Свято Миколая в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 17 Гру 2013 12:56

Пані та панове! 19 грудня, року Божого 2013, козацьке селище «Мамаєва Слобода» відзначає день Угодника Божого Святого Миколая. Святкування розпочнеться 19 грудня о 9–00 із святочної літургії в козацькій Ставропігійній церкві в ім‘я Покрова Пресвятої Богородиці.

Всі діти, котрі прибуватимуть в цей день на «Мамаєву Слободу» в супроводі козацької варти, зможуть потрапити до «Головної Резиденції Святого Миколая» на запряжених кіньми санях…

Хочемо нагадати, що починаючи з 2009 року, вже вп‘яте козаки «Мамаєвої Слободи» підписали із Святим Миколаєм «Глейт» (охоронну грамоту), щодо розташування Головного осідку, цебто «Головної Резиденції Святого Миколая» в Україні, саме на території козацького селища «Мамаєва Слобода».

Ми горді з того, що цього року, з часу відкриття «Головної Резиденції Святого Миколая» на її адресу надійшли сотні листів від малечі з різних областей України. Найбільш активними є хлопчики та дівчатка з Дніпропетровської, Чернігівської, Миколаївської, Донецької, Івано-Франківської та Київської області, рівно як із самого міста Києва та АР Крим. З огляду на це, козаки та козачки Войськової канцелярії при «Головній Резиденції Святого Миколая» офіційно відзвітують Святому Миколаю про прохання малечі до Його Святості, привселюдно зачитавши дитячі листи.

Урочистий захід розпочнеться із зачитування дитячих листів за участі Святого Миколая 19 грудня 2013 року об 11–30. В протокольній зустрічі на Резиденції візьмуть участь козаки та козачки, а також фольклорні колективи. Святому Миколаю будуть подаровані чотири Різдвяних дідуха. Дідухи символізуватимуть собою Соборність Української Держави: Сходу, Заходу, Півдня та Півночі і утвердження неперервного зв‘язку поколінь Великої Української Родини.

Суча­сне укра­їн­ське коза­цтво п‘ять років тому – в 2009 році – запро­по­ну­ва­ло укра­їн­ській гро­ма­ді новий ета­лон свя­та Мико­лая.

Наш укра­їн­ський Свя­тий Мико­лай має всі озна­ки укра­їн­ця, бо ж одя­гне­ний у свя­ще­ни­чі ризи та у під­би­тий бобро­вим хутром шля­хет­ський кун­туш. На голо­ві має геть­ман­ську шапку. Але крім зов­ні­шніх ознак він ще добра, щира, при­ві­тна люди­на, котра, на від­мі­ну від його англо-саксон­ських та росій­ських ана­ло­гів (Сан­та Кла­ус, Дєд Мороз), не махає крю­чко­ва­тою пали­цею (посо­хом), йду­чи по лісу, а ціл­ком у циві­лі­зо­ва­ній гостин­ній атмо­сфе­рі тра­ди­цій­ної Над­дні­прян­ської хати, оздо­бле­ної рушни­ка­ми, божни­ка­ми та іншим хатнім начи­н­ням, вико­нує на ста­ро­світ­ській лірі кан­ти 17–18 сто­лі­т­тя. Разом із дітьми, аби ті не були ліни­ви­ми чисто­плю­я­ми, випі­кає в печі справ­жні печа­тні пря­ни­ки – медів­ни­ки, або ж як їх всі нази­ва­ють “Мико­лай­чи­ки”. Наш укра­їн­ський Мико­лай направ­ду духов­на осо­ба, бо ж при­вчає дітей бути мудри­ми, добри­ми, спів­чу­тли­ви­ми.

Дуже важли­вим є й те, що його добрі, гар­ні спра­ви та почи­на­н­ня «взя­ті під охо­ро­ну» та пиль­ний нагляд укра­їн­ских коза­ків, адже «добро має бути з кула­ка­ми». Воїн – козак зав­жди був носі­єм всьо­го прав­ди­во укра­їн­сько­го, цеб­то лицар­сько­го.

Спо­ді­ва­є­мось, що цей новий під­хід, а насправ­ді повер­не­н­ня до дідів­ських тра­ди­цій свя­тку­ва­н­ня дня Свя­то­го Мико­лая, здо­бу­де під­трим­ку на всіх тере­нах коза­цької Укра­ї­ни від Синьо­го Дону й до зеле­них Кар­пат­ських гір.

Дода­тко­во за попе­ре­днім замов­ле­н­ням діти змо­жуть навчи­ти­ся у госпо­ди­ні випі­ка­ти печа­тні медо­ві пря­ни­ки «Мико­лай­чи­ки» в печі одні­єї з коза­цьких хат, а також мати­муть наго­ду:

Хоче­мо звер­ну­ти ува­гу не тіль­ки дітей, але й доро­слих, що цьо­го року на Сло­бо­ді з‘явились веле­тен­ські сірі кру­то­ро­гі воли, кво­чки виси­ді­ли цілий виво­док кур­чат. Наші вів­ці око­ти­лись та при­ве­ли ягнят. Дві чор­них льо­хи Мир­го­род­ської поро­ди опо­ро­си­лись, тож має­мо зараз п‘ятнадцятеро чор­них та рябих поро­сят. Араб­ська коби­ла при­ве­ла сірень­ке лоша. Кро­лі, які біга­ють по всій тери­то­рії Сло­бо­ди, при­ве­ли біль­ше трид­ця­ти кро­ле­нят. І наре­шті, наша чор­на коза Зір­ка (має таку назву бо в неї біла пля­ма на лобі) око­ти­лась, і тепер у нас є чор­нень­ке козе­ня з такою ж вели­кою білою пля­мою (зір­кою) посе­ред лоба на йме­н­ня Липка. Про гусей і качок ми нічо­го не каже­мо, бо вони тіль­ки в насту­пно­му році, а саме весною, при­ве­дуть гусе­нят та каче­нят.  

Для батьків, які приведуть своїх діток самостійно, повідомляємо, що вони зможуть відвідати Резиденцію в порядку «живої черги»! Для організованих груп обов‘язкове попереднє замовлення.

Завітати до «Головної Резиденції Святого Миколая», а також замовити та відвідати майстер-класи можна з 06 грудня 2013 року по 30 грудня 2013 року з 10:00 до 17:00.  

Попе­ре­дньо домо­ви­тись про про­ве­де­н­ня май­стер-кла­сів або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – “мико­лай­чик» можна за тел.: 361–98-48; 066–091-10–76; 095–326-64–53, або ж за еле­ктрон­ною адре­сою: mamayevasloboda@gmail.com

Оскіль­ки серед доро­слих є чима­ло неслу­хів, котрі пору­шу­ють тру­до­ву дисци­плі­ну, пере­ви­щу­ють швид­кість на доро­зі, не допо­ма­га­ють дру­жи­ні по госпо­дар­ству, не ходять на вибо­ри, нехту­ю­чи сво­їм гро­ма­дян­ським обов‘язком, то для таких добро­ді­їв у нас є гар­на коза­цька різ­ка…

Згодь­тесь, оскіль­ки доро­слі, це ті ж самі діти, то для Ваших коле­кти­вів ми може­мо орга­ні­зу­ва­ти коло­ри­тну  пере­дно­во­рі­чну вечір­ку в «Шин­ку – коса над чар­кою», аби Ви отри­ма­ли неве­ли­ку при­го­ду та зізна­лись сво­їм дру­зям про свої недо­лі­ки, малень­кі грі­хи, а від­так під регіт дру­зів та зна­йо­мих отри­ма­ли від коза­ків різ­кою по дупі або ж в наго­ро­ду за гар­ну пове­дін­ку впро­довж року – печа­тний медо­вий пря­ник від само­го Мико­лая.

Давайте дарувати один одному позитивні емоції та відроджувати дідівські традиції козацького краю!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»