Селище «Козака Мамая» – «Мамаєва Слобода» гуртує «Мамаїв»!
Опубліковано: 14 Чер 2013 12:43

Оголошуємо, що в переддень свята Дня Незалежності України – 23 серпня, року Божого 2013,  в селищі «Козака Мамая» – «Мамаєвій Слободі» відбудеться з’їзд всіх людей із прізвищем Мамай, котрі мешкають як в Україні, так і поза її межами.

З‘їзд всіх людей із гор­дим коза­цьким прі­зви­щем Мамай від­бу­ва­є­ться у нас на Сло­бо­ді вдру­ге.

Йме­н­ня коза­ка над коза­ка­ми вої­на-химо­ро­дни­ка Мамая було широ­ко зна­не не тіль­ки на Укра­ї­ні, але й поза її межа­ми. Наші пра­ді­ди, вої­ни-Мамаї наво­ди­ли жах на ордин­ців. Не дар­ма ж татар­ський тем­ник Мамай (1335?-1380, Кафа (суч. Фео­до­сія) – бекляр­бек і тем­ник Золо­тої Орди. З 1361 по 1380 від іме­ні маріо­не­тко­вих ханів з дина­стії Бату­ї­дів управ­ляв захі­дною части­ною Золо­тої Орди), аби три­ма­ти в стра­ху та поко­рі татар­ські кочо­ви­ща від Вол­ги й до Дунаю, взяв собі йме­н­ня укра­їн­сько­го вої­на-хара­ктер­ни­ка.

Гор­де йме­н­ня хара­ктер­ни­ка Мамая дій­сно є суто укра­їн­сько­го похо­дже­н­ня. Це під­твер­джу­є­ться не тіль­ки числен­ни­ми дже­ре­ла­ми, але й, окрім того, ще й тим, що з діа­ле­ктів татар­ської мови немо­жли­во роз­тлу­ма­чи­ти сло­во «Мамай», а з дав­ньо­укра­їн­ської можли­во…

На Запо­розь­кій Січі з покон-віку існу­ва­ло 38 куре­нів. Курінь це не тіль­ки вій­сько­вий під­роз­діл та хата (казар­ма), де мешка­ло коза­цьке това­ри­ство, але в пер­шу чер­гу це зем­ля­цтво (клан) роди­чів, дру­зів, побра­ти­мів, вихід­ців одні­єї з істо­ри­чних слов‘янських земель, вої­нів-про­фе­сіо­на­лів, що при­йшли до «гні­зда золо­тої воль­но­сті» –  Запо­розь­ку Січ. Куре­ні Запо­розь­кої Січі фор­му­ва­лись із вої­нів, які при­хо­ди­ли із земель від синьо­го Дону і аж до зеле­них Кар­пат. Ця умов­на лінія, що межу­ва­ла з диким полем і нази­ва­є­ться «Коза­цьким поясом». В остан­ньо­му реє­стрі Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го від 1756 року, який дійшов до нашо­го часу, серед 38 куре­нів в яких зазна­че­ні прі­зви­ща та іме­на 12 760 коза­ків, прі­зви­ще Мамай зустрі­ча­є­ться 18 разів у реє­стрі 15 куре­нів, а саме:

1. Дже­ре­лі­їв­ський курінь: Лук’ян Мамай, Яре­ма Мамай
2. Коне­лів­ський курінь: Василь Мамай, Ігнат Мамай
3. Ірклі­їв­ський курінь: Семен Мамай, Іван Мамай
4. Бату­рин­ський курінь: Тиміш Мамай
5. Дін­ський (від річки Дон) курінь: Михай­ло Мамай
6. Канів­ський курінь: Кор­ній Мамай
7. Кисля­ків­ський курінь (село Кислин, Мань­ків­сько­го р-ну, Чер­ка­ської обл.): Яцько Мамай
8. Леву­шків­ський курінь: Кузьма Мамай
9. Неза­ма­їв­ський курінь: Петро Мамай
10. Пла­сту­нів­ський курінь: Кирик Мамай
11. Коре­нів­ський курінь: Петро Мамай
12. Пол­тав­ський курінь: Нечи­пір Мамай
13. Кущів­ський курінь: Петро Мамай
14. Сер­гі­їв­ський курінь: Пав­ло Мамай
15. Тита­рів­ський курінь: Дани­ло Мамай

Тож ще раз, користуючись доброю нагодою, хочемо дужо, по-козацьки, кликнути:  агов, праправнуки Мамаїв, відгукніться!  Дайтеся чути, де маєте бути. Бо ж і наш Бог не вбог, бо ж і ми на своїй землі люди!

А відтак, ще раз щиро запрошуємо носіїв прізвища Мамай до нашого козацького коша – в Слободу самого «Козака Мамая» 23 серпня 2013 року на 11–00.

Мета захо­ду – кон­со­лі­да­ція всіх укра­їн­ців нав­ко­ло націо­наль­но-куль­тур­них надбань коза­цької доби.

Ми, суча­сні укра­їн­ські коза­ки, тут – на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» – хоче­мо, аби люди в Укра­ї­ні мали ще одну наго­ду заду­ма­тись про уро­дже­ний шля­хе­тний опти­мізм нашої коза­цької нації. Адже колись, у часи, коли хижі орди воро­гів крам­са­ли і рва­ли тіло Укра­ї­ни букваль­но на шма­тки та в’язали його сиром’ятими рем­ня­ми арка­нів, нашим пра­ді­дам та пра­ба­бу­сям вда­ва­ло­ся збе­рі­га­ти опти­мізм, буду­ва­ти та оздо­блю­ва­ти золо­том цер­кви, гапту­ва­ти рушни­ки, скла­да­ти спо­ви­ті коза­цькою роман­ти­кою, геро­ї­кою та любов­ним щемом пісні та думи, пекти хліб та вико­ли­су­ва­ли дітей…

На «Мама­є­вій Сло­бо­ді» коза­ки та коза­чки сядуть за один свя­тко­вий стіл спіль­но з людьми, що мають прі­зви­ще Мамай, так як це зазви­чай роби­ли наші пра­ді­ди, коли за один стіл разом сіда­ла вели­ка Роди­на. Пустять по колу бра­ти­ну «Коза­ка Мамая», напов­не­ну хміль­ним медо­вим трун­ком та гучно кри­кнуть «Сла­ва!» на честь моло­дої, але з тися­чо­лі­тньою істо­рі­єю Дер­жа­ви під назвою Укра­ї­на.

Після сим­во­лі­чно­го коза­цько­го бен­ке­ту в про­гра­мі захо­ду: кон­церт фоль­клор­них коле­кти­вів, пока­зо­ві висту­пи коза­ків вер­хи на конях. На завер­ше­н­ня захо­ду вда­рять коза­цькі литав­ри та про­лу­на­ють зал­пи гар­мат на честь вели­кої Роди­ни під йме­н­ням Укра­їн­ці.

Увага! Носії прізвища «Мамай»! Просимо надіслати підтвердження Вашої участі у заході на електронну скриньку  mamayevasloboda@gmail.com або за тел. 044–361-98–48. По приїзді на «Мамаєву Слободу» обов‘язково мати при собі посвідчення особи, яке підтверджує, що у Вас дійсно прізвище МАМАЙ.

Для людей із прі­зви­щем Мамай нада­є­мо на без­опла­тній осно­ві хар­чу­ва­н­ня та можли­вість про­жи­ва­н­ня в хосте­лі «Коза­цький бур­дюг» на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Поче­сни­ми гостя­ми захо­ду, який роз­по­чне­ться 23 сер­пня 2013 року об 11–00, буде роди­на письмен­ни­ка Оле­ксан­дра Іль­чен­ка – авто­ра химер­но­го рома­ну з наро­дних вуст «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця» на чолі з ону­ком Іва­ном Іль­чен­ком.

З нале­жною шано­бою

Козак Леву­шків­сько­го куре­ня
Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го
Костян­тин ОЛІЙНИК (рука вла­сна)

Нехай вічна буде слава, же през шаблю маєм права!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»