Сьогодні 9 листопада 2011 року в «День української писемності та мови» хочемо нагадати про продовження Другого Міжнародного Українського Літературного конкурсу «Козацька балачка».
Опубліковано: 09 Лис 2011 11:43

Панове товариство! Нащадки гордих лицарів степу Запорозьких козаків!

Сьо­го­дні, числа 9, міся­ця листо­па­да, року Божо­го 2011, в нашій моло­дій суве­рен­ній Дер­жа­ві, котра має тися­чо­лі­тню істо­рію фор­му­ва­н­ня рідної мови, від­зна­ча­є­ться «День укра­їн­ської писем­но­сті та мови».

Цен­траль­на Укра­ї­на є коли­скою укра­їн­сько­го коза­цтва, на тери­то­рії якої в дале­ко­му сере­дньо­віч­чі наші пра­ді­ди спіл­ку­ва­лись між собою «коза­цькою бала­чкою».

Сфор­мо­ва­на  на спо­кон­ві­чних коза­цьких тери­то­рі­ях, в так зва­но­му «коза­цько­му поясі» Сере­дньої Над­дні­прян­щи­ни,  «коза­цька бала­чка» закон­сер­ву­ва­ла в собі коза­цькі гово­ри кін­ця 18 сто­лі­т­тя, а від­так, не має пра­кти­чно жодних роз­бі­жно­стей із суча­сною літе­ра­тур­ною укра­їн­ською мовою, котра також сфор­му­ва­лась на осно­ві цих же самих цен­траль­но-укра­їн­ських гово­рів. Адже на Пів­ден­ній Київ­щи­ні та Чер­ка­щи­ні до цьо­го часу «бала­ка­ють»… І це не див­но, адже це – спад­ко­ві корін­ні коза­цькі зем­лі, так би мови­ти «коли­ска» всьо­го коза­цтва.

Хоче­мо звер­ну­ти ува­гу суча­сни­ків, а осо­бли­во тих, які, роз­мов­ля­ю­чи росій­ською, чомусь нази­ва­ють себе укра­їн­ськи­ми коза­ка­ми, що необ­хі­дною перед­умо­вою того, аби тебе запи­са­ли до одно­го з 38 куре­нів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, крім пра­во­слав­но­го віро­спо­віда­н­ня та вправ­но­го воло­ді­н­ня збро­єю, було обов‘язкове воло­ді­н­ня пре­тен­ден­том  «коза­цькою бала­чкою», цеб­то ста­ро­укра­їн­ською мовою. Люди­на, котра не роз­мов­ля­ла укра­їн­ською, коза­ком бути не могла. Так  було з покон віку гаран­то­ва­но на наших коза­цьких зем­лях дідів­ським «зви­ча­є­вим пра­вом» Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го. Таким чином, сло­ва «козак» і «укра­ї­нець» є сино­ні­ма­ми.

Тому, Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», керу­ю­чись зви­ча­є­вим коза­цьким пра­вом та гаслом «Мама­є­вої Сло­бо­ди», яке зву­чить як «рекон­кі­ста» (ісп. «від­во­ю­ва­н­ня»), 4 черв­ня 2011 року в День Наро­дже­н­ня письмен­ни­ка Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра слав­но­зві­сно­го химер­но­го рома­ну з наро­дних вуст «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця», ого­ло­си­ла про про­ве­де­н­ня  Дру­го­го Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су „Коза­цька бала­чка”, резуль­та­ти  яко­го вже тра­ди­цій­но будуть опри­лю­дне­ні 7 кві­тня 2012 року, тоб­то на Бла­го­ві­ще­ня.

Ми – сучасні українські козаки, правнуки Запорожців, вирішили саме в цей день здійснити чергову козацьку «шабельну атаку» щодо оборони гідності нашої прадавньої української мови, дарованої нам Господом Богом.

На поча­тку жов­тня на адре­су Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» наді­йшов пер­ший твір на Дру­гий Між­на­ро­дний Укра­їн­ський літе­ра­тур­ний кон­курс «Коза­цька бала­чка».

Тож сьогодні, 9 листопада 2011 року, в «День української писемності та мови», маємо честь ще раз запросити всіх, в чиїх жилах тече горда козацька кров, взяти участь у Другому Міжнародному Українському Літературному конкурсі «Козацька балачка».

Ого­ло­шу­ю­чи Дру­гий Між­на­ро­дний Укра­їн­ський Літе­ра­тур­ний кон­курс „Коза­цька бала­чка” в День Наро­дже­н­ня Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра «Вели­ко­го укра­їн­сько­го рома­ну», орг­ко­мі­тет вирі­шив опри­лю­дни­ти, що темою дано­го кон­кур­су буде «Вели­кий укра­їн­ський істо­ри­чний роман», котрий пока­зує велич духу укра­ї­но-коза­цької нації.  Схва­лю­ю­чи ріше­н­ня щодо теми Дру­гої «Коза­цької бала­чки», орг­ко­мі­тет взяв до ува­ги над­зви­чай­ну спра­гу до «Вели­ко­го укра­їн­сько­го рома­ну» серед суча­сних укра­їн­ських літе­ра­тур­них кри­ти­ків.  Тож, заго­стрив­ши зно­ву «коза­цьку шаблю», шаблю само­го-таки «Коза­ка Мамая» – вої­на хара­ктер­ни­ка й химо­ро­дно­го нев­ми­ра­ки,  з раді­стю спо­ві­ща­є­мо вель­ми­по­ва­жних панів кри­ти­ків, що року Божо­го 2012, міся­ця кві­тня, числа 7, в сві­тлий день Бла­го­ві­ще­ня, Ви та вся Укра­ї­на отри­ма­ють новий «Вели­кий укра­їн­ський істо­ри­чний роман» та дізна­ю­ться ім’я авто­ра-пере­мож­ця: «Бо ж і наш Бог не вбог,  бо ж і ми на сво­їй зем­лі люди…»

Всі наді­сла­ні тво­ри повин­ні від­по­від­а­ти насту­пним стан­дар­там та вимо­гам:

 1. Руко­пис має бути напи­са­ний укра­їн­ською мовою та наді­сла­ний еле­ктрон­ною поштою на адре­су: bala4ka@gmail.com. Крім само­го руко­пи­су, лист має місти­ти коро­тку біо­гра­фію авто­ра, його сві­тли­ну та кон­та­ктний номер теле­фо­ну.
 2. За обся­гом руко­пис пови­нен місти­ти не біль­ше, ніж 100 сто­рі­нок дру­ко­ва­но­го текс­ту одним фай­лом у фор­ма­ті WORD, шрифт 14 Times New Roman. Якщо роман біль­ше ніж 100 сто­рі­нок, уча­сни­ки мають можли­вість наді­сла­ти  його части­ну (роз­діл) руко­пи­су до 100 сто­рі­нок. У випад­ку, якщо поча­тко­вий роз­діл руко­пи­су отри­має при­зо­ве місце, то орг­ко­мі­тет звер­не­ться до уча­сни­ка з про­ха­н­ням наді­сла­ти про­дов­же­н­ня.
 3. Роман має роз­по­від­а­ти про істо­ри­чні події, або ж про люд­ську долю на тлі істо­ри­чних подій та епох, які від­бу­ва­ли­ся в Укра­ї­ні, або ж тих земель де про­жи­ва­ють укра­їн­ці – нащад­ки гор­дих лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.
 4. Орг­ко­мі­тет при­ймає до роз­гля­ду лише руко­пи­си рома­нів, які рані­ше ніде не дру­ку­ва­лись.
 5. В рома­ні  може бути при­су­тня говір­ка, яка вико­ри­сто­ву­є­ться у вашо­му регіо­ні, або ж сло­ва з суча­сно­го укра­їн­сько­го слен­гу. Бо укра­їн­ська мова має свої осо­бли­во­сті у кожно­му регіо­ні, ба навіть у кожно­му дво­рі чи обі­сті, і є суча­сною та кон­ку­рен­тною.
 6. Робо­ти при­йма­ю­ться з 4 черв­ня 2011 року до Дня наро­дже­н­ня Тара­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка – 9 бере­зня 2012 року.

Кар­та ком­па­ктно­го роз­се­ле­н­ня укра­їн­ців в три­ку­тни­ку між Кар­па­та­ми, Пів­ден­ним Ура­лом та Кав­ка­зом, скла­де­на у Від­ні 1920 року. Збе­рі­га­є­ться у від­ді­лі кар­то­гра­фії Цен­траль­ної нау­ко­вої бібліо­те­ки ім. В.Вернадського АН Укра­ї­ни.

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось! Благослови добре діло зробити. 

Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»