Резиденція Святого Миколая на «Мамаєвій Слободі».
Опубліковано: 20 Гру 2009 19:37

Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­по­ну­ва­ло укра­їн­ській гро­ма­ді новий ета­лон свя­та Мико­лая. Наш укра­їн­ський Свя­тий Мико­лай має всі озна­ки укра­їн­ця бо ж одя­гне­ний у свя­ще­ни­чі ризи та у під­би­тий бобро­вим хутром шля­хет­ський кун­туш. На голо­ві має геть­ман­ську шапку. Але крім зов­ні­шніх ознак він ще добра, щира, при­ві­тна люди­на, котра на від­мі­ну від його англо-саксон­ських та росій­ських ана­ло­гів (Сан­та Кла­ус, Дєд Мороз) не махає крю­чко­ва­тою пали­цею (посо­хом) йду­чи по лісу, а ціл­ком у циві­лі­зо­ва­ній гостин­ній атмо­сфе­рі тра­ди­цій­ної Над­дні­прян­ської хати, оздо­бле­ної рушни­ка­ми, божни­ка­ми та іншим хатнім начи­н­ням, вико­нує на ста­ро­світ­ській лірі кан­ти 17 сто­лі­т­тя. Разом із дітьми, аби ті не були ліни­ви­ми чисто­плю­я­ми випі­кає в печі справ­жні печа­тні пря­ни­ки – медів­ни­ки або ж як їх всі нази­ва­ють “Мико­лай­чи­ки”. Укра­їн­ський Мико­лай направ­ду духов­на осо­ба, бо ж при­вчає дітей бути мудри­ми, добри­ми, спів­чу­тли­ви­ми.

Дуже важли­вим є й те, що його добрі, гар­ні спра­ви та почи­на­н­ня «взя­ті під охо­ро­ну» та пиль­ний нагляд укра­їн­ских коза­ків, адже «добро повин­но бути з кула­ка­ми». Воїн – козак зав­жди був носі­єм всьо­го прав­ди­во укра­їн­сько­го, цеб­то лицар­сько­го.

Спо­ді­ва­є­мось, що цей новий під­хід до свя­тку­ва­н­ня дня Свя­то­го Мико­лая здо­бу­де під­трим­ку на всіх тере­нах Укра­ї­ни.

Доброю озна­кою є під­пи­са­н­ня Глей­ту (охо­рон­ної гра­мо­ти), котре від­бу­ло­ся 18 гру­дня 2009 року, щодо нада­н­ня офі­цій­но­го осід­ку Свя­то­му Мико­лаю на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да».

З боку коза­цтва Глейт під­пи­са­ли:

Заві­та­ти до рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая та від­ві­да­ти май­стер-кла­си із при­го­ту­ва­н­ня печа­тно­го медо­во­го пря­ни­ка можна кожну субо­ту та неді­лю до 14 січня 2010 року. Поча­ток про­ве­де­н­ня май­стер-кла­су з 13–00.

Попе­ре­дньо домо­ви­тись про про­ве­де­н­ня май­стер-кла­су або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – “мико­лай­чик» можна за тел. 361–98-48; 093–872-48–77.

Під час про­ве­де­н­ня май­стер-кла­су доро­слі змо­жуть про­де­гу­сту­ва­ти в “Шин­ку-коса над чар­кою» тра­ди­цій­ні укра­їн­ські хміль­ні напої (слив’янка, вишняк, медо­ву­ха, варе­ну­ха, чикил­ди­ха, дулів­ка тощо) або ж сма­чно пообі­да­ти.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»