Перший у 2015 році лист до «Головної Резиденції Святого Миколая» надійшов від дівчинки з Донецької області…
Опубліковано: 02 Лис 2015 13:18

Вельмидостойна українська громадо! Панове-товариство!

Цього року на території Козацького селища «Мамаєва Слобода» вже всьоме гостинно відкриє свої двері «Головна Резиденція Святого Миколая» в Україні.

Принагідно хочемо нагадати, що під охороною українських козаків, Резиденція Святого Миколая вперше почала працювати на території козацького селища «Мамаєва Слобода» ще в грудні 2009 року.

Кори­сту­ю­чись наго­дою, коза­ки та дів­ча­та-коза­чки, що пра­цю­ють в «Голов­ній Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» з нетер­пі­н­ням чека­ють набли­же­н­ня свят, аби при­ві­та­ти всіх слу­хня­них малят Укра­ї­ни зі свя­том Мико­лая!

Хоче­мо нага­да­ти, що в мину­ло­му 2014 році пер­ший лист, який наді­йшов на адре­су Свя­то­го Мико­лая був від дів­чин­ки Гали­ни з міста Арте­мів­ська.

Також пові­дом­ля­є­мо, що в 2014 році на адре­су пошто­во­го від­ді­ле­н­ня «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» наді­йшло 443 дитя­чі листи. Зокре­ма за обла­стя­ми та міста­ми: Він­ни­цька обл. – 7; м. Дні­про­пе­тровськ – 10; Дні­про­пе­тров­ська обл. – 14; Доне­цька обл. – 15; Жито­мир­ська обл. – 11; Запо­різь­ка обл. – 15; м. Київ – 160; Київ­ська обл. – 90; Кіро­во­град­ська обл. – 12; м. Кри­вий Ріг – 6; Луган­ська обл. – 6; м. Мико­ла­їв – 5; м. Ніжин – 3; м. Оде­са – 12; Оде­ська обл. – 10; Рів­нен­ська обл. – 10; Сум­ська обл. – 15; Тер­но­піль­ська обл. – 16; Хар­ків­ська обл. – 15; Хмель­ни­цька обл. – 11.

За шість років на адре­су «Пошти Свя­то­го Мико­лая» до «Мама­є­вої Сло­бо­ди» наді­йшло близь­ко 5 000 листів.

Тож зна­ко­вим є те, що як і в мину­ло­му 2014 році, так і в цьо­му 2015 році «Пошта Свя­то­го Мико­лая» отри­ма­ла пер­ший лист від дів­чин­ки зі Схо­ду Укра­ї­ни, а саме з міста Дими­тро­ва Доне­цької обла­сті, цеб­то з тери­то­рії яка зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в зоні про­ве­де­н­ня бойо­вих дій…

До Вашої уваги подаємо цей лист зі збереженням орфографічних помилок та стилю автора, а також додаємо скановану копію даного листа.

Здрав­ствуй Свя­той Нико­лай!

Меня зовут София мне 11 лет. Я учусь хоро­шо, учав­ствую во вся­ких олим­пи­а­дах. Я хожу на допол­ни­тель­ные заня­тия, очень устаю, но зани­ма­юсь бисе­ром, выши­ва­ни­ем. У меня все  есть на ваше усмо­тре­ние пода­рок если можно. Я в вас верю и наде­юсь.

Нага­ду­є­мо, що 26 жов­тня 2015 року на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» при «Голов­ній Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» поча­ло пра­цю­ва­ти пошто­ве від­ді­ле­н­ня: «Пошта Свя­то­го Мико­лая». Всі слу­хня­ні дітки можуть напи­са­ти Свя­то­му Мико­лаю листа за адре­сою: 
03061 
м. Київ 
вул. Михай­ла Дон­ця, 2 
«Мама­є­ва Сло­бо­да» 
«Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая».

Ваші діти не тіль­ки можуть наді­сла­ти листи до Свя­то­го Мико­лая зі сво­ї­ми поба­жа­н­ня­ми, але й поспіл­ку­ва­тись осо­би­сто з ним! Слу­хня­них будуть чека­ти пода­рун­ки; неслу­хів – різ­ка!

Заві­тав­ши до «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» Ви, крім того, змо­же­те замо­ви­ти та від­ві­да­ти числен­ні май­стер-кла­си, серед яких випі­ка­н­ня печа­тних медо­вих пря­ни­ків «Мико­лай­чи­ків» в печі укра­їн­ської хати. Май­стер-кла­си можна замо­ви­ти почи­на­ю­чи з 08 гру­дня 2015 року по 28 гру­дня 2015 року.

Для батьків, які при­ве­дуть сво­їх діток само­стій­но, пові­дом­ля­є­мо, що вони мати­муть змо­гу від­ві­да­ти Рези­ден­цію в поряд­ку «живої чер­ги»!

Для орга­ні­зо­ва­них груп обов‘язкове попе­ре­днє замов­ле­н­ня!

Попе­ре­дньо домо­ви­тись про від­ві­ду­ва­н­ня Рези­ден­ції Мико­лая, а також про­ве­де­н­ня май­стер-кла­сів, або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – «Мико­лай­чик» можна за тел.: 099–923-12–17; 044–361-98–48;  mamayevasloboda@gmail.com

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось. Благослови добрі справи робити! Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»