Різдвяне послання Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета
Опубліковано: 06 Січ 2011 11:09

Різдвя­не посла­н­ня Патрі­ар­ха Київ­сько­го і всі­єї Руси-Укра­ї­ни Філа­ре­та
Пре­о­свя­щен­ним архі­па­сти­рям, бого­лю­би­вим пасти­рям, чесно­му чер­не­цтву
та всім вір­ним Укра­їн­ської Пра­во­слав­ної Цер­кви
Київ­сько­го Патрі­ар­ха­ту

Доро­гі бра­т­тя і сестри!

Христос народився!
Славімо Його!

Кожно­го року ми свя­тку­є­мо най­ве­ли­чні­шу подію всіх часів. Ста­ло­ся най­біль­ше чудо, на яке тися­чо­лі­т­тя­ми чека­ли ста­ро­за­ві­тні пра­ве­дни­ки, про яке про­ві­ща­ли про­ро­ки. Звер­ши­ло­ся чудо!

Що це за чудо? Бог явив­ся людям у пло­ті. Бог став люди­ною. Це чудо – біль­ше за зці­ле­н­ня слі­по­на­ро­дже­но­го, роз­сла­бле­но­го; диво­ви­жні­ше за вигна­н­ня бісів, ходже­н­ня по воді, як по суші, наси­че­н­ня п’ятьма хлі­ба­ми п’яти тисяч людей, вти­хо­ми­ре­н­ня моря, вели­чні­ше за воскре­ше­н­ня уже впро­довж чоти­рьох днів помер­ло­го Лаза­ря, сина Наїн­ської вдо­ви і дочки Іаї­ра.

Чому Різдво Хри­сто­ве біль­ше і вели­чні­ше за всі чуде­са? Тому, що нев­мі­сти­мий і нічим не обме­же­ний Бог вмі­ща­є­ться в утро­бі Пре­свя­тої Діви, неви­ди­мий Господь стає види­мою люди­ною, Без­на­чаль­ний бере поча­ток від люд­ської пло­ті і кро­ві. Біль­ше того – без­при­стра­сне Боже­ство зазнає стра­ж­дань. Бога судять грі­шни­ки, б’ють Його по щоках, насмі­ха­ю­ться і наре­шті роз­пи­на­ють на хре­сті між дво­ма роз­бій­ни­ка­ми. Хіба це не чудо, що Бог поми­рає і Його покла­да­ють у кам’яному гро­бі?!

Для чого все це ста­ло­ся? Для того, щоб кожно­го з нас визво­ли­ти від грі­ха і від смер­ті. Чому Бог так при­ни­зив Себе і зійшов до тако­го ста­ну? Що Його спо­ну­ка­ло до цьо­го? Любов! Бог не міг диви­ти­ся, як анге­ли сла­во­слов­лять Його на небе­сах, а люди – Його тво­рі­н­ня – стра­жда­ють від грі­ха і смер­ті, зазна­ю­чи мук від дия­во­ла. Яким є незба­гнен­ний, неося­жний, неви­ди­мий, все­мо­гу­тній і всю­ди­су­щий Бог – така Його до нас, грі­шних, без­ме­жна любов. Ми навіть не може­мо уяви­ти собі цю безо­дню боже­ствен­ної любо­ві. Сво­їм Різдвом, стра­ж­да­н­ня­ми, смер­тю і воскре­сі­н­ням Син Божий, Господь наш Ісус Хри­стос, Спа­си­тель зни­щив гріх і смерть в люд­ській при­ро­ді. Ось для чого Бог став люди­ною. Він став одним із нас, щоб грі­шни­ка зро­би­ти свя­тим, щоб смер­тно­го зро­би­ти без­смер­тним.

А тепер ми, хри­сти­я­ни, які віру­є­мо в існу­ва­н­ня Бога, повин­ні дати самі собі прав­ди­ву від­по­відь: чи є вічне жит­тя? Чи, можли­во, ми після смер­ті йде­мо в небу­т­тя? Ми не запи­ту­є­мо ате­їстів, бо вони дадуть одно­зна­чну від­по­відь, що Бога немає і що вічно­го жит­тя не існує. Про­рок Давид назвав таких людей без­ум­ни­ми. Якщо є Бог, а Він, без­умов­но, є, адже без­за­пе­ре­чним дока­зом Його існу­ва­н­ня слу­жить цей пре­кра­сний, гар­мо­ній­но вла­што­ва­ний світ і осо­бли­во люди­на, – то є і вічне жит­тя.

Якщо є Бог, а вічно­го жит­тя не існує, то для чого Син Божий наро­див­ся від Пре­свя­тої Діви Марії? Для чого він так при­ни­зив Себе? Стра­ж­да­н­ня Сина Божо­го без нашо­го без­смер­тя і вічно­го жит­тя не від­по­від­а­ють здо­ро­во­му глу­зду. Для чого пови­нен був стра­жда­ти Господь, якщо наше жит­тя закін­чу­є­ться смер­тю і вічно­го бла­жен­ства не існує? Люд­ський розум свід­чить, якщо Син Божий наро­див­ся, став люди­ною, постра­ждав і воскрес, зна­чить – це потрі­бно для нашо­го вічно­го жит­тя. Воно, без­умов­но, є, і всі люди ввій­дуть у вічне жит­тя. Ввій­дуть і неві­ру­ю­чі, і всі без­бо­жни­ки, – але не для бла­жен­ства. Вони добро­віль­но обра­ли собі жит­тя без Бога. Там, де немає Бога, немає і бла­жен­ства. Ісус Хри­стос ска­зав юдей­сько­му закон­ни­ку, що тіль­ки Бог бла­гий. Хочеш мати бла­жен­ство – три­май­ся бла­го­го Бога.

Бага­то хто заува­жить, що вічне жит­тя – це май­бу­тнє. А який наслі­док Різдва Хри­сто­во­го для зем­но­го жит­тя? Чи змі­ни­ло­ся люд­ство після при­ше­стя у світ Сина Божо­го? Змі­ни­лось! Ство­ре­но хри­сти­ян­ську циві­лі­за­цію, зни­ще­но ідо­ло­по­клон­ство, прийня­то спра­ве­дли­ві зако­ни, люди­на мораль­но зро­сла. Все, що є добро­го і пре­кра­сно­го в євро­пей­ській куль­ту­рі, – це резуль­тат хри­сти­ян­ської діяль­но­сті. Але най­біль­шою заслу­гою хри­сти­ян­ства є духов­не від­ро­дже­н­ня люди­ни. Коли грі­шник стає пра­ве­дни­ком, ідо­ло­по­клон­ник пізнає істин­но­го Бога, неві­ру­ю­чий уві­рує, блу­дник і блу­дни­ця дося­га­ють цно­тли­во­сті, коли бага­тій і кори­сто­лю­бець вияв­ля­ють мило­сер­дя, коли люди­на, замість нена­ви­ді­ти, почи­нає люби­ти воро­га, коли зла люди­на пере­тво­рю­є­ться на добру. Все це звер­шу­є­ться дією бла­го­да­ті Свя­то­го Духа, але не без уча­сті самої люди­ни. «Бла­го­да­т­тю Божою став я таким, яким є, – гово­рить апо­стол Пав­ло, – але я потру­див­ся біль­ше за інших».

Види­мою дією бла­го­да­ті Свя­то­го Духа є насам­пе­ред змі­на спосо­бу жит­тя люди­ни, а най­пе­ре­кон­ли­ві­шим дока­зом дії бла­го­да­ті Божої – чуде­са. Господь тво­рив і тво­рить чуде­са в усі часи. Він звер­шує їх і нині. Чима­ло чудес опи­са­но в Біблії і в Єван­ге­лії, і не тіль­ки в Свя­щен­но­му Писан­ні, але й в істо­рії Цер­кви Хри­сто­вої. Одним із дока­зів чудес Хри­сто­вих є без­ліч чудо­твор­них ікон Божої Мате­рі. А хіба зці­ле­н­ня від неви­лі­ков­них хво­роб не є дока­зом чудес у наш час? Бага­то з вас самі були свід­ка­ми Божих чудес у сво­є­му жит­ті. Все це є наслід­ком Різдва Хри­сто­во­го. Тому народ, про­слав­ля­ю­чи наро­дже­не у Віфле­є­мі Немов­ля Хри­ста, спів­ає у різдвя­них коляд­ках: «Ой, радуй­ся, зем­ле, Син Божий наро­див­ся!».

Різдво Хри­сто­ве – це свя­то чеснот, дже­ре­ло наших радо­стей, пере­мо­га духа над пло­т­тю; свя­то, зав­дя­ки яко­му небо від­кри­ло­ся для люди­ни. Якщо Різдво Хри­сто­ве змі­ни­ло світ і такі вели­кі наслід­ки його впли­ву на люд­ство, то чому нав­ко­ло нас так бага­то зла? Ми бачи­мо роз­пу­сту, зло­чин­ність, кору­пцію, неспра­ве­дли­ві зако­ни, неправ­ду, жор­сто­кість, пия­цтво, нар­ко­ма­нію, роз­лу­че­н­ня подруж­жя, кори­сто­люб­ство, непра­ве­дне зба­га­чу­ва­н­ня та інші поро­ки. І всім цим стра­жда­ють хри­сти­я­ни, люди, які вірять в існу­ва­н­ня Бога. У чому при­чи­на? При­чи­на не в тому, що Бог без­си­лий і не може змі­ни­ти світ на кра­ще, – Бог – все­мо­гу­тній і для Ньо­го все можли­ве, але сама люди­на не хоче ста­ти доброю. Вона оби­рає неправ­ду замість прав­ди, его­їзм замість любо­ві до бли­жньо­го, дия­во­ла замість Бога, зло замість добра. При­чи­на не в Бого­ві, а в людях, у їхньо­му зло­му вибо­рі, у нашій злій волі. Зле воле­ви­яв­ле­н­ня є при­чи­ною всіх бід, стра­ж­дань і смер­ті!

Але Господь і цьо­му злу покла­де край, коли на Стра­шно­му суді оста­то­чно від­окре­мить зло від добра, грі­шни­ків від пра­ве­дни­ків. Це так буде, бо так ска­зав Бог: «І підуть грі­шни­ки на вічні муки, а пра­ве­дни­ки в жит­тя вічне» (Мф. 25, 46).

Різдво Хри­сто­ве дає нам вели­ку надію, що, пока­яв­шись у грі­хах, з вели­кої мило­сті Божої і неося­жної Його любо­ві до нас, грі­шних, ми успад­ку­є­мо бла­жен­не жит­тя вічне.

У ці свя­тко­ві дні, коли наші душі спов­не­ні духов­ної радо­сті, сер­де­чно вітаю вас, доро­гі бра­т­тя і сестри, і всіх хри­сти­ян Укра­ї­ни з Різдвом Хри­сто­вим і Новим роком. Поздо­ров­ляю зі свя­том і наших зем­ля­ків-укра­їн­ців, роз­сі­я­них по всьо­му сві­ту: в Аме­ри­ці та Кана­ді, в Євро­пі та Австра­лії, які люблять свою Батьків­щи­ну і дба­ють про Укра­їн­ську дер­жа­ву. Вітаю з Різдвом Хри­сто­вим Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Вікто­ра Яну­ко­ви­ча, Вер­хов­ну Раду, Укра­їн­ський уряд і Зброй­ні сили.

Скла­да­ю­чи подя­ку Бого­ві за Його бла­го­ді­я­н­ня нам у мину­ло­му році, і в насту­пно­му році бла­гай­мо в наших щирих моли­твах бла­го­сло­ве­н­ня Божо­го на нові здо­бу­тки на бла­го нашої свя­тої Єди­ної Укра­їн­ської Помі­сної Пра­во­слав­ної Цер­кви та укрі­пле­н­ня нашої Укра­їн­ської дер­жа­ви. Нехай і в Ново­му році Господь бла­го­слов­ляє наш народ і нашу неза­ле­жну дер­жа­ву і збе­рі­гає нас у добро­му здоров’ї та добро­бу­ті від уся­ко­го зла.

Нехай мир, любов і радість будуть з усі­ма нами.

Христос народився!
Славімо Його!

Філа­рет,
Патрі­арх Київ­ський і всі­єї Руси-Укра­ї­ни

Київ,
Різдво Хри­сто­ве
2010/2011

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»