Свято Стрітення Господнього на «Мамаєвій Слободі». В лютому на Стрітення зима з весною вперше стрічається.
Опубліковано: 03 Лют 2011 12:53

В козацькому селищі «Мамаєва Слобода» 15 лютого о 8–30 ударом у Благовіст дзвонів козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці, розпочнеться свято Стрітення Господа Нашого Ісуса Христа. Початок святочної Літургії о 9–00.

Наші пра­ді­ди – пра­во­слав­ні хри­сти­я­ни, від­зна­ча­ють це свя­то в пам’ять про те, як Пре­свя­та Діва Марія при­не­сла до Єру­са­лим­сько­го Хра­му малю­ка Ісу­са Хри­ста на 40-й день після Його наро­дже­н­ня, адже згі­дно з Зако­ном Божим, кожне пер­ше Немов­ля чоло­ві­чої ста­ті нале­жа­ло Госпо­ду Богу, тож його необ­хі­дно було при­не­сти до хра­му Божо­го на 40-й день після наро­дже­н­ня.

Сивий ста­рий Симе­он, який чекав зустрі­чі з Госпо­дом вже бага­то років, пер­ший зустрів  Діву Марію разом з Йоси­фом, які при­не­сли Малю­ка Ісу­са до хра­му. Симе­он був пра­ве­дни­ком, але як ствер­джу­є­ться в Єван­ге­лії від Луки, він не вірив у можли­вість наро­дже­н­ня Спа­си­те­ля саме від Діви Марії. Дух Свя­тий напро­ро­чив Симе­о­ну, що він змо­же вмер­ти тіль­ки тоді, коли поба­чить наро­дже­н­ня Госпо­да. Так і здій­сни­ло­ся — Симе­он міг одер­жа­ти тепер вічний спо­кій. Напе­ре­до­дні смер­ті ста­рець Симе­он спо­ві­стив, що Немов­ля, яке йому наре­шті суди­ло­ся поба­чи­ти, вийде «на слу­жі­н­ня спа­сі­н­ня людей».

Про­ро­цтво звер­ши­ло­ся згі­дно з зако­ном Госпо­днім, тож Марія і Йосиф повер­ну­ли­ся до Віфле­є­му.

Наші пра­ді­ди вва­жа­ли, що в люто­му на Стрі­те­н­ня зима з весною впер­ше стрі­ча­є­ться. На свя­то Стрі­те­н­ня Госпо­дньо­го в цер­кві свя­ти­ли сві­чки із жов­то­го воску, їх нази­ва­ли «Гро­мо­ви­ця­ми». Коли повер­та­лись із цер­кви на Стрі­те­н­ня, то запа­лю­ва­ли «Гром­ни­чну сві­чку» – щоби мороз дере­ва не побив. «Гро­мо­ви­ці» бере­гли для осо­бли­вих жит­тє­вих ситу­а­цій. Цими, освя­че­ни­ми на Стрі­те­н­ня сві­чка­ми, під­ку­рю­ва­ли хво­рих. Осо­бли­во «Гро­мо­ва сві­чка» вва­жа­лась помі­чною під час бурі чи гро­зи, тож її непри­мін­но запа­лю­ва­ли перед хатнім Божни­ком аби запо­біг­ти наглій поже­жі чи руй­на­ції. Також аби захи­сти­ти себе від уся­ких нега­ра­здів та жит­тє­вих бід ‚в цей день наби­ра­ли «стрі­че­ну воду». Роби­ли це в осо­бли­вий спо­сіб: перед хатнім поро­гом пере­пи­ня­ли моло­ди­цю, що несла у від­рі освя­че­ну в цер­кві воду та зачер­пу­ва­ли її через поріг. Така «стрі­чен­ська вода», набра­на у цей день через поріг, за повір‘ями була над­зви­чай­но цілю­щою як для людей, так і для худо­би, допо­ма­га­ю­чи в різних випад­ках. Осо­бли­во ж  «стрі­чен­ська вода» ціну­ва­ла­ся наши­ми пра­ді­да­ми від «при­стрі­ту» (лихо­го ока), кро­пля­чи люди­ну цією водою пра­ді­ди про­мов­ля­ли таке замов­ля­н­ня: «На синьо­му морі, на каме­ні ворон сидить, лапа­ми роз­грі­бає, хво­стом роз­мі­тає, од хре­ще­но­го раба Божо­го (ім‘я) вся­кий при­стріт одга­няє. Во ім‘я Отця і Сина і Свя­то­го Духа. Амінь.».   Саме цією цілю­щою водою кро­пи­ли коза­ків перед дале­кою небез­пе­чною доро­гою чи вій­сько­вим похо­дом, їхніх бойо­вих коней та вози з вій­сько­вим спо­ря­дже­н­ням, при цьо­му при­мов­ля­ю­чи: «Боже Вам помо­жи». Пізні­ше, коли коза­цтво було забо­ро­не­но, виря­джа­ю­чи в доро­гу чума­ків, «стрі­че­ною водою» кро­пи­ли чума­цькі  мажі та волів. «Стрі­тен­ською водою» кожну «пер­шу неді­лю», тоб­то пер­шу неді­лю, що при­па­да­ла на ново­лу­н­ня, кро­пи­ли пасі­ку, аби бджо­ли рої­лись.

На жаль, бажа­ю­чих зав­да­ти людям шко­ди, так зва­ним «злим оком», або ж «при­стрі­том» в наш час не бра­кує. Осо­бли­во обе­рі­га­ли наші пра­ді­ди від при­стрі­ту ново­на­ро­дже­них дітей, усі­ля­ко закри­ва­ю­чи їх від сто­рон­ніх очей.  Тож всі можуть при­йти на Слу­жбу Божу в коза­цьку цер­кву Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці 15 люто­го на 8–30 та освя­ти­ти «стрі­тен­ську воду» та «гро­мо­ві сві­чки».

В 19–30, біля хати гон­ча­ра, буде від­бу­ва­тись дій­ство за уча­сті фоль­клор­но­го коле­кти­ву.  Одна із гур­ту моло­диць під­не­се до хати  гон­ча­ра на коро­ми­слі від­ра, з освя­че­ною в цер­кві «стрі­тен­ською водою». Всі бажа­ю­чі по чер­зі змо­жуть набра­ти цю воду через хатній поріг, аби потім про­во­джа­ю­чи сво­го коза­ка чи чума­ка в дале­ку доро­гу, або ж дити­ну до шко­ли, покро­пи­ти нею.

Обря­до­вих «стрі­тен­ських» страв не готу­ва­ли. Це мав бути зви­чай­ний свя­тко­вий обід з м‘ясом, як то борщ з пече­ри­ця­ми та каплу­ном, сма­же­ни­на з під­че­ре­ви­ни, кру­че­ни­ки з салом, варе­ни­ки з добром, млин­ці з капу­стою, холо­дець з пти­ці, пиріг з рибою, вишне­вий кисіль, усі­ля­кі налив­ки та насто­ян­ки. Все це у нас є на коза­цькій сло­бо­ді в «Шин­ку – коса над чар­кою». Заходь­те й пере­ко­на­є­тесь!

Укра­їн­ці були гостин­ни­ми госпо­да­ря­ми, тож кожен був радий поча­сту­ва­ти кума, сва­та чи бра­та, який наго­див­ся до свя­то­чно­го сто­лу.

При­ходь­те й Ви до нас на «Мама­є­ву Сло­бо­ду». При­водь­те сво­їх кумів, сва­тів, бра­тів, дру­зів та побра­ти­мів, а ті хай при­во­дять сво­їх кумів, сва­тів, бра­тів, дру­зів та побра­ти­мів… і так далі. Біля «Шин­ку – коса над чар­кою», шин­кар­ка на йме­н­ня Одар­ка, кожно­го обда­рує раді­сною усмі­шкою та весе­лою піснею.

 «… Щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося…».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»