Устинські «Казкові мандри» стежками козацької слободи. «Мамаєва Слобода» відкриває казкову хатину для малят віком від 5 і до 95 літ…
Опубліковано: 07 Бер 2012 16:24

За давніми переказами у 1773 році, напередодні руйнування гнізда нашої вольності – Запорозької Січі, на таємне козацьке коло посвячених  зібрались козаки-характерники. Достеменно знаючи про неминуче знищення Запорозької Січі, воїни-химородники (характерники) ухвалили рішення щодо створення кахтирів (рукописних книг), у яких задля збереження сакральної таємної інформації повинні були бути зібрані давні ведичні знання українського козацького народу, починаючи від медицини і закінчуючи історією землі, що лежала по обох берегах Дніпра й від віків називалась Україною. Як вирішили – так і зробили…

Впро­довж двох насту­пних сто­літь цар­ська імпер­ська охран­ка полю­ва­ла за ними, вишу­ку­ю­чи та зни­щу­ю­чи руко­пи­сні кахти­рі з віко­ві­чною наро­дною мудрі­стю. У кобза­рів поді­бні зна­н­ня пере­да­ва­лись усно, тоб­то букваль­но «з вуст у вуста», саме тому вони ще мали назву «Устин­ські». Оче­вид­ці під­твер­джу­ють існу­ва­н­ня два­над­ця­ти Устин­ських книг, кожна з яких несла наро­дні зна­н­ня у пев­ній цари­ні.

Укра­їн­ські наро­дні каз­ки є тим неве­ли­чким оскол­ком дав­ніх устин­ських знань, що пока­зу­ва­ли пра­ви­ла пове­дін­ки люди­ни в суспіль­стві. Саме такі дав­ні каз­ки для дітей віком від 5 і до 95 літ, почи­на­ю­чи з 8 бере­зня 2012 року будуть від­тво­рю­ва­тись в одній із хат коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Ми про­по­ну­є­мо укра­їн­ській гро­ма­ді подо­рож у мину­ле зав­дя­ки дав­нім зна­н­ням, зали­ше­ним у спа­док наши­ми пра­ді­да­ми в укра­їн­ських наро­дних каз­ках.

Має­мо пере­ко­на­н­ня, що це не про­сто роз­ва­га для дітей різно­го віку. В одній із загад­ко­вих коза­цьких хат, що на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», серед справ­жні­сінь­ко­го  інтер’єру дав­ньої укра­їн­ської осе­лі, Ви, направ­ду, змо­же­те не лише почу­ти дав­ню укра­їн­ську каз­ку, але й осо­би­сто дотор­кну­ти­ся до хатньо­го начи­н­ня, коза­цької зброї, рема­нен­ту та одя­гу (ярмо для волів, шаблі, куман­ці, поро­хів­ни­ці, бли­зню­ки, рога­чі, пла­хти, рушни­ки, пучки чарів­но­го зіл­ля, макі­три, мако­го­ни, копис­тки, люстер­ка тощо), котрі без­пе­ре­чно нале­жа­ли каз­ко­вим геро­ям. Під щем­ли­вий звук струн кобзи, трі­ско­ті­н­ня полум‘я  в печі хати, Ви та Ваші діти змо­же­те при­мі­ря­ти каз­ко­вий одяг та взя­ти без­по­се­ре­дню актив­ну участь у від­тво­рен­ні ста­ро­вин­ної укра­їн­ської каз­ки, збе­ре­же­ної зав­дя­ки устин­ській тра­ди­ції.

Коза­ки та коза­чки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» не мають жодно­го сум­ні­ву у вели­кій вихов­ній силі укра­їн­ської каз­ки. Адже сила «Устин­ських знань» пра­ді­дів-химо­ро­дни­ків більш відо­мих під гор­дим йме­н­ням Запо­розь­кі коза­ки із дав­ніх-давен повча­ла та навча­ла, висмі­ю­ва­ла і рего­та­ла, демон­стру­ва­ла  й шпар­ко кепку­ва­ла,  настав­ля­ю­чи на «шлях пра­ве­дний» не одне поко­лі­н­ня укра­їн­ців. Най­пер­ше зав­да­н­ня каз­ко­вої хати – через щире дідів­ське сло­во та тепло коза­цької осе­лі роз­бу­ди­ти спад­ко­ву гене­ти­чну пам’ять не лише дітей, але й доро­слих.

Бо ж у каз­ці різне може тра­пи­тись. Леда­що стає пра­цьо­ви­тим, бідняк – бага­чем, один козак ціле воро­же вій­сько дужає, у чарів­но­му гор­щи­ку ніко­ли каша не закін­чу­є­ться, а з малень­кої горо­ши­ни бога­тир виро­стає!

Від­так, заві­тав­ши до каз­ко­вої коза­цької хати, почи­на­ю­чи з 8 бере­зня 2012 року Ви на віч пере­ко­на­є­тесь, що насправ­ді каз­ко­ві чуде­са може тво­ри­ти кожен. Вар­то про­сто одяг­ти на свою «макі­тру» «щасли­во­го» солом’яного бри­ля, взя­ти в руки бога­тир­ську шаблю чи взу­ти чер­во­ні сап‘янові чобо­ти, в яких дід сто­яв на воро­тях, Козу-дере­зу стрі­ча­ю­чи – і магі­чний настрій та каз­ко­ве натхне­н­ня гаран­то­ва­ні! Бо ж і наш Бог не вбог, бо ж і ми на сво­їй зем­лі люди!

Каз­ка – це сакраль­ні зна­н­ня, викла­де­ні у жар­тів­ли­во-побу­то­вій фор­мі. Тож дав­ня укра­їн­ська каз­ка навчає. Каз­ка сти­му­лює. Каз­ка при­ще­плює любов до Батьків­щи­ни і пова­гу до пра­ці.

У “Каз­ко­вій хати­ні” на “Мама­є­вій Сло­бо­ді”, обіч вито­ку річки Либідь, кожен від­ві­ду­вач змо­же вла­сни­ми рука­ми потру­ди­ти­ся та зро­би­ти пода­ру­нок близь­кій люди­ні на згад­ку. При мере­хтли­во­му сві­тлі вос­ко­вих сві­чок та лам­па­док, коло пала­ю­чих дрів у печі, в інтер’єрі, про який діти чули лише у каз­ках, Ви дізна­є­тесь істо­рії з сивої дав­ни­ни нашо­го Над­дні­прян­сько­го краю. Най­більш непо­си­дю­чі мати­муть змо­гу взя­ти осо­би­сту участь у май­стер-кла­сах. Тож ми про­по­ну­є­мо до Вашої ува­ги мате­рі­а­лі­за­цію (від­тво­ре­н­ня) укра­їн­ської каз­ки одно­ча­сно із май­стер-кла­сом на Ваш вибір (це може бути май­стер-клас із вити­нан­ки, писан­кар­ства, ліпле­н­ня жай­во­рон­ків, випі­ка­н­ня у печі під­пал­ків тощо). Діти та доро­слі, зале­жно від роз­по­ді­ле­них ролей, осо­би­сто бра­ти­муть участь у від­тво­рен­ні каз­ки.

Крім того, свою надмір­ну енер­гію як діти, так і доро­слі (якщо не леда­чі), запро­сто змо­жуть реа­лі­зу­ва­ти у наро­дних іграх, гамір­ли­вих хоро­во­дах та куме­дних коза­цьких заба­вах, що від­бу­ва­ти­му­ться невід’ємно від мате­рі­а­лі­за­ції, цеб­то від­тво­ре­н­ня каз­ки.

Тих же ж, хто заба­жає справ­жньо­го похо­дно­го  коза­цько­го кулі­шу чи трав’яного чаю (гер­ба­ти), запро­шу­є­мо до вели­ких каза­нів, які грі­ти­му­ться на від­кри­то­му вогні, пря­мі­сінь­ко на виго­ні.

Якщо пошле Господь сні­гу, обов’язково пока­тай­те дітей на фур­гал­ці (про­то­тип кару­се­лі) та спіль­но з коза­ка­ми про­їде­тесь вули­ця­ми сло­бо­ди на запря­же­них кінь­ми санях чи возі. Щосу­бо­ти та неді­лі, а також на свя­та,  для Вас будуть від­кри­ті две­рі кузні. Тож має­те гар­ну наго­ду попра­цю­ва­ти з кова­лем, пома­ха­ти моло­том і пра­кти­чно само­туж­ки змай­стру­ва­ти залі­зно­го ножа, під­ко­ву чи колю­чу «кві­тку надії» на щастя.

Попередній запис на відвідання «Казкової хатини» організованих груп дітей здійснюється заздалегідь за телефонами: 093–043-02–77, 361–98-48, та за адресою: mamayevasloboda@gmail.com .

За умов попереднього замовлення «Казкова хатина» працює з 11–00 до 15–00 щоденно.

На «Мама­є­вій Сло­бо­ді» пра­цює зоо­парк дома­шніх тва­рин. На обій­стях живуть гуси, кури, качки, кози, коні.  Кіль­ка днів тому в ове­чій коша­рі око­ти­ла­ся вів­ця. І тепер ми має­мо пер­ва­ка – пер­ше ягня. Воно чор­нень­ке та куче­ря­ве. З’ясувалось, що це – баран­чик. Як виро­сте, буде кру­то­ро­гим, як його батько… На сві­тли­ні звер­ху Ви може­те поба­чи­ти цьо­го чор­ня­во­го кра­сун­чи­ка-баран­ця, а якщо при­їде­те на сло­бо­ду до каз­ко­вої хатин­ки, козак-каз­кар виклю­чно для Вас зане­се його із коша­ри на хвиль­ку до сві­тли­ці, аби Ви та Ваші малю­ки мали можли­вість «позна­йо­ми­тись» із ним.

Принагідно козацьке селище оголошує конкурс серед дітлахів на краще ймення новонародженого ягняти та малюнок. 10 переможців обов‘язково отримають козацьку грамоту з печаткою та гостинець.

Давайте спільно відродимо устинську традицію, читаючи казки дітям українською мовою – мовою Запорозьких Козаків!!!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»