Резиденція Святого Миколая на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 11 Гру 2010 12:02

Вельмидостойні пані та панове!

Раді віта­ти усіх Вас та Ваших малю­ків із зимо­ви­ми свя­та­ми!

Запро­шу­є­мо всіх Вас від­ві­да­ти рези­ден­цію свя­то­го Мико­лая!

Згі­дно з під­пи­са­ним «Глей­том» (охо­рон­ною гра­мо­тою) від числа 8, міся­ця гру­дня, року Божо­го 2010, коза­ка­ми з сели­ща “Коза­ка Мамая», рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая зна­хо­ди­ться на сади­бі тита­ря в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да», біля вито­ку річки Либідь у м. Київ, вул. Михай­ла Дон­ця, 2.

Почи­на­ю­чи саме з цьо­го дня усі бажа­ю­чі можуть заві­та­ти до Мико­лая на гости­ну, поспіл­ку­ва­ти­ся з ним осо­би­сто, почу­ти ста­ро­світ­ські псал­ми та пісне­спі­ви на дав­ніх інстру­мен­тах (ліра, бан­ду­ра, сопіл­ка), долу­чи­ти­ся до наро­дних ігор та забав, весе­лих кон­кур­сів спіль­но з коза­ка­ми та моло­ди­ця­ми, а також отри­ма­ти виго­тов­ле­но­го за дав­ні­ми реце­пта­ми сво­го «мико­лай­чи­ка» – осо­бли­во­го печа­тно­го медо­во­го пря­ни­ка, спе­че­но­го в печі одні­єї із хат на Сло­бо­ді.

Резиденція працює: з 09 грудня 2010 р. по 19 січня 2011р. (10:00 – 16:00) – організованим групам відвідувачів запис до резиденції Миколая здійснюється заздалегідь за тел. 093–872-48–77, 063–872-78–31. Всім іншим вхід у порядку «живої» черги.

Дода­тко­ві послу­ги (стріль­ба з лука, ката­н­ня вер­хи на конях, чи запря­же­них кінь­ми возах та санях, май­стер-клас з коваль­ства, гон­чар­ства, виши­ва­н­ня, при­го­ту­ва­н­ня бор­щу, ліпле­н­ня варе­ни­ків, випі­ка­н­ня печа­тних медо­вих пря­ни­ків та жай­во­рон­ків) (дані послу­ги узго­джу­ю­ться попе­ре­дньо і опла­чу­ю­ться дода­тко­во).

Ми раді спо­ві­сти­ти, що вже вдру­ге, на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» від­кри­то рези­ден­цію Свя­то­го Мико­лая. Цьо­го року, як і мину­ло­го, рези­ден­цію від­кри­ва­ли поче­сні гості: Єпис­коп Василь­ків­ський Євстра­тій (Зоря) УПЦ КП, гро­мад­ський діяч Олег Скри­пка, козак Кущів­сько­го куре­ня, Нака­зний Ота­ман Олег Юрчи­шин та козак Леву­шків­сько­го куре­ня Костян­тин Олій­ник. Вони, спіль­но 08 гру­дня 2010 року під­пи­са­ли «Глейт» (охо­рон­ну гра­мо­ту), щодо коза­цької обо­ро­ни всіх добрих справ Свя­то­го Мико­лая та обла­шту­ва­н­ня його офі­цій­ної рези­ден­ції на сади­бі тита­ря (цер­ков­но­го ста­ро­сти), поруч із став­ро­пі­гій­ною коза­цькою цер­квою в ім‘я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Разом із при­су­тні­ми на від­крит­ті рези­ден­ції дітьми, поче­сні гості, виго­то­ви­ли за ста­ро­дав­ні­ми реце­пта­ми та спе­кли у печі укра­їн­ської хати печа­тні медо­ві пря­ни­ки «мико­лай­чи­ки», саме такі «мико­лай­чи­ки» будуть вкла­де­ні у тор­бин­ки-пода­рун­ки для слу­хня­них дітей. Напе­ре­до­дні свя­та, фор­ми для медів­ни­ків у вигля­ді риб­ки-кара­си­ка,  вирі­зьбив із дере­ва липи, зна­ний май­стер різьби по дере­ву із Чер­ка­щи­ни, пан Воло­ди­мир Швець.

Чому саме риб­ка-кара­сик була вибра­на для печа­тно­го медів­ни­ка, дав роз‘яснення Єпис­коп Василь­ків­ський Євстра­тій (Зоря):

- Тому що це один з най­пер­ших і най­дав­ні­ших хри­сти­ян­ських сим­во­лів. Гре­цькою мовою риба це Іхфіс (Ίχθύς — авт.), тоб­то, пер­ші літе­ри сло­во­спо­лу­че­н­ня «Ісус Хри­стос Син Божий Спа­си­тель». Це був сим­вол, за яким впі­зна­ва­ли один одно­го пер­ші хри­сти­я­ни. До того ж, пер­ші апо­сто­ли були рибал­ка­ми і Хри­стос казав, що вони будуть лов­ця­ми людей.

Крім печа­тних медів­ни­ків у вигля­ді риб­ки-кара­си­ка, що будуть кла­стись  до пода­рун­ко­вих тор­би­нок малю­кам, будуть ще й  інші пода­рун­ко­ві тор­бин­ки, до яких будуть кла­сти­ся вели­кі медів­ни­ки із зобра­же­н­ням коня та напи­сом «Мама­є­ва Сло­бо­да»; з фігу­рою Лева, а також із зобра­же­н­ням поста­ті Юрія Пере­мож­ця вер­хи на коні.

Як пояснив козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го Костян­тин Олій­ник:

- Зобра­же­н­ня коня є сим­во­лом неу­ярм­ле­ної лицар­ської волі коза­ків; Лев сим­во­лі­зу­вав у наших пра­ді­дів незбо­ри­мість сили коза­ків – від того всім відо­мий осе­ле­дець, або ж коза­цький чуб, мав ще й назву – Левер­джет, цеб­то зачі­ска лева. Зобра­же­н­ня Юрія Пере­мож­ця вер­хи на коні, що спи­сом зни­щує злі сили, мало зна­че­н­ня неско­ре­но­сті духу коза­цької Укра­ї­ни.

Таким чином, батьки змо­жуть вибра­ти для сво­їх дітей, будь-яку тор­бин­ку-пода­ру­нок в якій обов‘язково будуть, або ж печа­тний медів­ник у вигля­ді риб­ки-кара­си­ка, або ж медя­ник із зобра­же­н­ням коня, або пря­ник із коза­цьким Левом, або ж печа­тний медо­вий пря­ник із зобра­же­н­ням Юрія Пере­мож­ця. До тор­бин­ки-пода­рун­ка також вхо­дять кіль­ка сюр­при­зів та укра­їн­ських суве­ні­рів від Свя­то­го Мико­лая.

Але голов­ним пода­рун­ком для дити­ни буде те, що Свя­тий Мико­лай осо­би­сто вру­чить малю­ку  гра­мо­ту-ате­стат, засвід­че­ну печа­ткою Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го та осо­би­стим під­пи­сом Свя­то­го Мико­лая, як під­твер­дже­н­ня від­ві­да­н­ня рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Давайте спільно відродимо наші дідівські традиції!


Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»