Школа верхової їзди в козацькому селищі “Мамаєва Слобода”
Опубліковано: 03 Лип 2017 16:51

Спо­ві­ща­є­мо Вас, що про­дов­жу­є­ться запис на уро­ки коза­цько­го гер­цю (джи­гі­тов­ки) та вер­хо­вої їзди на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­бо­ди»!

Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­шує у ман­дрів­ку крізь час, в урочи­ще, з яко­го бере свій поча­ток леген­дар­на річка Либідь!

Саме тут, за сім кіло­ме­трів від голов­ної вули­ці сто­ли­ці – Хре­ща­ти­ка, серед куче­ря­вих вишне­вих сад­ків, опе­ре­за­них пле­те­ни­ми тина­ми, білі­ють при­чіл­ка­ми хати коза­цької Сло­бо­ди.

«Мама­є­ва Сло­бо­да» нара­хо­вує 98 об‘єктів, що роз­та­шу­ва­лись на пло­щі понад 9 га. Це не тіль­ки білі хати, комо­ри, клу­ні, волов­ні, возов­ні, коша­ри, шинок, кузня, а також коза­цька цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, але й два озе­ра, вітря­ки, водя­ний млин. Саме повз них про­хо­дять стеж­ки та вули­ці, яки­ми Ви змо­же­те здій­сни­ти кін­ну про­гу­лян­ку, або ж навчи­ти­ся осно­вам вер­хо­вої їзди на чисто­кров­них конях «Араб­ської» та «Орлов­ської» порід. Таким чином Ви змо­же­те не тіль­ки здій­сни­ти ман­дрів­ку крізь час, але й весе­ло та жва­во про­ве­сти час з кори­стю для вла­сно­го здоров‘я. Ми не буде­мо каза­ти про користь вер­хо­вої їзди та чисто­го пові­тря, адже всім відо­мо, що під час вер­хо­вої їзди пра­цю­ють основ­ні гру­пи м‘язів, тоб­то зна­чно покра­щу­є­ться не тіль­ки емо­цій­ний стан вер­шни­ка, але й тонус м‘язів всьо­го орга­ні­зму люди­ни.

Вла­сни­ки «Або­не­мен­тів» та «Пода­рун­ко­вих сер­ти­фі­ка­тів» на уро­ки вер­хо­вої їзди мають кіль­ка бону­сів:

Тож Ви не тіль­ки опа­ну­є­те осно­ви вер­хо­вої їзди, але спіль­но з роди­ною чи дру­зя­ми змо­же­те весе­ло та гамір­но про­ве­сти час в роман­ти­чній атмо­сфе­рі за сто­лом під вишня­ми у «Шин­ку – коса над чар­кою».

Ціни на уро­ки вер­хо­вої їзди та кін­ні про­гу­лян­ки:

Най­ме­ну­ва­н­ня
Вар­тість
Урок вер­хо­вої їзди для одно­го (три­ва­лість уро­ку – 45 хв.) 250 грн. – 45 хв.
Осно­ви коза­цько­го гер­цю (джи­гі­тов­ки) – (три­ва­лість –30 хв.) 250 грн. – 30 хв.
2 (два) уро­ки вер­хо­вої їзди для одно­го 500 грн.
4 (чоти­ри) уро­ки вер­хо­вої їзди для одно­го 900 грн.
8 (вісім) уро­ків вер­хо­вої їзди для одно­го 1600 грн.
Кін­на про­гу­лян­ка для одно­го (з інстру­кто­ром) – 45 хв. 300 грн.
Кін­на про­гу­лян­ка для двох (з інстру­кто­ром) – 45 хв. 600 грн.
Орен­да коня для фото­се­сії (ста­ти­чна: біля коня та на коні) 400 грн. – 30 хв.

Ціни на пода­рун­ко­ві сер­ти­фі­ка­ти:
«Уро­ки вер­хо­вої їзди» та «Кін­ні про­гу­лян­ки»

Най­ме­ну­ва­н­ня Вар­тість
Пода­рун­ко­вий сер­ти­фі­кат «Урок вер­хо­вої їзди для одно­го» 250 грн. з інстру­кто­ром
Пода­рун­ко­вий сер­ти­фі­кат «2 (два) уро­ки вер­хо­вої їзди для одно­го» 500 грн. з інстру­кто­ром
Пода­рун­ко­вий сер­ти­фі­кат «4 (чоти­ри) уро­ки вер­хо­вої їзди для одно­го» 1000 грн. з інстру­кто­ром
Пода­рун­ко­вий сер­ти­фі­кат «8 (вісім) уро­ків вер­хо­вої їзди для одно­го» 1600 грн. з інстру­кто­ром
Пода­рун­ко­вий сер­ти­фі­кат «Кін­на про­гу­лян­ка для одно­го» 300 грн. з інстру­кто­ром
Пода­рун­ко­вий сер­ти­фі­кат «Кін­на про­гу­лян­ка для двох» 600 грн. з інстру­кто­ром
Орен­да коня для фото­се­сії (ста­ти­чна: біля коня та на коні) 400 грн. – 30 хв.

Більш деталь­ну інфор­ма­цію, щодо купів­лі сер­ти­фі­ка­тів на вер­хо­ву їзду та уро­ки коза­цько­го гер­цю (джи­гі­тов­ки), а також кін­ної про­гу­лян­ки Ви може­те отри­ма­ти за тел.. 044–361–98–48; 066–091–12–79

При­дба­ти сер­ти­фі­ка­ти можна в касі коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» за адре­сою: м. Київ вул.. Донця,2 (попе­ре­дній запис на уро­ки – обов‘язковий)

Ласкаво запрошуємо до козацького селища «Мамаєва Слобода» в урочище, з якого бере свій початок легендарна річка Либідь!

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»