Наша Савур-могила знаходиться на Козацькій Вкраїні, це підтверджують стародавні народні думи…
Опубліковано: 13 Лип 2014 19:31

Москаль­ський пре­зи­дент та його лапо­тні опрі­чні­кі ствер­джу­ють, що Донеч­чи­на та Луган­щи­на буцім­то вхо­дять до так-зва­ної Ново­ро­сії. Насправ­ді, це істо­ри­чні зем­лі корін­них коза­цьких родів. Спо­кон­ві­чно дана тери­то­рія вхо­ди­ла до  зони впли­ву Запо­розь­ких коза­ків ще з поча­тку XVI ст.. Напри­клад, місто Марі­у­поль це пра­дав­ня фор­те­ця Запо­розь­ких коза­ків під назвою Дома­ха. Зем­лі ж Доне­цької та Луган­ської обла­стей від­но­си­лись до Каль­мі­у­ської палан­ки (обла­сті) воль­но­стей Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го. Укра­їн­ські коза­ки – вихід­ці з цих тери­то­рій при­пи­су­ва­лись на Запо­розь­кій Січі до Дон­сько­го (від назви річки Дон) та Тита­рів­сько­го куре­нів (Тита­рів­ський – титар – з дав­ньо­укра­їн­ської  – цер­ков­ний ста­ро­ста. Назва куре­ня похо­дить від назви села Тита­рів­ка, котре роз­та­шо­ва­не на річці Айдар (ліва при­то­ка Сівер­сько­го Дін­ця) Ста­ро­біль­сько­го райо­ну Луган­ської обла­сті).

В остан­ньо­му реє­стрі Нової Січі Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го від 1756 року до Дон­сько­го куре­ня було при­пи­са­но 200 коза­ків на чолі з курін­ним ота­ма­ном Сте­па­ном Сірим. Від­по­від­но ж до Тита­рів­сько­го куре­ня було впи­са­но 328 коза­ків на чолі з курін­ним ота­ма­ном Іва­ном Кова­лів­ським, разом 528 коза­ків, що мешка­ли на тери­то­рії суча­сної Доне­цької та Луган­ської обла­стей. Хочу наго­ло­си­ти, що в реє­стрі (спи­ску) нема жодно­го росій­сько­го прі­зви­ща, як нема росій­ських прі­звищ в спи­ску інших 36 куре­нів Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, яке ста­ном на 1756 рік скла­да­ло 12 760 коза­ків.

Біль­шість із доро­сло­го насе­ле­н­ня суча­сної Укра­ї­ни у шкіль­ній про­гра­мі з укра­їн­ської літе­ра­ту­ри вивча­ли коза­цьку наро­дну думу «Ой Моро­зе, Моро­зен­ку», тож мають пам‘ятати, що там зга­ду­є­ться Савур-моги­ла. Ще в добу вини­кне­н­ня коза­цтва, цеб­то в дале­ко­му XVI ст.. на Савур-моги­лі роз­та­шо­ву­вав­ся коза­цький спо­сте­ре­жний фор­пост. Савур-моги­ла зна­хо­ди­ться на одно­і­мен­но­му кур­га­ні висо­тою 278 метрів на межі суча­сних адмі­ні­стра­тив­них кор­до­нів Доне­цької та Луган­ської обла­стей коза­цької Укра­ї­ни, а також Ростов­ської обла­сті тата­ро­мор­до­вії, котра в офі­цій­них доку­мен­тах поки що зна­чи­ться як Росій­ська Феде­ра­ція.

Савур (Саур)-могила — дав­ня іс­торична пам’ятка, що зна­хо­ди­ться між річкою Міус та її при­то­кою Крин­кою; здав­на пра­ви­ла прикор­донним зна­ком між коза­цькою Укра­ї­ною і Дон­щи­ною; опо­ви­та сла­вою в укра­їн­ських думах і піс­нях (див., напри­клад, «Думу про вте­чу трьох бра­тів з Азо­ва»): «По­лягла голо­ва двох бра­тів вище річ­ки Самар­ки, тре­тя в Оса­вур-моги­ли. А сла­ва не вмре не поля­же од­нині і дові­ку»; у пісні про Моро­зенка: «Вони ж його не стрі­ля­ли і начеть не руба­ли, тіль­ки йому, мо­лодому, жив­цем очі вири­ва­ли. І виве­ли Моро­зен­ка на Савур-моги­лу: — Тепер дивись, Моро­зен­ку, на свою Вкра­ї­ну»; близь­ко Савур-моги­ли про­ля­гає істо­ри­чний Бахмут­ський шлях, яким чума­ки їзди­ли на Дін по рибу; з тюрк­ської Са­вур озна­чає «цвин­тар, похо­ва­н­ня», але моги­ла є при­ро­дною горою.

Зараз на Савур-моги­лі точа­ться бої. Прав­ну­ки Запо­розь­ких коза­ків з таким ж прі­зви­ща­ми як в реє­стрі Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го повто­рю­ють подвиг коза­ка Моро­зен­ка.

Ой Моро­зе, Моро­зен­ку

Ой Моро­зе, Моро­зен­ку,
Ти слав­ний коза­че,
За тобою, Моро­зен­ку,
Вся Вкра­ї­на пла­че.
Не так тая Укра­ї­на,
Як та ста­ра мати,
Запла­ка­ла Моро­зи­ха,
Та сто­я­чи біля хати.
Ой з-за гори та з-за кру­чі
Буй­не вій­сько висту­пає.
Попе­ре­ду Моро­зен­ко
Сивим конем вигра­ває.
То не грім в сте­пу грохо­че.
То не хма­ра світ закри­ла, —
То татар вели­ка сила
Коза­чень­ків обсту­пи­ла.
Бились наші коза­чень­ки
До ночі глу­хої, —
Поля­гло наших чима­ло,

А татар утроє.
Не вер­нув­ся Моро­зен­ко,
Голо­ва зав­зя­та.
Заму­чи­ли моло­до­го
Тата­ри про­кля­ті.
Вони його не стрі­ля­ли
І на часті не руба­ли,
Тіль­ки з ньо­го, моло­до­го,
Жив­цем сер­це вири­ва­ли.
Поста­ви­ли Моро­зен­ка
На Савур-моги­лу.
«Дивись тепер, Моро­зен­ку,
Та на свою Укра­ї­ну!»
Вся ти єси, Укра­ї­но,
Сла­вою покри­та,
Тяж­ким горем, та сльо­за­ми.
Та кров’ю поли­та!
І поки над білим сві­том
Сві­тить сон­це буде, —
Твої думи, твої пісні
Не забу­дуть люди.

Москов­ський кремль лежить на висо­ті 130 метрів за рів­нем Бал­тій­сько­го моря. Маків­ка ж спо­кон­ві­чно укра­їн­ської Савур-моги­ли виви­щу­є­ться за рів­нем Бал­тій­сько­го моря на висо­ту 278 метрів, тоб­то на 148 метрів вище най­ви­щої зір­ки крем­ля де засі­дає «імпе­ра­тор лілі­Пут».

Тож давай­те разом, дру­жно та гучно, ска­же­мо йому так, як каза­ли за поді­бної наго­ди наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки: «Поці­луй нас в сра­ку, бо ми на Спа­са мед їли!»

Слава Україні!

Костян­тин Олій­ник – Козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го (писа­но рукою вла­сною в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да»)

«Ой полети, галко, ой полети, чорна, да й на Січ риби їсти; Ой принеси, галко, ой принеси, чорна, від Кошового вісті…»

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»