«Oбливаний понеділок» на дрyгий день Великодня в козацькомy селищі «Мамаєва Слобода»
Дата події: 9 квітня 2018 року

Дій­ство на «Обли­ва­ний поне­ді­лок» роз­по­чне­ться 9 кві­тня 2018 року о 12–00 за yча­сті сту­ден­тів кафе­дри фоль­кло­ри­сти­ки Київ­сько­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Тара­са Шев­чен­ка, а також нео­дрyже­них коза­ків та дів­чат-коза­чок з «Мама­є­вої Сло­бо­ди»!
Наро­дні гуля­н­ня від­бyва­ти­му­ться на виго­ні поруч із кри­ни­цею сади­би Тита­ря.
В пері­од свя­ткyва­н­ня Вели­ко­дня най­ці­ка­ві­шим бyв дру­гий день свят. В коза­цькій Вкра­ї­ні це бyв День Бого­ро­ди­ці.
Тож коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» спіль­но з Кафе­дрою фоль­кло­ри­сти­ки Інсти­ту­ту філо­ло­гії Київ­сько­го націо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Тара­са Шев­чен­ка запро­шyють всіх нео­дру­же­них парyб­ків та дів­чат долyчи­тись в «День Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці» до весе­ло­го гамір­ли­во­го свя­та – «Обли­ва­но­го поне­діл­ка»!

У різних місце­во­стях дру­гий після Вели­ко­дня день, тоб­то поне­ді­лок, мав різні йме­н­ня: поли­ва­ний, водя­ний, обли­ва­ний або ж воло­чиль­ний поне­ді­лок. Ці наро­дні обря­ди роз­ді­ля­лись на два окре­мих дій­ства, котрі про­хо­ди­ли неза­ле­жно одне від одно­го. По-пер­ше – воло­чиль­ний поне­ді­лок, коли діти – «хри­сто­су­валь­ни­ки», або ж «воло­че­бни­ки», зібрав­шись у вата­ги, «несли кала­ча» до роди­чів та сусі­дів, при цьо­му нень­ка кла­ла до вузли­ка сво­є­му малю­ку три вели­ко­дні кала­чі та кіль­ка писа­нок. Зараз у бага­тьох містах та селах Укра­ї­ни молодь на дру­гий день Вели­ко­дня обли­ває один одно­го водою. Про­те робить це весе­ло та гамір­но, обли­ва­ю­чи всіх хто тра­пи­ться на той час на доро­зі: дідів, бабів, доро­слих чоло­ві­ків та ста­те­чних жінок. Насправ­ді це непра­виль­но. Бо ж моло­ді люди про­сто не зна­ють про при­хо­ва­ний сакраль­ний під­текст дано­го свя­та. Адже в дав­ни­ну обли­ва­ти можна було лише моло­дих гар­них нео­дру­же­них дів­чат і це мали пра­во роби­ти лише нео­дру­же­ні паруб­ки. Якщо Вам не лінь­ки, то почи­тай­те ниж­че нашу ста­т­тю і Вам ста­не зро­зумі­ло, як і для чого паруб­ки обли­ва­ли дів­чат водою в «Обли­ва­ний поне­ді­лок».

В «Обли­ва­ний поне­ді­лок» ще дале­ко до схо­ду сон­ця укра­їн­ські дів­ча­та поспі­ша­ли вми­ти­ся із «непо­ча­тої води» кри­ниць. Бо ж пер­ше від­ро дже­рель­ної води, що поста­ви­ли на цям­ри­ні на дру­гий день після Вели­ко­дня, було з «непо­ча­тою водою». Тож дів­чи­на, про­снув­шись з пер­шою ран­ко­вою зорею, пере­хре­стив­шись, бра­ла з миски, що сто­я­ла на поку­ті під обра­за­ми, кіль­ка­над­цять кра­ша­нок чи писа­нок та кла­ла їх собі за пазу­ху. Потім тихень­ко, нав­шпинь­ках вихо­ди­ла з хати, щоб крий Боже не почу­ли рідні як риплять две­рі та йшла з від­ром до кри­ни­ці…

В цей же ж час моло­ді нео­дру­же­ні коза­ки, зача­їв­шись десь неда­ле­чко в кущах вер­бо­ло­зу чи кали­ни, чека­ли цьо­го момен­ту з нетер­пі­н­ням. Тож як тіль­ки цебер­ко (від­ро) з водою ста­ви­лось дів­кою на цям­ри­ні, то пару­бок, що упо­до­бав собі котрусь із дів­чат, тут же ж вистри­бнув­ши із засід­ки, нама­гав­ся обли­ти її сту­де­ною дже­рель­ною водою. Так само паруб­ки вчи­ня­ли з дів­ка­ми на вули­ці чи на виго­ні, або ж навіть наздо­гнав­ши дів­ку у хаті на печі… А отут най­го­лов­ні­ше: хло­пець, котро­му все ж таки вда­ло­ся обли­ти дів­ку водою, мав пов­не мораль­не пра­во засу­ну­ти їй руку за пазу­ху і дов­гень­ко там порив­шись, зна­йти та діста­ти, зігрі­ту гаря­чим діво­цьким тілом, писан­ку чи кра­шан­ку! Після того дів­ка муси­ла три рази з паруб­ком поці­лу­ва­тись, тоб­то «Похри­сто­су­ва­тись». На коза­цькій Укра­ї­ні такі жар­ти та витів­ки були при­ро­дни­ми. Тож тепер Ви має­те зро­зу­мі­ти сакраль­ний під­текст «Обли­ва­но­го поне­діл­ка», бо ж в цей День – День Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, наші пра­ді­ди закла­да­ли осно­ви май­бу­тньої міцної бага­то­ді­тної роди­ни.

Поза­ми­ну­лі роки бага­то хто з нас бачив, як теле­ба­че­н­ня пока­зу­ва­ло «Обли­ва­ний поне­ді­лок» у Він­ни­ці та Льво­ві, де шістнад­ця­ти­рі­чні пару­бії ганя­ли по вули­цям та обли­ва­ли водою геть усіх, хто тра­пляв­ся на ту мить під руку. Обли­ва­ю­чи літніх людей водою молодь поясню­ва­ла, що це ж «Обли­ва­ний поне­ді­лок». Як Ви тепер розу­мі­є­те, такий під­хід до від­ро­дже­н­ня тра­ди­цій є баналь­ним глу­мом та їх ніве­ля­ці­єю.

В цей Бого­ро­ди­чний день, наші пра­ба­бу­сі, як були ще дів­ка­ми, води­ли весе­лі хоро­во­ди, тан­цю­ва­ли шпар­кі тан­ці, спів­а­ли пісень, йшли на гой­дал­ку, вла­што­ву­ва­ли інші заба­ви. Надве­чір у поне­ді­лок паруб­ки та дів­ча­та зби­ра­лись на якійсь галя­ви­ні «на склад­чи­ну», аби хміль­ним сто­я­ним медом замо­чи­ти свя­та.

З давніх козацьких часів дійшло до нас веселе прислів‘я: «Ще прийде до дівок поливаний понеділок».
Приходьте до нас у козацькy Слободy – відсвяткуємо разом, бо ж Христос Воскрес – то й Воскресне козацька Вкраїна!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»