«Слобідські Вечорниці» – 1 жовтня 2011 року на «Мамаєвій Слободі» початок нового проекту низки українських етнодискотек
Опубліковано: 27 Вер 2011 11:45

Козацька  Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» оголошує про початок нового проекту – віночка українських вечорниць у вигляді етнодискотек, котрі будуть тривати з 1 жовтня 2011 року і аж по «Зелені свята» – Трійцю наступного 2012 року.

Перші «Слобідські Вечорниці» вирішено розпочати о 14–00 – 1 жовтня 2011 року за участі гурту «ДримбаДаДзига», виступу ДіДжея з низкою сучасних українських танцювальних мелодій, а також гурту «Вулиця». Обіцяємо, що буде весело та гамірно. Всі охочі танцюватимуть до несхочу або ж до не можу…

Сво­їх паруб­ків при­во­ди­ти не обов‘язково, бо ж у нас таки коза­цьке сели­ще! А паруб­ків, які зля­ка­лись вели­кої кіль­ко­сті кра­си­вих дів­чат, щиро по-коза­цьки про­си­мо на “Слобід­ські Вечор­ни­ці” навіть не тика­ти­ся.

Дрес-код захо­ду – виши­ван­ка! Всі, хто буде одя­гне­ний у виши­ван­ку, отри­ма­ють 50% зниж­ку на вхід (20 грн.)

Дру­гі Слобід­ські вечор­ни­ці запла­но­ва­но про­ве­сти на «День коза­чки» – 29 жов­тня 2011 року.

Тре­ті – напе­ре­до­дні  Кузьми і Дем‘яна – 12 листо­па­да 2011 року.

Четвер­ті – на Кате­ри­ни – 7 гру­дня 2011 року.

П‘яті – на Андрея, або ж Вели­кі вечор­ни­ці – 13 гру­дня 2011 року. Вечір на Андрея в наро­ді нази­ва­ли ще вели­ки­ми вечор­ни­ця­ми, або ж Кали­тою.

Шості вечор­ни­ці – 7 січня 2012 року на Різдво.

Сьо­мі вечор­ни­ці при­па­да­ють на Все­їду – 18 люто­го 2012 року.

Восьмі вечор­ни­ці при­па­да­ють на 25 люто­го 2012 року – Коло­дій (Масни­ця).

Дев‘яті вечор­ни­ці – 15 кві­тня 2012 року на Велик­день

Деся­ті – 24 трав­ня 2012 року – Вше­стя (Возне­сі­н­ня)

Оди­над­ця­тіі – на Зеле­ні свя­та – Трій­цю – 3 черв­ня 2012 року.

Ми хоче­мо, аби до наро­дних тра­ди­цій долу­ча­лось яко­мо­га шир­ше коло моло­дих людей, адже наші пра­ба­бу­сі та пра­ді­ди на вечор­ни­цях виби­ра­ли собі пару. Паруб­ки зали­ця­лись до дів­чат, всі спів­а­ли пісень, тан­цю­ва­ли, роз­по­від­а­ли різні неби­ли­ці, жар­ту­ва­ли. Отже вечор­ни­ці – це зібра­н­ня, де моло­ді люди про­хо­ди­ли своє­рі­дний про­бний шлюб, цеб­то пере­вір­ка при­да­тно­сті пар до подру­жньо­го жит­тя.

Ще з ран­ку моло­ді люди при­но­си­ли так зва­ну «склад­ку», різно­ма­ні­тні про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня: боро­шно, яйця, вер­шко­ве масло та обов‘язково курей, яких пекли та вари­ли. Тож, крім уся­кої стра­ви, яка буде готу­ва­тись до вечор­ниць, на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» гене­раль­ною стра­вою буде ста­ро­дав­ня коза­цька юшка – «руб­ці» – це варе­на на від­кри­то­му вогні у вели­ко­му каза­ні тра­ди­цій­на Над­дні­прян­ська стра­ва доби сере­дньо­віч­чя, до скла­ду якої вхо­ди­ли куря­чі пупи та інші потру­хи, тоб­то урда із локши­ною чи житні­ми галу­шка­ми.       

Ми раді, що роз­по­чи­на­є­мо низ­ку наших “Слобід­ських Вечор­ниць” саме з гур­ту «Дрим­ба­Да­Дзи­га». А в подаль­шо­му пла­ну­є­мо запро­шу­ва­ти і інших най­кра­щі укра­їн­ські гур­ти поді­бно­го шти­бу.

Гурт «Дрим­ба­Да­Дзи­га» ство­ре­но у 2006 році у місті Києві.Участники коле­кти­ву –музи­кан­ти з різних про­е­ктів, яких об’єднала спіль­на ідея ство­ре­н­ня етно-рок гур­ту з новим, поту­жним, кре­а­тив­ним саун­дом.

 За час сво­го існу­ва­н­ня «ДДД» від­ві­да­ла вели­ку кіль­кість вітчи­зня­них та євро­пей­ських фестивалів,таких як «Кра­ї­на мрій», «Слав­ське Rock», «Під­ка­мінь», «Три­піль­ське коло», «Przystaneck Woodstock», «Piknik Reggae» та бага­то інших, де пока­за­ла «суча­сн­тну» вер­сію укра­їн­сько­го фоль­кло­ру.

 У 2008 році вийшов пер­ший диск гру­пи «Слав­ське Rock 2007 Live». Це пла­тів­ка, яка була запи­са­на пря­мо на фести­ва­лі, і тому збе­ре­гла в собі непо­втор­ну енер­ге­ти­ку живо­го висту­пу.

 2010 рік для гур­ту від­рі­зня­є­ться пев­ни­ми дося­гне­н­ня­ми у твор­чо­му руху. Так у трав­ні вихо­дить пер­ший сту­дій­ний диск «ОГО­о­оо!!!», над яким музи­кан­ти пра­цю­ва­ли дуже бага­то часу, нама­га­ю­чись отри­ма­ти бажа­ний резуль­тат. І ця робо­та не мину­ла дарем­но, пла­тів­ка набу­ла бага­то теплих від­гу­ків від слу­ха­чів, про­фе­сій­них музи­кан­тів та музи­чних кри­ти­ків.

«Дрим­ба­Да­Дзи­га» – це нова хви­ля укра­їн­ської етні­чної музи­ки! Це вибух суча­сно­го саун­ду, напов­не­ний ста­ро­вин­ни­ми укра­їн­ськи­ми мело­ді­я­ми та ритма­ми, які ство­рю­ють неймо­вір­ний драйв та зна­йом­лять слу­ха­ча з пра­дав­ньою куль­ту­рою, запро­шу­ю­чи його у вимір укра­їн­сько­го духу.

Козаки та козачки, гайда до нас  на “Слобідські Вечорниці”!

Гепнемо лихом об землю так, щоб і в наших північно-східних сусідів в носі засвербіло…

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»