Олег Скрипка та Музичне Видавництво «Країна Мрій» влаштовують шляхетний прийом за мотивами українського бароко в зброярні на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 12 Лют 2012 12:47

Олег Скрипка та Музичне видавництво «Країна Мрій» ласкаво запрошують Вас в козацьке селище «Мамаєва Слобода» 16 лютого 2012 року на

ШЛЯХЕТНИЙ ПРИЙОМ ЗА МОТИВАМИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

З нагоди  виходу в світ підбірки старовинних кантів «Всякому городу нрав і права» у виконанні народної артистки України Ніни Матвієнко та Ансамблю давньої музики пк Костянтина Чечені

Для Вашої роз­ва­ги про­по­ну­є­мо:

-       зустріч гостей,

-       пред­став­ле­н­ня під­бір­ки ста­ро­вин­них кан­тів «Вся­ко­му горо­ду нрав і пра­ва»;

-       живий виступ Ніни Матві­єн­ко та Ансам­блю дав­ньої музи­ки пк Костян­ти­на Чече­ні;

-       май­стер-клас на осно­ві тан­цю «Гай­дук» під керу­ва­н­ням хоре­о­гра­фа Ната­лі Скор­ня­ко­вої;

-       ста­ро­вин­ні тан­ці у вико­нан­ні гур­ту «Хорея Коза­цька» та Тара­са Ком­па­ні­чен­ка.

Захід відбудеться в зброярні (войськовій скарбниці) козацького селища «Мамаєва Слобода».

Вхід по запрошенням, а також для всіх бажаючих за обов‘язкової умови дрес-коду заходу: шляхетський стрій давньої України XVII-XVIII ст. 

Початок заходу 16 лютого 2012 року о 18–00.

Новий сту­дій­ний аль­бом наро­дної артис­тки Укра­ї­ни Ніни Матві­єн­ко зна­йо­мить нас із досі мало­ві­до­ми­ми гра­ня­ми талан­ту вида­тної укра­їн­ської спів­а­чки. Дев’ятнадцять ком­по­зи­цій, дато­ва­них XVI-XVIII сто­лі­т­тя­ми нале­жать до так зва­ної «геть­ман­ської доби» – епо­хи ста­нов­ле­н­ня та роз­кві­ту укра­їн­сько­го баро­ко.

Уні­каль­ні тво­ри були від­нов­ле­ні за ста­ро­дав­ні­ми руко­пи­са­ми та рари­те­тни­ми дру­ко­ва­ни­ми вида­н­ня­ми відо­мим музи­кан­том та мисте­цтво­знав­цем Костян­ти­ном Чече­нею. Серед пісень, запи­са­них на диску – без­умов­ний супер­хіт тих часів «Вся­ко­му горо­ду нрав і пра­ва» на музи­ку та вір­ші Гри­го­рія Ско­во­ро­ди. В запи­су брав участь Ансамбль Дав­ньої Музи­ки під керу­ва­н­ням Костян­ти­на Чече­ні. Запис від­був­ся у Київ­сько­му Музеї Іва­на Гон­ча­ра, а подаль­ша робо­та над аль­бо­мом три­ва­ла у про­філь­них сту­ді­ях Киє­ва та Нью-Йор­ку. Про­дю­сер аль­бо­му – Олег Скри­пка.

Для нас є справою гонору, що громадський діяч Олег Скрипка, спільно з Музичним Видавництвом «Країна Мрій» проведуть на «Мамаєвій Слободі» шляхетний прийом за мотивами українського бароко…

Укра­їн­ське коза­цтво і музи­ка баро­ко на пер­ший погляд суча­сної люди­ни є реча­ми не сумі­сни­ми… Це й не див­но, адже істо­рія рідної зем­лі зали­ша­є­ться «тер­ра інко­гні­та» для біль­шо­сті з нас. Однак, кожен укра­ї­нець, насправ­ді, на гене­ти­чно­му рів­ні інту­і­тив­но від­чу­ває гли­бин­ний, сакраль­ний зв’язок цих понять. І справ­ді, в XVI-XVIII ст.. укра­їн­ська пісня, бала­да, дума оспі­ву­ва­ли сво­го націо­наль­но­го героя. Фор­му­ю­чи його роман­ти­чний образ в суспіль­ній уяві.

У наро­дній сві­до­мо­сті того часу образ коза­ка-лица­ря уосо­блю­вав іде­ал укра­їн­ця як тако­го. Тож не див­но, що істин­но «укра­їн­ське» непре­мін­но муси­ло нести на собі при­кме­ти «коза­цько­го» і нав­па­ки. Чим силь­ні­ше вияв­ля­є­ться націо­наль­не нача­ло, тим біль­ше воно пов’язується з козач­чи­ною.

Музи­ка «коза­цько­го баро­ко», або ж як її ще нази­ва­ють «ста­ро­світ­ська» музи­ка сере­дньо­ві­чної Укра­ї­ни доби Геть­ман­щи­ни є без­по­се­ре­дньою заслу­гою та духов­ним дороб­ком лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го в роз­ви­ток як укра­їн­сько­го так і все­сві­тньо­го мисте­цтва.

Спов­не­ний усі­ля­ких небез­пек хижий при­кор­дон­ний степ Над­дні­прян­ської Укра­ї­ни XVI-XVIII ст.. спо­ну­кав наших пра­ді­дів до оспі­ву­ва­н­ня геро­ї­ки коза­цької жер­тов­но­сті на полі бра­ні. Вдо­ви часто збе­рі­га­ли скри­вав­ле­ні обла­дун­ки сво­їх мужів, аби пока­за­ти їх сино­ві для справ­жньо­го розу­мі­н­ня ним його лицар­сько­го покли­ка­н­ня – кра­си­во вмер­ти на полі бою за свя­ту пра­во­слав­ну віру, зем­лю, закон прав­ди та волю.

Тож в добу рене­сан­су, тоб­то націо­наль­но­го від­ро­дже­н­ня, в усіх сфе­рах тоді­шньо­го націо­наль­но-куль­тур­но­го жит­тя, сере­дньо­ві­чна музи­ка є най­яскра­ві­шим вира­зни­ком духов­ної сутно­сті укра­їн­сько­го коза­цтва, як лицар­сько­го ста­ну нашої зем­лі – наре­че­ною від віків Укра­ї­ною.

Костян­тин Олій­ник

Козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

…Нехай вічна буде слава, же през шаблю маєм права! (Іван Мазепа)

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»