Передноворічний та Різдвяний бенкет «Козацька ніч»
Опубліковано: 16 Лис 2016 14:59

Ого­ло­шу­ємо про поча­ток реє­стра­ції ком­па­ній та фірм, котрі бажа­ють від­свя­тку­вати пере­дно­во­рі­чні кор­по­ра­тиви та Різдвяні свята саме так, як робили наші пра­діди!

Отож чека­ємо Вас на зоряну та міся­чну «Коза­цьку ніч», аби спільно відсвя­тку­вати пере­дно­во­рі­чний бен­кет, Свя­тве­чір, Різдво, Щедрий вечір (Ста­рий Новий рік) та Ордань (Водо­хреща) в коза­цькому селищі «Мама­єва Сло­бода»!

Гайда всі на «Козацьку ніч» в «Мамаєву Слободу»!

Біля входу до коза­цького селища гостей  зустрі­нуть дів­чата-коза­чки, або ж моло­диці та люб’язно запро­сять усіх на гостину. На сади­бах гості огля­нуть інтер’єр хат. Зай­дуть до коза­цької цер­кви Покрова Пре­свя­тої Бого­ро­диці.

Під час ман­дрівки стеж­ками коза­цької Сло­боди гості змо­жуть заві­тати до «Гуральні» (вино­курні). Дбай­лива шин­карка раді­сно при­ві­тає шано­ва­них гостей, запро­сить пройти до хати та запропо­нує ску­шту­вати слав­ної коза­цької «Варе­нухи». Чепурна Одарка рога­чем дістане з печі гор­щик запа­шного напою, поча­стує кожного охо­чого чар­кою-дру­гою та при­го­стить шанова­них гостей. Варе­нуху, охо­плену бла­ки­тним полум’ям, нава­жа­ться випити най­від­чай­ду­шніші смі­ливці, бо то справ­жні­сіньке «люци­пе­рове пійло», як казали наші пра­діди Запо­розькі козаки!

Про­йшовши до шинку Ви та Ваші друзі, куми та свати потра­плять на свя­тко­вий бен­кет. «Коза­цька ніч» роз­по­чи­на­є­ться! Чарівні дів­чата-коза­чки та моло­диці при­го­стять істо­ри­чними коза­цькими стра­вами XVII ст.

Якщо Ви не стра­хо­по­лохи, то до Вас і гості зай­дуть чубаті козаки та запро­сять усіх на пере­днє подвір’я шинку пере­гля­нути жар­тів­ливе шоу. Протя­гом шоу козаки не лише продемон­стру­ють свою хва­цьку май­стер­ні­сть, але й пере­ві­ря­ть смі­ли­ві­сть та відчайдушні­сть гостей.

Зго­дом до зали при­йдуть тро­їсті музики і дів­чата з фоль­клор­ного коле­ктиву. «Коза­цька ніч» три­ває… Музики гра­ють, дів­чата спів­а­ють та навча­ють гостей укра­їн­ським наро­дним тан­цям: «Гре­ча­ники», «Ойра», «Кар­то­пля», «Якова» та «Краков‘яка»!

В раді­сному та під­не­се­ному настрої під зоря­ним небом, що широко роз­ля­глось над коза­цьким сели­щем «Мама­єва Сло­бода» гості повер­та­ю­ться по домів­ках.

Нага­ду­ємо, що «Мама­єва Сло­бода» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі сто­лиці Укра­їни, всього за сім кіло­ме­трів від вулиці Хре­ща­тик, в урочищі з якого бере поча­ток леген­дарна річка Либідь!

До уваги! Сце­на­рій кожного свята скла­да­є­ться в інди­ві­ду­аль­ному порядку, вра­хо­ву­ючи поба­жа­ння замов­ника.

Як замо­вити?

Про­сто зате­ле­фо­нуйте:

066–091-12–79; 044–361-98–48; або над­си­лайте запит – irynams2010@gmail.com

Ми спла­ну­ємо ваше свято інди­ві­ду­ально і вра­ху­ємо всі ваші поба­жа­ння!

Засте­ляйте столи та все кили­мами,
Та кла­діть калачі з ярої пше­ниці,
Бо при­йдуть до тебе три пра­зники в гості,
А що пер­ший пра­зник – Рожде­ство Хри­стове,
А що дру­гий пра­зник – Свя­того Василя,
А тре­тій же пра­зник – Святе Водо­хреща!

Гайда всі на передноворічну «Козацьку ніч» в «Мамаєву Слободу»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»