Увага!!! В Росії закрито сайт «Бібліотеки української літератури у Москві»… Перший Міжнародний український літературний конкурс «Козацька балачка» триває!!!
Опубліковано: 20 Січ 2011 13:51

Два роки тому назад Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» вирі­ши­ло запри­я­зни­тись із Бібліо­те­кою укра­їн­ців у Москві, пода­ру­вав­ши їй вида­ну коштом Цен­тру наро­до­знав­ства «Козак Мамай» уні­каль­ну кни­гу-іко­ну  В. Галай­би «Свя­то­бо­го­ро­ди­чні хра­ми у дру­го­му Єру­са­ли­мі місті Киє­ві». Два при­мір­ни­ки цієї кни­ги були наді­сла­ні на адре­су бібліо­те­ки у трав­ні 2008 року, однак до бібліо­те­ки вони «чомусь» не дійшли. Росій­ська пошта, буцім­то, загу­би­ла цю цін­ну бан­де­роль. Тож через місяць ми були зму­ше­ні насту­пні дві кни­ги пере­да­ти  із кур‘єром, який осо­би­сто від­віз їх до бібліо­те­ки. Тоді ж ми вирі­ши­ли ста­ти «дру­зя­ми», обмі­няв­шись  кно­пка­ми пере­хо­ду між наши­ми сай­та­ми, однак у сай­ту «Бібліо­те­ки укра­їн­ців у Москві» такої кно­пки  на той час не було. «Мама­є­ва Сло­бо­да» роз­ро­би­ла дизайн цієї кно­пки і наді­сла­ла її до Москви. Після цьо­го бага­то укра­їн­ських сай­тів роз­мі­сти­ло в колон­ці «дру­зі» кно­пку «Бібліо­те­ки укра­їн­ців у Москві», навіть не підо­зрю­ю­чи, що це є дару­нок коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да». Направ­ду, дизайн кно­пки дуже раді­сний і сві­тлий, бо ж  укра­їн­ці за сво­єю сутні­стю опти­мі­сти, і «сміх крізь сльо­зи» не є диви­ною для нас  остан­ні 350 років.

Ще 18 січня 2011 року, нати­снув­ши на кно­пку, пода­ро­ва­ну бібліо­те­ці «Мама­є­вою Сло­бо­дою», Ви могли  пере­йти на її сайт, і нав­па­ки, люди, які живуть у Росії, з лег­кі­стю пере­хо­ди­ли через колон­ку «дру­зі» і потра­пля­ли на будь-який укра­їн­ський сайт, пра­кти­чно отри­му­ю­чи без цен­зу­ри будь-яку інфор­ма­цію з соці­аль­но-полі­ти­чно­го та куль­тур­но­го жит­тя мате­рі-Укра­ї­ни. Того ж таки 18 січня імпер­ські сили Росії від­зна­ча­ли так-зва­ну  «Пере­я­слав­ську уго­ду 1654 року». А від­так, не могли позба­ви­ти себе можли­во­сті поті­ши­тись малень­ким пода­рун­ком. Тож якщо Ви зараз пере­йде­те на колон­ку «дру­зі» на сай­ті «Мама­є­вої Сло­бо­ди» і зна­йде­те там кно­пку «Бібліо­те­ка укра­їн­ців у Москві», то Ви зро­зу­мі­є­те, що сайт бібліо­те­ки закри­тий –   http://www.mosbul.ru . Імпе­рія вирі­ши­ла ата­ку­ва­ти нас всі­ма можли­ви­ми засо­ба­ми.

Кар­та ком­па­ктно­го роз­се­ле­н­ня укра­їн­ців в три­ку­тни­ку між Кар­па­та­ми, Пів­ден­ним Ура­лом та Кав­ка­зом, скла­де­на у Від­ні 1920 року. Збе­рі­га­є­ться в від­ді­лі кар­то­гра­фії Цен­траль­ної нау­ко­вої бібліо­те­ки ім. В.Вернадського АН Укра­ї­ни.

Ми звер­та­є­мось до всіх, для кого укра­їн­ська мова є рідною, згур­ту­ва­тись та дати гідну від­по­відь укра­ї­но­фоб­ським силам як в Укра­ї­ні, так і за її межа­ми. Тож кори­сту­ю­чись наго­дою, закли­ка­є­мо всіх із сер­ця Укра­ї­ни міста Киє­ва під­три­ма­ти Пер­ший Між­на­ро­дний укра­їн­ський  літе­ра­тур­ний кон­курс «Коза­цька бала­чка» – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=463 , адже кожен Ваш твір, наді­сла­ний на адре­су кон­кур­су, то є ще одна міцна «коза­цька шабля», що боро­нить нашу духов­ність та пра­во жити на батьків­ській зем­лі вла­сним націо­наль­но-куль­тур­ним жит­тям.

Богородице Діво, покрий нас від усякого зла святим Твоїм омофором!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»