Трійця на «Мамаєвій Слободі» (Клечальна неділя)
Опубліковано: 17 Тра 2010 14:25

В кін­ці трав­ня наби­ра­ю­ться соком пер­ші тра­ви, тож почи­на­є­ться косо­ви­ця — запа­са­н­ня сіна на зиму для ху­доби. На «Мама­є­вій Сло­бо­ді» буяє зелень дерев, цві­туть луго­ві й польо­ві кві­ти. Старослов’янські обря­ди покло­ні­н­ня дере­вам збе­ре­гли­ся в укра­їн­ців Над­дні­прян­щи­ни у зви­ча­ях ста­ви­ти на Трій­цю кле­че­н­ня у вигля­ді бері­зок, кле­нів і ясе­чків на подвір’ях, цен­траль­них сіль­ських май­да­нах, на виго­нах, у при­крашанні хатньої стрі­хи гіл­ка­ми й різни­ми духмя­ни­ми тра­ва­ми та кві­та­ми. На воро­тах осель віша­ли він­ки з гіл­ля й квтів, зеле­ні м’яти, любист­ку, чебре­цю, воло­шок, татар­сько­го зіл­ля (аїру), рома­шки, марунь­ки, божо­го дрєв­ка, поли­ну та іншо­го запа­шно­го зіл­ля, яке, за по­вір’ями, могло від­га­ня­ти нечи­сту силу. Наші пра­ба­бу­сі при­кра­ша­ли кле­ча­н­ням хату із сере­ди­ни: паху­чим зіл­лям закві­тчу­ва­ли іко­ни, віша­ли його на жерд­ку, біля вікон, розси­пали тов­стим кили­мом по долів­ці. Ці він­ки й тра­ви пізні­ше не вики­да­ли. Він­ки надя­гали на моло­ді голов­ки капу­сти, щоб вона росла голо­ва­та і її не їла гусінь. Зелень суши­ли і збе­рі­га­ли. Якщо хво­рі­ла худо­ба, їй під­мі­шу­ва­ли до кор­му тро­ї­цько­го зіл­ля, тро­ї­цьким кле­ча­н­ням також під­ку­рю­ва­ли хво­рих людей і тва­рин.

Також на Зеле­ні свя­та,  на Київ­сько­му Поліс­сі побу­ту­вав дуже дав­ній зви­чай – «воді­н­ня Куста». В обря­ді бра­ли участь лише дів­ча­та. Вони зби­ра­ли­ся десь у гаю або лузі, оби­ра­ли серед себе висо­ку струн­ку най­гар­ні­шу дів­чи­ну та наря­джа­ли  Кустом. При­би­ра­ли її з ніг до голо­ви, так щоб ніхто не міг впі­зна­ти. Обві­шу­ва­ли зеле­ни­ми гіл­ка­ми з кле­ну, липи або в’язу. До них вплі­та­ли шов­ко­ву тра­ву любис­тку та м’яти. З гілок робив­ся й вінок. Подру­ги дів­чи­ну-Куста обда­ро­ву­ва­ли  нами­стом – «щоб жито коло­си­лось чисто», стрі­чкою – «щоб була гар­на моло­ди­чка».

У гур­ті із Кустом мала бути непар­на кіль­кість дів­чат — три, п’ять або сім. Узяв­шись попід руки, вони з тро­ї­цьки­ми пісня­ми йшли через все село, ходи­ли від хати до хати. Посе­ре­ди­ні — зама­є­ний зелен­ню Куст, який увесь час мов­чав, вша­но­ву­ю­чи цим пра­щу­рів,  через те, що віру­ва­н­ня в Куста були пов’язані із куль­том помер­лих, які о цій порі ніби­то з’являлися на зем­лю й тим­ча­со­во пере­бу­ва­ли у трій­ча­ній зеле­ні.

Госпо­да­рі чека­ли при­хо­ду Куста. Якщо він оми­нав чиюсь хату, це вва­жа­ло­ся вели­кою обра­зою. Захо­дя­чи до осе­лі бажа­ли щастя, здоров’я та всі­ля­ких гара­здів. У текс­тах пісень зву­ча­ли моти­ви коха­н­ня та заміж­жя тому, що дере­во, в наро­дній уяві, бачи­ло­ся як образ родо­во­ду: корі­н­ня – пред­ки, стов­бур – батьки, а гіл­ки – діти. Каза­ли: «Дере­во роз­га­лу­жу­є­ться гіл­ка­ми, а рід мно­жи­ться дітка­ми ».

Гурт обда­ро­ву­ва­ли гро­ши­ма, цукер­ка­ми, яйця­ми, пиріж­ка­ми й млин­ця­ми, які спе­ці­аль­но готу­ва­ли до цьо­го дня. У тих у кого побу­вав Куст, має бути гар­ний вро­жай і все добре в хазяй­стві. Кусто­ве кле­ча­н­ня збе­рі­га­ли у хаті. Ним мили голо­ву, якщо болі­ла, поло­ска­ли гор­ло від ангі­ни й вико­ри­сто­ву­ва­ли як обе­ріг від мишей. 

По закін­чен­ню обхо­дів дво­рів, дере­во вели назад до гаю. Там дів­чат вже чека­ли паруб­ки. Почи­на­ло­ся масо­ве гуля­н­ня: води­ли хоро­во­ди, тан­цю­ва­ли та спів­а­ли.

В козацькому селищі «Мамаєва Слобода» 23 травня (на Трійцю) о 9–00 в церкві Покрова Пресвятої Богородиці святочна Літургія та освячення зілля.

О 13–30 за участі фольклорного колективу «Рожаниця» розпочнеться відтворення обряду «Куста».

Також на вигоні біля гойдалки, що поруч із «Шинком – коса над чаркою» відбудеться дійство «Вулиця» де під супровід троїстих музик всі бажаючі зможуть  долучитись до веселих народних українських танців.

Щиро запрошуємо всіх на Клечальну неділю в козацьке селище «Мамаєва Слобода».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»