Третя Зимова «Країна Мрій Різдвяна» в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»(Доповнено)
Опубліковано: 02 Гру 2010 11:35

Тре­тя Зимо­ва «Кра­ї­на Мрій Різдвя­на» в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да»,  три­ва­ти­ме від 8 гру­дня по 19 січня. Ця свя­то­чна подія має на меті орга­ні­чно об‘єднати усі зимо­ві свя­та кален­дар­но­го обря­до­во­го циклу укра­їн­ців, а від­так від­тво­ри­ти від­чу­т­тя справ­жньо­го коза­цько­го коло­ри­ту ново­рі­чних гулянь на цен­траль­ній Укра­ї­ні.

ПРОГРАМА  ФЕСТИВАЛЮ “КРАЇНА МРІЙ РІЗДВЯНА” НА 13 СІЧНЯ – СТАРИЙ НОВИЙ РІК, МАЛАНКА;14 СІЧНЯ – ВАСИЛЯ ТА 19 СІЧНЯ – ВОДОХРЕЩА.

13 січня (четвер) – СТАРИЙ НОВИЙ РІК, МАЛАНКА 

З 10.00 – ярма­рок май­стрів, коля­дни­ки з зір­ка­ми;
16.00 – лір­ник Сашко, «Різдвя­на каз­ка»;
16.45 – коляд­ки;
17.00 – обряд Малан­ки («Божи­чі»), обряд Кози («Кро­сна»);
18.00 – «Бур­дон»;
19.00 – Тарас Чубай.

14 січня (п’ятниця) – ВАСИЛЯ

З 10.00 – ярма­рок май­стрів;
Май­стер-клас засі­ва­н­ня;
Май­стер-клас коля­док, щедрі­вок;
Пере­гляд зимо­вих муль­тфіль­мів на вели­ко­му екра­ні на май­да­ні.
18.00 – Олег Скри­пка.

19 січня (середа) – ВОДОХРЕЩА

9.00 – 10.30 – в цер­кві Літур­гія;
12.30 – всі бажа­ю­чі поку­па­тись в опо­лон­ці озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток річка Либідь (після пред‘явлення вхі­дно­го кви­тка на «Різдвя­ну Кра­ї­ну Мрій») зби­ра­ю­ться обіч опо­лон­ки. Насто­я­тель коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці освя­чує воду в опо­лон­ці та бла­го­слов­ляє всіх, хто бажає зану­ри­тись в кри­жа­ну воду, в цей час луна­ють пострі­ли з коза­цьких гар­мат та мушке­тів – коза­ки сим­во­лі­чно роз­стрі­лю­ють нечи­сту силу, яка в цей час вистри­бує з освя­че­ної води. Люди весе­ло та гамір­но стри­ба­ють у воду, луна­ють коза­цькі литав­ри. Коза­ки ого­ло­шу­ють, що всі хто прийняв купель в кри­жа­ній Хре­щен­ській воді тепер мають пра­во позма­га­тись за «Ордан­ський Орден» (вирі­за­ний з кри­ги хрест). Оса­вул ділить всіх при­су­тніх на дві лави й роз‘яснює пра­ви­ла дру­жньої сути­чки. Пере­мож­ці отри­му­ють в наго­ро­ду сим­во­лі­чний «Ордан­ський Орден» та мого­рич (від­ро медо­ву­хи) від сто­ро­ни яка отри­ма­ла пораз­ку.
Почи­на­ють спів­а­ти коляд­ки фоль­клор­ні коле­кти­ви. На берег озе­ра вино­си­ться дідух, де потім від­бу­ва­є­ться весе­ле його спа­ле­н­ня.
З 10.00 – ярма­рок май­стрів;
16.00 – май­стер-клас укра­їн­ських тра­ди­цій­них тан­ців;
17.00 – “Весіль­ні музи­ки”;
18.00 – “ТопОр­Ке­стра”;
19.00 – Фома (укра­їн­ський фольк-панк-шан­сон).
20.00 – Олег Скри­пка.

Квитки на “Країну Мрій Різдвяну” можна придбати в театральних касах міста Києва, або ж на “Мамаєвій Слободі”.

Вар­тість кви­тка для доро­сло­го – 40 грн.; дитя­чий – 10 грн.

Як доро­слих так і дітла­хів мають поті­ши­ти ката­н­ня на запря­же­них кінь­ми санях, льо­до­ва гір­ка-ков­зан­ка, ярма­рок наро­дних май­стрів, сма­чна та пожив­на Над­дні­прян­ська істо­ри­чна кухня доби сере­дньо­віч­чя, рів­но як і інші тра­ди­цій­ні для зими забав­лян­ки і роз­ва­ги. На гостей коза­цько­го сели­ща чека­ти­муть обря­ди «Малан­ки та Васи­ля», Різдвя­ний Вер­теп під про­во­дом Заслу­же­но­го арти­ста Укра­ї­ни та зна­но­го кобза­ря Тара­са Ком­па­ні­чен­ка, нео­дмін­но буде обряд «Кози», зустріч мале­чі зі Свя­тим Мико­ла­єм, най­ці­ка­ві­ші каз­ки від Сашка Лір­ни­ка, сакраль­но вро­чи­сті Над­дні­прян­ські коляд­ки, щедрів­ки і обов‘язково свя­тко­ві висту­пи Оле­га Скри­пки, Тара­са Чубая та інших укра­їн­ських музи­кан­тів. Куль­мі­на­ці­єю  зимо­вих свят на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» ста­не гран­діо­зне риту­аль­не дій­ство на Водо­хре­ща – купа­н­ня в опо­лон­ці озе­ра «Кра­са­ви­ця», з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, зма­га­н­ня коза­ків та всіх охо­чих нав­ку­ла­чки – «лава на лаву» за «Ордан­ський Орден» (вирі­за­ний з кри­ги хрест), яке від­бу­де­ться після Бого­слу­жі­н­ня в став­ро­пі­гій­ній коза­цькій цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці 19 січня 2011 року, а також спа­ле­н­ня діду­ха, що озна­ме­нує собою закін­че­н­ня ново­рі­чно­го циклу зимо­вих свят коза­цької Укра­ї­ни.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я !

Від поці­но­ву­ва­чів укра­їн­ської ста­ро­ви­ни та коло­ри­ту «Мама­є­ва Сло­бо­да» при­ймає замов­ле­н­ня на свя­тку­ва­н­ня в одній із хат або ж в «Шин­ку – коса над чар­кою» пере­дно­во­рі­чних та Різдвя­них вечі­рок (кор­по­ра­ти­вів), а також зустрі­чі в колі дру­зів та рідних Ново­го та «ста­ро­го» Ново­го року.

Щиро, по-козацьки, пропонуємо передноворічні та Різдвяні свята відсвяткувати на «Мамаєвій Слободі» так же гамірно й незабутньо, як літературні герої Миколи Гоголя – Оксана і Вакула, Дяк і Солоха, козаки Свербигуз і Пацюк – тобто весело, з гумором і жартами, як це вміли ще робити наші прадіди.

Тож вдарим лихом об землю, та гайда до нас у козацьку Слободу святкувати зимові свята.

Дода­тко­ву інфор­ма­цію про свя­тку­ва­н­ня в одній із хат, або ж  бро­ню­ва­н­ня сто­ли­ка в «Шин­ку – коса над чар­кою»  Ви може­те отри­ма­ти за тел.: 093–872-48–77; 361–98-48 , чи напи­сав­ши листа: mamayevasloboda@gmail.com

Д О В І Д К А:

Соці­аль­но-куль­тур­ний заклад – коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да», або ж мовою офі­цій­них доку­мен­тів «Куто­чок укра­їн­ської при­ро­ди, архі­те­кту­ри та побу­ту»  було офі­цій­но від­кри­то 9 липня, року Божо­го 2009.
З дня від­кри­т­тя, тоб­то тро­хи мен­ше ніж за пів­то­ра року,  на  «Мама­є­вій Сло­бо­ді» побу­ва­ло більш ніж 180 000 (сто вісім­де­сят тисяч) від­ві­ду­ва­чів. Серед них більш ніж 80 000 (вісім­де­сят тисяч) на без­опла­тній або піль­го­вій осно­ві. За цей же пері­од про­ве­де­на 781 екс­кур­сія та 321 урок наро­до­знав­ства на тему: «Укра­ї­на – коза­цька Дер­жа­ва».

На тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться 98 об‘єктів, від­тво­ре­них за рестав­ра­цій­ни­ми кре­сле­н­ня­ми спо­руд цен­траль­ної Над­дні­прян­щи­ни геть­ман­ської доби XVII-XVIII ст..,  голов­ним із яких є коза­цька цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці – рідна молод­ша сестра тієї Покров­ської цер­кви, яка виви­щу­ва­лась над Запо­розь­кою Січ­чю в часи Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го. Поруч із цер­квою зна­хо­ди­ться єди­ний  на Укра­ї­ні пан­те­он лица­рям сте­пу – коза­кам всіх 38 куре­нів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го. На честь кожно­го із цих 38 куре­нів вста­нов­ле­ний кам‘яний коза­цький хрест із вирі­зьбле­ною  назвою куре­ня.

Цьо­го року (2010 р.) на свя­то Архи­стра­ти­га Миха­ї­ла, 21 листо­па­да, на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» був наса­дже­ний «Родо­вий коза­цький гай». Коза­ки із різних обла­стей Укра­ї­ни (схо­ду, захо­ду, пів­дня та цен­тру) при­ве­зли та виса­ди­ли саджан­ці 29 дубів, поруч із кур­га­ном, на яко­му висо­чіє  кам‘яна скіф­ська сте­ла «Мамай» (за тлу­ма­чним слов­ни­ком Б.Грінченка – «Мамай» озна­чає: “Той, хто сте­ре­же, виви­щу­є­ться, мая­чить” ).

Ріше­н­ням Все­укра­їн­сько­го журі Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку та будів­ни­цтва  Укра­ї­ни  від 07.08.2009 року «Куто­чок укра­їн­ської при­ро­ди, архі­те­кту­ри та побу­ту «Мама­є­ва Сло­бо­да» по вул.. М.Донця, 2 в м. Киє­ві» був назва­ний обєктом №1 в Укра­ї­ні в номі­на­ції «Куль­тур­но-осві­тні та роз­ва­жаль­ні обєкти».

Тож, зважаючи на вищенаведене, козаки Слободи «Козака Мамая» горді з того, що громадський діяч та музикант Олег Скрипка вибрав саме «Мамаєву Слободу» для проведення Третьої Зимової «Країни Мрій Різдвяної». До речі, в мультиплікаційному кліпі, який презентував Олег Скрипка на «Мамаєвій Слободі» 1 грудня 2010 року і зображено козацьке селище «Мамаєва Слобода», що як козацький човен чайка гордо “пливе” посеред мегаполіса, столиці нашої молодої і такої давньої Держави – міста Києва.

Нехай славиться земля наша наречена прадідами від віків Україною та нехай допоможе Господь Бог і надалі залишатись на ній козаками!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»