Святкування Івана Купала в Києві. Ввечері 6 липня відбудеться квест: «Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на «Мамаєвій Слободі».
Опубліковано: 24 Чер 2010 15:32

За дав­німи пере­ка­зами в 1756 році, біля ков­бані (озера), з якого бере поча­ток річка Либідь – саме в тому місці, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» –  коза­цько-гай­да­ма­цький загін вто­пив два барила з золо­тими чер­він­цями та коштов­но­стями…

Наші пра­діди небез­під­ставно вва­жали, що в ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­воно-вогненна кві­тка папо­роті. Той, хто її зна­йде та буде нею воло­діти – стає зна­ха­рем, а від­так зможе зна­йти будь який скарб, що неви­ди­мий для очей інших людей.

Скарби бува­ють двох видів: закляті та неза­кляті. Остан­нім може ско­ри­ста­тись кожен хто його зна­йде, але закля­тим, а саме таким і є  клад захо­ва­ний на «Мама­є­вій Сло­боді», заво­ло­діти не так-то і легко. Хоча й місце відоме. Проте це не дає доступу до скарбу. Скарб може з’явитись  в різно­ма­ні­тній личині: ста­рим дідом, вро­дли­вою моло­ди­цею, конем, клуб­ком ниток, соба­кою, пів­нем; штов­хніть ста­рого діда, обні­міть та при­гор­ніть моло­дицю, вдарте собаку – вони тути­чки й роз­си­пля­ться у вигляді золо­тих дука­чів та чер­він­ців… Однак як зви­чай­ній людині здо­га­да­тись, що це саме скарб? Пев­ний засіб – це чер­воно-вогненна кві­тка папо­роті, вла­снику цієї кві­тки все відомо, проте як важко добути цю кві­тку. Різні пере­шкоди ста­ють на шляху смі­ливця: відьми, чорти, вов­ку­лаки, гопирі, сичі, домові, лісо­вики, русалки. Все це «това­ри­ство» зби­ра­є­ться в купу в лісі й з рего­том, кри­ками й зави­ва­н­нями пере­шко­джає у пошу­ках бажа­ної кві­тки…

Святкування Івана Купала в Києві завжди відбувалось за класичним сценарієм. Ми ж пропонуємо всім неодруженим молодим парам  ввечері 6 липня о 19–30 прийти на «Мамаєву Слободу» та взяти участь у квесті «Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на «Мамаєвій Слободі».

Переможець отримає витвір ювелірного мистецтва від всесвітньовідомої художниці-ювеліра Ірини КАРПОВОЇ – каблучку (кільце) “Дует” яка символізує єдність душ закоханих. Каблучка вартістю 10000 (десять тисяч) гривень виготовлена з білого золота 750 проби та оздоблена двома діамантами 0,44 карата.

Другий приз: коштовне коралове намисто + палкий поцілунок від коханої.

Третій приз: намисто з перлин (жемчужин) + палкий поцілунок від коханої.

В якості заохочувальних призів, ще додатково 4 пари переможців отримають романтичну вечерю при свічках в «Шинку – коса над чаркою» на «Мамаєвій Слободі», а всі  ж інші отримають палкий поцілунок від своєї коханої дівчини та романтичний незабутній вечір в ніч на Івана Купала біля витоку річки Либідь в серці Києва…

Умови уча­сті:

Реє­стра­ція уча­сни­ків:

Реє­стра­ція від­бу­ва­є­ться 3,4 та 6 липня з 10–00 до 19–30 на «Мама­є­вій Сло­боді» (при собі мати паспорти для під­твер­дже­ння того, що Ви ще не одру­жені).
Для довідок тел.: 361–98-48; 093–872-48–77
листи над­си­лати: mamayevasloboda@gmail.com

Квест:

 1. Молоді пари при­бу­ва­ють на «Мама­єву Сло­боду»  6 липня на 19–00 до озера Кра­са­виця з паспор­тами, щоб засвід­чити, що вони ще не одру­жені. Після реє­стра­ції ого­ло­шу­ю­ться  умови уча­сті в кве­сті «Ніч на Івана Купала – пошук коза­цького скарбу на «Мама­є­вій Сло­боді».
 2. Кожна заре­є­стро­вана пара отри­мує жмут кві­тів та трави для пле­ті­ння вінка пев­ного роз­міру. Перші 50 пар, які сплели вінки та по команді пустили їх на воду озера Кра­са­виця допу­ска­ю­ться до насту­пного етапу.
 3. Після під­ве­де­ння під­сум­ків пер­шого етапу кон­курсу на швид­кі­сть пле­те­ння вінка з живих кві­тів – пари отри­му­ють пакет із 5 пита­н­нями сто­совно веди­чних знань укра­їн­ців, тра­ди­цій, зви­чаїв та обря­дів.
 4. Пари, які від­по­віли пра­вильно на всі 5 запи­тань, отри­му­ють білу стрі­чку і стар­ту­ють до насту­пного етапу пер­шими, від­по­відно, що ті пари які від­по­віли на 4 запи­та­ння з інтер­ва­лом у 7 хви­лин стар­ту­ють дру­гими, пари що від­по­віли на 3 запи­та­ння і т.д.; остан­німи, з інтер­ва­лом у 7 хви­лин стар­ту­ють ті пари, котрі не від­по­віли пра­вильно на жодне з постав­ле­них запи­тань (зав­да­н­ням для всіх пар буде пошук колеса щастя з сим­во­лі­чною кві­ткою папо­роті, якою насправді буде стрі­чка чер­во­ного кольору із зав­да­н­ням до насту­пного етапу). Парам потрі­бно буде зна­йти колесо щастя, зірвати з нього одну стрі­чку чер­вого кольору та пов’язати поряд із білою парубку на зап’ясток.
 5. Зна­йти на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­боди» шин­карку – вико­нати її зав­да­ння й отри­мати чер­гову стрі­чку жов­того кольору (пов’язати на зап’ясток), що дає право пере­йти до насту­пного етапу.
 6. Зна­йти ворожку-зна­харку, вико­нати її зав­да­ння та отри­мати стрі­чку синього кольору (пов’язати на зап’ясток), що дає право пере­йти до насту­пного етапу.
 7. Зна­йти шлях до Мамая. Пройти його та отри­мати останню стрі­чку – мали­но­вого кольору (пов’язати на зап’ясток).
 8. Перші 7 пар, котрі при­йдуть якнай­швидше, прой­дуть послі­довно всі етапи та вико­на­ють зав­да­ння, й на під­твер­дже­ння їх вико­на­ння збе­руть всі стрі­чки (білу, чер­вону, жовту, синю, мали­нову) чим­дуж біжать до озера Кра­са­виця, де пла­ва­ють  віно­чки…
 9. Після цього луна­ють цер­ковні дзвони і ого­ло­шу­є­ться про завер­ше­ння зма­га­ння. Біля озера, в чіткій послі­дов­но­сті до при­бу­ття на фініш пар уча­сни­ків визна­ча­є­ться  чер­го­ві­сть, за якою вони будуть мати змогу пер­шими, дру­гими, тре­тіми, четвер­тими, п’ятими, шостими, сьо­мими дістати з озера Кра­са­виця (пару­бок – при собі пови­нен мати плавки) віно­чок з прив’язаним до нього одним з при­зів.
  Перша пара фіна­лі­стів має право на 4  послі­довні спроби для пошуку віно­чка з коштов­но­стями для коха­ної…
  Дру­гий фіна­ліст, після пер­шого має 3 спроби для пошуку віно­чка з коштов­но­стями для коха­ної.
  Тре­тій фіна­ліст має 2 спроби для пошуку віно­чка з коштов­но­стями для коха­ної.
  Від­по­відно 4 фіна­ліст, 5, 6 і 7 мають по одній спробі для пошуку віно­чка з коштов­но­стями для коха­ної.
  У разі, якщо будь-який з коштов­них при­зів (а саме: каблу­чка з діа­ман­тами, коштовне кора­лове нами­сто, нами­сто з пер­лин)  було витя­гнуто від­разу або з дру­гої чи тре­тьої спроби, то інші спроби для уча­сника ска­со­ву­ю­ться (тобто один цін­ний приз в одні руки). Напри­клад, якщо пер­ший фіна­ліст після пер­ших двох спроб витя­гує віно­чки без виграшу, а з тре­тьої спроби витя­гує віно­чок із напи­сом: «Нами­сто із пер­лів», то в четвер­тий раз він за віно­чком у воду більше не лізе… (на озері буде 20 він­ків – 13 з при­зами та 7 з над­пи­сом: «пал­кий поці­лу­нок від коха­ної»).   
 10. Після того як всі 7 паруб­ків фіна­лі­стів, спро­бу­вали своє щастя вило­вити віно­чок із коштов­ним пода­рун­ком для коха­ної, пере­мож­цям вру­ча­ю­ться їхні пода­рунки та нада­є­ться право пер­шим стри­бнути через купаль­ське вогнище біля витоку річки Либідь в коза­цькому селищі «Мама­єва Сло­бода».

  Головний приз, а саме, витвір ювелірного мистецтва від всесвітньовідомої художниці-ювеліра Ірини КАРПОВОЇ – каблучку (кільце) “Дует” яка символізує єдність душ закоханих вартістю 10000 (десять тисяч) гривень виготовлену з білого золота 750 проби та оздоблену двома діамантами 0,44 карата вручить сама всесвітньовідома художниця-ювелір Ірина  КАРПОВА.

  Кон­та­кти твор­чої май­стерні Ірини КАРПОВОЇ:
  karpova.iryna@mail.ru
  ntk/ 068–201-92–04

По закін­чені заходу та уро­чи­стого вру­че­ння при­зів, будуть вилов­лені решта він­ків і про­де­мон­стро­вано, що один або кілька при­зів, котрі не діста­лися жодній парі, були там насправді.

Квест буде про­во­ди­тись пара­лельно з від­тво­ре­н­ням обряду Івана Купала гур­том «Рожа­ниця».

Давайте спільно від­ро­джу­вати пра­давні тра­ди­ції коза­цького краю!!!

З ранку в коза­цьких селах та сло­бо­дах дів­чата по ран­ко­вій росі йдуть в поле чи ліс зби­рати трави та квіти. З них пле­туть для себе купаль­ські вінки. В цих він­ках обов’язково повинна бути трава полину, крім того дів­чата носять полин у себе під пахвами, це запо­бі­жний засіб від руса­лок та відьом, при­наймні так вва­жали наші пра­ба­бусі.

Ближче до вечора, весе­лою зграй­кою дів­чата від­прав­ля­лись у най­ближ­чий гай чи ліс та рубали там дерево, пере­вага нада­ва­лась чор­но­клену. Після чого від­но­сили його на місце, зазда­ле­гідь вибране ними для свята і най­ме­но­ву­ють його «Купала». Потім при­но­сять пучки соломи, а інколи й солом’яну ляльку, котра вдіта в жіночу соро­чку із стрі­чками, в моні­стах та у вели­кому вінку. Ця лялька і нази­ва­є­ться «Марена».

При­йшовши на місце, вти­ка­ють в землю дерево, рясно обві­шу­ють його він­ками та стрі­чками, став­лять біля нього «Купалу», а непо­да­лік роз­во­дять вогнище.

Наші пра­ба­бусі, коли були ще дів­ками, весело бра­лись за руки та ходили з піснями дов­кола наря­дже­ного дерева «Марени», а потім ска­кали через вогонь. Інколи замі­сть вогню, брали кро­пиву, яку наки­ду­вали у вели­че­зні купи.

Парубки тільки були при­су­тні, але в хоро­во­дах, тан­цях, піснях уча­сті не брали.

В ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­воно-вогне­ний цвіт папо­роті. Його можна зна­йти, зірвати та збе­регти. Вла­сник ціїє кві­тки стає зна­ха­рем і ніякий клад не при­хо­ва­є­ться від нього.

На «Мамаєвій Слободі» святкування «Івана Купала» відбудеться за участі фольклорного гурту «Рожаниця» під керівництвом Інни Шаркової, та розпочнеться ближче до вечора, тобто о 19–00.

Люб’язно просимо всіх бажаючих прийти до витоку річки Либідь в козацьке селище «Мамаєва Слобода» з тим, аби відчути жаркий вогонь купальського вогнища.

Дрес-код заходу: виши­ванка або який небудь укра­їн­ський націо­наль­ний еле­мент одягу (віно­чок, нами­сто тощо)

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

50грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 35грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 35грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 35грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»