Результати Першого Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька балачка»
Опубліковано: 08 Кві 2011 18:04

На Благовіщеня, року Божого 2011, місяця квітня, числа 7, Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» оголосила переможців Першого Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька балачка».

Коза­цька «шабель­на ата­ка», щодо обо­ро­ни гідно­сті рідної укра­їн­ської мови, цеб­то коза­цької бала­чки, успі­шно завер­ше­на. Кори­сту­ю­чись наго­дою, хоче­мо нага­да­ти, що ми – укра­їн­ські коза­ки з сели­ща «Коза­ка Мамая» – роз­по­ча­ли її ще 9 листо­па­да 2010 року – http://www.mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=449, в День укра­їн­ської писем­но­сті та мови.

Спо­кон­ві­ку так велось у наших пра­ді­дів на Запо­розь­кій Січі, що хто із ново­при­бу­лих вої­нів чи шля­хти не бала­кає по-коза­цьки, себ­то не роз­мов­ляє укра­їн­ською, того, поки не вивчить бала­чки, до Коша не запи­су­ва­ли, і він не вва­жав­ся коза­ком … Бо ж  у  січо­ви­ків була небез­під­став­на підо­зра, що, не бажа­ю­чи роз­мов­ля­ти лицар­ською мовою, себ­то коза­цькою бала­чкою, пре­тен­дент зне­ва­жає това­ри­ство… Адже кодекс честі «чуба­тих слов’ян» – Запо­розь­ких коза­ків – ґрун­ту­вав­ся  на пова­зі один до одно­го. Голов­ною із під­ва­лин лицар­ської честі укра­їн­ських коза­ків, крім пра­во­слав­ної віри та ясної зброї, була гор­да коза­цька бала­чка. Ота­ке!

 «Коза­цьким хлі­бом», або ж «здо­бич­чю», цієї «шабель­ної ата­ки» є 263 тво­ри, наді­сла­ні від 114 авто­рів, біль­шість з яких мешка­ють в спад­ко­вих зем­лях дав­ніх укра­їн­ських коза­цьких родів на схо­ді та пів­дні Укра­ї­ни (Хар­ків­ська, Луган­ська, Доне­цька, Оде­ська, Хер­сон­ська, Мико­ла­їв­ська обла­сті та АР Крим), а також  з коза­цьких тере­нів Куба­ні Росій­ської Феде­ра­ції. Наді­йшов також твір із США.

У кни­гар­ні укра­їн­сько­го сло­ва «Шабля «Коза­ка Мамая» («Мама­є­ва Сло­бо­да», вул. М.Донця, 2) о 12–00 на Бла­го­ві­ще­ня, Голо­ва орг­ко­мі­те­ту Пер­шо­го Між­на­ро­дно­го укра­їн­сько­го літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка» Іван Іль­чен­ко, в при­су­тно­сті числен­них гостей, ого­ло­сив пере­мож­ців та вру­чив пре­мії й від­зна­ки.

Перше місце посів пан Коломієць Сергій Аркадійович із Полтави за історичну драму-містерію  «Переволочна».

Друге місце виборола пані Солончук Людмила Леонідівна із земель, де «закопано пуп» всього козацтва, а саме з батьківщини Тараса Григоровича Шевченка – Черкаської області, з міста Звенигородка, за низку поетичних творів «Поки летить стріла» та «Чекання вишневого Бога».

Третє місце отримав пан Тютюнник Микола Григорович – шахтар із міста Луганська, котре розкинулось на споконвічних землях вольностей Війська Запорозького Низового, за поетичний твір «Бунтарська галера».

Пан Воло­ди­мир Гон­ський був від­зна­че­ний за кра­щий твір, що про­бу­джує націо­наль­ну гідність та сві­до­мість.

Осо­бли­вою від­зна­кою був  наго­ро­дже­ний пан Михай­ло Тим­чен­ко з Куба­ні (Росій­ська Феде­ра­ція) за під­трим­ку коза­цько­го духу на укра­їн­ських зем­лях, що вхо­дять до скла­ду інших Дер­жав.

Такою ж від­зна­кою була наго­ро­дже­на пані Роксо­ла­на Васкул-Лещук із США за під­трим­ку коза­цько­го духу серед укра­їн­ської діа­спо­ри.

Пан Радій Раду­тний був наго­ро­дже­ний  від­зна­кою за най­кра­щий нау­ко­во-фан­та­сти­чний твір.

Панян­ка Вікто­рія Клю­ши­на була наго­ро­дже­на від­зна­кою за щирість коза­цько­го духу та опти­мізм тво­ру.

Орг­ко­мі­тет Пер­шо­го Між­на­ро­дно­го укра­їн­сько­го літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка» пові­дом­ляє, що за резуль­та­та­ми про­ве­де­но­го кон­кур­су буде вида­на кни­га з кра­щи­ми вибра­ни­ми тво­ра­ми 20 авто­рів.

Про про­ве­де­н­ня Дру­го­го Між­на­ро­дно­го укра­їн­сько­го літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка» буде уро­чи­сто ого­ло­ше­но 4 черв­ня 2011 року в День наро­дже­н­ня Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра химер­но­го рома­ну «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця». Мова цьо­го рома­ну, напи­са­но­го з наро­дних вуст, і є ета­ло­ном “Коза­цької Бала­чки” – живої роз­мов­ної мови наших пра­ді­дів – Запо­розь­ких коза­ків. Роз­мов­на мова коза­ків – “коза­цька бала­чка”, пізні­ше, в XIX ст. зуси­л­ля­ми інших тита­нів, таких як І.Котляревський, Т.Шевченко, Л.Українка, І.Франко та бага­тьох інших набу­ла ста­ту­су укра­їн­ської літе­ра­тур­ної мови, а від­не­дав­на ще й ста­ла Дер­жав­ною мовою, моло­дої Неза­ле­жної Дер­жа­ви, але дав­ньої кра­ї­ни на йме­н­ня Укра­ї­на. Ми хоче­мо, аби всі зна­ли, що наша солов‘їна мова є, насправ­ді, мовою гор­дих сте­по­вих орлів!

Керуючись звичаєвим дідівським правом, ми – нащадки лицарів Війська Запорозького Низового з селища «Козака Мамая», що в Києві, – офіційно оголошуємо всіх учасників Першого Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька балачка» Почесними громадянами Козацької Спадкової Духовної Республіки на «Мамаєвій Слободі» із внесенням їх прізвищ до «Книги Почесних громадян Спадкової Духовної Республіки Козаків». Громадянство буде також посвідчене офіційним атестатом, який можна буде отримати особисто, або ж, за бажанням «Почесного громадянина», його буде надіслано поштою на адресу кожного з учасників Першого Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька балачка».

Батьку Небесний, візьми зброю Твою і щит, і стань на поміч  нам  козакам!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»