Пасхальне послання Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА
Опубліковано: 19 Кві 2011 18:03

ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ РУСИ – УКРАЇНИ Ф І Л А Р Е Т А

Пре­о­свя­щен­ним архи­па­сти­рям,
бого­лю­би­вим пасти­рям,
чесно­му чер­не­цтву та всім вір­ним
Укра­їн­ської Пра­во­слав­ної Цер­кви Київ­сько­го Патрі­ар­ха­ту 

Доро­гі бра­т­тя і сестри!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Свя­та Цер­ква про­слав­ляє Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве кожної неді­лі про­тя­гом усьо­го року. Але сьо­го­дні, в день Свя­тої Пасхи, наші сер­ця напов­ню­ю­ться осо­бли­вою раді­стю, тому що Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве є незбо­ри­мим дока­зом існу­ва­н­ня вічно­го жит­тя.

Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве – це не тіль­ки свід­че­н­ня про існу­ва­н­ня вічно­го жит­тя, а й доказ того, що Ісус Хри­стос є Богом. А це озна­чає, що Його вче­н­ня – істин­не. Не випад­ко­во Господь ска­зав про Себе, що Він є Істи­на (Ін. 14, 6). Тому все, чого навчав Ісус Хри­стос, – Боже­ствен­не вче­н­ня, а не люд­ське, яке може бути помил­ко­вим. Вче­ні можуть поми­ля­ти­ся, а Бог ніко­ли не поми­ля­є­ться.

Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве пере­ко­нує, що в цій уні­каль­ній події – у подо­лан­ні смер­ті – дія­ла Боже­ствен­на сила. Без­бо­жни­ки нама­га­лись дове­сти, що ніякої Боже­ствен­ної сили не було, бо Хри­стос не помер. А якщо Хри­стос не помер, то Він і не воскрес, – гово­рять без­бо­жни­ки.

Нес­про­стов­ним дока­зом смер­ті на хре­сті Ісу­са Хри­ста є свід­че­н­ня Його воро­гів, які не мен­ше від без­бо­жни­ків нена­ви­ді­ли Спа­си­те­ля, але не могли ска­за­ти такої неправ­ди – що Він не помер. Пер­во­свя­ще­ни­ки і фари­сеї, при­йшов­ши до Пила­та, пові­до­ми­ли про Хри­ста: «Пра­ви­те­лю! Ми зга­да­ли, що той обман­щик, коли ще був живий, ска­зав: “Через три дні воскре­сну”» (Мф. 27, 63). Іоанн Бого­слов, який сто­яв біля хре­ста, під­твер­див, що Хри­стос помер, бо із ребра вите­кли кров і вода, а це є озна­кою смер­ті. Іоанн гово­рить, що він бачив і свід­чить, і свід­че­н­ня його прав­ди­ве (Ін. 19, 34–35). Зна­чить, Ісус Хри­стос насправ­ді помер. А якщо помер, то як Він являв­ся уче­ни­кам?! – Тому що воскрес!

Уче­ни­ки спо­ча­тку не віри­ли у воскре­сі­н­ня. Апо­стол Фома навіть про­мо­вив: «Якщо не поба­чу на руках Його рани від цвя­хів і не вкла­ду паль­ця мого в рани від цвя­хів, і не вкла­ду руки моєї в ребра Його, не пові­рю» (Ін. 20, 25). Поба­чив­ши Хри­ста, дотор­кнув­шись до ран, цей неві­ру­ю­чий уче­ник виго­ло­сив: «Господь мій і Бог мій!» (Ін. 20, 28).

Після Воскре­сі­н­ня Хри­ста Спа­си­те­ля його воро­ги під­ку­пи­ли сто­ро­жу, яку самі й поста­ви­ли, і про­си­ли гово­ри­ти неправ­ду: ніби, коли вони спа­ли, уче­ни­ки вкра­ли мер­тве тіло сво­го Вчи­те­ля і ска­за­ли, що Він воскрес. Якщо Хри­стос не воскрес, то наві­що дава­ти гро­ші і про­си­ти лже­свід­чи­ти? – Зна­чить, Хри­стос воскрес! Чому пер­во­свя­ще­ни­ки і фари­сеї про­си­ли, а не нака­зу­ва­ли уче­ни­кам не про­по­від­у­ва­ти про Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве? – Усе це свід­чить, що вони були пере­ко­на­ні у воскре­сін­ні Хри­сто­во­му, але їхнє жор­сто­ке сер­це не хоті­ло уві­ру­ва­ти, що Ісус Хри­стос є сином Божим.

Не буде­мо диву­ва­ти­ся, що деякі хри­сти­я­ни свя­тку­ють Пасху, а у Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве не вірять. Вони не вірять не тому, що Хри­стос не воскрес, а тому, що у них жор­сто­ке сер­це і поро­жня душа. Вони поді­бні сво­їм духов­ним ста­ном до юдей­ських пер­во­свя­ще­ни­ків і фари­се­їв.

Ми ж, доро­гі бра­т­тя і сестри, свою віру у Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве спо­від­у­є­мо і ствер­джу­є­мо, коли на пасхаль­не при­ві­та­н­ня «Хри­стос Воскрес!» раді­сно від­по­від­а­є­мо «Воі­сти­ну Воскрес!».

Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве було голов­ною темою про­по­віді і апо­сто­лів, і свя­тих отців, і пасти­рів Цер­кви. Один із них, свя­тий Гри­го­рій Бого­слов, остан­ню свою про­по­відь закін­чив таки­ми сло­ва­ми: «Я від­чу­ваю, що перо моє вже трем­тить у ста­ре­чих паль­цях; мабуть, я пишу вже остан­нє сло­во про воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве, але знаю, Про­ми­сел Божий наста­но­вить і після мене інших пасти­рів, які без­пе­ре­стан­но будуть про­по­від­у­ва­ти про Воскре­сі­н­ня».

Силою Сво­го Воскре­сі­н­ня Господь наш Ісус Хри­стос подо­лав смерть і від­крив нам таєм­ни­цю вічно­го жит­тя. Тому в пасхаль­ні дні ми спів­а­є­мо: «Смер­тю смерть подо­лав». Сво­їм Воскре­сі­н­ням Він пока­зав нам, що і для нас немає смер­ті. Ми хоч і пла­че­мо над гро­ба­ми наших рідних і близь­ких, але не тому, що не віри­мо у їхнє вічне жит­тя, – нам болі­сна роз­лу­ка з ними через нашу любов до них.

Один гре­цький філо­соф порів­ню­вав зем­не жит­тя з в’язницею, у якій люди­на пере­жи­ває тіль­ки горе, стра­ж­да­н­ня і сльо­зи. Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве від­кри­ло нам нову сто­рін­ку в існу­ван­ні люди­ни. Ми зна­є­мо, що зем­не жит­тя – це не в’язниця, а поча­ток вічно­го бла­жен­ства, зара­ди яко­го Син Божий схо­див на зем­лю і за яке Він постра­ждав і вмер на зем­лі. Зем­не жит­тя – це бла­го­сло­вен­не Госпо­дом поле, на яко­му росте пше­ни­ця, – і не тіль­ки пше­ни­ця, але й кукіль, – але пше­ни­ця дозрі­ває до вічно­го жит­тя. В зем­но­му жит­ті люди­на, маю­чи віру, вико­нує свій обов’язок, коли, духов­но вдо­ско­на­лю­ю­чись, невтом­но пра­цює на бла­го сім’ї, на бла­го людей, на бла­го сво­єї Батьків­щи­ни. Така пра­ця при­но­сить бага­то радо­сті.

У ці свя­тко­ві дні сер­де­чно вітаю вас, пре­о­свя­щен­ні архі­па­сти­рі, бого­лю­би­ві пасти­рі, чесні чен­ці і чер­ни­ці, улю­бле­ні бра­ти і сестри, зі свя­том Воскре­сі­н­ня Хри­сто­во­го! Поздо­ров­ляю з Пасхою Хри­сто­вою Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Вікто­ра Яну­ко­ви­ча, Вер­хов­ну Раду, Уряд, Зброй­ні сили Укра­ї­ни, хри­сти­ян усіх Цер­ков і весь укра­їн­ський народ! Сер­де­чно вітаю зі сві­тло­но­сним свя­том все укра­їн­ство в усіх куто­чках сві­ту, на всіх кон­ти­нен­тах Зем­лі!

Нехай воскре­слий Господь оно­вить наші духов­ні сили на добрі спра­ви, допо­мо­же нам подо­ла­ти всі тру­дно­щі сьо­го­де­н­ня, при­ве­де укра­їн­ське православ’я до утво­ре­н­ня єди­ної Помі­сної Укра­їн­ської Пра­во­слав­ної Цер­кви для подаль­шо­го змі­цне­н­ня Укра­їн­ської дер­жа­ви і покра­ще­н­ня жит­тя укра­їн­сько­го наро­ду, на сла­ву Госпо­да нашо­го Ісу­са Хри­ста, Яко­му подо­бає вся­ка сла­ва, честь і покло­ні­н­ня на віки віків.

Воістину Христос Воскрес!

Філа­рет,

Патрі­арх Київ­ський
і всі­єї Руси-Укра­ї­ни

Пасха Хри­сто­ва,

2011 рік,

м. Київ

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»