Свято Стрітення на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 11 Лют 2012 19:11

Голов­ною спо­ру­дою «Мама­є­вої Сло­бо­ди» без­пе­ре­чно є коза­цька цер­ква в ім’я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, за сво­їм архе­ти­пом точні­сінь­ко така, якою була цер­ква на Запо­розь­кій Січі в часи Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го. Є диво­ви­жним збі­гом, що ця пер­ша зве­де­на в ново­му тися­чо­літ­ті коза­цька цер­ква сто­їть по лінії схід-захід на одній широ­ті з голов­ним Собо­ром всьо­го Схі­дно­го Православ‘я – Успен­ським собо­ром Киє­во-Печер­ської лав­ри. І Ви може­те самі в цьо­му засвід­чи­тись: коор­ди­на­ти коза­цької цер­кви Покро­ва на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» – 50,26‘06“ пн. ш..  Коор­ди­на­ти Свя­то-Успен­сько­го собо­ру Киє­во-Печер­ської лав­ри - 50,26‘06“ пн.ш..  Згодь­тесь, такий про­ми­сел Госпо­дній є про­сто диво­ви­жний й не може бути зви­чай­ним збі­гом…

Тож з ударом у Благовіст дзвонів козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці 15 лютого 2012 року о 8–30, розпочнеться свято Стрітення Господа Нашого Ісуса Христа. Початок святочної Літургії о 9–00.

В наро­ді вва­жа­лось, що в люто­му на Стрі­те­н­ня зима з весною впер­ше стрі­ча­є­ться. Крім цієї назви це свя­то ще йме­ну­ва­лось – Гром­ни­ці, Зимо­бор, Стрі­ще­н­ня, Стрі­че­н­ня…

Коза­цька Вкра­ї­на, пам‘ятаючи про свої дохри­сти­ян­ські тра­ди­ції, зав­жди була щиро Пра­во­слав­ною і від­зна­ча­ла це свя­то в пам‘ять про те, як Пре­свя­та Діва Марія при­не­сла до Єру­са­лим­сько­го Хра­му малю­ка Ісу­са Хри­ста на 40-й день після Його наро­дже­н­ня, адже згі­дно з Зако­ном Божим, кожне пер­ше Немов­ля чоло­ві­чої ста­ті нале­жа­ло Госпо­ду Богу, тож його необ­хі­дно було при­не­сти до хра­му Божо­го на 40-й день після наро­дже­н­ня.

На свя­то Стрі­те­н­ня Госпо­дньо­го в цер­кві свя­ти­ли сві­чки із жов­то­го воску, їх нази­ва­ли «Гро­мо­ви­ця­ми». Коли повер­та­лись із цер­кви на Стрі­те­н­ня, то запа­лю­ва­ли «Гром­ни­чну сві­чку» – щоби мороз фру­кто­ві дере­ва не побив. «Гро­мо­ви­ці» бере­гли для осо­бли­вих жит­тє­вих ситу­а­цій. Цими, освя­че­ни­ми на Стрі­те­н­ня сві­чка­ми, під­ку­рю­ва­ли хво­рих. Осо­бли­во «Гро­мо­ва сві­чка» вва­жа­лась помі­чною під час бурі чи гро­зи, тож її непри­мін­но запа­лю­ва­ли перед хатнім Божни­ком, аби запо­біг­ти наглій поже­жі чи руй­на­ції, коли над хатою бушує стра­шна него­да, або коли коза­ки виру­ша­ли на вій­ну, або ж коли у жінок вини­ка­ли тру­дно­щі при поло­гах. Також аби захи­сти­ти себе від уся­ких нега­ра­здів та жит­тє­вих бід ‚в цей день наби­ра­ли «стрі­че­ну воду».  Її зби­ра­ли із кри­жа­них буру­льок, що зви­са­ли із солом‘яної стрі­хи та дода­ва­ли до зви­чай­ної води. Після освя­че­н­ня її в цер­кві, перед хатнім поро­гом пере­пи­ня­ли моло­ди­цю, що несла у від­рі освя­че­ну воду та зачер­пу­ва­ли її через поріг. Така «стрі­чен­ська вода», набра­на у цей день через поріг, за повір‘ями була над­зви­чай­но цілю­щою як для людей, так і для худо­би, допо­ма­га­ю­чи в різних випад­ках. Осо­бли­во ж  «стрі­чен­ська вода» ціну­ва­ла­ся наши­ми пра­ді­да­ми для ліку­ва­н­ня ран і вну­трі­шніх захво­рю­вань та від «при­стрі­ту» (лихо­го ока). Кро­пля­чи люди­ну цією водою пра­ді­ди про­мов­ля­ли так: «На синьо­му морі, на каме­ні ворон сидить, лапа­ми роз­грі­бає, хво­стом роз­мі­тає, од хре­ще­но­го раба Божо­го (ім‘я) вся­кий при­стріт одга­няє. Во ім‘я Отця і Сина і Свя­то­го Духа. Амінь.».  Цією ж цілю­щою «стрі­тен­ською» водою кро­пи­ли коза­ків перед дале­кою небез­пе­чною доро­гою чи вій­сько­вим похо­дом, їхню зброю, бойо­вих коней та вози з вій­сько­вим спо­ря­дже­н­ням, при цьо­му при­мов­ля­ю­чи: «Боже Вам помо­жи». Пізні­ше, коли коза­цтво було забо­ро­не­но імпер­ськи­ми ука­за­ми, виря­джа­ю­чи в доро­гу чума­ків, «Стрі­че­ною водою» кро­пи­ли чума­цькі  мажі (вози) та волів. «Стрі­тен­ською водою» кожну «пер­шу неді­лю», тоб­то пер­шу неді­лю, що при­па­да­ла на ново­лу­н­ня, кро­пи­ли пасі­ку, аби бджо­ли рої­лись.

На жаль, бажа­ю­чих зав­да­ти людям шко­ди, так зва­ним «злим оком», або ж «при­стрі­том» в наш час не бра­кує. Осо­бли­во обе­рі­га­ли наші пра­ді­ди від при­стрі­ту ново­на­ро­дже­них дітей, усі­ля­ко закри­ва­ю­чи їх від сто­рон­ніх очей.  Тож всі можуть при­йти на Слу­жбу Божу в коза­цьку цер­кву Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці 15 люто­го на 8–30 та освя­ти­ти «Стрі­тен­ську воду» та «гро­мо­ві сві­чки», аби вони Вам допо­мо­га­ли у скру­тну хви­ли­ну.

Нехай Господь Бог береже Вас та Ваші родини від всякого «злого ока» та наглого супостата. Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»