Перші дитячі листи до «Резиденції Святого Миколая»
Опубліковано: 19 Гру 2012 15:33

Шановна громадо! Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі»  щиро вітає Вас зі святом Святого Миколая!

Сьо­го­дні, року Божо­го 2012, міся­ця гру­дня, числа­19 після уро­чи­стої слу­жби в коза­цькій став­ро­пі­гій­ній цер­кві в ім‘я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці ми вирі­ши­ли опу­блі­ку­ва­ти пер­ші листи, котрі наді­йшли з різних обла­стей Укра­ї­ни, від синьо­го Дону й до Кар­пат, на адре­су Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая, котра вже четвер­тий рік має свій осі­док на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­бо­ди».

Ми перед­ру­ку­ва­ли листи з тими помил­ка­ми і тією мовою, якою напи­са­ли діти. Листи різні, але спіль­не в них одне – діти хочуть, аби Укра­ї­на була єди­на й бага­та і всі роди­ни жили в доста­тку… Саме тому вони пишуть листи до Свя­то­го Мико­лая. Ми ж звер­та­є­мось до всіх охо­чих допо­мог­ти дітям в реа­лі­за­ції їх мрій. Листи мають свої номе­ри. Тож Ви може­те звер­ну­тись до нас і ми нада­мо адре­су дити­ни.

З нале­жною шано­бою коза­ки та коза­чки «Мама­є­вої Сло­бо­ди»

писа­но в “Голов­ній Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая” 19 гру­дня 2012 року

mamayevasloboda@gmail.com

03061 м. Київ, вул. Михай­ла Донця,2

1. Мики­та, м. Пол­та­ва

Любий Свя­тий Мико­лай!

Мене зва­ти Мики­та. Я живу в місті Пол­та­ва і навча­ю­ся в тре­тьо­му кла­сі.

В цьо­му році я гар­но себе вів: допо­ма­гав батькам і бабу­сі з діду­сем. У шко­лі в мене гар­ні оцін­ки, не зав­жди але я ста­ра­ю­ся навча­ти­ся кра­ще. Вчи­тель­ка мною задо­во­ле­на.

Я дуже хочу про­шу тебе Свя­тий Мико­лай покла­ди мені під поду­шку кар­ту сві­ту. Вона мені зна­до­би­ться для навча­н­ня. І мені хоче­ться дізна­ти­ся біль­ше про світ.

З любов’ю і пова­гою Мики­та.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

2. Олег і Віта м. Львів

Лист до Свя­то­го Мико­лая! Свя­тий Мико­лай пишуть до тебе  Олег і Віта. Ми хоче­мо щоб ти здій­снив всі поба­жа­н­ня всіх людей і дітей. Щоб дав їм здоров’я, щоб були здо­ро­ві наші мама і тато, в нас ще  дві бабу­сі і два діду­сі. Дай їм тоже здоров’я. Ще я і сестри­чка хочем якісь пода­рун­ки. Мені 8р. і я хочу зимо­ву теплу курточку,бо моя вже мала і ста­ра, а Віта хоче теплі шта­ні­шки, а їй 6р. Ще я хочу щоб ти при­ніс тато­ві теле­фон, бо в ньо­го немає, тіль­ки у мами. А мамі якісь рука­ви­чки, бо їй холо­дно в руки, коли вона мене возить на сан­ках.  Ще я хочу щоб Ти був силь­ний і здо­ро­вий, щоб побу­ва­ти у всіх дітей. ПА-ПА. ЧЕКАЮ

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

3. Настя г. Угле­горск -1

Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай! Нако­нец –то у нас на Дон­ба­се при­шла зима и выпал пер­вый снег, такой белый, скри­пу­чий и пуши­стый. Мы даже с подру­гой игра­ли в снеж­ки и лепи­ли сне­го­ви­ка. Ско­ро день Свя­то­го Нико­лая. Я хоте­ла бы попро­сить что­бы Вы дали здо­ро­вья всем людям на Пла­не­те, что­бы в мире не было вой­ны, что­бы люди были добрее к друг-дру­гу. Я уже боль­шая и пони­маю  что нас мно­го, а вы один. И не може­те всем дарить доро­гие подар­ки, поэто­му для себя хочу попро­сить кра­си­вую куклу «Бар­би». За ран­ние вам огром­ное спа­си­бо!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

4. Хри­сти­на. м. Коло­мия

Лист Свя­то­му Мико­лаю. Я живу з бабу­сею,  батьки закор­до­ном. Мені 11 років. Я живу га 3 повер­сі 5-ти повер­хо­во­го будин­ку. Я люблю тва­рин і дітей малень­ких. Я дуже хочу айфон, мені бай­ду­же який, або сен­сор­ний теле­фон Samsung 5230. 2. Джин­си обтя­гу­ю­чі, або коль­ро­ві шта­ни обтя­гу­ю­чі. 3. Лосі­ни з шну­ро­чка­ми. 4. Міні юбку. 5. Плащ пухо­ви­кй. 6. 1 кг. ман­да­ри­нів. 7. 1 кг. зоря­но­го сяй­ва. 8. Ігра­шку сні­го­ви­та плю­ше­во­го. Це мої най­зав­тні­ші мрії. Я дуже люблю свою сім’ю. Ми з ними гово­ри­мо по скай­пу. Мене зва­ти Дани­люк Хри­сти­на Дми­трів­на. Я 14.06.2001 наро­ди­ла­ся.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

5. Алі­на м. Гуляй­по­ле

Доро­гий Свя­тий Мико­лай, я тебе чекаю цілий рік. І ось ско­ро при­йде цей чудо­вий день. Зараз я роз­по­вім тобі про себе. Мене зва­ти Алі­на. Мені 13 років. Я навча­ю­ся в 7-Б кла­сі Гуля­піль­сько­го коле­гі­у­му «Лідер». Живу в місті Гуляй­по­ле Запо­різь­кої обла­сті. Люблю спів­а­ти, спів­аю гар­но. Ходжу в музи­чну шко­лу на хоро­ве від­ді­ле­н­ня. Займаю при­зо­ві місця на кон­кур­сах. В шко­лах вчу­ся на від­мін­но. У цьо­му році пово­ди­ла­ся добре. Я хочу тебе попро­си­ти, щоб ти вико­нав мою мрію – пода­ру­вав цифро­вий фото­апа­рат, але  знаю, що не лише мені потрі­бен пода­ру­нок, а й іншим діто­чкам. Ну якщо змо­жеш, то при­не­си мені його, а якщо ні, то про­сто соло­до­щі. Я тебе буду ека­ти 19 гру­дня. Чекаю з нетер­пі­н­ням!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

6. Юля, с. Селе­ще­не

            Добрий день, Свя­тий Мико­лай. Мене зва­ти Юля, мені 11 років, я навча­ю­ся в 5-А кла­сі, в мене бага­то дру­зів. Важ­ка в тебе роль, але і до того ж при­єм­на: роби­ти щасли­ви­ми всіх людей і малень­ких і – вели­ких.

            У мене все добре. Коли в цьо­му році, я пере­йшла в вели­ку шко­лу, в нас з’явився новий кла­сний керів­ник Окса­на Ана­то­лів­на Коз­чен­ко. Вона дуже хоро­ша, і всі осталь­ні вчи­те­лі теж хоро­ші.

            А ще я хобі­ла б одер­жа­ти від тебе пода­ру­нок: МР-4 пле­їр в фор­мі мобіль­но­го теле­фо­на, шапку з вуха­ми, кни­гу «Все­во­ло­да Нестай­ка» і якщо можна ново­рі­чний пода­ру­нок. Чекаю від, тебе листів.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

 7.  Артур м. Остріг

Рів­нен­ська область, м.  Острог

Доро­гий Свя­тий Мико­лай. Мене зва­ти Артур. Мені 5 років. Цьо­го року я не зав­жди слу­хав­ся, але обі­цяю бути послу­шним насту­пний цілий рік. Про­шу тебе пода­ру­ва­ти мені вій­сько­вий набір та мілі­цей­ський набір, щоб я навчав­ся бути хоро­шим захи­сни­ком! Дякую тобі Свя­тий Мико­лай. Також про­шу здоров’я для  моєї роди­ни!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

8. Саша м. Київ 

Свя­то­му Мико­лаю!!! Добрий день Свя­тий Мико­лай, мене зва­ти Саша Мудрик мені 9 років. Я вчу­ся в четвер­ній шко­лі І сту­пе­ня іме­ні Сте­па­на Іва­но­ви­ча Олій­ни­ка. В мене хоро­ші оцін­ки, в мене бага­то дру­зів, в мене 3 бра­ті­ка і 4 сестри. Свя­тий Мико­лай я дуже-дуже хочу аби ти при­ніс мені лего сіті, мон­су­но дві ручки,  два олів­ця і щастя, здоров’я, любо­ві і сім’ю.

 Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

9. Бог­дан. М. Київ 

Свя­тий Мико­лаю! Якщо я цей рік слу­хав­ся, то пода­руй мені ось це ска­ра­бей.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го текс­ту.

10.  Сві­тла­на с. Засу­мя

Мико­лою!!! Я дуже хочу щоб ти мені щось пода­ру­вав якийсь пода­ру­нок.  Але я не буду нічо­го про­си­ти я хочу щоб ти зро­бив мені сюр­приз.  А ще не поду­май що я хочу чогось пога­но­го тій люди­ні але я не хочу щоб Сер­гій Пова­лій поїхав з нами у подо­рож. Будь-ласка зро­би так щоб це свя­то весе­лим та раді­сним для всіх!!! Твоя Сві­тла­на.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

11. Гали­на м. Виш­го­род

Добрий день Свя­тий Мико­лай! Пише тобі Вікто­рія. Мені 7 років. Я навча­юсь у 2 В кла­сі. Слу­ха­юсь маму і тата. При­не­си мені будь-ласка ці мон­стер хай що на малюн­ку. Буду дуже чека­ти від тебе пода­ру­нок.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

12.  Люда м. Київ

Свя­тий  Мико­лай, я хочу 5-ти ком­на­тну квар­ти­ру і велі­ка 3 –шту­ки і щоб мама була бага­та пожа­лу­ста. Я всьо­го зро­блю шо ти ска­жеш пожа­лу­ста. Я тебе про­сю! Умо­ляю тебе! Всі­гда слу­ха­ла маму. Всьо роби­ла шо вона каза­ла. Мама мене хва­ли­ла і люби­ла.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

13. Катя, м. Київ 

Любий Свя­тий Мико­лаю! Я дав­но хоті­ла такі пода­рун­ки. Я хочу ляль­ку якій можна роби­ти зачі­ску та фар­бу­ва­ти ніг­ті. А ще я хочу МР3 пле­єр чер­во­но­го  кольо­ру. Наді­юсь що цей лист дійде до тебе!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

14. Вікто­рія м. Коло­мия

Доро­гий Мико­лаю! Доро­гий Мико­лаю! Мене зва­ти Віка. Мені 10 років. Я люблю малю­ва­ти, скла­да­ти тво­ри та спів­а­ти. Я вчу­ся в 5-кла­сі. Я допо­ма­гаю сво­їм батькам. Я б дуже мрі­я­ла мати новий роз­о­вий сен­сор­ний теле­фон, настіль­ні ігри та бага­то ризи­но­чок та зако­ло­чок. Я дуже дякую!! Я думаю це свя­то буде кра­щим у моє­му жит­ті! З насту­па­ю­чим Новим роком!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

15. Люда м. Чер­ні­гів

Доро­гий Мико­лай! Я Люда. Мені 6 років. Я була слу­хня­на і тому хочу отри­ма­ти пода­ру­нок: дитя­чу косме­ти­ку, сум­ку. І гостин­ці для 3 бра­ти­ків і 3 сестри­чок, і батьків. Дякую!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

16. Бог­дан, м. Рів­не

Свя­тий Мико­лай,  я хочу щоб ви мені пода­ру­ва­ли смар­тфон, щоб була заряд­ка і нау­шни­ки, щоб була кар­тка пам’ять, і щоб був чохол. Іще щоб нази­вав­ся ACER

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

17. Стьо­па. м. Київ

Добро­го дня, свя­тий Мико­лай!

 Мене зва­ти Стьо­па. Мені 9 років. Навча­ю­ся в 4 кла­сі. Учу­ся добре. Має 2 сестер Ніну, і Катю і маю 1 бра­та віта­лі­ка. Хочу полу­чи­ти в пода­ру­нок Лєго­сі­ті там де мілі­ція і вори, та дуже бага­то соло­до­щів.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

18. Здрав­ствуй, св. Нико­лай! Я, Яро­слав. Мне 5 лет. За меня пишет мама. Пода­ри мне, пожа­луй­ста, 2 или 3 удо­чки, кон­фе­ты, шоко­лад­ку. Моей сестри­чке, Оли – разные кон­фе­ты. И не болей пожа­луй­ста.

Если есть возмо­жность напи­ши­те хотя бы письмо (мама).

Г. Щел­ки­но АР Крым

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

19. Доро­гий Мико­лаю! Ми живе­мо у селі Вели­кі Ком’яти.  Наша сім’я скла­да­є­ться з 6 осіб. Я Марій­ка, моя сестри­чка Віка, тато, дідусь, тітка і дядь­ко. Ми діти сиро­ти, наш тато ніде не пра­цює, а дідусь має  малу пен­сію. Тітка хво­ріє, у неї щось ста­лось на шиї, коли вона упа­ла, тому я знаю, що ми не буде­мо щасли­ві як всі діти в  день Свя­то­го Мико­лая Чудо­твор­ця. Ми з сестри­чкою мрі­є­мо про гар­ні теле­фо­ни бо коли гань­ба, що всі діти які ходять з нами до шко­ли, мають сен­сор­ні теле­фо­ни, а ми дуже-дуже хоче­мо мати такі теле­фо­ни. Свя­тий Мико­лаю ми дуже чека­є­мо пода­рун­ків. Чека­є­мо з нетер­пі­н­ням. З пова­гою  сестри­чки Марій­ка і Вікто­рій­ка.

Закар­па­т­тя. с. Вели­кі Ком’яти

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

20. Женя. м. Кіро­во­град

Добрий день Свя­тий Мико­лай!

Пише тобі Женя, мені 2 роки і я ще не вмію писа­ти, тому мені допо­ма­гає моя мату­ся, яку я дуже люблю.

Мама каза­ла, що Свя­тий Мико­лай вико­нує будь які бажа­н­ня, якщо його про це попро­си­ти. Я цілий рік був слу­хня­ним, допо­ма­гав мамі геть у всьо­му: під­мі­тав під­ло­гу, вити­рав пил, навіть пиріг ми разом готу­ва­ли. А ще в мене в листо­па­ді наро­див­ся дво­ю­рі­дний бра­тик Рома. Я його дуже люблю, але мені ще не дозво­ля­ють з ним гра­ти­ся, бо він малень­кий.

Свя­тий Мико­лай я в тебе дуже вірю, вірю, що ти все можеш. Моє саме голов­не бажа­н­ня – це те щоб всі мої рідні і близь­кі були здо­ро­ві і щасли­ві.

 А ще в мене є одне малень­ке бажа­н­ня, я дуже хочу сан­ча­та, що кожної зими можна було ката­ти­ся разом зі сво­їм бра­ти­ком.

Свя­тий Мико­лай, я дуже буду чека­ти на тебе!

З пова­гою Єлі­сє­єв Женя!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

21. Вадим. с. Марянів­ка

Добро­го дня Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти Вадим. Я навча­юсь в 5 кла­сі. Живу в бабу­сі і діду­ся в селі Мар’янівка, Бара­нів­сько­го райо­ну жито­мир­ської обла­сті.  Свя­тий Мико­лай в мене є запо­від­на мрія. Я мрію про сан­ча­та, щоб на Новий рік ми з мамой змо­гли пока­та­тись. Я наді­юсь на твою допо­мо­гу. Я люблю це свя­то. Я дуже-дуже хочу щоб ти мені допо­міг і моє бажа­н­ня здій­ни­ло­ся!

    До зустрі­чі!
Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

22. Сер­гій с. Під­гір’я

  Сла­ва Ісу­су Христу!Дорогий Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти Сер­гій, мені 9 років. Я навча­ю­ся в 4-му кла­сі. В мене є 3 бра­ти­ка, а 2 з них ще малень­кі, тому я буду писа­ти замість них.

Цьо­го року я був слу­хня­ний пома­гав батькам, догля­дав за бра­ти­ка­ми. Дуже про­шу для всіх здоров’я,  а також бабу­сі, тому що вона зараз в лікар­ні, в неї інсульт.

            Я дуже хотів би, щоб ви мені пода­ру­ва­ли цукер­ки, ручку-сти­рал­ку і Соні-Плей­стейшн.

            Дуже вам дякую!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

23. Артур. м. Київ

Любий  Мико­лаю!

Я про­шу у вас цукер­ку, ново­рі­чну склян­ку, ціка­ву ручку та заклад­ки 3-D. Мико­лаю! Пло­слу­хай­те, я добре вчу­ся і отри­мав «Деся­тки». Артур Богай­чук.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

24. Антон. м. Кіро­во­град.

Добрий день, Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти АНТОН. Мені 5 років. Я цілий рік був слу­хня­ним хло­пчи­ком. Я допо­ма­гаю батькам, хожу в дитя­чий садок і в шко­лу на під­го­тов­ку. Ще я займа­ю­ся кара­те. ЯІ знаю всі букви і вмію раху­ва­ти до 12. Про­шу тебе помо­ли­тись за нас, щоб Бог послав нам всим миру і здоров’я.  Про­шу на свя­то пода­ру­ва­ти мені лего-сіті.

                     Бажаю тобі всьо­го най­кра­що­го!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

25. Аль­бі­на г. Кри­вой Рог

Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай! Меня зовут Аль­би­на. Мне 5,5 года. Я хожу в дет­ский садик. В сле­ду­ю­щем году пой­ду в шко­лу, буду ста­ра­ться, хоро­шо учи­ться, я уже знаю буквы и цифры, и умею их писать, прав­да пло­хо, но научусь. Я люблю рисо­вать и разукра­ши­вать. Ста­ра­юсь быть послу­шной, но ино­гда не слу­ша­юсь маму и папу. Я обе­щаю, что буду их слу­шать, и буду помо­гать и ста­но­ви­ться взро­слой. Я буду рада любо­му подар­ку, какой ты мне при­не­се­шь. Желаю тебе кре­пко­го здо­ро­вья.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

26.  Катя  м. Жито­мир

Доро­гий Свя­тий Мико­лай! З вели­кою раді­стю віта­є­мо Вас з насту­па­ю­чи­ми ново­рі­чни­ми свя­та­ми! І нехай кожен день при­но­сить Вам радість та добро­бут! І так як наша чоти річна доне­чка Катру­ся пово­ди­ла себе добре і була слу­хня­ною, то про­си­мо у вас для неї пода­ру­нок – настін­ний ліхта­рик у вигля­ді міся­ця, а нашій сім’ї та бла­го­по­луч­чя.

Дуже Вам дяку­є­мо!

З пова­гою сім’я Мазур!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

27. Нико­лай г. Кри­вой Рог

Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай. Меня зовут Настя мне 10 лет. У меня боль­шая и дру­жная семья, кото­рая состоит из люби­мых роди­те­лей и млад­ше­го бра­та Захар­ки, ему 5 лет. Я их очень люблю. А еще мама ска­за­ла, что у нас ско­ро будет сестри­чка и мы ее очень ждем. Моя семья очень любит и ждет твой пра­здник. Мы с бра­ти­ком очень любим играть. Я люблю читать сказ­ки, скла­дывать пазлы, а Захар­ка любит соби­рать лего и рисо­вать.  Мы вме­сте игра­ем в разные игры и в фут­бол. Наша семья живет в доме, возле посад­ки  и мы ходим туда соби­рать гри­бы. Каждый год мы ждем тво­е­го пра­здни­ка, что­бы полу­чить мно­го разных для нас подар­ков. При­хо­ди ско­рей, мы тебя любим и очень ждем.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

28. Ксе­нія  м. Кіро­во­град.

Добрий день, Свя­тий Мико­лай!

Мене зва­ти Ксе­нія.

Мені 6 років. Писа­ти я поки що не вмію, тому мені допо­ма­гає мама.

Я дуже люблю папу, маму і сестри­чку Дашу, хочу щоб вони були здо­ро­ві.

Я займа­юсь спор­том – ходжу на тре­ну­ва­н­ня з пла­ва­н­ня. А на насту­пний рік піду до шко­ли. Люблю Ново­рі­чні свя­та, дома зав­жди наря­джа­є­мо ялин­ку, вона вели­ка, бли­ску­ча.

 Я слу­хня­на, допо­ма­гаю мамі і дуже чекаю від тебе пода­ру­нок – куклу Бар­бі!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

29. Све­та, г. Дне­про­пе­тровск

Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай!  Меня зовут Све­та, мне 7 лет. Я очень люблю Новый Год и Рожде­ство. Наш батю­шка отец Вяче­слав разда­ет детям подар­ки и дела­ет салют. Я учусь  шко­ле, пишу это письмо сама. Мой друг Саша дал мне твой адрес. Я люблю снег, зиму. Сей­час мы с сестрой боле­ем, а еще у нас боле­ет бабу­шка. Поэто­му я боль­ше все­го хочу, что­бы на Новый Год все были здо­ро­вы и сестра, и бабу­шка и я. Я хожу на рисо­ва­ние, на гіта­ру, люблю пра­зни­ки. Поздрав­ляю тебе с зимой. До сви­да­ния.

Дякую тобі, Свя­тий Мико­лай!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

30. Єли­за­ве­та. смт. Соло­не.

Лист Свя­то­му Мико­лаю!

Доро­гий, Свя­тий Мико­лаю. Мене звуть Чепець Єле­за­ве­та. Мені 10 років. Я дуже люблю твоє свя­то. На це чудо­ве свя­то я хочу попро­си­ти ляль­ку, що зобра­же­на на малюн­ку. Вже день за днем, годи­на за годи­ною насту­пає День Свя­то­го Мико­лаю. Шанов­ний, Свя­тий Мико­лаю чекай листа насту­пно­го року!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

31.  Вілі­на м. Київ.

Добро­го дня Свя­тий Мико­лай. Я вірю в тебе і дуже хочу випра­ви­ти свої помил­ки, щоб ти мені щось при­ніс. Я дуже хочу цей пода­ру­нок: це соба­чка на радіо пуль­ту, цей песик уміє роби­ти усе. Я тобі обі­цяю я виправ­люсь. Наді­юсь що у мене це вийде. І ще одне щоб ти нешу­кав цей пода­ру­нок по всьо­му Киє­ву він про­да­є­ться у мага­зи­ні смі­ку а саме у аша­ні.

З пова­гою Вілі­на.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

32. Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай! Поздрав­ляю тебя с насту­па­ю­щи­ми пра­здни­ка­ми. Меня зовут Веро­ни­ка, мне 5 лет. Я живу с мамой, бабу­шкой и дядей-кре­стным. Я хожу в садик, люблю обща­ться с детьми и с ними играть.  Моя заве­тная мечта обре­сти хоро­ше­го и добро­го папу. Помо­ги нам с мамой най­ти тако­го чело­ве­ка, пожа­луй­ста. Мы очень в этом нужда­ем­ся. Спа­си­бо. Ну а если это нево­змо­жно пока, то я бы хоте­ла полу­чить от тебя в пода­рок игру­шку змей­ку, наби­тую кон­фе­та­ми (кон­фе­та­ми от Roshen). Спа­си­бо боль­шое. До сви­да­ния. Желаю тебе здо­ро­вья, уда­чи и бла­го­по­лу­чия.

Г. Киев

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

33. Даніл м. Київ

 МИКОЛАЙ. Я ХОЧУ НАБОР ПІТЕР ПЕНА. ДЯКУЮ

ДАНІЛ 5 РОКІВ

М. Київ

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

34.  Сві­тла­на с. Засу­л­ля

 Любий діде Моро­зу я не буду бага­то писа­ти. По пер­ше я тебе попро­шу спо­ну­ка­ти моїх батьків щоб вони по ско­рі­ше кили мені план­шет. Діде Моро­зе я дуже шочу шоб ти мені зро­бив сюр­приз. І пам’ятай я буду зав­жди віри­ти в тебе!!!  Твоя Сві­тла­на

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

35. Віка, м. Київ

Здрав­ствуй Св. Мико­лаю! Я Заброд­ська Віка, хожу в 4 клас суш № 126. Вітаю тебе з тво­їм свя­том. Бажаю здоров’я, щастя, щоб ти ще дов­го носив радість дітям і доро­слим. Я дуже чекаю тво­го свя­та і мрію зна­йти під поду­шкою в цей день «Лего френц» для дів­ча­ток. Чекає на тебе!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

36. Лера, м. Київ

Добрий день Діду Мико­лай.  Мене зва­ти Лера,  мені 7 років. Я вчу­ся в 1 кла­сі. І вчу­ся на від­мін­но. Ще я ходжу на тан­ці вже 5 років і дуже гар­но тан­цюю. А два міся­ці тому я поча­ла ходи­ти на малю­ва­н­ня, я, ще я слу­ха­юсь батьків і тому пода­руй мені гар­ний пода­ру­нок. Лєра Юді­на.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

37. Тимур. м. Виш­го­род

Доро­гий і любий Свя­тий Мико­лай!!! Я Тимур Ляхо­вич!!! Я вчу­ся у 2-г кла­сі. Слу­хаю маму і тата. дуже про­шу дати ім здоров’я, а мене пода­ру­но­чок теле­фон Лай­фон. бажаю тобі теж здоров’я!!!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

38. Даша г. Кри­вой Рог

При­вет  Свя­той НИКОЛАЙ. Меня зовут Дарья Дер­кач, мне 10 лет, но ско­ро у меня день рожде­ния, я роди­лась 31 дека­бря, 2001 г. Я живу в Кри­вом Роге с мамой. Когда мне было три года мама води­ла меня на гим­на­сти­ку, затем была ритми­ка, тан­цы, хоре­о­гра­фия. Я учи­лась в худож­ке, музыкаль­ном учи­ли­ще, в клас­се фор­те­пи­а­но, пела песни и щас пою в шко­ле на кон­цер­тах. Я хожу в шко­лу № 68 в 5 класс. Увле­ка­юсь пени­ем,  рисо­ва­ни­ем, тан­ца­ми. Хожу в театр мод. С теа­тром мод мы ездим на день горо­да, высту­па­ем в ДК Метал­лур­гов, во двор­це моло­де­жи и сту­ден­тов. Мы езди­ли в г. Жел­тые Воды высту­пать и заня­ли 2 место.  Летом я еду на море в лагерь. У меня мно­го дру­зей, я верю в чуде­са.

Когда утром под поду­шкой я нахо­жу пода­рок. И чуде­са у меня слу­ча­ю­тся!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

39.  Оль­га. с. Марянів­ка

Добро­го дня Свя­тий Мико­лаю! До вас звер­та­є­ться уче­ни­ця 5 кл Бегаль Оль­га Мико­ла­їв­на, яка про­жи­ває у селі Мар’янівка Бара­нів­сько­го райо­ну.

  Мико­лаю, я дуже мрію про хом’яка, якщо можеш пода­руй мені його будь ласка. Буду дуже рада, коли ти при­їдеш до мого будин­ку. З пова­гою Оль­га Бегаль.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

40.Ксе­нія смт.  Широ­ке

 Доро­гий Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти Ксе­нія. Мені 6 років. Я ходжу до шко­ли в 1-Б клас. Ста­ран­но вчусь. Допо­ма­гаю тато­ві і мамі. Пода­ри мені будь ласка посуд­ку для бар­бі, набор бісе­ра. Вели­ке дякую.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

42.  Леся  смт. Кома­ров­ка

Свя­то­му Мико­лаю!

Добро­го дня Свя­тий Мико­лаю. Мене зва­ти Леся. Мені 11 років. Ходжу в 6 клас. Я вчу­ся добре. Живу я з мамою і бабу­сею. Тато нас поки­нув ще до мого наро­дже­н­ня. Мама в мене інва­лід. Вона в нас від наро­дже­н­ня глу­хо­ні­ма, а ще зов­сім втра­ти­ла зір. Я слу­ха­ю­ся бабу­сю і допо­ма­гаю догля­да­ти маму. Я люблю займа­ти­ся спор­том. Тому, я б хоті­ла отри­ма­ти роли­ки і цукер­ків. Буду тобі вдя­чна за такий пода­ру­нок. Я дуже люблю тебе!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

43. Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай. Как твои дела? Как твое здо­ро­вье? У нас все хоро­шо. Меня зовут Рома­нен­ко Катя. Мне 9 лет, а 9 янва­ря будет 10. у меня есть млад­ший брат Артем, ему 2 года. Свя­той Нико­лай я учусь хоро­шо и мы с бра­ти­ком хоро­шо себя вели, слу­ша­лись маму и папу, мы целый год жда­ли твоих подар­ков. Я очень люблю ново­го­дние пра­здни­ки.  Пода­ри 2 баль­ни­чки, посуд­ку, а ще куби­ки и машин­ку.

С. Кома­ров­ка АР Крым
Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

44.  Добро­го дня шанов­ний Свя­тий Мико­лай. Мене зва­ти Бог­дан, навча­юсь у 8 кла­сі, а також навча­юсь у 5 кла­сі у шко­лі мистецтв в худо­жньо­му від­ді­ле­ні. Я дуже люблю малю­ва­ти. Беру участь у кон­кур­сах. Наші місце­ві обі­ця­ють за пер­ші місця пода­рун­ки, і не дають, пр. цьо­му заби­ра­ють кар­тин­ки, і не дума­ю­чи, що на все це йде бага­то мате­рі­а­лів та часу.  Мрію ста­ти відо­мим худо­жни­ком. Живу я з татом і мамою, а також у мене є сестра Ліза, якій 2 роки.  В зв’язкою тато втра­тив робо­ту, зав­дя­ки якій ми хоч тро­хи нор­маль­но жили. Хочу в тебе попро­си­ти мобіль­ний теле­фон «Samsung galaxy S2».  В ньо­му дуже хоро­ша каме­ра з точним від­обра­же­н­ням кольо­рів щоб фото­гра­фу­ва­ти пей­за­жі, це дуже важли­во для писа­н­ня кар­тин маслом. А також він має вели­ку швид­кість для зв’язку з інши­ми людьми які теж пишуть кар­ти­ни, спіл­ку­ва­тись з ними та обмі­ню­ва­тись з інфор­ма­ці­єю. Я дуже хочу допо­ма­га­ти сво­їм батькам, але в мене немає часу, тому що я навча­юсь у двох шко­лах. Я вирі­шив, якщо в мене буде цей теле­фон, то буду малю­ва­ти і про­да­ва­ти кар­ти­ни через Інтер­нет. Зав­дя­ки цьо­му я змо­жу від­кла­сти ці гро­щі на подаль­ше навча­н­ня. Будь ласка допо­мо­жи мені. Дуже чекаю і наді­юсь. Буду дуже вдя­чний.

М. Кагар­лик

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

45.Ніна, м. Київ.

Добро­го дня Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти Ніна. Мені 18 років. Я дуже вдя­чна, що є зараз такі люди які допо­ма­га­ють людям. Я дуже хочу отри­ма­ти фото­апа­рат цифро­вий дуже люблю фото­гра­фу­ва­ти. А в нас бага­то­ді­тня сім’я. Сестри­чка Катя і бра­ти Стьо­па та Віта­лік. При­шли і моїм бра­там фото­бу­ма­гу та теле­фо­на.

            Дякую, що ти є.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

46. Катя. с. Пол­ствин

Добро­го дня, Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти Катя. Мені 6 років. Навча­ю­ся у пер­шу­му кла­сі. Учу­ся добре. Мою сестри­чку Ніну, та двох бра­тів Стьо­пу та Віта­лік. Хочу полу­чи­ти в пода­ру­нок золо­ті сереж­ки та дуже бага­то соло­до­щів.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

47. Віта­лій м. Київ.

            Добро­го дня свя­тий Мико­лай мене зва­ти Віта­лій мені 15 років у мене є систра Ніна і Катя і брат Стьо­па я навча­ю­ся в 9 кла­сі яб хотів отри­ма­ти від тебе штан­гу або ган­те­лі. або бага­то соло­до­щів

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

48. Аня. м. Хар­ків

Свя­той Нико­лай

При­бли­жа­е­тся Новый 2013 г. Наде­юсь, что он при­не­сет мно­го хоро­ше­го. Дети так его ждут. Ведь они будут стар­ше, взро­слее на 1 год. Я еще очень малень­кая мне 3 года и верю в чуде­са.

А Свя­той Нико­лай все­гда покро­ви­тель­ству­ет и обе­ре­га­ет деток и балу­ет их.

    Чемо­ж­да­но­ва Аня 3 года.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

49. Ніна, м. Чер­каси

            Добро­го дня Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти Ніна. Мені 18 років. Я навча­ю­ся у уні­вер­си­те­ті Бог­да­на Хмель­ни­цько­го у Чер­ка­сах. Маю малень­ку сестру Катю та два бра­ти Стьо­пу та Віта­лі­ка. Я знаю, що в тако­му віці як у мене уже не пишуть листи свя­то­му Мико­лаю, але я також вірю, що можу отри­ма­ти пода­ру­нок. Я дуже мрію мати еле­ктро­гі­та­ру, знаю, що мені немає можли­во­сті отри­ма­ти. Тому, дуже про­шу, свя­тий Мико­лай, пода­руй мені цей пода­ру­нок. А моїй сестри­чці Ляль­ку з цукер­ка­ми, а бра­там теле­фон та фото­апа­рат і соло­до­щі.

            Дякую тобі Свя­тий Мико­лай.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

50. Дан м. Ковель

Свя­тий Мико­лаю! Будь ласка, Як би Ти при­слав мені пода­ру­нок неро­зі­бра­ну коле­кцію фури нову лісо­ву полі­цію з поїздом, або лего. Базу на три повер­хи, з маши­ною для зло­чин­ців, і малень­ким бро­ні­тан­ком. Якщо можеш, то всю коле­кцію.

Обі­цяю бути чесним хло­пчи­ком! Твій Дан.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

51. Марія. м. Суми

Любий Мико­лаю! Будьла­ска зро­би так щоб мої батьки ста­ли добри­ми, не зли­лись на мене, не кри­ча­ли вони зав­жди кажуть що вони мене люблять. Але я їх про­щаю, а вияв­ля­є­ться, що зов­сім вони мене нелю­блять. Тож будь ласка зро­би це тіль­ки для мене.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

52. Нико­лай г.  Кри­вой Рог

Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай. Меня зовут Арсе­ний. Мне 1 год. Я уже хоро­шо пол­заю и немнож­ко учусь ходить. Я умею гово­рить мама, папа, баба и да. Мне помо­гал рисо­вать мой  дядя Дима. Ему 11 лет. У меня есть два коти­ка. Я люблю их дер­гать за  хво­сти­ки. Еще люблю ката­ться на каче­ли. До встре­чи в сле­ду­ю­щем году.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

53. Вадим с. Камяне­че

Добро­го дня Свя­тий МИко­лай.  Мене зва­ти Вадим, мені 11 років, я ходжу в Камя­не­цьку шко­лу, до 6 кла­су. Я дуже дов­го мрі­яв отри­ма­ти пода­ру­нок від справ­жньо­го Свя­то­го Мико­лая, тому вирі­шив напи­са­ти листа. Я чув дуже бага­то про тебе, що ти вели­кий чарів­ник, і можеш вико­ну­ва­ти бажа­н­ня дітей. В мене є мрій бага­то і хотів би мати все необ­хі­дне для суча­сно­го жит­тя, але не виста­чає коштів у моїх батьків. У мене є сестри­чка  Алін­ка, їй 1 рік, вони дуже любить тан­цю­ва­ти, диви­тись муль­тфіль­ми і гуля­ти в ігра­шки.  Свя­тий Мико­лай будь-ласка пода­руй нашій сім’ї пода­рун­ки, які вва­жа­єш потрі­бни­ми. Буду дуже вдя­чний і напе­ред вели­ке спа­си­бі.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

54. Віта­лій, с. Пол­ствин

            Добро­го дня Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти Віта­лік мене 15 років Я навча­ю­ся в шко­лі села Пол­стви­на. Учу­ся добре маю дві сестри і одно­го бра­та, Стьо­па, Катя, Ніна. Я мрію в пода­ру­нок дво­мі­сний ску­тер щоб ми з бра­том їзди­ти до шко­ли тому­що вона зна­хо­ди­ця дуже дале­ко.

             З днем свя­то­го мико­лая! бажаю тобі щастя здо­ро­вя і щоб вспів розі­сла­ти пода­рун­ки.

            Зустрі­не­мо­ся в іншо­му році я при­їду до тебе в гості.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

55. Вла­ди­слав. м. Чер­ка­си.

Пише тобі листа Суден­ко Вла­дік. На про­тя­зі року я був слу­хня­ним хло­пчи­ком та ста­рав­ся гар­но навча­ти­ся в шко­лі. Ходжу я вже в 3-Б клас.

Свя­тий Мико­лай! Я вірю що ти є. В мене є вели­ке бажа­н­ня при­дба­ти План­шет, Але мої батьки не взмо­зі зараз його купи­ти. Тому дуже про­шу тебе Свя­тий Мико­лаю – здій­сни мою мрію, Наді­йшли на мою адре­су.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

56.  Стьо­па, м. Чер­каси

            Добро­го дня, Св’ятий Мико­лай! Мене зва­ти Стьо­па. Мені 9 років. Я навча­ю­ся в 4 кла­сі. Учусь добре. Маю 2 сестри Ніну і Катю і одно­го бра­та Віта­лі­ка. Хочу полу­чи­ти в пода­ру­нок, спор­тив­ний велик та дуже бага­то соло­до­щів.

            Поздрав­ляю тебе щоб у тебе було щастя здоров’я і ве най­кра­ще.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

57. Катя. Смт. Госто­мель

 Добро­го дня, Свя­тий Мико­лай! Тобі пише Катю­ша, я навча­ю­ся у пер­шо­му кла­сі. В шко­лі я від­ві­дую гур­ток укра­їн­ських тан­ців. Ще полю­бляю малю­ва­ти фар­ба­ми та олів­ця­ми. У шко­лі мені подо­ба­ю­ться такі уро­ки: обра­зо­твор­че мисте­цтво, музи­ка, тру­до­ве навча­н­ня, укра­їн­ська мова. У віль­ний час я полю­бляю гра­ти­ся ляль­ка­ми бар­бі, і хочу тебе попро­си­ти при­не­сти мені чудо­ву бар­бі та кена, та гар­де­роб для них. Вели­ке дякую! До поба­че­н­ня! Катя

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

58.Тарас. смт. Золо­тий Потік

 Сла­ва Ісу­су Хри­сту.

   Мене зва­ти Тарас. Мені 8 бере­зня випов­ни­ться 12 років. Я навча­юсь в 6 кла­сі. Крім навча­н­ня я ще від­ві­дую кожної неді­лі божий храм. У цьо­му хра­мі я при­слу­го­вую уже 2 роки. Я при­слу­го­вую біля Отця Воло­ди­ми­ра. Він у нас добрий і гар­ний свя­ще­ник. А ще у віль­ний час я люблю скла­да­ти лего-сіті, диви­тись муль­твуль­ми, ціка­ві пере­да­чі. Бо в актив­ні ігри гра­тись не можна. Бо в мене брон­хі­аль­на астма ІІ- гру­пи. І Мені дозво­ля­ють  гра­ти­ся тіль­ки спо­кій­ні ігри щоб не біга­ти і не дава­ти фізи­чних загру­зок. Але я б хотів отри­ма­ти в цю каз­ко­ву ніч від Свя­то­го Мико­лая: енци­кло­пе­дію для дітей,якусь настіль­ну гру (хокей, фудбол, гон­ки) дисків з іграит і муль­ти­ка­ми ман­да­ри­нів апель­си­нів лего-сіті різні цукер­ки. Я вірю в Свя­то­го Мико­лая і наді­юсь що ви мені це все при­не­се­ти. Дякую і до поба­че­н­ня.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

59. Катя м. Київ.

            Добро­го. дня. Свя­тий. Мико­лай. Мене. зва­ти. Катя. Мені 6 років. Я навчайу­сьа у пер­шо­му кла­сі Хочу полу­чи­ти у пдо­ру­нок лье­го­френц Май сестри­чку Ніну та бра­ти­ків Стьо­пу та Віта­лі­ка і яо хочу дуже бага­то соло­до­щів

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

60. Софія м. Чер­ні­гів

Доро­гий Свя­тий Мико­лай. Мене зва­ти Софія!Я навча­ю­ся в 2-Г кла­сі Я люблю гра­ти­ся зі сво­єю соба­чкою яку звуть При­не­це­са.  Я дуже мрію про ігра­шко­ве цуце­ня воно біло­го кольо­ру з чор­ни­ми цято­чка­ми і я дуже мрію про коро­ну вона з камін­ця­ми ці камін­ці роже­ві та бли­ску­чі. І я  ще хоті­ла для мого тата фут­бол­ку зі зна­ком ОМ сама фут­бол­ка буде біло­го кольо­ру а знак Ом буде чор­ним кольо­ром. З пова­гою Софія.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

61.  Артур м. Ківер­ці

            Добро­го дня, свя­тий Мико­лаю! Пише тобі Артур Багрій. Як у тебе спра­ви? Мені 7 років, вчу­ся у 2 кла­сі. Хочу тебе попро­си­ти, щоб ти пода­ру­вав мені доро­гу з машин­ка­ми, а моє­му бра­ти­ку – 5 ігра­шок. Пода­руй нам це, будь ласка, якщо можеш. Напе­ред дякую. До поба­че­н­ня.

62. Добрий день! Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти Ліза. Мені 10 років, я уче­ни­ця 5 кла­су із сели­ща Мар’янівка Бара­нів­сько­го райо­ну Жито­мир­ської обла­сті. Я маю два бра­та Іва­на та Євге­на. Мрію про еле­ктрон­ну кни­гу. Я думаю, ти допо­мо­жеш мені у мене здій­сне­н­ня моєї мрії. До поба­че­н­ня Свя­тий Мико­лай.  До зустрі­чі, на тебе чекаю з нетер­пі­н­ням!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

63.  Андреа с. Вели­кі Комяти

Доро­гий Мико­лаю!

Ми живе­мо в селі Вели­кі Ком’яти по вул. Мая­ков­сько­го 22. Моя сім’я скла­да­є­ться з моєї сестри­чки Ніни яка навча­є­ться в 3-му кла­сі, а я Андреа навча­є­ться в 6-му кла­сі. Мама моя пра­цює в шко­лі на непов­ну став­ку, батько мій ніде не пра­цює із-за хво­ро­би. І я незнаю чи буде в цьо­му році Мико­лай у нас! В мене також про­жи­ває дідик який  слі­пий і глу­хий по вині дохто­рів. А баб­ку інсульт, з пра­во­го боку!

Ми з сестрою дуже хті­либ ноут­бук тому що у кожно­го сусі­да або сусід­ки є. А нам мама немо­же купи­ти ноут­бук, адже вона одна пра­цює, щоб мали що їсти та були оді­ті!

Свя­тий Мико­лаю! Тебе ми Бла­га­єм , Обда­руй нас тепло­тою, ласкою і добро­тою! Щй на весь наш рід, На кра­ї­ну й народ.

З пова­гою до тебе Свя­тий Мико­лаю Андреа! Нін­ка!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

64. Марія м.  Дні­про­пе­тровськ

            Добрий День! З насту­па­ю­чи­ми свя­та­ми! Я, Марій­ка, мені 2,8 рочки. Я весе­ла і непо­си­дю­ча. Дуже люблю спів­а­ти і тан­цю­ва­ти. Ходжу в дитя­чий садок, маю там бага­то дру­зів, люблю гра­ти­ся різно­ма­ні­тни­ми ігра­шка­ми.

            В ново­му році хочу зро­ста­ти здо­ро­вою, розум­ною і зав­жди слу­ха­ти мою улю­бле­ну маму. А Вам бажаю щастя, доста­тку і всьо­го най­кра­що­го!!! З Насту­па­ю­чи­ми свя­та­ми!!! Марій­ка.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

65. Настя. с. Марянів­ка

 Добрий день Доро­гий Свя­тий Мико­лаю! Мене зва­ти Настя. Я живу в селі Мар’янівка  Жито­мир­ської обла­сті. Кажуть, що коли ви при­хо­ди­те, то здій­сню­ю­ться всі бажа­н­ня. Тож будь-ласка дозволь мені поді­ли­ти­ся сво­ї­ми мрі­я­ми. Мені дуже хоті­ло­ся щоб і я , і моя сім’я ніко­ли не хво­рі­ли. І щоб я зав­жди від­мін­но навча­ла­ся. А ще дуже хочу ноут­бук. У мене у сім’ї, на жал  немає коштів на цей пода­ру­нок. Якщо можеш то вико­най хоча б моє бажа­н­ня про ноут­бук. До поба­че­н­ня. З пова­гою Настя!

С. Мар’янівка

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

66. Оле­ксій, Сум­ська обл.

            Добро­го дня, Свя­тий Мико­лаю! Мене звуть Альо­ша. Мені 11 років я навча­ю­ся у 6 кла­сі. Дуже люблю уро­ки фіз­куль­ту­ри та фут­бол. Навча­ю­ся добре. У мене є ще брат Максим та с естра настя Максим ходить в 3 клас, а Насті 2 роки. Пра­цює лише мама. Вона їде на робо­ту рано, а при­їздить вечо­ром. Ще у нас є бабу­ся Люба, якій ми допо­ма­га­є­мо по госпо­дар­ству.

            Ско­ро св’ято і ми дуже хоче­мо комп’ютер. Мама не може сама його купи­ти. Дуже тебе про­шу пода­руй нам хоч ста­рень­кий. Буди­мо тобі вдя­чні. А ще хоче­мо, щоб наша бабу­ся ніко­ли не хво­рі­ла. Спа­си­бі тобі. Альо­ша і Максим.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

67. Женя с. Засу­л­ля

Здрав­ствуй доро­гий Мико­лай! Тобі пише Женя! Мені 10 рокі. Язнаю, що цей рік був неслу­хня­ний, але я обі­цяю, що буду слу­ха­тись батьків. Я хочу щоб ви пода­ру­ва­ли вер­то­літ з дистан­цій­ним керу­ва­н­ням.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

68. Вален­ти­на  м. Коло­мия

Свя­тий отче Мико­лаю. Мене зва­ти Вален­ти­на. Мені 12 р. Навча­юсь в Коло­мий­ській шко­лі № 10 в 7 кла­сі. Про­жи­ваю з мамою інва­лі­дом ІІІ гру­пи, батьком, який не пра­цює, бра­том інва­лі­дом дитин­ства і сестрою якій випов­ни­ло­ся 3 роки. Ми не може­мо собі дозво­ли­ти доро­гі пода­рун­ки, але мені хоче­ться отри­ма­ти Samsung Galaxy Tab або цифро­вий фото­апа­рат, або джин­со­ві спу­ще­ні шта­ни. Про­шу здій­сни­ти мою мрію, я  зав­жди в вас вірю і Люблю!

Дуже буду вдя­чна!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

69.  Ліза. м. Чер­ка­си.

Доро­гень­кий Свя­тий Мико­лай!

 Пишу листа за свою малень­ку доне­чку Лізу оскіль­ки їй ще 2 роки. Наша сім’я живе фінан­со­во тяж­ко. П’ять років назад ми взя­ли в кре­дит квар­ти­ру.  На сьо­го­дні­шній день долар зріс у дві­чі, а заро­бі­тна пла­та сто­їть на місці. Дах над голо­вою – це не роз­кіш, а необ­хі­дність. Але в нашій дер­жа­ві це вже біль­ше ніж роз­кіш…

Ми з чоло­ві­ком не взмо­зі купи­ти нашій доне­чці доро­гу ляль­ку. Тому дуже про­шу – Свя­тий Мико­лаю здій­сни малень­ку мрію моєю доне­чки-кра­су­не­чки – пода­руй кра­си­ву ляль­ку, яка роз­мов­ляє.

Щиро тобі вдя­чні Свя­тий Мико­лаю!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

70. Мар­га­ри­та м. Кри­вий Ріг. 

Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай. Меня зовут Мар­га­ри­та. Я учусь в 5 клас­се, мне 10 лет. Учусь на хоро­шит­ску, хочу стать отли­чни­цей.  И еще учусь в худо­же­ствен­ной шко­ле, на худо­жни­ка, хочу ним стать. Я хочу себе набор кра­сок, и кисто­чек. А у меня есть две сестри­чки кото­рым 2 годи­ка, они двой­ня­шки их зовут: Ана­ста­сия и Але­ксан­дра. Они очень любят рисо­вать и бало­ва­ться. Свя­той Нико­лай, пода­ри им пожа­луй­ста набор каран­да­шей и аль­бом.  Желаю тебе Свя­той Нико­лай сча­стья, здо­ро­вья, кре­пко­го и уда­чи и про­хо­ди к нам на новый год поча­ще.

Г. Кри­вой Рог

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

71. Фро­ло­ва Оля, Кри­вий Ріг.

            Добрий день Свя­тий Мико­лай мене зва­ти Оля, мені 11 років. У мене є мама, тато, та молод­ший бра­тик Максим, йому 3 роки. Я цілий рік вела себе добре, допо­ма­га­ла мамі, мила посуд, гра­ла з Макси­мом. Якщо це можли­во при­шли мені, будь-ласка який-небудь пода­ру­нок, та Макси­му теж він слу­хня­ний хло­пчик.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок      

72. Ліза м. Київ

            Доро­гий Свя­тий Мико­лаю!!!

            Мені мама роз­по­від­а­ла, що Свя­тий Мико­лай при­хо­дить в ночі щоб пода­ру­ва­ти пода­ру­нок. Той, хто гар­но себе вів – тому пода­рує він ціка­ву ігра­шку а той хто пога­но вів тому пода­рує різо­чку. Якщо я гар­но пово­ди­лась пода­руй мені ляль­ку якій можна роби­ти зачі­ску.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

73. Дари­на  м. Хмель­ни­цький.

Добрий день Свя­тий Мико­лаю!

Мене зва­ти Дарин­ка, мені 6 років; навча­юсь в 1-Б кла­сі, 18 шко­ли м. Хмель­ни­цько­го. В мене є ще дві сестри­чки – Віка 16 років і Марія 3 років.

Я хочу щоб ти мені пода­ру­вав, ляль­ку Бар­бі та що тан­цює і спів­ає і буди­но­чок для неї. – 2 шт. для сестри­чок вкі­сних соло­до­щів. Ми будем слу­хня­ни­ми цілий рік. Ми з сестри­чкою дуже чека­ли на це Свя­то. Ми Тебе дуже люби­мо і віри­мо.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

74. Іван­на с. Марянів­ка

            Добрий день! Свя­тий Мико­лаю. Мене зва­ти Бра­тусь Іван­на. Я мешкаю у сели­щі Мар’янівка, Жито­мир­ської обла­сті, Бара­нів­сько­го райо­ну. Я про­жи­ваю на вули­ці Шкіль­ній у будин­ку 8. Зі мною мешка­ють мату­ся і бабу­ся. Я цьо­го року була чем­ною і слу­хня­ною, не крив­ди­ла ніко­го, слу­ха­ла батьків.

            Свя­тий Мико­лаю, якщо змо­жеш вико­най моє бажа­н­ня: я мрію про теле­фо­на (сен­сор­но­го), але мату­ся робить на заво­ді, а там кіль­ка міся­ців не дають гро­шей. З вели­ким про­ха­н­ням вико­най­те це бажа­н­ня, а ще я хочу бути здо­ро­вою і добре навча­ти­ся.

            До зустрі­чі Свя­тий Мико­лаю.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

75. Саша  г. Дне­про­пе­тровск

Здрав­ствуй Дед Мороз. Меня зовут Саша. Мне 7 лет. Я очень люблю пра­здник Новый Год, пото­му что он очень весе­лый и вку­сный. Я люблю рисо­вать, петь, играть, тан­це­вать. А еще я хожу на дзю­до и мечтаю, когда я выра­сту ста­ну чем­пи­о­ном мира по дзю­до.  Спа­си­бо тебе деду­шка Мороз за  такой пра­здник Новый Год.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

77. Вита­лик  Г. Кри­вой Рог

Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай. Пишет тебе Вита­лик. Мне 8 лет, я зани­ма­юсь дзю­до и рисо­ва­ни­ем, мое люби­мое разв­ле­че­ние фут­бол и играть в снеж­ки и лепить сне­го­ви­ка.  Жду пра­здни­ка с нетер­пе­ни­ем Свя­то­го Нико­лая! До сви­да­ния.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

78. Юля, г.  Кри­вой Рог

Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай! Меня зовут Юля, мне 13 лет. Я как и все дети жду с нетер­пе­ни­ем пра­здни­ка Свя­то­го Нико­лая. Ведь День Свя­то­го Нико­лая явля­е­тся нача­лом ново­го­дних пра­здни­ков. В этот день испол­ня­ю­тся жела­ния и прои­схо­дят чуде­са. Каждый год, когда я зага­дываю жела­ния, они испол­ня­ю­тся, и когда я смо­рю под поду­шку. Я вижу те подар­ки о кото­рых мечта­ла.  Я верю в чуде­са и сказ­ку, а вдруг когда-то прои­зой­дет что-то хоро­шее. Но к сожа­ле­нию мои одно­клас­сни­ки, и дру­зья не верят в тебя, но я все­рав­но верю. У меня очень мно­го жела­ний, но одно из них, что бы ни я, ни мои роди­те­ли не боле­ли, что­бы у них на рабо­те было все хоро­шо, что­бы мы нико­гда не сори­лись,  а толь­ко радо­ва­лись.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

79.  Тетя­на с. Марянів­ка

            Добро­го дня, Свя­тий Мико­лаю! Мене звуть Таня. Я уче­ни­ця 5-го кла­су. Мені 11 років. Я про­жи­ваю в селі Мар’янівка із дво­ма бра­та­ми, і з мамою, і татом. У нас в селі упав пер­ший сніг. Діти такі весе­лі гра­ють в сніж­ки, ліплять бабу сні­го­ву, сков­за­ю­ться. Мен­ший бра­тик такий смі­шний. Я його дуже люблю йому пів­то­ра рочки, а для стар­шо­го бра­ти­ка – 13 років, він навча­є­ться у 8 кла­сі, а я в 5 кла­сі. Моя мрія сен­сор­ний теле­фон, але мої батьки не можуть купи­ти мені сен­сор­но­го теле­фо­на тому­що для батьків на дають зар­пла­ту декіль­ка міся­ців. Будь ласка здій­сніть мою мрію.

            З любов’ю Таня. Я на вас чекаю!

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

80. Антон. м. Він­ни­ця

Добро­го дня Свя­тий Мико­лай! Мене зва­ти Антон, мені 9 років.  Я вчусь в 3 кла­сі. Маю добрі оцін­ки, вчи­тель­ка мене хва­лить.  У мене є сестри­чка Соня 8 років. Але вона хво­ріє на дцп. Я дуже хочу попро­си­ти тебе щоб вона виздо­ро­ві­ла, бо я її дуже люблю. А ще пода­руй здоров’я та миру всій нашій сім’ї. Мені можеш при­не­сти соло­до­щі.

 Дякую! З пова­гою Антон!

 Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

81. Про­шу ока­зать мате­ри­аль­ною или дру­гую помо­щь. Я воспи­тываю дочь одна. Она нужда­е­тся в дома­шнем ухо­де.

 Сей­час нам сна­ча­ла отка­за­ли в госу­дар­ствен­ной помо­щи как мало­обе­спе­чен­ным, а сей­час выпла­чи­ва­ют неболь­шую суму.  На эти 400 гри­вен в месяц, весьма затру­дни­тель­но про­жить. Не имея дру­гих дохо­дов или помо­щи. Мои роди­те­ли умер­ли. Про­шу мне не  отка­зать.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

82.Слава Ісу­су Христу!Дорогий Свя­тий Мико­лай! Я Сер­гій, пишу замість сво­їх бра­ти­ків. Мене зва­ти Діма, мені 4 років, я ходжу в садок. Я був чем­ний і слу­хня­ний увесь цей рік. Дуже про­шу при­не­си мені цукер­ки, ігра­шко­во­го Люди­ну-Паву­ка і ново­рі­чний костюм Бетме­на. Дуже дякую.

Мене зва­ти Юра, мені 3 рочки. Про­шу дуже, при­не­сіть мені цукер­ки, ігра­шко­вий літа­чок і кон­стру­ктор LEGO. Дуже вам дякую.

Лист  перед­ру­ко­ва­но зі збе­ре­же­н­ням автор­сько­го сти­лю та поми­лок

Батько, прости гріхи наші, ми каємось, Благослови в день Святого Миколая, добре діло зробити. Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»