Романтичне свято Івана Купайла біля витоку річки Либідь в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 04 Лип 2016 11:39

Ласка­во запро­шу­є­мо в «Мама­є­ву Сло­бо­ду» на від­тво­ре­н­ня справ­жньо­го свя­та Іва­на Купай­ла!

Поча­ток купаль­ських гулянь в Сло­бо­ді «Коза­ка Мамая» – 6 липня 2016 року о 12–00.
Куль­мі­на­ція гулянь у надве­чір­ню пору – після 19–00.
«Мама­є­ва Сло­бо­да» роз­та­шо­ву­є­ться в мальов­ни­чо­му урочи­щі – саме там, де зна­хо­ди­ться витік леген­дар­ної річки Либідь! А це, всьо­го-нав­сьо­го сім кіло­ме­трів від Хре­ща­ти­ка, пра­кти­чно в цен­трі Киє­ва!

Якщо Ви дій­сно мрі­є­те зану­ри­тись в справ­жню (автен­ти­чну) атмо­сфе­ру купаль­ських місте­рій наших пра­ді­дів, то щиро, по-коза­цьки, запро­шу­є­мо Вас здій­сни­ти ман­дрів­ку крізь про­стір під час гулянь на Іва­на Купай­ла…
Коли зай­де сон­це, то на бере­зі роман­ти­чно­го озе­ра Кра­са­ви­ця, рясно закві­тча­но­го біли­ми ліле­я­ми й жов­тим лата­т­тям, сма­ра­гдо­вим тата­ри­н­ням, папо­ро­т­тю й діво­чим вино­гра­дом, коза­ки та дів­ча­та-коза­чки роз­па­лять веле­тен­ське вогни­ще, полум‘я яко­го при поча­тку сяга­ти­ме три­по­вер­хо­во­го будин­ку…

Як свід­чать дав­ні пере­ка­зи, біля ков­ба­ні (вито­ку) озе­ра з яко­го й бере поча­ток річка Либідь – саме в тому чарів­но­му урочи­щі, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться «Мама­є­ва Сло­бо­да» у 1756 році  коза­цько-гай­да­ма­цький загін вто­пив аж два бари­ла з золо­ти­ми чер­він­ця­ми та коштовностями…Крім того, в кали­но­вих гаях на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» росте зна­ме­ни­та «Тер­лич-тра­ва» без якої немо­жли­во зна­йти кві­тку папороті…І наре­шті, тре­тє. «Тер­лич-тра­ва» за пере­ка­за­ми росте лише на Лисій Горі. Так от, на мапах Киє­ва часів Мико­ли Васи­льо­ви­ча Гого­ля, маків­ка, тоб­то вер­ши­на оті­єї зна­ме­ни­тої Лисої гори на яку злі­та­лись усі відьми, зна­хо­ди­лась при­бли­зно біля суча­сної зупин­ки швид­кі­сно­го трам­вая №3, яка нази­ва­є­ться: вули­ця Сім‘ї Сосні­них. Ця вели­че­зна гора, яка носить назву Лиса, має в діа­ме­трі близь­ко деся­ти кіло­ме­трів і вигля­дає як паля­ни­ця. Урочи­ще з яко­го бере поча­ток річка Либідь зна­хо­ди­ться при­бли­зно за кіло­метр від вер­ши­ни цієї міфі­чної гори, зга­да­ною Мико­лою Гого­лем. Тож не див­но, чому саме тут і росте відо­ма у зна­хар­ських колах «Тер­лич-тра­ва», а також папо­роть, лата­т­тя, лілеї, лепе­ха і все це на «Мама­є­вій Сло­бо­ді»…

Отож запро­шу­є­мо Вас до нас в коза­цьку Сло­бо­ду до істо­ри­чно­го вито­ку річки Либідь на свя­то Купай­ла! Якщо Вам пота­ла­нить, то Ви змо­же­те зна­йти коза­цький скарб…

Дів­ча­та-коза­чки та коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» від­тво­рю­ва­ти­муть пра­дав­ні купаль­ські тра­ди­ції. Нага­ду­є­мо, що поча­ток купаль­ських дійств та гулянь 6 липня 2016 року о 12–00 на озе­рі Кра­са­ви­ця. Куль­мі­на­ція у надве­чір­ню пору, після 19–00…

Фоль­клор­ні коле­кти­ви з пісня­ми і тан­ця­ми від­прав­ля­ться в гай, аби зру­ба­ти дере­во чор­но­кле­на, це і буде Маре­на, яку буде вста­нов­ле­но в лузі обіч вито­ку річки Либідь. Про­дов­же­н­ням свя­та буде при­не­се­н­ня солом‘яної ляль­ки Купай­ла…

Однак вар­то вра­ху­ва­ти, що купаль­ське вогни­ще запа­лю­ють саме тоді, коли сон­це сідає за обрій, а до того – тан­ці, гуля­н­ня, хоро­во­ди, тро­їсті музи­ки та шпар­кі тан­ці з чарів­ни­ми панян­ка­ми-коза­чка­ми на бере­зі озе­ра Кра­са­ви­ця.

У наших пра­ді­дів з ран­ку в коза­цьких селах та сло­бо­дах дів­ча­та по ран­ко­вій росі йдуть в поле чи ліс зби­ра­ти тра­ви та кві­ти. З них пле­туть для себе купаль­ські він­ки. В цих він­ках обов’язково повин­на бути тра­ва поли­ну. Крім того, дів­ча­та носять полин у себе за пазу­хою та під пахва­ми, адже це самий надій­ний запо­бі­жний засіб від руса­лок та відьом, як небез­під­став­но вва­жа­ли наші пра­ба­бу­сі, коли ще діву­ва­ли…

Ближ­че до вечо­ра, весе­лою зграй­кою дів­ча­та від­прав­ля­ю­ться у най­ближ­чий гай чи ліс та руба­ють там дере­во. Пере­ва­га нада­є­ться чор­но­кле­ну. Після цьо­го від­но­сять дере­во на місце, зазда­ле­гідь вибра­не ними для свя­та, і най­ме­но­ву­ють його «Маре­на». Потім при­но­сять пучки соло­ми, а інко­ли й солом’яну ляль­ку в люд­ський зріст, котра вді­та в жіно­чу соро­чку із стрі­чка­ми, в моні­стах та у вели­ко­му він­ку. Ця ляль­ка і нази­ва­є­ться «Купа­ла».

При­йшов­ши на місце, вти­ка­ють в зем­лю дере­во «Маре­ну», рясно обві­шу­ють його він­ка­ми та стрі­чка­ми, став­лять біля ньо­го «Купа­лу», а непо­да­лік роз­во­дять вогни­ще. Інко­ли вогнищ могло бути й три. Через вогни­ще пере­стри­бу­ють пара­ми: хло­пець із дів­чи­ною. Саме на свя­то Купа­ла від­кри­ва­є­ться «Небе­сна Бра­ма», тож всі молі­н­ня моло­дих людей про міцну роди­ну будуть обов‘язково почу­ті Госпо­дом Богом.

Наші пра­ба­бу­сі, коли були ще дів­ка­ми, весе­ло бра­лись за руки та ходи­ли з пісня­ми дов­ко­ла наря­дже­но­го дере­ва «Маре­ни», а потім ска­ка­ли через вогонь. Інко­ли замість вогни­ща бра­ли кро­пи­ву, яку наки­ду­ва­ли вели­че­зни­ми купа­ми.

Паруб­ки тіль­ки були при­су­тні, але в хоро­во­дах, тан­цях, піснях уча­сті не бра­ли.

В ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­во­но-вогне­ний цвіт папо­ро­ті. Його можна зна­йти, зірва­ти та збе­рег­ти. Вла­сник ціїє кві­тки стає зна­ха­рем, і ніякий клад не при­хо­ва­є­ться від ньо­го.

Тож ласка­во запро­шу­є­мо всіх до пошу­ку скар­бу на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». Купаль­ські дій­ства три­ва­ти­муть на Сло­бо­ді, як і зав­жди, до «тре­тіх пів­нів».

Люб’язно запро­шу­є­мо всіх бажа­ю­чих заві­та­ти до вито­ку річки Либідь в коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» з тим, аби від­чу­ти жар­кий вогонь купаль­сько­го вогни­ща!

Дрес-код захо­ду: виши­ван­ка або будь-який укра­їн­ський націо­наль­ний еле­мент одя­гу (віно­чок, нами­сто тощо)

Давай­те спіль­но від­ро­джу­ва­ти пра­дав­ні тра­ди­ції коза­цько­го краю, бо ж поки ми їх шану­є­мо, доти ми і буде­мо укра­їн­ця­ми!!!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»