Народознавчі лекції на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 05 Лис 2009 11:48

До Вашої ува­ги про­по­ну­є­мо зна­йом­ство з забу­ти­ми тру­до­ви­ми нави­чка­ми, реме­сла­ми, обря­да­ми, зви­ча­я­ми та тра­ди­ці­я­ми Цен­траль­ної Над­дні­прян­щи­ни.

До програми входить:

Лекції про­во­дя­ться в одній з садиб.

За замов­ле­н­ням та довід­ка­ми звер­та­тись за тел. 361–98-48.

Вар­тість екс­кур­сії з наро­до­знав­чею лекці­єю на зазда­ле­гідь узго­дже­ну Вами тема­ти­ку при наяв­но­сті гру­пи від 15 осіб:

У вар­тість не вхо­дять: вхі­дні кви­тки на тери­то­рію “Мама­є­вої Сло­бо­ди”.

Май­стер-кла­си з наро­дних реме­сел та інші послу­ги опла­чу­ю­ться дода­тко­во.

Лекції з народознавства на облюбовану Вами тему проводять:

Воро­пай Мари­на Васи­лів­на – кан­ди­дат істо­ри­чних наук, етно­лог.

У 2005 – 2008 рр. закін­чи­ла магі­стра­ту­ру та аспі­ран­ту­ру істо­ри­чно­го факуль­те­ту Київ­сько­го націо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Тара­са Шев­чен­ка. Захи­сти­ла кан­ди­дат­ську дисер­та­цію на тему «Етно­куль­ту­ра укра­їн­ців Пів­ні­чно-Схі­дної Сло­бо­жан­щи­ни в дру­гій поло­ви­ні ХХ – на поча­тку ХХІ сто­літь».

Автор ста­тей, при­свя­че­них питан­ню збе­ре­же­н­ня націо­наль­ної іден­ти­чно­сті та само­бу­тньої куль­ту­ри укра­їн­ців, які про­жи­ва­ють за межа­ми Укра­ї­ни.

 

Гаси­джак Леся Іва­нів­на – кан­ди­дат істо­ри­чних наук, етно­лог.

У 2005 -2008 рр. закін­чи­ла магі­стра­ту­ру та аспі­ран­ту­ру істо­ри­чно­го факуль­те­ту Київ­сько­го націо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Тара­са Шев­чен­ка. Захи­сти­ла кан­ди­дат­ську дисер­та­цію на тему «Про­це­си транс­фор­ма­ції етно­куль­ту­ри укра­їн­ців Донеч­чи­ни напри­кін­ці ХХ – на поча­тку ХХІ ст.».

Сфе­ра нау­ко­вих інте­ре­сів – тра­ди­цій­на та суча­сна духов­на куль­ту­ра укра­їн­ців, про­фе­сій­ні суб­куль­ту­ри, істо­рія пов­сяк­ден­но­сті.

Пропонований список тем, для лекцій з народознавства

на базі козацького селища «Мамаєва Слобода»:

 1. Коза­цтво як фено­мен в укра­їн­ській істо­рії (зви­ча­є­во-пра­во­ва куль­ту­ра).
 2. Роди­на – соціо­куль­тур­ний осе­ре­док збе­ре­же­н­ня укра­їн­ських тра­ди­цій (май­но­ві сімей­ні зви­чаї, мораль та ети­кет, шлюб та шлю­бні від­но­си­ни, фор­ми шлю­бу, основ­ні фун­кції сім’ї).
 3. Дити­на у зви­ча­ях і віру­ва­н­нях укра­їн­сько­го наро­ду (обря­ди пер­ших років жит­тя, педа­го­гі­ка, дитя­чий фоль­клор).
 4. Молодь в тра­ди­цій­но­му укра­їн­сько­му суспіль­стві (діву­ва­н­ня і паруб­ку­ва­н­ня, наро­дна мораль).
 5. «Бла­го­сло­ви, Боже, і отець, і мати, сво­є­му дитя­ті коро­ваю бга­ти: укра­їн­ське тра­ди­цій­не весі­л­ля».
 6. Свя­та і обря­ди наро­дно­го кален­да­ря укра­їн­ців.
  1. Лекція, яка зна­йо­мить з най­біль­ши­ми свя­та­ми кален­дар­но­го року укра­їн­ців.
  2. «Вве­де­н­ня при­йде – свят наве­де: зимо­вий цикл наро­дно­го кален­да­ря»
  3. «Весна наша кра­сна, що ти нам при­не­сла: весня­ний цикл наро­дно­го кален­да­ря»
  4. «Три міся­ці ясних, три міся­ці кра­сних: літній цикл наро­дно­го кален­да­ря»
  5. «При­йшла Пре­чи­ста – буде по дере­ві листу чисто: осін­ній цикл наро­дно­го кален­да­ря»
 7. Своє­рі­дність укра­їн­сько­го тра­ди­цій­но­го житла та інтер’єру.
 8. Укра­їн­ські наро­дні реме­сла (тка­цтво, коваль­ство, гон­чар­ство).
 9. Тра­ди­цій­ний укра­їн­ський одяг та при­кра­си.
 10.  Укра­їн­ська тра­ди­цій­на кухня.
 11. Сві­то­гляд укра­їн­сько­го наро­ду (космо­го­ні­чні уяв­ле­н­ня та міфо­ло­гія).
 12. Укра­їн­ський націо­наль­ний хара­ктер: риси та архе­ти­пи.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»