­та­ти до нашо­го «вой­сько­во­го Коша» – укра­їн­ської сві­тли­ці знань. До Вашої ува­ги про­по­ну­є­мо широ­кий вибір дитя­чої літе­ра­ту­ри, посі­бни­ків, енци­кло­пе­дій, істо­ри­чних книг, суча­сної про­зи та пое­зії, тури­сти­чних мап та фото­аль­бо­мів.

До відо­ма поці­но­ву­ва­чів укра­їн­сько­го сло­ва: з часу від­кри­т­тя кни­гар­ні 9 бере­зня 2011 року, яке від­бу­лось у сві­тлий День наро­дже­н­ня Тара­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка, про­йшло тро­хи біль­ше восьми міся­ців! За цей коро­ткий про­мі­жок часу до кни­гар­ні заві­та­ло біль­ше 60 000 від­ві­ду­ва­чів. Хоча кни­гар­ня ще досить «моло­да», але в її асор­ти­мен­ті біля 1500 най­ме­ну­вань книг і, що дуже важли­во, вар­тість книг в кни­гар­ні «Шабля «Коза­ка Мамая» в сере­дньо­му на 20% ниж­ча, ніж в будь-якій іншій кни­гар­ні міста Киє­ва.

Серед пере­ваг нашої кни­гар­ні є й те, що, заві­тав­ши до при­мі­ще­н­ня, Ви нео­дмін­но зану­ри­тесь в прав­ди­ву атмо­сфе­ру коза­цької доби, огля­не­те еле­мен­ти тра­ди­цій­но­го інтер’єру Над­дні­прян­ської осе­лі 17 – 18 сто­лі­т­тя. Інтер’єр кни­гар­ні сти­лі­зо­ва­ний під коза­цьку осе­лю – мисни­ки, на яких дру­жні­ми ряда­ми виструн­чи­лись куман­ці, полу­ми­ски, гор­ня­та та таре­лі, вікна обі­йма­ють «Обу­хів­ські» та «Чер­не­цькі» рушни­ки, в кутку при­ту­ли­ли­ся вели­ка мальо­ва­на скри­ня, діду­хи, кили­ми та інше хатнє начи­н­ня. Заві­тав­ши до кни­гар­ні, Ви, без сум­ні­ву, звер­не­те ува­гу і на зна­ме­ни­ту пар­су­ну коза­ка Мамая, його «чор­ну», тоб­то бойо­ву лицар­ську шаблю, що висить на сті­ні. Поді­бну бойо­ву лицар­ську шаблю, як ска­зав Оле­ксандр Іль­чен­ко: «… козак Мамай гострив щодня. Гострив щодня, бо й тупив щодня, від Каї­нів уся­ких одби­ва­ю­чись… Хоч він, тре­ба ска­за­ти, і не любив того діла: ні гостри­ти, ні тупи­ти. Але ж він чор­том дихав про­ти вся­ко­го пан­ства, про­ти крив­ди, про­ти горя люд­сько­го, про­ти всіх зухваль­ців, хто тіль­ки важив­ся на Укра­ї­ну зазі­ха­ти, та й мусив Козак вою­ва­ти з ними. Тож і був собі лагі­дної вда­чі мир­ний чоло­вік вої­ном зви­тя­жним, хитрим та спри­тним, – щира коза­цька душа! – таким спри­тним, що не бра­ла його ні шабля, ні куля, ні меч…». Ця «чор­на» бойо­ва шабля Коза­ка Мамая, тути­чки ж вися­чи на сті­ні кни­гар­ні, і в наш час нага­дує нам, укра­їн­цям, що ми – дав­ньо­го коза­цько­го роду, котро­му не буде пере­во­ду. Укра­їн­ці мають не на сло­вах, а на ділі під­три­му­ва­ти кни­го­ви­дав­ни­цтво в Укра­ї­ні, купу­ю­чи кни­ги надру­ко­ва­ні дідів­ською мовою, на пра­кти­ці не цура­ю­чись цим сво­го корі­н­ня! Наше рідне Сло­во і є ота коза­цька шабля!

Як написав Олександр Ільченко: “Мова – перша зброя в боротьбі: виживе мова, виживе й Вітчизна, бо ж мова є не тільки найпевніший засіб поневолення, а й вірне (разом з ножем та хлібом), надійне оружжя добування волі, бо геній народу без буяння рідної мови не варт нічого…”.

В при­ро­дній укра­їн­ській атмо­сфе­рі кни­гар­ні «Шабля «Коза­ка Мамая» Ви та Ваші діти змо­же­те взя­ти до рук ту кни­гу, котра Вам, як гене­ти­чним спад­ко­єм­цям слав­них лица­рів сте­пу, буде най­біль­ше до душі. Зру­чно роз­мі­щуй­тесь за широ­ким сто­лом, дбай­ли­во засте­ле­ним домо­тка­ною ска­тер­ти­ною, сидя­чи на такій же ж дов­гій лаві, вкри­тій рясним стро­ка­тим Богу­слав­ським рядном. Ви нео­дмін­но змо­же­те пори­ну­ти у роман­ти­чний і такий рідний світ наших пра­ба­бусь та пра­ді­ду­сів…

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» оголошує, що починаючи із православних свят – Варки, Савки, Миколая (17,18,19 грудня 2011р.) в книгарні «Шабля «Козака Мамая» Ви та Ваші друзі зможете придбати книги, ціна яких буде на 30–50% нижча, ніж в інших книгарнях столиці України.

Для при­кла­ду:

1. Ліна Костен­ко. “Запи­ски сама­шед­шо­го” наша про­да­жна ціна – 45,00 грн. , інші кни­гар­ні 65,00 – 70,00;
2. І. Мал­ко­вич “Ліза та її сни”. Худо­жник Е. Гапчин­ська  наша – 50,00 грн.. інші 85,00 – 90,00;
3. Василь Шкляр “Зали­ше­нець. Чор­ний ворон” наша – 25,00 грн.. інші – 33,00 – 40,00.

Кни­гар­ня укра­їн­сько­го сло­ва «Шабля «Коза­ка Мамая» іме­ні Оле­ксан­дра Іль­чен­ка пра­цює з 9.00 до 18.00 щоден­но без вихі­дних.

На зимо­вий пері­од: з 10.00 до 16.00 щоден­но.

Ласка­во  про­си­мо у світ укра­їн­ської кни­ги!!!                                                                                                          

Попов­нюй­те свої зна­н­ня  та зна­н­ня дітей!

Пам’ятайте: «Кни­га вчить, як на сві­ті жить!»

До ува­ги видав­ців та авто­рів: две­рі кни­гар­ні укра­їн­сько­го сло­ва «Шабля «Коза­ка Мамая» зав­жди від­кри­ті для пре­зен­та­ції Ваших книг!

Також, при­на­гі­дно, нага­ду­є­мо всім поці­но­ву­ва­чам укра­їн­сько­го сло­ва про про­дов­же­н­ня Дру­го­го Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка».

«Коза­цька шабель­на ата­ка» щодо обо­ро­ни гідно­сті рідно­го сло­ва, а від­так, досту­пно­сті та можли­во­сті при­дба­н­ня книг, напи­са­них укра­їн­ською мовою, роз­по­чи­на­є­ться на дав­ні свя­та наших пра­ді­дів – Вар­ки, Сав­ки, Мико­лая, тоб­то з числа 17, міся­ця гру­дня, року Божо­го 2011.

Господи, благослови нашу добру справу!

Нехай славиться земля наша, наречена від віків Україною!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»