«Пострижини» на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 19 Лис 2012 13:46

Панове товариство, 29 листопада 2012 року об 11–00 козаки з «Мамаєвої Слободи» проведуть «Пострижини». Обряд «Пострижин» відбудеться в «Родовому козацькому гаю» біля підніжжя кургана з кам‘яним скіфським воїном Мамаєм. В цьому дійстві візьмуть участь дітлахи із фольклорного ансамблю «Криниченька» Палацу Культури «Дарниця».

Всі, хто тра­пи­ться на ту годи­ну на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», змо­жуть взя­ти участь у від­тво­рен­ні дав­ніх укра­їн­ських дитя­чих забав та ігор разом із фоль­клор­ним ансам­блем «Кри­ни­чень­ка», а також на без­опла­тній осно­ві ску­шту­ва­ти справ­жній коза­цький куліш та коза­цький трав‘яний чай «Гер­ба­та». Про­те, голов­ною поді­єю дня будуть «Постри­жи­ни», тоб­то під­го­тов­ка хло­пчи­ків із фоль­клор­но­го ансам­блю «Кри­ни­чень­ка» до іні­ці­а­ції посвя­ти у джу­ри (коза­цькі збро­є­но­сці).

Напев­не з тих часів, коли наші пра­ді­ди ще нази­ва­лись арі­я­ми, існу­ва­ла дав­ня воїн­ська тра­ди­ція «Постри­жин», які  пере­ду­ва­ли іні­ці­а­ції, цеб­то під­го­тов­ки малю­ків до посвя­ти у джу­ри напе­ре­до­дні Орда­ні (Водо­хре­ща) – 18 січня …

На «Постри­жи­ни» малю­кам, яким вже випов­ни­ло­ся 7 років досвід­че­ні вої­ни дава­ли до рук шаблю та лук, аби вони про­де­мон­стру­ва­ли своє вмі­н­ня влу­чно стрі­ля­ти та вправ­но руба­ти. Після випро­бу­вань хло­пчи­ка садо­ви­ли на пере­вер­ну­ту до гори дном діж­ку, звер­ху якої кла­ли дві схре­ще­ні хре­стом шаблі та покри­ва­ли їх звер­ху вивер­ну­тим вов­ною до гори кожу­хом. На кожух кида­ли золо­ті дука­чі, щоб дити­на була смі­ли­ва, бага­та та щасли­ва… Після цьо­го май­бу­тній козак-вихо­ва­тель гострою шаблею сти­нав хло­пчи­ку кіль­ка воло­син над чолом, поти­ли­цею та над вуха­ми, ство­рю­ю­чи сим­во­лі­чний хрест. Зрі­за­не волос­ся тут же ж спа­лю­ва­лось на вогни­щі. Кида­ю­чи стри­же­не волос­ся у вогонь козак-настав­ник при­ка­зу­вав: «Хай іде з димом, щоб май­бу­тній козак ніко­ли ні горя ні біди не знав…». Цим засвід­чу­вав­ся пере­хід «іні­ці­ян­та» з під мате­рин­ської опі­ки у новий доро­слий пері­од жит­тя під опі­ку вої­на-настав­ни­ка і давав пра­во дити­ні на пер­ше поса­дже­н­ня на справ­жньо­го коза­цько­го бойо­во­го коня та пра­во від­ро­щу­ва­ти чупри­ну.

В так зва­но­му «коза­цько­му поясі» (він про­стя­гав­ся вздовж битих копи­та­ми татар­ських орд шля­хів, орі­єн­тов­но по лінії міст Тер­но­піль, Він­ни­ця, Умань, Чиги­рин на пра­во­му бере­зі Дні­пра та на ліво­му бере­зі Дні­пра по лінії міст Кре­мен­чук, Пол­та­ва, Луганськ) на Поділ­лі  й до нашо­го часу збе­ріг­ся дав­ній коза­цький зви­чай посвя­ти хло­пчи­ка в коза­цькі джу­ри (іні­ці­а­ція). Цей риту­ал заклю­чав­ся в тому, що воді нада­ва­ли магі­чне зна­че­н­ня. Вве­че­рі перед Водо­хре­щам тим хло­пчи­кам, що за кіль­ка міся­ців до того про­йшли обряд «Постри­жин» та здо­бу­ли поче­сне пра­во сиді­ти в сідлі справ­жньо­го бойо­во­го коза­цько­го коня, освя­чу­ва­ли у воді чуба. Це від­бу­ва­лось насту­пним чином: після про­ру­бу­ва­н­ня опо­лон­ки у вигля­ді коза­цько­го хре­ста, вої­ни-настав­ни­ки піді­йма­ли хло­пця дого­ри нога­ми над опо­лон­кою й три­чі по три­чі вмо­чу­ва­ли його чупри­ною у Свя­ту Ордан­ську воду. Це була сим­во­лі­чна при­свя­та май­бу­тньо­го вої­на дев’яти янголь­ским чинам, згі­дно з їх небе­сною ієрар­хі­єю: Сера­фи­ми, Херу­ви­ми, Пре­сто­ли, Господ­ства, Сили, Вла­ди, Нача­ла, Архан­ге­ли та Янго­ли.

Наші пра­ді­ди вва­жа­ли, що коли козак гине на полі бра­ні, то Янго­ли, саме за чуба, піді­йма­ють його до Пре­сто­лу Госпо­да Бога. Тому стає зро­зумі­лим, чому коза­ки шука­ли собі кра­си­вої смер­ті на полі бою. Лише після обря­ду «Постри­жин» та іні­ці­а­ції освя­ти у воді чупри­ни на Ордань хло­пчик ста­вав «Джу­рою» (збро­є­но­сцем), тоб­то мав пра­во виру­ши­ти на Січ для подаль­шо­го вишко­лу та здо­бу­т­тя зва­н­ня «Коза­ка-вої­на».

Саме такі поча­тко­ві випро­бу­ва­н­ня та під­го­тов­ку до «Постри­жин», для здо­бу­т­тя пра­ва сісти в сідло справ­жньо­го бойо­во­го коза­цько­го коня, прой­дуть 29 листо­па­да 2012 року хло­пчи­ки з фоль­клор­но­го коле­кти­ву «Кри­ни­чень­ка». Лише кіль­ком із них коза­ки-настав­ни­ки дозво­лять вве­че­рі перед Ордан­ню (Водо­хре­щею) (18 січня 2013 року) посвя­ти­ти у кри­жа­ній воді чупри­ну, аби вони потім, про­йшов­ши випро­бу­ва­н­ня, мали пра­во носи­ти поче­сне зва­н­ня «Джу­ри» (збро­є­но­сця).

Сла­ва Укра­ї­ні! Сла­ва Укра­їн­ським коза­кам!

Козаки «Мамаєвої Слободи» й надалі обіцяють залишатись козаками. Тож, гайда всі до нашого  козацького коша на «Пострижини»!

Давайте спільно відроджувати славні традиції великих прадідів – лицарів Війська Запорозького Низового!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»