Нащадки лицарів Війська Запорозького Низового – козаки «Мамаєвої Слободи» 30 грудня 2010 року повертаються з-під стін Букенгемського палацу, де демонстрували свою майстерність перед членами королівської родини Великобританії
Опубліковано: 27 Гру 2010 14:21

Вся Україна має знати, що напередодні новорічних свят, починаючи з 14 грудня 2010 року, перед королівською родиною Її Високості, українські козаки під орудою отамана Олега Юрчишина виступали спільно із Королівською Кінною гвардією Великобританії. Своєю козацькою вправністю наші козаки покорили королівську родину ще в далекому 1998 році.

Тоді вперше наших козаків було запрошено до Великобританії на Королівський Турнір («Royal Tournament»).

Коро­лів­ський Тур­нір – най­біль­ше сві­то­ве шоу вій­сько­вих сил Вели­ко­бри­та­нії, яке про­во­ди­лось щоро­ку з 1880 по 1999. В остан­ні роки сво­го існу­ва­н­ня метою тур­ні­ру був бла­го­дій­ний збір коштів на зброй­ні сили Вели­ко­бри­та­нії. З 1880 року тур­нір являв собою зма­га­н­ня між офі­це­ра­ми Бри­тан­ської армії. Пізні­ше в тур­ні­рі взя­ли участь вій­ська коро­лів­сько­го вій­сько­во­го фло­ту та коро­лів­ських пові­тря­них сил. Патро­ну­ва­ли тур­нір Принц Уель­ський, Гер­цог Кон­на­у­ту, Гер­цог Кем­бри­дж­ський та Принц Едвард Сакс-Вейма­ру.

Саме на цьо­му тур­ні­рі 1998 року «Укра­їн­ські коза­ки» під ору­дою Оле­га Юрчи­ши­на позна­йо­ми­лись та заво­ю­ва­ли при­хиль­ність самої коро­ле­ви Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­ти ІІ.

Лорд Весті (Lord Vestey), роз­по­від­а­ю­чи про цьо­го­рі­чний Різдвя­ний тур­нір в рам­ках Між­на­ро­дно­го кін­но­го шоу «Олім­пія» (14–20 гру­дня 2010р.)  назвав два свої улю­бле­ні шоу – Коро­лів­ської Кін­ної гвар­дії Вели­ко­бри­та­нії і про­гра­му від «Укра­їн­ських коза­ків». Лорд Весті пише: «Ми над­зви­чай­но раді віта­ти неймо­вір­них укра­їн­ських коза­ків, які мають дав­нє істо­ри­чне похо­дже­н­ня. Їхні каска­дер­ські трю­ки зму­шу­ють кожно­го гля­да­ча сиді­ти на кра­ях стіль­ців…» Саме на цьо­му шоу “Укра­їн­ські коза­ки” пото­ва­ри­шу­ва­ли з дру­жи­ною прин­ца Чарль­за – Каміл­лою, Гер­цо­ги­нею Кор­ну­ол­лу. Каміл­ла патро­нує Бри­тан­ську Кін­ну Феде­ра­цію, сама є гар­ною вер­шни­цею та осо­би­сто позна­йо­ми­лась з уча­сни­ка­ми шоу.

Ось уже май­же 20 років «Укра­їн­ські коза­ки» під ору­дою ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на під­ко­рю­ють сві­то­ві про­сто­ри та заво­йо­ву­ють сер­ця при­хиль­ни­ків різних кра­їн.

Цьо­го­річ на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», а саме з 9 по 11 липня про­хо­див «Пер­ший Між­на­ро­дний Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая» – http://www.mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=429 . Укра­їн­ські коза­ки, зма­га­ю­чись із чем­піо­на­ми Євро­пи, коман­да­ми Шве­ції та Іта­лії, здо­бу­ли пере­мо­гу. Також укра­їн­ські коза­ки з сели­ща «Коза­ка Мамая» 2 жов­тня 2010 року здо­бу­ли мораль­ну пере­мо­гу, ого­ло­сив­ши техні­чну пораз­ку коза­кам Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го Росій­ської Феде­ра­ції, які без пова­жних при­чин не при­бу­ли на поєди­нок до коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» 14 жов­тня 2010 року – http://www.mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=441  Таким чином, укра­їн­ські коза­ки під­твер­ди­ли своє спо­кон­ві­чне пра­во вва­жа­ти­ся кра­щи­ми вої­на­ми-вер­шни­ка­ми Євро­а­зій­сько­го кон­ти­нен­ту.

Шве­ція, Данія, Поль­ща, Іта­лія, Німеч­чи­на, Вели­ко­бри­та­нія, Голан­дія, Швей­ца­рія та Угор­щи­на – ці кра­ї­ни радо віта­ють «Укра­їн­ських коза­ків» на різно­ма­ні­тних між­на­ро­дний шоу та тур­ні­рах.

Серед най­ві­до­мі­ших кін­них шоу – «Апас­сіо­на­та» (Німеч­чи­на, Австрія, Швей­ца­рія, Фін­лян­дія), «Лицар­ський тур­нір на зам­ку Голуб-Добжинь» (Поль­ща), «Тур­нір Каме­ло­та» та «Парк Кейн­ва­ворлд» (Іта­лія), «Між­на­ро­дне кін­не шоу у Хель­сін­кі» (Фін­лян­дія),  I-II Нем­зе­ті Ловас фести­валь» (Угор­щи­на).

Така май­стер­ність «чуба­тих слов‘ян» з “осе­лед­ця­ми” на голо­вах є спад­ко­вою рисою всіх нащад­ків лицар­ства Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, адже  принц Кон­де, що став про­то­ти­пом героя, опи­са­но­го Оле­ксан­дром Дюма в тре­тьо­му томі «Трьох мушке­те­рів – 10 років пото­му», після вигна­н­ня із Фран­ції,  про­жи­ва­ю­чи в укра­їн­сько­му місті Дубно, нази­вав укра­їн­ських коза­ків не іна­кше як шева­льє (шля­хе­тно наро­дже­ні).

Тож коза­ки ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на, маю­чи на голо­вах такі самі чуби, як у їхніх пра­ді­дів, вер­хи на конях в неймо­вір­но­му тем­пі без­пе­рерв­но вико­ну­ють най­скла­дні­ші впра­ви із джи­гі­тов­ки. Зда­є­ться, що вся неймо­вір­на зви­тя­га та вправ­ність, кра­са і сила пра­ді­дів укра­їн­сько­го наро­ду пере­не­слась із тих бурем­них сто­літь сере­дньо­віч­чя та вихлю­пу­є­ться на гля­да­чів.  Пру­жні стій­ки почер­го­во змі­ню­ю­ться рапто­ви­ми «обри­ва­ми» та пере­во­ро­та­ми коза­ка через шию коня. Кар­ко­лом­ні впра­ви нев­пин­но чер­гу­ю­ться одна за одною, і зда­є­ться, що козак-вер­шник інко­ли пере­тво­рю­є­ться на пта­ха, що ширяє над конем. Істо­ри­чно, мисте­цтво джи­гі­тов­ки укра­їн­ських коза­ків, що про­па­гує Олег Юрчи­шин, мало пра­кти­чне зна­че­н­ня на полі бою. Потрі­бно було вправ­но ухи­ли­тись від уда­ру шаблею, спи­сом чи келе­пом (бойо­вий моло­ток). Крім того, джи­гі­тов­ка у укра­їн­ських коза­ків скла­да­ла орга­ні­чну части­ну коза­чих свя­тку­вань та гулянь та вхо­ди­ла в обов‘язкову про­гра­му під­го­тов­ки моло­дих вої­нів-коза­ків.

На «Мама­є­вій Сло­бо­ді» можна регу­ляр­но поба­чи­ти висту­пи кра­щих коза­ків Євро­а­зій­сько­го кон­ти­нен­ту.

Останній у цьому році показовий виступ козаків під орудою отамана Олега Юрчишина відбудеться 30 грудня 2010 року на ярмарковому майдані козацького селища «Мамаєва Слобода». Козаки, що повертаються з “туманного альбіону”, розкажуть про зустріч із членами королівської родини Великобританії. Гостям заходу, який розпочнеться 30 грудня 2010 року о 12–00 буде запропоновано «мудрий козацький борщ» та описаний ще самим Іваном Котляревським в «Енеїді» хмільний козацький напій – «варенуха».

На майдані «Мамаєвої Слободи» буде оголошено про плани проведення у 2011 році «Другого Великого лицарського турніру «Шабля «Козака Мамая» та можливість участі у ньому лицарських підрозділів з Франції, Польщі, Італії та Швеції.

Повідомлено про повторний виклик на «Поєдинок честі» козакам Всевеликого Війська Донського, а також можливість приїзду в столицю «чубатих слов‘ян» місто Київ підрозділу Королівської Кінної гвардії Великобританії.

Нехай славиться земля наша наречена від віків Україною!

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

З 4 кві­тня 2011 року на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» роз­по­чи­нає робо­ту «Коза­цька каска­дер­ська шко­ла вер­хо­вої їзди» під керів­ни­цтвом кра­що­го кін­но­го каска­де­ра Євро­а­зій­сько­го кон­ти­нен­ту ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на.

Попе­ре­дній запис до шко­ли здій­сню­є­ться з 20 січня 2011 року за тел.. 361–98-48; 093–872-48–77, або за ел. адре­сою: mamayevasloboda@gmail.com

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»