Третій Міжнародний український літературний конкурс «Козацька балачка» завершено
Опубліковано: 08 Кві 2013 18:26

Панове товариство!

Вже стало доброю традицією, що  щорічно 4 червня, в День Народження письменника Олександра Ільченка, автора славнозвісного химерного роману з народних вуст «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця»,  Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі», оголошує про продовження «Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька балачка». Минулого року темою Третього Міжнародного українського літературного конкурсу «Козацька балачка», який тривав до 9 березня 2013 року, тобто до Дня народження Великого Кобзаря, стала тема: «Битва під Синіми Водами». 

Також є доброю традицією, що результати  конкурсу «Козацька Балачка» ми оголошуємо в світлий день Благовіщеня.

Отже, Би́тва на Си́ніх Во́дах (Синьово́дська би́тва; котра від­бу­лась, віро­гі­дно, між 24 вере­сня — 25 гру­дня 1362)  між литов­сько-руським вій­ськом Вели­ко­го кня­зя Литов­сько­го Оль­гер­да Геди­мі­но­ви­ча та орда­ми мон­го­ло-татар­ських пра­ви­те­лів на Поділ­лі, від­бу­лась побли­зу фор­те­ці Тор­го­ви­ці (тепер село Ново­ар­хан­гель­сько­го райо­ну Кіро­во­град­ської обла­сті), яка лежить ниж­че міста Гума­ні (Ума­ні) на річці Синю­ха.

Через віки дуже мало інфор­ма­ції дійшло про цю сла­ве­тну пере­мо­гу наших пра­ді­дів. Пере­мо­гу, яка зупи­ни­ла Золо­ту Орду та вря­ту­ва­ла всю Євро­пу. Можли­во, якщо б не ця вигра­шна битва, то б циві­лі­за­цій­ний роз­ви­ток Євро­пи був зов­сім іншим.

Але чому і зараз так мало укра­їн­ців зна­ють про цю Битву? Коли Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» ого­ло­шу­ва­ла «Битву під Сині­ми Водам» темою нашо­го літе­ра­тур­но­го кон­кур­су, то ста­ви­ла собі за мету «від­во­ю­ва­ти», ще одну сто­рін­ку нашої слав­ної істо­рії та звер­ну­ти ува­гу гро­мад­сько­сті на цей істо­ри­чний факт. Сто­лі­т­тя­ми нас запев­ня­ли, що саме Кули­ков­ська Битва була вирі­шаль­ною в бороть­бі з Золо­тою Ордою, а для цьо­го імпе­рія зни­щу­ва­ла ори­гі­на­ли літо­пи­сів, ство­рю­ва­лись комі­сії по фаль­шу­ван­ню істо­ри­чних дже­рел, про­те прав­ду не схо­ва­єш і вона все одно про­ро­сте крізь камі­н­ня «мурів» бре­хні та облу­ди. 

Ми вдя­чні всім авто­рам, які наді­сла­ли свої тво­ри. Орг­ко­мі­тет кон­кур­су при­йшов до виснов­ку, що, на жаль, ми не може­мо дати ніко­му з авто­рів Пер­шу Пре­мію, адже ми не поба­чи­ли тво­ру, який би без­за­сте­ре­жно міг пре­тен­ду­ва­ти на зва­н­ня най­кра­що­го з най­кра­щих. 

Отже, орг­ко­мі­тет Тре­тьо­го Між­на­ро­дно­го укра­їн­сько­го літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка», темою яко­го була «Битва під Сині­ми Вода­ми», прийняв ріше­н­ня від­зна­чи­ти кра­щі робо­ти спе­ці­аль­ною від­зна­кою «Коза­цька Бала­чка Реко­мен­дує».

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька Бала­чка реко­мен­дує» отри­мує нау­ко­ва робо­та «Випрям­ле­н­ня (виправ­ле­н­ня) істо­рі­о­гра­фії Русі та Литви XIIIXV ст.» Авто­ри Юрій Вілі­нов,  Вадим Ільїн­ський,  Сер­гій Шишков.

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька Бала­чка реко­мен­дує» отри­мує нау­ко­во-попу­ляр­не дослі­дже­н­ня  «З ПРАДАВНИНИ В УКРАЇНІ ТЕЧУТЬ ВОДИ ЖОВТІ Й СИНІ або ЗЛЕТ І ВЕЛИЧ НЕВИЗНАНОЇ ІМПЕРІЇ ЛИТВИНІВ» Автор Мико­ла Пашко­вець.

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька Бала­чка реко­мен­дує» отри­мує фан­та­сти­чний роман «Тем­на Синя Вода». Автор Радій Раду­тний

Спе­ці­аль­ну від­зна­ку «Коза­цька Бала­чка реко­мен­дує» отри­мує пое­ма «ПЕРЕМОГА ПІД СИНІМИ ВОДАМИ». Автор Оле­ксан­дра Бур­бе­ло.

Наго­ро­дже­н­ня пере­мож­ців Тре­тьо­го Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка» тра­ди­цій­но від­бу­де­ться на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» 4 черв­ня 2013 року, в день наро­дже­н­ня вели­ко­го укра­їн­сько­го письмен­ни­ка Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра слав­но­зві­сно­го рома­ну «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця».

Керу­ю­чись спад­ко­вим зви­ча­є­вим пра­вом, Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» запро­шує дипло­ма­ти­чні уста­но­ви та націо­наль­ні гро­мад­ські об’єднання Респу­блік Литви та Біло­ру­сі взя­ти участь в наго­ро­дже­ні пере­мож­ців Тре­тьо­го Між­на­ро­дно­го укра­їн­сько­го літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка. Битва під Сині­ми Вода­ми» і таким чином, від­зна­чи­ти нашу спіль­ну зна­ко­ву пере­мо­гу, яка вря­ту­ва­ла всю Євро­пу від поне­во­ле­н­ня ордин­ця­ми.

З нале­жною шано­бою,

Іван Іль­чен­ко
Голо­ва «Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка»
Козак Кор­сун­сько­го куре­ня
Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го                                                                 

Міся­ця кві­тня, числа 7, року Божо­го 2013.

«Мова – перша зброя в боротьбі: виживе мова, виживе й Вітчизна, бо ж мова є не тільки найпевніший засіб поневолення, а й вірне (разом з ножем та хлібом), надійне оружжя добування волі, бо геній народу без буяння рідної мови не варт нічого…»  Олександр Ільченко

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»