Народна дипломатія «Мамаєвої Слободи»
Опубліковано: 09 Лют 2012 14:27

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» сьогодні – 09 лютого 2012 року – святкує першу річницю від Дня заснування.

Ми, сучасні українські козаки з селища «Козака Мамая» – «Мамаєвої Слободи» – обрали цей день тому, що саме 9 лютого 1648 року Богдана-Зиновія Хмельницького було обрано Гетьманом Війська Запорозького Низового. Він був одним із найосвіченіших людей того часу, і не тільки. Адже навчався таємницям дипломатії, розвідки та контррозвідки у «гнізді» найпотужнішої таємної служби Середньовічної Європи. Саме такою була розвідка Ватикану. Один із найважливіших її центрів якраз і містився в Львівському Ізуїтському колегіумі, котрий готував резидентуру для плюндрування та поневолення України.

Бог­дан Хмель­ни­цький був вої­ном-хара­ктер­ни­ком, що неу­шко­дже­но вихо­див із сотень малих сути­чок та вели­ких бата­лій на тери­то­рії Укра­ї­ни, Мол­до­ви, Туреч­чи­ни, Кри­му, Росії, Біло­ру­сії, Литви, Поль­щі та Фран­ції. Окрім того, він був одним із найу­слав­ле­ні­ших рубак того часу. За наймай­стер­ні­ше воло­ді­н­ня холо­дною збро­єю, цеб­то шаблею, і  числен­ні вій­сько­ві зви­тя­ги поль­ський король Вла­ди­слав IV у 1634 році під містом Смо­ленськ вру­чив тоді ще сотни­ку реє­стро­вих коза­ків Бог­да­ну Хмель­ни­цько­му «Золо­ту імен­ну шаблю» – най­ви­щу наго­ро­ду Поль­ської Дер­жа­ви того часу. Однак цю золо­ту шаблю Бог­дан Хмель­ни­цький, як і таєм­ні зна­н­ня, здо­бу­ті в роз­ві­ду­валь­ній шко­лі «Рим­ської курії» отців-єзу­ї­тів, він, як справ­жній син сво­го коза­цько­го наро­ду, вико­ри­став на роз­бу­до­ву само­стій­ної Дер­жа­ви, що про­стя­глась по оби­два боки Дні­пра і мала назву «Вій­сько Запо­розь­ке Низо­ве» із сто­ли­цею в Чиги­ри­ні.

Латин­ський вислів «Pro Fide, Lege et Voluntas» («За віру, закон і волю») був гаслом Вели­ко­го Геть­ма­на, адже від­тво­ре­на ним Коза­цька Дер­жа­ва була пра­во­на­сту­пни­цею Вели­кої Київ­ської Дер­жа­ви, яку зни­щив мон­голь­ський Хан Батий у 1240 році.

Відо­мі сло­ва, які ска­зав Бог­дан Хмель­ни­цький 9 люто­го 1648 року, звер­та­ю­чись на одно­му з дні­пров­ських остро­вів до лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, після обра­н­ня його на Геть­ма­на:

«Всі наро­ди, що живуть на сві­ті, зав­жди боро­ни­ли і боро­ни­ти­муть вічно жит­тя своє, сво­бо­ду і вла­сність; і навіть най­ниж­чі на зем­лі тва­ри­ни, які суть зві­ри­на, худо­ба і пта­ство, боро­нять ста­но­ви­ще своє, гні­зда свої і немов­лят сво­їх до зне­мо­ги; і при­ро­да з волі Твор­ця всіх і Госпо­да дала їм різне для того зна­ря­д­дя в самих чле­нах їх» (Бог­дан Хмель­ни­цький)

Сла­ва Вели­ко­му Геть­ма­ну, котрий пра­гнув повер­ну­ти укра­їн­ським – коза­цьким зем­лям сла­ву і неза­ле­жність Дер­жа­ви Київ­ська Русь!

Отож, сьогодні, 9 лютого, року Божого 2012, Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі», спираючись на звичаєве козацьке право, дароване нам, українським козакам, Господом Богом, оголосила дружній виклик на «Третій Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая», що заплановано провести 7,8 та 9 липня 2012 року. Виклик було оголошено командам лицарів із Польщі, Швеції, Італії, АР Крим, Туреччини та Франції:

Поль­щі – під нача­лом хорун­жо­го Лещін­сько­го із міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го воє­вод­ства Павє­ла Апо­лі­нар­сько­го.


Шве­ції – Нор­ман­сько­го Лицар­сько­го заго­ну на чолі із лица­рем Аль­фом Кьєль­стро­мом  на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва).


Іта­лії – Коман­ду «Кава­лє­рі ді Арец­цо» очо­лю­ва­ти­ме бага­то­ра­зо­вий чем­піон Євро­пи сень­йор Маріо Капач­чі.


АР Крим – чам­бул (під­роз­діл) крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків із міста Бахчи­са­рая – дав­ньої сто­ли­ці Крим­сько-татар­сько­го хан­ства – на чолі з джи­гі­том Мусою Ібра­гі­мом Велі Оглу.


Турецьку Респу­бліку пре­зен­ту­ва­ти­ме під­роз­діл Осман­ської гвар­дії із Стам­бу­ла під ору­дою аске­ра Хіл­мі Арі­ка.


Фран­цію пред­став­ля­ти­ме лицар­ський під­роз­діл із Бур­гун­дії чи Нор­ман­дії (ми напи­ше­мо листа до Ата­ше з питань куль­ту­ри з про­ха­н­ням поре­ко­мен­ду­ва­ти нам кра­щу лицар­ську коман­ду Фран­ції).

Над­дні­прян­ську Укра­ї­ну пред­став­ля­ти­ме коза­цький під­роз­діл під ору­дою Нака­зно­го ота­ма­на пана Оле­га Юрчи­ши­на (каска­дер­ська коман­да яко­го є най­кра­щою в Євро­пі й нео­дно­ра­зо­во піді­йма­ла укра­їн­ський пра­пор перед коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ). А також є пере­мож­ця­ми Пер­шо­го (2010р.) та Дру­го­го (2011р.) лицар­ських тур­ні­рів «Шабля «Коза­ка Мамая».

Також, керуючись звичаєвим козацьким правом, сьогодні ж, 9 лютого 2012 року, на козацькому колі було ухвалено рішення щодо виклику кращих козаків Всевеликого Війська Донського Російської Федерації на «Поєдинок честі» з козацьких багатоборств, котрий заплановано провести на Покрову 14 жовтня, року Божого 2012.  На імя Головного Отамана Всевеликого Війська Донського пана ВОДОЛАЦЬКОГО В.П. надіслано запрошення. Крім того, ми звернулись із відкритим листом до Голови Уряду Російської Федерації пана Володимира Володимировича ПУТІНА з проханням посприяти на державному рівні в організації поєдинку між українськими та російськими козаками.


Було прийнято рішення, що оригінали листів із запрошеннями ми надішлемо Послу Російської Федерації в Україні пану ЗУРАБОВУ М.Ю. з проханням Козацької Спадкової Духовної Республіки на «Мамаєвій Слободі» передати їх особисто до рук Голові Уряду РФ пану ПУТІНУ В.В. та Верховному Отаману Російських козаків пану ВОДОЛАЦЬКОМУ В.П.


Окрім цьо­го, ми вирі­ши­ли, що буде більш надій­но ско­ри­ста­тись послу­га­ми все­сві­тньої пошто­вої кур‘єрської слу­жби DHL та з її допо­мо­гою від­пра­ви­ти вище­вка­за­ні листи-запро­ше­н­ня на адре­си лицар­ських команд із Поль­щі, Шве­ції, Іта­лії, АР Крим, Туреч­чи­ни та Фран­ції, а також на адре­су Голо­ви Уря­ду РФ пана ПУТІНА В.В. (в Крем­лі) та штаб-квар­ти­ру Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го РФ у місті Ростов-на-Дону.

Має­мо твер­де пере­ко­на­н­ня, що наро­дна дипло­ма­тія Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» спри­я­ти­ме нала­го­джен­ню прав­ди­во дру­жніх і вза­є­мо­ви­гі­дних сто­сун­ків між Вели­ким Укра­їн­ським та Вели­ким Росій­ським наро­да­ми.

Крім того, віри­мо, що із  допо­мо­гою наших дру­зів – євро­пей­ських лицар­ських команд із Шве­ції, Фран­ції, Поль­щі, Туреч­чи­ни та Іта­лії – від­бу­де­ться швид­ше повер­не­н­ня Укра­їн­ської Дер­жа­ви в коло спіль­них євро­пей­ських цін­но­стей. Адже ми – моло­да дер­жа­ва із дав­ньою істо­рі­єю…

«Всі народи, що живуть на світі, завжди боронили і боронитимуть вічно життя своє, свободу і власність; і навіть найнижчі на землі тварини, які суть звірина, худоба і птаство, боронять становище своє, гнізда свої і немовлят своїх до знемоги; і природа з волі Творця всіх і Господа дала їм різне для того знаряддя в самих членах їх» (Богдан-Зиновій Хмельницький)

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось. Благослови добре діло зробити! Во імя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»