Святвечір, Різдво та Щедрий вечір на «Мамаєвій Слободі». Щоб увесь 2010 рік жити багато!
Опубліковано: 28 Гру 2009 15:14

До Свя­тої вече­рі готу­ва­ли 12 страв, на честь два­над­ця­ти апо­сто­лів. На Свя­тве­чір сім’я по-можли­во­сті зби­ра­лась разом. Вече­ря­ти сіда­ли аж тоді, коли на небі схо­ди­ла пер­ша зір­ка – сим­вол наро­дже­н­ня Сина Божо­го. Кутя і узвар, ще зран­ку займа­ли поче­сне місце на сто­лі під обра­за­ми – на поку­ті. Стіл поси­па­ли чистим сіном. На ньо­го кла­ли нову ска­тер­ти­ну, потім виши­ва­но­го рушни­ка. Діти при­тру­шу­ва­ли долів­ку соло­мою, вишу­ку­ю­чи в ній неви­мо­ло­че­ний колос, бо ж це віщу­ва­ло добро­бут. Жін­ки й дів­ча­та, весь день шосто­го січня і аж до вечо­ра при­би­ра­ли в хаті, щоб вона ста­ла оша­тною, зати­шною та свя­тко­вою. Вся роди­на до вечо­ра схо­ди­лась до хати, щоб зустрі­ти свя­то всі­єю роди­ною. Запа­лю­ва­ли лам­пад­ку, кури­ли в хаті лада­ном, моли­лись разом. Як пра­ви­ло, на Свя­тве­чір зов­сім не вжи­ва­ли міцних напо­їв. Міцні напої та горіл­ка з’являлись на свя­тко­во­му сто­лі тіль­ки насту­пно­го дня – на Різдво.

Свя­тве­чір­нє меню на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» (06 січня 2010 року):

- Кутя з пше­ни­ці

- Кни­ші

- Узвар

- Дра­глі з риби

- Вушка з гри­ба­ми

- Ква­ше­на капу­ста

- Ово­чі ква­ше­ні (помі­до­ри, огір­ки, яблу­ка)

- Борщ Межи­гір­ський з гри­ба­ми

- Голуб­ці пісні

- Січе­ни­ки з риби

- Варе­ни­ки з капу­стою

- Гре­ча­ни­ки

- Пече­ня по-коза­цьки

- Пиріж­ки з сухи­ми гру­ша­ми

З Різдва по Щедрий вечір (Ста­рий Новий рік) – (з 7 січня по 15 січня 2010 року) діє насту­пна про­по­зи­ція:

Замов­ле­н­ня при­йма­ю­ться за тел: 093–872-48–77.

В про­гра­мі Різдвя­них свя­тку­ваннь:

• Коля­ду­ва­н­ня та щедру­ва­н­ня спіль­но з фоль­клор­ни­ми коле­кти­ва­ми.

• Тан­ці та коза­цькі заба­ви під супро­від тро­їстих музик.

За бажа­н­ням Ви змо­же­те доза­мо­ви­ти стра­ви та хміль­ні напої з бен­ке­тно­го меню (в пере­лі­ку більш ніж 200 страв та міцних напо­їв укра­їн­ської істо­ри­чної кухні, в тому числі пече­не поро­ся, качка начи­не­на яблу­ка­ми, пече­на гуска, ягня начи­не­не, осе­три­на в біло­му вині, сом запе­че­ний з гри­ба­ми тощо. Також можна замо­ви­ти най­улю­бле­ні­ший коза­цький хміль­ний напій – «Варе­ну­ху» або ж «Запі­кан­ку»). Або ж про­сто замо­ви­ти сто­лик в «Шин­ку – коса над чар­кою».

VIP-про­по­зи­ція свя­тку­ва­н­ня в одній із садиб:

Якщо Ви при­хиль­ник родин­но­го зати­шку та тепла укра­їн­ської хати з тра­ди­цій­ним інтер’єром Над­дні­прян­щи­ни – сво­лок із пучка­ми освя­че­но­го на Мако­вея зіл­ля та мисни­ки на яких ряда­ми роз­мі­ще­ні бари­ла, што­фи, полу­ми­ски, гор­ня­та та таре­лі. На божни­ках сто­ять обра­зи при­кра­ше­ні «Обу­хів­ськи­ми» та «Чер­не­цьки­ми» рушни­ка­ми. Рога­чі, коцю­би і кочер­ги під­пи­ра­ють піч, з якої сма­чно тягне дим­ком та чутно потрі­ску­ва­н­ня дрів. Діду­хи, кили­ми та інше хатнє начи­н­ня в мере­хтли­во­му осві­тлен­ні «живо­го» вогню сві­чок та лам­па­док, непо­втор­ний запах духмя­них польо­вих трав, котри­ми рясно при­тру­ше­на долів­ка дають можли­вість від­чу­ти непо­втор­ну атмо­сфе­ру житла наших пра­ба­бусь та діду­сів…

Аби Ви мали змо­гу, як на маши­ні часу пере­не­стись у мину­лі сто­лі­т­тя, коли ще наші пра­ба­бу­сі та пра­ді­ду­сі  були дітьми, то ми  про­по­ну­є­мо від­свя­тку­ва­ти Свя­тве­чір, Різдво та Щедрий вечір (Ста­рий Новий рік) в одній із поло­ви­нок хат, або ж у цілій сади­бі.

Замов­ле­н­ня при­йма­ю­ться за тел: 093–872-48–77.

Хата тита­ря:

Ліва поло­ви­на – до 40 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

Хата джур:

Ліва поло­ви­на – до 20 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

Хата кова­ля:

Ліва поло­ви­на – до 20 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

Хата гон­ча­ра:

Ліва поло­ви­на – до 20 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

«Шинок – коса над чар­кою»:

малий зал – до 25 осіб.

вели­кий зал – до 55 осіб.

ґураль­ня – до 25 осіб.

Хата ворож­ки:

Хата – до 6 осіб.

Дода­тко­ва інфор­ма­ція на сай­ті – http://www.mamajeva-sloboda.ua/index.php

Еле­ктрон­на адре­са – mamayevasloboda@gmail.com

Від­свя­тку­є­мо разом Свя­тве­чір, Різдво та Щедрий вечір (Ста­рий Новий рік) в коза­цько­му сели­щі “Мама­є­ва Сло­бо­да”!

Щоб наша доля нас не цура­лась!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»