Наливаймо, браття, кришталеві чаші! Перший культурно-мистецький захід із часу проголошення Козацької Спадкової Духовної Республіки на теренах «Мамаєвої Слободи»
Опубліковано: 12 Лют 2011 10:04

Народ не може існу­ва­ти без вла­сної істо­рії, а отже, і без націо­наль­но­го духу, наро­дної пам‘яті, яка скон­цен­тру­ва­ла­ся в вели­че­зно­му маси­ві наро­дних пісень остан­ніх сто­літь.

Ми дуже мало зна­є­мо про тих, хто жив три­ста чи п‘ятсот років тому, про тих геро­їв, які тво­ри­ли істо­рію Укра­ї­ни – нашу істо­рію, хто ство­рив нас таки­ми, які ми є сьо­го­дні. Про­те яскра­ва жит­тє­ра­ді­сна душа наших пра­ді­дів коза­ків зали­ши­лась такою, якою вона була три­ста чи п‘ятсот років тому, в отих наро­дних піснях та думах. Наро­дні пісні та думи – це римо­ва­на істо­рія наших пред­ків, така, якою вони її бачи­ли і пам‘ятали, оті гор­ді чуба­ті слов‘яни. Без­пе­ре­чно, пер­ши­ми істо­ри­ка­ми були пое­ти-кобза­рі. Вони,  вої­ни-спів­ці, не  дуже пере­йма­лись точним доку­мен­ту­ва­н­ням чи дату­ва­н­ням подій та осіб того часу, коли татар­ські чам­бу­ли, поль­ські хору­гви чи караль­ні заго­ни москов­ських царів нишпо­ри­ли рідною коза­цькою Вкра­ї­ною. Не зва­жа­ли й на пра­ви­те­лів-магна­тів, часто-густо з чужи­не­цьки­ми прі­зви­ща­ми та титу­ла­ми, нехту­ва­ли багат­ством та навіть сла­вою. Тож люд­ська пам‘ять май­же не збе­ре­гла їх імен, про­те зали­ши­лись сло­ва пісень, де скон­цен­тру­ва­лась мен­таль­ність і дух коза­цько­го наро­ду.

Якось один сучасний визначний науковий діяч,  розповідаючи про героїчний епос нашої нації, нескорений дух та оптимізм, ні хвильки не вагаючись, щиросердно навів у приклад оптимізм слів з народної пісні: «Наливаймо, браття, кришталеві чаші, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки наші…». Насправді, це пісня нашого сучасника, козака з Оболоні, пана Віктора Лісовола, котрому 21 лютого 2011 року виповнюється рівнісінько 80 років! Кобзар Лісовол створив понад 70 власних мелодій – дещо на козацький кшталт, «піднімав руку» навіть на поезію самого Тараса Шевченка та Пантелеймона Куліша. Не залишились без уваги Володимир Сосюра, Павло Тичина, Іван Драч, Вадим Крищенко. Будучи правдивим козаком, пан Віктор Лісовол сам жартує про себе: «Як хлопці зберуться там, – сміється у сиві вуса Лісовол, тицяючи пальцем догори, – та й втруть мені маку». Така лицарська відвага викликає щиру симпатію й повагу сучасників. 

Многіє літа співцю козацької долі – кобзарю, пану Віктору Лісоволу! Завзяття й снаги!

21 люто­го Укра­ї­на свя­ткує Між­на­ро­дний день рідної мови. Є дуже зна­ко­вим, що захи­сник гідно­сті нашої коза­цької  мови, пан Віктор Лісо­вол, наро­див­ся саме в цей день. Вида­є­ться, що він і наро­див­ся виклю­чно для того, аби сло­ва з його дій­сно наро­дної пісні мате­рі­а­лі­зу­ва­лись: «щоби Укра­ї­на в путах не сто­гна­ла, щоби наша сла­ва, коза­цькая сла­ва по сві­ту луна­ла. Бо коза­цька сла­ва кро­вію поли­та, січе­на меча­ми, руба­на шабля­ми, ще й сльо­за­ми вми­та. Тож гуляй­мо бра­т­тя, поки є ще сила…».

Року Божо­го 2011, 9 люто­го,  коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» про­го­ло­си­ла себе Коза­цькою Спад­ко­вою Духов­ною Респу­блі­кою – http://www.mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=471 . Тож пер­ший куль­тур­но-мисте­цький захід на тере­нах «Мама­є­вої Сло­бо­ди», з яко­го ми роз­по­чи­на­є­мо нашу чер­го­ву коза­цьку «шабель­ну ата­ку», є твор­чий вечір авто­ра зна­ме­ни­тої пісні «Нали­вай­мо, бра­т­тя кри­шта­ле­ві чаші!»,  люди­ни тита­ні­чної сили духу, коза­ка – Вікто­ра Лісо­во­ла.

Поча­ток твор­чо­го вечо­ра з наго­ди 80-літ­тя кобза­ря Вікто­ра Лісо­во­ла та Між­на­ро­дно­го дня рідної мови – о 15–00 у при­мі­щен­ні Вой­сько­вої скар­бни­ці, що на сади­бі коза­цько­го стар­ши­ни «Мама­є­вої Сло­бо­ди».

В концертній програмі братимуть участь:

-  Кобзар – Віктор Лісо­вол
–  Заслу­же­ний артист Укра­ї­ни – Тарас Ком­па­ні­чен­ко
–  Наро­дний артист Укра­ї­ни – Ігор Кри­ку­нов та театр «Романс»
–  Кобзар – Оле­ксандр Гон­ча­рен­ко
–  Заслу­же­ний артист Укра­ї­ни – Тарас Силен­ко
–  Фоль­клор­ний гурт «Пере­ве­сло»
–  Бан­ду­рист – Яро­слав Чор­но­гуз

Та інші, не менш відо­мі вико­нав­ці.

Всіх, у кого в серці бринить українське слово, щиро по-козацьки, запрошуємо на творчий вечір кобзаря Віктора Лісовола. Числа 20, місяця лютого, року Божого 2011 о 15–00.

«Грай же людям на науку, народний Бояне,
На многії іще літа, поки сили стане!»

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»