Синьо-жовта “Стрічка гідності” на “Мамаєвій Слободі”
Опубліковано: 30 Січ 2014 13:34

Козацьке селище «Мамаєва Слобода» із серця столиці України – міста Києва – закликає всіх, кому небайдужа єдність нашої молодої, але з тисячолітньою історією держави, підтримати всеукраїнську акцію «Стрічка гідності», про початок якої було оголошено вчора – 29 січня року Божого 2014 – на Майдані Незалежності – головній площі столиці гордих чубатих слов’ян.

Отож, давайте спільно прикріпимо стрічку синьо-жовтого кольору до свого одягу, аби продемонструвати єдність та гідність усіх українців від Синього Дону і до Карпатських гір!

Пані та пано­ве! Тож почи­на­ю­чи від  сьо­го­дні, 30 січня року Божо­го 2014, всі гро­ма­дя­ни, які мати­муть стрі­чку синьо-жов­то­го кольо­ру на верх­ньо­му одя­зі, змо­жуть зай­ти на тери­то­рію коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» на без­опла­тній осно­ві. Акція «Стрі­чка гідно­сті» у Коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да»  три­ва­ти­ме впро­довж двох тижнів – від сьо­го­дні 30 січня по 15 люто­го року Божо­го 2014 (тоб­то, аж до Стрі­те­н­ня).

А на Стрітення, 15 лютого, ми щиро по-козацьки запрошуємо Вас на Велике українське свято – «Зима з весною стрічається!». На Ярмарковій площі «Мамаєвої Слободи» козаки та дівчата-козачки будуть співати, танцювати, гарні мислі мати та зиму з воріженьками проганяти! Початок заходу «Зима з весною стрічається» – 15 лютого 2014 року о 12:00. Для всіх, у кого синьо-жовта  стрічка, вхід вільний та безоплатний!

Ви обов’язково має­те зна­ти, що голов­ним об’єктом «Мама­є­вої Сло­бо­ди» є коза­цька цер­ква в ім’я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці. Наша Покров­ська цер­ква є не тіль­ки рідною молод­шою сестрою (тоб­то, копі­єю, зве­де­ною у ново­му тися­чо­літ­ті за тими ж сами­ми автен­ти­чни­ми кре­сле­н­ня­ми) коза­цької Покров­ської цер­кви, що виви­щу­ва­лась над Запо­розь­кою Січ­чю у часи Бог­да­на Хмель­ни­цько­го, але й сто­їть на широ­ті схід-захід: за коор­ди­на­та­ми – 50,26‘06“ пн. ш. За цими ж коор­ди­на­та­ми по лінії схід-захід 50,26‘06“ пн. ш. на Свя­тих Київ­ських горах висо­чіє най­го­лов­ні­ший собор всьо­го схі­дно­го Православ‘я – Свя­то-Успен­ський собор Киє­во-Печер­ської лав­ри.

У ІІ-VIII сто­лі­т­тях нашої ери сусі­дні євро­пей­ські наро­ди нази­ва­ли наших прадідів-слов’ян вене­да­ми та анта­ми. В наш час архе­о­ло­ги, як у Захі­дній Євро­пі, так і в нас, в Укра­ї­ні, ото­то­жню­ють посе­ле­н­ня дав­ніх слов’ян, тоб­то вене­дів та антів, із Праж­сько-кор­ча­ків­ською та Пень­ків­ською куль­ту­ра­ми. Недар­ма ж ми, укра­їн­ці, нащад­ки чуба­тих сло­вян з обох бере­гів Дні­пра, так лине­мо душею у Євро­пу до спіль­них циві­лі­за­цій­них цін­но­стей. Бо ж саме там, біля вито­ків річки Дунай, Рейн та річки Майн, зако­па­ні пупи наших пра­ді­дів. Хоче­мо ще раз звер­ну­ти Вашу ува­гу, що най­дав­ні­ші слов’янські посе­ле­н­ня, цеб­то посе­ле­н­ня вене­тів та антів, котрі ото­то­жню­ю­ться архе­о­ло­га­ми із  Праж­сько-кор­ча­ків­ською та Пень­ків­ською куль­ту­ра­ми, роз­та­шо­ва­ні пра­кти­чно на одній лінії схід-захід, почи­на­ю­чи від Рей­ну до Сівер­сько­го Дон­ця.

А тепер – ува­га! Всі сто­ли­ці бра­тніх слов’янських наро­дів зна­хо­дя­ться на лінії схід-захід пра­кти­чно за одна­ко­ви­ми коор­ди­на­та­ми. Ця сим­во­лі­чна «Лінія Сили» про­хо­дить через цен­траль­ні пло­щі суча­сних євро­пей­ських сто­лиць (у тому числі, й укра­їн­сько­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті). Ці дав­ні міста у дале­ко­му ІІ-VIII сто­лі­т­тях були пле­мін­ни­ми та духов­ни­ми цен­тра­ми дав­ніх слов’ян – вене­тів та антів: сіве­рян, полян, древ­лян, дулі­бів, білих хор­ва­тів, віслян, чехів, мора­вів, люти­чів, сер­бів та бодри­чів, котрі мешка­ли від суча­сно­го міста у ФРГ Фран­кфур­та на річці Май­ні і аж по Сівер­ський Донець.

Наво­ди­мо коор­ди­на­ти суча­сних місце­во­стей та міст, які спів­па­да­ють із роз­та­шу­ва­н­ням Праж­сько-кор­ча­ків­ської та Пень­ків­ської архе­о­ло­гі­чних куль­тур, що мають без­по­се­ре­днє від­но­ше­н­ня до пра­пра­ді­дів укра­їн­ців вене­дів та антів:

місто Франкфурт-на-Майні                 

50°06′38″ пн. ш.

місто Прага                                        

 50°05′00″ пн. ш.

місто Братислава                             

48°08′41″ пн. ш.

місто Краків                                         

50°03′14″ пн. ш.

місто  Львів                                               

49°49′48″ пн. ш.

місто Дубно                                          

50°23′35″ пн. ш. 

місто Острог                                          

50°19′45″ пн. ш. 

місто Житомир                                     

50°15′16″ пн. ш.

місто Київ                                               

50°27′00″ пн. ш.

місто Київ. Козацька

Ставропігійна церква в ім’я

Покрови Пресвятої Богородиці

на «Мамаєвій Слободі» 

50°26′06″ пн. ш.

місто Київ. Головний собор

усього православ’я –  

Успенський Собор

Києво-Печерської Лаври              

50°26′06″ пн. ш.

місто  Гадяч                                         

50°22′02″ пн. ш.

місто Харків                                              

50°00′21″ пн. ш. 

Згодь­тесь, таке роз­та­шу­ва­н­ня на одній лінії схід-захід дав­ніх слов’янських міст, котрі були закла­де­ні наши­ми пра­ді­да­ми, як ствер­джу­ють архе­о­ло­ги, з ІІ по VІІІ сто­лі­т­тя нашої ери, є не про­сто диво­ви­жним, а й дода­тко­вим під­твер­дже­н­ням, що такий про­ми­сел Госпо­дній не може бути про­стим збі­гом.

Укра­їн­ці як пра­пра­прав­ну­ки вене­дів і антів мусять жити в Євро­пі не тіль­ки фізи­чно, але й духов­но. На цій духов­ній «Лінії Сили», яка має спіль­ні коор­ди­на­ти наших пра­дав­ніх сакраль­них цен­трів, вожді слов’ян зако­пу­ва­ли пупи, коли наро­джу­ва­лись їхні одно­пле­мін­ці. На цій це лінії вони, наші дале­кі пра­ді­ди,  буду­ва­ли сто­ли­ці та зво­ди­ли хра­ми. На Сере­дньо­ві­чних кар­тах ще до 1709 року Євро­па почи­на­ла­ся біля річки Сівер­ський Донець, а не біля Ураль­ських гір, як того захо­ті­ли росій­ські царе­двор­ці. Саме тому Азов­ське море наші пра­ді­ди-коза­ки і нази­ва­ли Азов­ським, бо ж воно лежа­ло на межі з Азій­ським кон­ти­нен­том…

З коза­цько­го сер­ця сто­ли­ці Укра­ї­ни – «Мама­є­вої Сло­бо­ди» – ми б щиро хоті­ли, аби яко­мо­га біль­ше укра­їн­ців під­три­ма­ло сим­во­лі­чну акцію «Стрі­чка гідно­сті».

Кори­сту­ю­чись наго­дою, про­си­мо небай­ду­жих допов­ни­ти сим­во­лі­чну «Лінію Сили чуба­тих слов’ян», пере­ві­рив­ши коор­ди­на­ти сво­їх сіл та міст, цер­ков та мона­сте­рів, котрі роз­та­шо­ву­ю­ться на одній широ­ті по лінії схід-захід із Май­да­ном Неза­ле­жно­сті у Євро­пей­сько­му від віків місті Киє­ві.

Наша єдність – непорушна!

Хай нашої єдності вороги лякаються!

А ми скажемо дружно – Україна єднається! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»