Найромантичніше свято Івана Купайла в Києві відбудеться біля витоку річки Либідь у «Мамаєвій Слободі»
Дата події: 6 липня 2018 року

Ласкаво запрошуємо до селища «Козака Мамая» – «Мамаєвої Слободи» на відтворення справжнього (автентичного) свята Івана Купайла!

Поча­ток купаль­ських гулянь в «Мама­є­вій Сло­бо­ді» – 6 липня 2018 року о 12–00.
Куль­мі­на­ція Купаль­ських гулянь у надве­чір­ню пору – після 19–00.

Роман­ти­чну атмо­сфе­ру в ніч на свя­то Купай­ла Вам допо­мо­жуть від­чу­ти гурт наро­дної пісні «Боже­да­ри», фоль­клор­ні гур­ти «Диви­на» та «Свя­тки», а також фоль­клор­ні коле­кти­ви «Мама­є­вої Сло­бо­ди»: «Пан­но­чка-коза­чка», «Тер­лич-тра­ва» та «Бур­са­цькі тро­їсті музи­ки»!

Вран­ці, напе­ре­до­дні свя­та «Купай­ла» наші пра­ба­бу­сі від­зна­ча­ли «Купай­ли­цю». За дав­ні­ми віру­ва­н­ня­ми після схо­ду сон­ця, поки ще не зійшла роса кра­су­ня «Купай­ли­ця» поспі­шає зустрі­тись з «Купай­лом», від­так допо­ма­гає дів­ча­там у при­кра­шан­ні осель він­ка­ми з кві­тів та цілю­щих трав. Тож вран­ці, напе­ре­до­дні Іва­на Купай­ла, паруб­ки та дів­ча­та йшли за око­ли­цю села до лісу чи річки. Виби­ра­ли з-поміж себе най­вро­дли­ві­ших «моло­до­го» з «моло­дою»; моло­дий низь­ко кла­няв­ся роди­чам сво­єї наре­че­ної, яких пред­став­ля­ли інші дів­ча­та з хло­пця­ми. Потім, узяв­шись за руки, почи­на­ли води­ти хоро­во­ди нав­ко­ло наре­че­но­го і наре­че­ної – то в одну сто­ро­ну, то в іншу.

Батьки на «Купаль­ни­цю» звер­та­лись до дітей: «Про­сіть, діти, дощу до Купай­ла, а після Іва­на Купай­ла я й сам випро­шу». Також на «Купай­ли­цю» дів­ча­та тов­кли ячмінь в сту­пі і вари­ли кутю… Потім сіда­ли на воза, запря­га­ли замість коней в ньо­го паруб­ків і гамір­но з пісня­ми ката­лись по селу.

Під час купаль­ських ігор та забав дів­ча­та-коза­чки ходи­ли з роз­пу­ще­ним волос­сям, що ніби­то сим­во­лі­зу­ва­ло сму­ток та жало­бу: при­ро­да вми­рає, щоб наро­ди­тись для ново­го жит­тя.

Цьо­го  ж дня воро­жи­ли: зби­ра­ли два­над­цять трав, серед яких обов‘язково були чор­то­по­лох і папо­роть, і кла­ли під поду­шку зі сло­ва­ми: «Долень­ко коха­на, при­йди в мій сад погу­лять!»

Нага­ду­є­мо, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» роз­та­шо­ву­є­ться в мальов­ни­чо­му урочи­щі – саме там, де зна­хо­ди­ться витік леген­дар­ної річки Либідь! А це, всьо­го-нав­сьо­го сім кіло­ме­трів від Хре­ща­ти­ка, пра­кти­чно в цен­трі Киє­ва!  Наша адре­са: м.Київ, вул. М.Донця,2. Їха­ти тро­лей­бу­сом №27 від метро Шуляв­ська шість зупи­нок (Від­ра­дний).

Довід­ки  можна отри­ма­ти за тел: 044–361–98–48; 066–091–12–79, IrynaMS2018@gmail.com

Якщо Ви дій­сно мрі­є­те зану­ри­тись в справ­жню (автен­ти­чну) атмо­сфе­ру купаль­ських місте­рій наших пра­ба­бусь та пра­ді­дів, то щиро, по-коза­цьки, запро­шу­є­мо Вас здій­сни­ти ман­дрів­ку крізь про­стір під час гулянь на Іва­на Купай­ла у «Мама­є­вій Сло­бо­ді»…
Коли зай­де сон­це, то на бере­зі роман­ти­чно­го озе­ра Кра­са­ви­ця, рясно закві­тча­но­го біли­ми ліле­я­ми й жов­тим лата­т­тям, сма­ра­гдо­вим тата­ри­н­ням, папо­ро­т­тю й діво­чим вино­гра­дом, коза­ки та дів­ча­та-коза­чки роз­па­лять веле­тен­ське вогни­ще, полум‘я яко­го при поча­тку сяга­ти­ме три­по­вер­хо­во­го будин­ку…

Як свід­чать дав­ні пере­ка­зи, біля ков­ба­ні (вито­ку) озе­ра з яко­го й бере поча­ток річка Либідь – саме в тому чарів­но­му урочи­щі, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться «Мама­є­ва Сло­бо­да» у 1756 році  коза­цько-гай­да­ма­цький загін вто­пив аж два бари­ла з золо­ти­ми чер­він­ця­ми та коштовностями…Саме тут, в кали­но­вих гаях на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» росте зна­ме­ни­та у зна­хар­ських колах «Тер­лич-тра­ва» без котрої немо­жли­во зна­йти кві­тку папо­ро­ті.

Отож запро­шу­є­мо Вас до нас в коза­цьку Сло­бо­ду до істо­ри­чно­го вито­ку річки Либідь на свя­то Купай­ла! Якщо Вам пота­ла­нить, то Ви змо­же­те зна­йти коза­цький скарб…

Дівчата-козачки та козаки «Мамаєвої Слободи» відтворюватимуть прадавні купальські традиції. Нагадуємо, що початок купальських дійств та гулянь 6 липня 2018 року о 12–00 на озері Красавиця. Кульмінація у надвечірню пору, після 19–00…

Фоль­клор­ні коле­кти­ви з пісня­ми і тан­ця­ми від­прав­ля­ться в гай, аби зру­ба­ти дере­во чор­но­кле­на, це і буде Маре­на, яку буде вста­нов­ле­но в лузі обіч вито­ку річки Либідь. Про­дов­же­н­ням свя­та буде при­не­се­н­ня солом‘яної ляль­ки Купай­ла…

Однак вар­то вра­ху­ва­ти, що купаль­ське вогни­ще запа­лю­ють саме тоді, коли сон­це сідає за обрій, а до того –  гуля­н­ня, хоро­во­ди, тро­їсті музи­ки та шпар­кі тан­ці з чарів­ни­ми панян­ка­ми-коза­чка­ми на бере­зі озе­ра Кра­са­ви­ця.

У наших пра­ді­дів з ран­ку в коза­цьких селах та сло­бо­дах дів­ча­та по ран­ко­вій росі йдуть в поле чи ліс зби­ра­ти тра­ви та кві­ти. З них пле­туть для себе купаль­ські він­ки. В цих він­ках обов’язково повин­на бути тра­ва поли­ну. Крім того, дів­ча­та носять полин у себе за пазу­хою та під пахва­ми, адже це самий надій­ний запо­бі­жний засіб від руса­лок та відьом, як небез­під­став­но вва­жа­ли наші пра­ба­бу­сі, коли ще діву­ва­ли…

Ближ­че до вечо­ра, весе­лою зграй­кою дів­ча­та від­прав­ля­ю­ться у най­ближ­чий гай чи ліс та руба­ють там дере­во. Пере­ва­га нада­є­ться чор­но­кле­ну. Після цьо­го від­но­сять дере­во на місце, зазда­ле­гідь вибра­не ними для свя­та, і най­ме­но­ву­ють його «Маре­на». Потім при­но­сять пучки соло­ми, а інко­ли й солом’яну ляль­ку в люд­ський зріст, котра вді­та в жіно­чу соро­чку із стрі­чка­ми, в моні­стах та у вели­ко­му він­ку. Ця ляль­ка і нази­ва­є­ться «Купа­ла».

При­йшов­ши на місце, вти­ка­ють в зем­лю дере­во «Маре­ну», рясно обві­шу­ють його він­ка­ми та стрі­чка­ми, став­лять біля ньо­го «Купа­лу», а непо­да­лік роз­во­дять вогни­ще. Інко­ли вогнищ могло бути й три. Через вогни­ще пере­стри­бу­ють пара­ми: хло­пець із дів­чи­ною. Саме на свя­то Купай­ла від­кри­ва­є­ться «Небе­сна Бра­ма», тож всі молі­н­ня моло­дих людей про міцну роди­ну будуть обов‘язково почу­ті Госпо­дом Богом.

Наші пра­ба­бу­сі, коли були ще дів­ка­ми, весе­ло бра­лись за руки та ходи­ли з пісня­ми дов­ко­ла наря­дже­но­го дере­ва «Маре­ни», а потім ска­ка­ли через вогонь. Інко­ли замість вогни­ща бра­ли кро­пи­ву, яку наки­ду­ва­ли вели­че­зни­ми купа­ми.

Паруб­ки тіль­ки були при­су­тні, але в хоро­во­дах, тан­цях, піснях уча­сті не бра­ли.

В ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­во­но-вогне­ний цвіт папо­ро­ті. Його можна зна­йти, зірва­ти та збе­рег­ти. Вла­сник цієї кві­тки стає зна­ха­рем, і ніякий клад не при­хо­ва­є­ться від ньо­го.

Тож ласка­во запро­шу­є­мо всіх до пошу­ку скар­бу на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». Купаль­ські дій­ства три­ва­ти­муть на Сло­бо­ді, як і зав­жди, до «тре­тіх пів­нів».

Люб’язно запро­шу­є­мо всіх бажа­ю­чих заві­та­ти до вито­ку річки Либідь в коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» з тим, аби від­чу­ти жар­кий вогонь купаль­сько­го вогни­ща!

Дрес-код захо­ду: виши­ван­ка або будь-який укра­їн­ський націо­наль­ний еле­мент одя­гу (віно­чок, нами­сто тощо)

Давайте спільно відроджувати прадавні традиції козацького краю, бо ж поки ми їх шануємо, доти ми і будемо українцями!!!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»