Оголошуємо про проведення 7, 8 та 9 липня 2012 року Третього Міжнародного Великого лицарського турніру «Шабля «Козака Мамая»(доповнено)
Опубліковано: 11 Чер 2012 11:21

Керу­ю­чись коде­ксом лицар­ської честі, ого­ло­шу­є­мо про про­ве­де­н­ня 7, 8 та 9 липня 2012 року на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» Тре­тьо­го Вели­ко­го лицар­сько­го тур­ні­ру «Шабля «Коза­ка Мамая». Тож уже втре­тє в ново­му тися­чо­літ­ті у нашій моло­дій, але з дав­ньою істо­рі­єю, дер­жа­ві прой­де справ­жній тур­нір між услав­ле­ни­ми лица­ря­ми Євро­пи. А від­так, числа  7, 8 та 9 міся­ця липня, року Божо­го 2012 на ярмар­ко­во­му май­да­ні коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», що зна­хо­ди­ться за 7 км від вули­ці Хре­ща­тик, в цен­трі сто­ли­ці, заше­ле­стять гор­ді коза­цькі стя­ги, рів­но як і бойо­ві штан­дар­ти вої­нів Шве­ції, Іта­лії, Поль­щі, Туреч­чи­ни, а також роз­ви­ва­ти­му­ться кін­ські хво­сти на крим­сько­та­тар­ських бун­чу­ках.

Панове товариство!

Керуючись кодексом лицарської честі наших прадідів – лицарів Війська Запорозького Низового, оголошуємо про проведення 7, 8 та 9 липня 2012 року Третього Великого лицарського турніру «Шабля «Козака Мамая».


З нашо­го боку дідів­ські тра­ди­ції захи­ща­ти­муть два заго­ни: коза­цький курінь під ору­дою нака­зно­го ота­ма­на пана Оле­га Юрчи­ши­на, каска­дер­ська коман­да яко­го є най­кра­щою в Євро­пі й нео­дно­ра­зо­во пред­став­ля­ла укра­їн­ських коза­ків перед коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ.

А також чам­бул (під­роз­діл) крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків із міста Бахчи­са­рай (АР Крим) на чолі з джи­гі­том Мусою.

Поль­ську шля­хет­ську кін­ну хору­гву з міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го воє­вод­ства очо­лю­ва­ти­ме пан хорун­жий Лєщін­ський Павєл Апо­лі­нар­ський.

Коман­ду Іта­лії «Кава­лє­рі ді Арец­цо» очо­лює бага­то­ра­зо­вий чем­піон Євро­пи сень­йор Маріо Капач­чі.

Нор­ман­ський Лицар­ський загін зі Шве­ції очо­лює лицар Альф Кьєль­стром на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва).

Туреч­чи­ну пред­став­ля­ти­ме кін­ний під­роз­діл Осман­ської гвар­дії яни­чар на чолі з аске­ром Хіль­мі Арі­ком.

Програма Третього Великого лицарського турніру «Шабля «Козака Мамая».

У гонорових змаганнях за «Шаблю «Козака Мамая» братимуть участь лицарі з України (козаки та кримськотатарські вершники), Польщі, Італії, Швеції, Туреччини.

Пер­ший день тур­ні­ру – 07 липня 2012 р.

16–00 – Збір лицар­ських заго­нів (розі­грів лицар­ських коней).

17–10 – Парад-пре­зен­та­ція лицар­ських команд.

17–20 – Жереб­ку­ва­н­ня команд уча­сниць.

17–30 – Пока­зо­ві висту­пи команд (сти­чки, джи­гі­тов­ка).

18–30 – Пер­ше коло зма­гань.

20–30 – Під­ве­де­н­ня під­сум­ку пер­шо­го кола.

Дру­гий день тур­ні­ру – 08 липня 2012 р.

12–00 – Збір лицар­ських заго­нів (розі­грів лицар­ських коней).

13–00 – Феє­ри­чний парад лицар­ських команд.

13–30 – Зма­га­н­ня за тре­тє місце.

15–00 – Вели­кий фінал. Зма­га­н­ня за І-ше та ІІ-ге місце.

16–00 – Завер­шаль­ні пока­зо­ві висту­пи.

Тре­тій день тур­ні­ру – 09 липня 2012 р.

11–00 – Вели­ке лицар­ське коло.

11–30 – Уро­чи­сте закри­т­тя тур­ні­ру.

Перед початком турніру – 7 липня об 11–00 біля памятника великому Гетьману Богдану-Зиновію Хмельницькому, що на Софійській площі столиці України, розпочнеться прес-конференція за участі очільників команд учасниць зі Швеції, Польщі, Туреччини, Італії, АР Крим та українських козаків із «Мамаєвої Слободи».

11–30 – парад лицарських команд верхи на конях вулицями міста Києва за маршрутом: Софійська площа (пам‘ятник Богдану Хмельницькому) – вул. Володимирська – бульвар Т.Шевченка – пр.. Перемоги – вул. Петра Нестерова – вул. Ежена Потьє – вул. Довженка – вул. В.Гетьмана – вул. Лебедєва-Кумача  – проспект Відрадний – вул.. Михайла  Донця, 2 («Мамаєва Слобода»). 

13–10 – відкриття турніру на «Мамаєвій Слободі».
Відбудеться урочистий парад та показові
  виступи всіх учасників турніру. В перерві між виступами пройде жеребкування команд.

Оскіль­ки коман­да укра­їн­ських коза­ків у 2010 та 2011 році вибо­ро­ла Пер­ше місце, то вона й має гоно­ро­ве лицар­ське пра­во пер­ша кину­ти жереб та обра­ти собі супер­ни­ка.

На тур­ні­рі в кон­цер­тній про­гра­мі висту­пить фоль­клор­ний коле­ктив “KRAKUS” із Мало­поль­сько­го воє­вод­ства Респу­блі­ки Поль­ща (“KRAKUS” один із най­ста­рі­ших фоль­клор­них коле­кти­вів Поль­щі, засно­ва­ний у місті Кра­ко­ві у 1949 році. KRAKUS” побу­вав пра­кти­чно на всіх кон­ти­нен­тах зем­ної кулі та за 60 років сво­єї діяль­но­сті дав близь­ко 4600 кон­цер­тів, демон­стру­ю­чи тан­ці, пісні, обря­ди бага­тьох поль­ських земель: Кра­ків­ської, Сілезь­кої, Жешов­ської, Лови­цької, Сон­де­цької, Люблін­ської та бага­тьох інших. Яскра­ві кон­цер­ти фоль­клор­но­го коле­кти­ву дають уяву гля­да­чам про кра­су та різно­ма­ні­тність цих обла­стей, а також про сма­ки та багат­ство поль­ських наро­дних костю­мів).

При­їзд услав­ле­но­го поль­сько­го фоль­клор­но­го коле­кти­ву “KRAKUS” від­бу­де­ться за спри­я­н­ня Polska Organizacja Turystyczna.

Укра­ї­ну пред­став­ля­ти­ме фоль­клор­ний коле­ктив із Киє­ва «Цари­на». Це моло­дий гурт дів­чат та хло­пців, які цікав­ля­ться фоль­кло­ром і нама­га­ю­ться від­тво­ри­ти ста­ро­дав­ні пісні та тан­ці Цен­траль­ної Укра­ї­ни в автен­ти­чній мане­рі.

Пред­став­ни­ки лицар­ських команд із Шве­ції, Іта­лії, Поль­щі, Туреч­чи­ни пред­став­лять коло­рит та само­бу­тність сво­їх кра­їн.

У вели­ких каза­нах на від­кри­то­му вогні готу­ва­ти­му­ться стра­ви наро­дів-уча­сни­ків тур­ні­ру: коза­цький куліш, поль­ський бігус, татар­ський плов, пече­ний на рожнах (вер­те­лі) по-туре­цьки баран, іта­лій­ська паста та швед­ський котт­бу­лар.

Також під час тур­ні­ру про­хо­ди­ти­ме ярма­рок наро­дних май­стрів.

Про­ве­де­н­ня лицар­сько­го тур­ні­ру «Шабля «Коза­ка Мамая» є зна­ко­вим для всіх укра­їн­ців від Сяну до Дону, адже після зруй­ну­ва­н­ня Запо­розь­кої Січі та забо­ро­ною на віки Ука­зом нім­ке­ні Кате­ри­ни ІІ навіть вжи­ва­ти саму назву «укра­їн­ський», цеб­то «запо­розь­кий» козак, нас пере­тво­ри­ли на рабів. Як відо­мо, зброю носять лише віль­ні люди. Ми – віль­ні й живе­мо в сво­їй Неза­ле­жній Дер­жа­ві, тож «Шабля «Коза­ка Мамая» є сим­во­лом гоно­ру нації.

Очіль­ник «Кава­лє­рі ді Арец­цо» сень­йор Маріо Капач­чі, як один із най­більш відо­мих лица­рів Євро­пи, котрий біль­ше 40 років поспіль бере жва­ву участь у най­ви­зна­чні­ших лицар­ських тур­ні­рах «ста­рої» Євро­пи, а також не менш зна­ний Нор­ман­ський лицар зі Шве­ції Альф Кьєль­стром на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва) на сво­їх лицар­ських мечах дали обі­тни­цю усі­ля­ко під­три­му­ва­ти суча­сних укра­їн­ських коза­ків у нашо­му щиро­му намі­рі повер­ну­тись у коло спіль­них євро­пей­ських цін­но­стей. Це при­ро­дно, адже до ска­су­ва­н­ня нім­ке­нею Кате­ри­ною ІІ Запо­розь­кої Січі й пере­тво­ре­н­ня Запо­розь­ких коза­ків на селян-крі­па­ків (рабів), най­більш услав­ле­ні лица­рі євро­пей­сько­го кон­ти­нен­ту, в тому числі й Орден Госпі­та­льє­рів Свя­то­го Іва­на Єру­са­лим­сько­го лица­рів Родо­су й Маль­ти, які більш відо­мі як Маль­тій­ські лица­рі, визна­ва­ли наших пра­ді­дів – Запо­розь­ких коза­ків, рів­но як і все Вій­сько Запо­розь­ке Низо­ве, собі за рів­них…   

Заснов­ник Вели­ко­го лицар­сько­го тур­ні­ру «Шабля «Коза­ка Мамая»
Козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го низо­во­го
Костян­тин ОЛІЙНИК.

Хай допоможе нам Господь Бог укріпити шляхетний дух нащадків Лицарства Війська Запорозького Низового.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»