Три святкових новини від «Мамаєвої Слободи» на Покрову 14 жовтня 2011 року
Опубліковано: 11 Жов 2011 11:32

Перша святкова новина: 

14 жовтня 2011 року на честь одного з найвеличніших козацьких свят – Покрова Пресвятої Богородиці на «Мамаєвій Слободі» – «День відкритих дверей» – козацьке свято.

Давай­те від­свя­тку­є­мо разом День укра­їн­сько­го коза­цтва та 1101-річни­цю з дня від­зна­че­н­ня Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, а також хра­мо­ве свя­то пер­шої в ново­му тися­чо­літ­ті коза­цької Покров­ської цер­кви, що на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Лица­рі сте­пу – запо­розь­кі коза­ки – вва­жа­ли храм Госпо­дній мате­рі­а­лі­за­ці­єю неба на зем­лі.

Коза­цька цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» є рідною молод­шою сестрою Свя­то-Покров­ської цер­кви, що виви­щу­ва­лась над Запо­розь­кою Січ­чю в часи Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го.

Божим про­ми­слом саме наша коза­цька цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці сто­їть на широ­ті схід-захід: за коор­ди­на­та­ми – 50,26‘06“ пн. ш.. За цими ж коор­ди­на­та­ми по лінії схід-захід 50,26‘06“ пн.ш. на свя­тих київ­ських горах висо­чіє най­го­лов­ні­ший собор всьо­го схі­дно­го Православ‘я – Свя­то-Успен­ський собор Киє­во-Печер­ської лав­ри. Такий про­ми­сел Божий є про­сто диво­ви­жний і не може бути про­стим збі­гом.

Таке місце роз­та­шу­ва­н­ня вибра­не Самою Бого­ро­ди­цею для пер­шої коза­цької цер­кви, спо­ру­дже­ної з часів руй­ну­ва­н­ня Запо­розь­кої Січі. Тож сто­я­чи перед вхо­дом у наш коза­цький храм, кожен при­хо­жа­нин насправ­ді ніби сто­їть перед вхо­дом до Свя­то-Успен­сько­го собо­ру Киє­во-Печер­ської лав­ри.  

Став­ро­пі­гій­на коза­цька цер­ква в ім‘я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» є хра­мом, де від­чу­ва­є­ться “мате­рі­а­лі­за­ція неба на зем­лі” – зов­ні скром­ним і дерев‘яним, про­те все­ре­ди­ні теплим, щирим і диво­ви­жно сві­тлим. Хра­мо­ве свя­то – восьмий День наро­дже­н­ня з часу освя­че­н­ня у 2003 році – від­зна­ча­є­ться 14 жов­тня.

Під Покро­вом Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці наші пра­ді­ди – лица­рі Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го здій­сню­ва­ли диво­ви­жні побі­ди над воро­га­ми дідів­ської пра­во­слав­ної віри.

14 жовтня 2011р.- «День відкритих дверей» – козацьке свято.

В цей день з 8–30 до 18–00 вхід вільний і безоплатний для всіх бажаючих. Ласкаво просимо!

Захід роз­по­чне­ться:

За свід­че­н­ня­ми оче­вид­ців, оста­н­ня Січо­ва цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці перед руй­ну­ва­н­ням та погра­бун­ком її у 1775 році Дон­ськи­ми коза­ка­ми на чолі з Нака­зним  ота­ма­ном Дон­сько­го коза­цтва гене­ра­лом від кава­ле­рії гра­фом Росій­ської імпе­рії кава­ле­ром орде­на Геор­гія Пере­мож­ця ІV сту­пе­ня – Федо­ром Дени­со­вим – від­зна­ча­лась дуже бага­тим цер­ков­ним начи­н­ням, ліпшо­го від яко­го у всій тоді­шній Росій­ській імпе­рії навряд чи можна було зна­йти. Убран­ство цер­кви від­рі­зня­лось бла­го­лі­пні­стю та коштов­ною ризни­цею. Цар­ські вра­та в цер­кві остан­ньої Січі були вили­ті з чисто­го масив­но­го золо­та та срі­бла. Іко­ни горі­ли золо­ти­ми шата­ми із доро­го­цін­ним камі­н­ням, а лики обра­зів були писа­ні най­кра­щи­ми візан­тій­ськи­ми та афон­ськи­ми іко­но­пи­сця­ми. Свя­щен­ні кни­ги обкла­де­ні над­зви­чай­но масив­ним срі­блом із коштов­ни­ми камі­н­ня­ми, ризи свя­ще­ни­цькі були гапто­ва­ні та куті най­щи­рі­шим золо­том. Під час Бого­слу­жі­н­ня запо­розь­кі коза­ки три­ма­ли себе най­ви­щим чином: ста­те­чно і бла­го­при­стой­но. При читан­ні Єван­ге­лія всі коза­ки при­хо­ди­ли в рух, вистру­ню­ва­лись на пов­ний зріст, бра­ли­ся за ефе­си шабель, вийма­ю­чи леза до поло­ви­ни із піхов, на знак постій­ної готов­но­сті захи­ща­ти Сло­во Боже від воро­гів Свя­тої дідів­ської Пра­во­слав­ної віри.

У запо­розь­ких коза­ків у 16–18 ст. було у все­за­галь­но­му зви­чаї перед смер­тю дава­ти части­ну сво­го май­на у цер­кву «на помин коза­цької душі». Такий же зви­чай був у них і після повер­не­н­ня з вій­сько­вих похо­дів.

Наші пра­ді­ди – лица­рі Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го – мали добрий зви­чай після повер­не­н­ня з вій­сько­вих похо­дів діли­ти свою вій­сько­ву здо­бич на три части­ни, а най­пер­шу части­ну «від уся­ко­го меча і весла» – від­да­ва­ти у мона­сти­рі і цер­кви вла­сно­го і чужо­го краю.

 Ось як про це, зокре­ма, спів­а­лось в одній з коза­цьких дум, що дійшла до нашо­го часу: 

            Срі­бло, зло­то на три часті паю­ва­ли:
            Пер­шу часть бра­ли, на цер­кви покла­да­ли,
            На свя­то­го Межи­гор­сько­го Спа­са,
            На Тре­хте­ми­рів­ський мона­стир,
            На свя­ту січо­ву Покро­ву дава­ли,
            Котрі дав­нім коза­цьким скар­бом буду­ва­ли,
            Щоб за їх, вста­ва­ю­чи і ляга­ю­чи,
            Мило­сер­дно­го Бога бла­га­ли,
            А дру­гу часть поміж собою паю­ва­ли,
            А тре­тю часть бра­ли,
            Оче­ре­та­ми сіда­ли,
            Пили та гуля­ли.

Друга святкова новина: 

На поча­тку жов­тня на адре­су Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» наді­йшов пер­ший твір на Дру­гий Між­на­ро­дний Укра­їн­ський літе­ра­тур­ний кон­курс «Коза­цька бала­чка»

 Хоче­мо нага­да­ти, що 4 черв­ня 2011 року в День Наро­дже­н­ня письмен­ни­ка Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра слав­но­зві­сно­го химер­но­го рома­ну з наро­дних вуст «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, а бо ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця», Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», керу­ю­чись зви­ча­є­вим дідів­ським пра­вом, в кни­гар­ні укра­їн­сько­го сло­ва «Шабля «Коза­ка Мамая» ого­ло­си­ла про про­ве­де­н­ня  Дру­го­го Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су „Коза­цька бала­чка”, резуль­та­ти  яко­го вже тра­ди­цій­но будуть опри­лю­дне­ні 7 кві­тня 2012 року, тоб­то на Бла­го­ві­ще­ня.

Третя святкова новина:

Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» щиро вітає наших єди­но­кров­них бра­тів, прав­ну­ків Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го  – Кубан­ське коза­цьке Вій­сько Росій­ської Феде­ра­ції – з 200-річни­цею Кубан­сько­го коза­чо­го хору, засно­ва­но­го у 1811 році на Покро­ву. Доля Кубан­сько­го коза­чо­го хору на сьо­го­дні яскра­во від­дзер­ка­лює долю всіх укра­їн­ців Куба­ні і не тіль­ки, яким факти­чно впро­довж остан­ніх 200 років забо­ро­не­но про­яв­ля­ти націо­наль­ну іден­ти­чність із вели­кою Над­дні­прян­ською Укра­ї­ною.

На жаль, сло­ва “укра­ї­нець” чи “укра­їн­ський” сто­сов­но насе­ле­н­ня Куба­ні є неба­жа­ни­ми і спри­йма­ю­ться місце­вою вла­дою з підо­зрою.

Ще в дале­ко­му 1811 році нащад­ки лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, дола­ю­чи спро­тив імпе­рії, вико­ну­ють «коза­цькою бала­чкою», цеб­то укра­їн­ською мовою, ті ж пісні, що спів­а­ю­ться на Над­дні­прян­щи­ні, при­мі­ром в селах Леву­хи, Кисляк, Ведме­дів­ка, Рогів, Сте­блів, Івань­ки, Ірклій, Каль­ни­бо­ло­то, Коне­ла, Тимо­шів­ка, а також в містах Умань, Бату­рин, Канів, Пол­та­ва, Пере­я­слав. Саме від назв цих та інших сіл та міст Над­дні­прян­щи­ни, що й доте­пер існу­ють в Укра­ї­ні, похо­дять назви 38 куре­нів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, ну і, зви­чай­но ж, назви ста­ниць Куба­ні.

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» від імені усього українського козацтва, хоче привітати прославлений колектив Кубанського козачого хору з 200-річницею з Дня народження.

Тож нехай і надалі, панове Кубанські козаки, Покров Пресвятої Богородиці оберігає Вас, Ваших дітей та правнуків від усілякого супостата!

Мати Україна пам‘ятає і любить Вас!

З шано­бою,

козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го,

Гене­рал-хорун­жий укра­їн­сько­го коза­цтва Костян­тин Олій­ник.   

… А за віру хоч умріте і вольностей бороніте! Нехай вічна буде слава, же през шаблю маєм права! (Гетьман Іван Мазепа).

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»