Перша річниця «Козацької Спадкової Духовної Республіки» на «Мамаєвій Слободі». День відкритих дверей! Всім бажаючим вхід вільний (безоплатний)
Опубліковано: 03 Лют 2012 15:58

Рік тому – 9 лютого 2011 року було проголошено «Козацьку Спадкову Духовну Республіку» на «Мамаєвій Слободі».  Метою проголошення є консолідація всіх українців які вважають себе козаками та готові не на словах, а на ділі засвідчити тяглість гетьмансько-державницької традиції.

Цей день, 9 люто­го, є дуже важли­вим та зна­ко­вим для укра­їн­ської істо­рії, адже в 1648 році, саме 9 люто­го, на Запо­розь­кій Січі було обра­но Геть­ма­ном Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го.

Таким чином, про­го­ло­ше­н­ня в цей день 2011 року, тоб­то через 363 роки «Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки» на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» має на меті засвід­чи­ти тяглість коза­цько-дер­жав­ни­цької та духов­ної тра­ди­ції дав­ніх коза­цьких родів нині на Укра­ї­ні сущих.

За рік сво­го існу­ва­н­ня, для кон­со­лі­да­ції та про­бу­дже­н­ня гене­ти­чної пам‘яті укра­їн­ців, «Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка»  здій­сни­ла близь­ко пів­со­тні  захо­дів загаль­но­дер­жав­но­го рів­ня, серед яких: Пер­ший та Дру­гий Між­на­ро­дний Укра­їн­ський Літе­ра­тур­ний кон­курс «Коза­цька бала­чка»,  фести­валь «Ігри чуба­тих слов‘ян», фести­валь тра­ди­цій­ної поль­ської та крим­сько­та­тар­ської куль­ту­ри «Коза­цький роз­гар­ді­яш», свя­то «День черем­хи», фести­валь «Він­шу­ва­н­ня Субо­то­ва», зма­га­н­ня з «Укра­їн­ської націо­наль­ної бороть­би на поясах», свя­та «День кали­ни» та «День укра­їн­ської коза­чки», фести­валь «Укра­ї­на – кра­ї­на най­силь­ні­ших людей: свя­тку­ва­н­ня 140-річ­чя з Дня наро­дже­н­ня Іва­на Під­ду­бно­го», Тре­тя та Четвер­та «Кра­ї­на мрій Різдвя­на» та бага­то інших захо­дів які від­ві­да­ло більш ніж 100 000 гостей.

З цього кола можна виокремити «Другий Міжнародний лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая» на адресу якого надійшов вітальний лист Президента України пана Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА.

Така дер­жав­ни­цька під­трим­ка Гаран­та Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни пра­кти­чної фор­ми реа­лі­за­ції укра­їн­сько­го націо­наль­но-куль­тур­но­го від­ро­дже­н­ня, якою є «Мама­є­ва Сло­бо­да»   є зна­ко­вою та все­ляє опти­мі­сти­чні надії в діяль­ність «Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки», адже “Мама­є­ва Сло­бо­да” є пра­кти­чною фор­мою реа­лі­за­ції основ­но­го зако­ну Укра­ї­ни (Кон­сти­ту­ції), котра, зокре­ма, гаран­тує роз­ви­ток укра­їн­ської нації, тра­ди­цій та куль­ту­ри…

За пере­ка­за­ми, коли оби­ра­ли пер­ших кошо­вих Ота­ма­нів та Геть­ма­нів на Запо­розь­кій Січі, їм в руки дава­ли не золо­то­ко­ва­ну цяцько­ва­ну рубі­на­ми була­ву, а зви­чай­ну, зрі­за­ну в лузі коми­ши­ну. При цьо­му, обран­цю масти­ли голо­ву сирою зем­лею, аби він пам‘ятав, що «з зем­лі вийшов, у зем­лю і піде…». Однак ота коми­ши­на, сти­сну­та в дужій коза­цькій руці, наді­ля­ла обран­ця над­зви­чай­ною вла­дою над коза­цьким това­ри­ством. Саме вона, а не пізні­ше золо­та була­ва, і була отим живим енер­ге­ти­чним сим­во­лом  над­зви­чай­ної духов­ної сили та вла­ди кошо­во­го Ота­ма­на чи Геть­ма­на. Зма­хнув­ши нею, він будь-яко­го сва­віль­ця міг ска­ра­ти на гор­ло, або ж посла­ти сотні коза­ків на вір­ну смерть, жер­тву­ю­чи їх зара­ди коза­цької Укра­ї­ни, прав та воль­но­стей.

За дав­ні­ми коза­цьки­ми тра­ди­ці­я­ми, аби бути коза­ком, слід було не тіль­ки май­стер­но воло­ді­ти всі­ма вида­ми відо­мої на той час зброї, але й обов‘язковою умо­вою було те, що кан­ди­дат, якщо він був іно­зем­цем, при­мі­ром фран­цу­зом чи шотланд­цем, тур­ком або мадя­ром, пови­нен був прийня­ти православ‘я. За свід­че­н­ня­ми істо­ри­ків, відо­мі факти всту­пу до коза­цько­го това­ри­ства навіть одно­го китай­ця. Також обов‘язковою умо­вою було воло­ді­н­ня «коза­цькою бала­чкою», себ­то укра­їн­ською мовою. Осо­би, які не при­йма­ли пра­во­слав­но­го хре­ще­н­ня й не роз­мов­ля­ли, або ж ігно­ру­ва­ли «коза­цьку бала­чку», не при­йма­лись до коза­цько­го това­ри­ства «Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го».  Цеб­то, якщо бажа­ю­чий долу­чи­тись до коза­цько­го това­ри­ства не є пра­во­слав­ним і не читає «Отче наш» коза­цькою мовою, то в часи Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го таку осо­бу не могли зара­ху­ва­ти до коза­цтва.

Ще до 1918 року серед мешкан­ців коли­шньої геть­ман­ської рези­ден­ції в селі Субо­то­ві, що біля Чиги­ри­на, в пам‘ять про вели­ко­го Геть­ма­на й «золо­ті часи» козач­чи­ни існу­ва­ла таєм­на сакраль­на тра­ди­ція, яка поля­га­ла в тому, що кожно­го року, на Петра, на одно­му з мало­при­сту­пних  числен­них остро­вів серед плав­нів річки Тясмин, дале­ко від люд­сько­го ока та москов­ських жан­дарм­ських виві­ду­ва­чів, субо­тів­ські «діди», пра­прав­ну­ки осо­би­стої гвар­дії Бог­да­на Хмель­ни­цько­го, зби­ра­ли­ся на сим­во­лі­чну вій­сько­ву Раду. І на тій таєм­ній  Раді «коза­цьких прав­ну­ків», про­сті селя­ни оби­ра­ли серед себе …геть­ма­на і коза­цьку стар­ши­ну – оса­ву­ла, писа­ря, суд­дю, скар­бни­ка й пол­ков­ни­ків! Оби­ра­ли наші пра­ді­ди й дору­ча­ли їм зна­ки їхньої гідно­сті – коза­цькі клей­но­ди – оту сим­во­лі­чну коза­цьку коми­ши­ну – пер­ві­сний сим­вол вла­ди як незмін­ність геть­ман­ської тра­ди­ції на Укра­ї­ни під час москов­ської оку­па­ції. Про ці вибо­ри зна­ли тіль­ки вибра­ні субо­тів­ські «діди», решта ж субо­тів­ців зна­ла тіль­ки про те, що «дідів» тре­ба слу­ха­ти й не віль­но в них ні про що запи­ту­ва­ти, бо так воно «од ста­рих часів веде­ться». Так-бо, вми­ра­ю­чи, запо­від­ав сво­їм субо­тів­ським коза­кам сам Бог­дан-Зино­вій Хмель, щоб якщо ста­не­ться яка лиха годи­на, то вони мають «пиль­но пере­хо­ву­ва­ти» для ньо­го вла­ду і клей­но­ди, аж доки він по них «не зго­ло­си­ться». Самі «діди» аж до 1918 року свя­то віри­ли, що мине москов­ська оку­па­ція і що в коза­цькій Укра­ї­ні має зно­ву «об‘явитися» Геть­ман-Бог­дан, що він видасть «золо­ту гра­мо­ту», при­вер­не «людям» дав­ній «коза­цький при­суд» і буде геть­ма­ну­ва­ти в Укра­ї­ні – сам він і його діти – «доки сон­ця – сві­ту».

9 лютого – Святкування Першої річниці проголошення «Козацької Спадкової Духовної Республіки» на «Мамаєвій Слободі».
День відкритих дверей! Всім бажаючим вхід вільний (безоплатний).

10–30 – Свя­то­чний моле­бень в коза­цькій цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці.
11–00 – Уро­чи­сто­сті в «Вой­сько­вій скар­бни­ці» за уча­сті Заслу­же­но­го арти­ста Укра­ї­ни, відо­мо­го кобза­ря Тара­са Ком­па­ні­чен­ка.
11–30 –  Ого­ло­ше­н­ня офі­цій­но­го викли­ку лицар­ським коман­дам із Євро­пи: Шве­ції, Іта­лії, Поль­щі, Туреч­чи­ни, Фран­ції та АР Крим  на поєди­нок у Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая», котрий від­бу­де­ться 7,8 та 9 липня 2012 р.
11–35 – Ого­ло­ше­н­ня викли­ку коза­кам Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го Росій­ської Феде­ра­ції на «Тре­тій поєди­нок честі», про­ве­де­н­ня яко­го запла­но­ва­но на 14 жов­тня 2012 р.
12–00 – Про­дов­же­н­ня свя­тку­ва­н­ня: коза­цький куліш, ярма­рок наро­дних май­стрів.
19–00 – У при­мі­щен­ні «Вой­сько­вої скар­бни­ці» від­бу­де­ться Твор­чий вечір Заслу­же­но­го арти­ста Укра­ї­ни, відо­мо­го кобза­ря Тара­са Ком­па­ні­чен­ка.

Під час проведення урочистостей українські козаки офіційно проголосять виклик командам із Швеції, Італії, Польщі, АР Крим, Турції та Франції на «Третій Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая», що пройде 7,8 та 9 липня 2012 року на «Мамаєвій Слободі».

«Тре­тій Між­на­ро­дний Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая» це ще один крок до повер­не­н­ня Укра­ї­ни в коло євро­пей­ських цін­но­стей. І цей крок є над­зви­чай­но важли­вим, адже цьо­го року про­хо­дить ще й зна­ко­ва для Укра­ї­ни подія: чем­піо­нат із фут­бо­лу ЄВРО-2012.

Три сим­во­лі­чні кро­ки впе­ред, тоб­то назад до Євро­пи – 7,8 та 9 липня 2012 року в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да» під час лицар­сько­го тур­ні­ру здій­сня­ться за уча­сті  гоно­ро­вих все­сві­тньо зна­них лица­рів з Євро­пи:

Поль­щі – під нача­лом хорун­жо­го Лещін­сько­го Павє­ла Апо­лі­нар­сько­го з міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го воє­вод­ства.

Шве­ції – Нор­ман­сько­го Лицар­сько­го заго­ну на чолі з лица­рем Аль­фом Кьєль­стро­мом  на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва).

Іта­лії – Коман­ду «Кава­лє­рі ді Арец­цо» очо­лю­ва­ти­ме бага­то­ра­зо­вий чем­піон Євро­пи сень­йор Маріо Капач­чі.

АР Крим – чам­бул (під­роз­діл) крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків з міста Бахчи­са­рая – дав­ньої сто­ли­ці Крим­сько-татар­сько­го хан­ства – на чолі з джи­гі­том Мусою.

Респу­блі­ка Туреч­чи­на – пре­зен­ту­ва­ти­ме коман­да зі Стам­бу­ла.

Фран­цію пред­став­ля­ти­ме лицар­ський під­роз­діл із Бур­гун­дії чи Нор­ман­дії.

Над­дні­прян­ську Укра­ї­ну пред­став­ля­ти­ме коза­цький під­роз­діл під ору­дою Нака­зно­го ота­ма­на пана Оле­га Юрчи­ши­на (каска­дер­ська коман­да яко­го є най­кра­щою в Євро­пі й нео­дно­ра­зо­во піді­йма­ла укра­їн­ський пра­пор перед коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ). А також є пере­мож­ця­ми Пер­шо­го (2010р.) та Дру­го­го (2011р.) лицар­ських тур­ні­рів «Шабля «Коза­ка Мамая».

Також повідомляємо всіх українців , що спираючись на своє спадкове право, козаки «Мамаєвої Слободи»  вже втретє викличуть на «Поєдинок честі»  козаків Всевеликого Війська Донського Російської Федерації. Третій «Поєдинок честі» заплановано провести на Покрову 14 жовтня 2012 року.

Доводимо до відома, що на перший виклик у «Поєдинку честі»  2010 року, рівно як і на другий виклик у 2011 році козаки  Російської Федерації не з‘явились і їм два роки поспіль оголошувалась технічна поразка за неявку на поєдинок.

Аби і цьо­го разу росій­ські коза­ки не зне­хту­ва­ли нашим дру­жнім викли­ком на «Поєди­нок честі», Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» засто­сує свій дипло­ма­ти­чний ресурс, так як це здав­на роби­ли наші пра­ді­ди на Запо­розь­кій Січі. Отож, керу­ю­чись зви­ча­є­вим коза­цьким пра­вом, даро­ва­ним нам, укра­їн­ським коза­кам Госпо­дом Богом, крім запро­ше­н­ня Голов­но­му Ота­ма­ну коза­цьких військ Росій­ської Феде­ра­ції пану Водо­ла­цько­му В.П., ми наді­шле­мо лист Послу Росій­ської Феде­ра­ції в Укра­ї­ні пану Зура­бо­ву М.Ю.

І що саме голов­не, офі­цій­но звер­не­мось до Прем‘єр-міністра Росій­ської Феде­ра­ції пана Воло­ди­ми­ра ПУТІНА, аби він зна­йшов за можли­ве вико­ри­ста­ти свій авто­ри­тет та вплив й допо­міг в орга­ні­за­ції дру­жньо­го коза­цько­го поєдин­ку між укра­їн­ськи­ми та росій­ськи­ми коза­ка­ми на «Мама­є­вій Сло­бо­ді»  на Покро­ву 14 жов­тня 2012 року. 

Також ми звер­не­мось до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни пана Вікто­ра Федо­ро­ви­ча ЯНУКОВИЧА, аби він взяв під свій висо­кий патро­нат наші коза­цькі поту­ги – жити на пра­ді­дів­ській зем­лі вла­сним націо­наль­но-куль­тур­ним жит­тям!

Батьку, прости гріхи наші, ми каємось! Благослови добре діло зробити! Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»